Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Право, юриспруденция->Лекция
Мета заняття. Ознайомити студентів із поняттям держави, її ознаками, закономірностями виникнення, основними теоріями походження та функціями держави. ...полностью>>
Право, юриспруденция->Конспект
Объектами бухгалтерского учета являются имущество организаций, их обязательства и хозяйственные операции, осуществляемые организациями в процессе деят...полностью>>
Право, юриспруденция->Доклад
возникающие по поводу закрепления основ конституционного строя, формирования государственных органов, закрепления естественных и неотчуждаемых прав и ...полностью>>
Право, юриспруденция->Домашняя работа
1. Понятие гражданского права Предмет и метод гражданского права1. Гражданское право как отрасль права - это система правовых норм, регулирующих имуще...полностью>>

Главная > Контрольная работа >Право, юриспруденция

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Юридична діяльність оперативних працівників за своєю суттю пов'язана з конфліктними ситуаціями, а тому вони часто піддаються високим психічним і фізичним перенавантаженням. Гідно переносити їх спроможні лише справжні, належним чином підготовлені професіонали. Діяльність оперативних працівників вимагає від них високої фізичної підготовки, великої особистої сміливості, здібності миттєво реагувати на події, що виникають під час проведення оперативно-розшукових заходів. Необхідними умовами успішної роботи інспекторів ОВС по розкриттю злочинів є їх професійна спостережливість, аналітичний розум, вміння відновити картину злочину. Ознакою високого класу оперативного працівника є його організаторські здібності, вміння спілкуватися з людьми, схиляти їх до щирої і відвертої розмови, викликати у них бажання сприяти роботі ОВС. Значною підмогою у діяльності інспектора ОВС є знання особливостей криміногенного

контингенту, їхніх звичаїв, лексикону. Його зусилля мають бути спрямовані на запобігання злочину, створення таких умов, які б перешкоджали здійсненню злочинних намірів.

Адвокат — професіональний юрист, який покликаний своєю діяльністю, відповідно до Конституції та законів України, сприяти захисту прав і свобод, представляти інтереси громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, юридичних осіб, надавати їм юридичну допомогу. Адвокат діє у складі адвокатури України, яка, згідно Закону України "Про адвокатуру" від 9 грудня 1992 року, є добровільним професійним об'єднанням. Вона функціонує на підставі верховенства закону, незалежності, демократизму, гуманізму і конфіденціальності. Адвокат не може суміщати свою діяльність з роботою в органах прокуратури, внутрішніх справ, службі безпеки, державному нотаріаті, системі державного управління. Законом також передбачено право адвоката здійснювати адвокатську діяльність індивідуально, відкривати своє адвокатське бюро, об'єднуватися з іншими адвокатами у колегії, адвокатські фірми, контори та інші адвокатські об'єднання. Адвокатські об'єднання діють на засадах доб­ровільності, самоврядування, колегіальності та гласності. У межах своєї компетенції адвокати дають консультації та роз'яснення, довідки щодо законодавства, складають заяви, скарги та інші документи правового характеру, здійснюють представництво у суді та в інших державних органах в інтересах громадян і юридичних осіб, надають юридичну допомогу суб'єктам права, сприяють правовими засобами здійсненню підприємницької діяльності. Для забезпечення реальних можливостей щодо виконання адвокатами своїх функцій вони наділені відповідними правами:

 • збирати дані про факти, які мають істотне значення по судових справах, зокрема, запитувати і отримувати документи або їхні копії від підприємств, установ, організацій, а від громадян за їх згодою;

 • знайомитися на підприємствах, в установах і. організаціях з необхідними документами, за винятком таємних;

— отримувати письмові висновки фахівців з питань, що вимагають
спеціальних знань;

 • доповідати клопотання і скарги на прийомі у посадових осіб і, відповідно до закону, одержувати від них мотивовані відповіді;

 • бути присутніми під час розгляду своїх клопотань і скарг на засіданнях колегіальних органів і давати пояснення щодо їх сутності;

— виконувати інші дії, передбачені законодавством.(21) Разом з тим, адвокати мають суворо дотримуватись і певних обов'язків, покладених Законом "Про адвокатуру". Під час здійснення своїх професійних обов'язків адвокат зобов’язаний неухильно виконувати вимоги діючого законодавства, використову­вати усі передбачені законом засоби захисту прав і законних інтересів громадян та
юридичних осіб і не має права використовувати свої повноваження на шкоду особі, в інтересах якої прийняв доручення, а також відмовитися від прийнятого на себе захисту підозрюваного, обвинуваченого, підсудного. Адвокат не має права приймати доручення про надання юридичної допомоги у випадках, якщо він по даній справі надавав раніше або надає зараз юридичну допомогу особам, інтереси яких протирічать інтересам того, хто звернувся з проханням про ведення його справи, або брав участь, як слідчий, дізнавач, прокурор, суддя, цивільний позивач тощо. Крім високої кваліфікації, адвокат має володіти глибокими знаннями не тільки у галузі юриспруденції, а і в інших сферах науки, бути тонким психологом, вміти робити необхідні висновки. Для нього дуже важливо бути добрим промовцем, мати змогу майстерно складати документи. Неодмінна вимога до
адвоката - скрупульозне дотримання свого призначення.— захищати не злочин, а людину, мати високі моральні якості, неухильно додержуватися адвокатської етики.

Нотаріус — юрист, в обов'язки якого входить посвідчення безперечних прав і

фактів, засвідчування документів та виконання інших нотаріальних дій, спрямованих на юридичне закріплення цивільних прав і попередження їх можливого порушення надалі. Робота нотаріусів базується на певних принципах, до яких належать: законність, дотримання таємниці нотаріальних дій, що вчиняються, принцип об'єктивної істини, сприяння громадянам і організаціям у здійсненні їх прав і захисті законних інтересів, принцип державної мови нотаріального провадження. Закон допускає поряд з державними нотаріусами діяльність приватних нотаріусів. У населених пунктах, де немає нотаріальних контор, ряд нотаріальних дій виконують виконавчі комітети сільских, селищних і міських Рад. У відповідності із Законом України "Про державний нотаріат" від 2 вересня 1993 року, до компетенції нотаріусів входить вчинення таких дій :

 • посвідчення угод (договорів, заповітів, доручень тощо);

 • вжиття заходів до охорони спадкового майна;

 • видача свідоцтв на право спадщини;

 • видача свідоцтв про право власності на долю у спільному майні подружжя;

 • засвідчення вірності, дійсності підписів, документів, фактів тощо;

 • прийняття у депозит грошових сум і цінних паперів;

 • вчинення виконавчих надписів;

 • прийняття на зберігання документів та інше.

Притаманні нотаріусу якості виявляються у професійній роботі з юридичними документами, їх ретельному дослідженні, комунікативності, вмінні встановлювати психологічний контакт з клієнтами і разом з тим пильності. Характер роботи нотаріуса потребує від нього глибоких знань не тільки суто нотаріального законодавства, а і інших галузей законодавства — цивільного, цивільно-процесуального, шлюбно-сімейного, аграрного, земельного, трудового, проявляти високу правову культуру.

Юрисконсульт — спеціаліст, який здійснює правову роботу у державній або недержавній установі, організації, на підприємстві, у комерційних структурах і т.п. Це одна з найпоширеніших юридичних спеціальностей: за своїм характером вона близька до адвокатської діяльності. Разом з тим, вона має свою специфіку, яка, зокрема, виявляється не тільки у захисті інтересів даної організації, відстоюванні їх інтересів при розгляді господарських спорів у арбітражі, судах та інших державних органах, а і в юридичному забезпеченні ефективності роботи його підприємства, установи, організації. Необхідні якості юрисконсульта — вміння здобути авторитет у колективі, порядність, чіткість і оперативність у роботі, принциповість, здатність відстояти свою точку зору, вимоги закону.

Запитання для закріплення матеріалу

 1. Які завдання вирішуються слідчими підрозділами в процесі розкриття злочинів;

 2. Що означає здійснювати правосуддя;

 3. Назвіть основні напрями та принципи здійснення прокурорського нагляду;

 4. На вчинення яких дій уповноваженні приватні нотаріуси;

 5. Назвіть види правових послуг, які можуть надавати адвокатські об’єднання;

 6. У чому полягають особливості характеристики правових знань юридичних консультантів;

Тема 1.7. Професійно-особистісні якості юриста

Самостійна робота

Професіограми слідчого, судді, адвоката.

Слідчий – посадова особа, яка здійснює в установленому законом порядку розслідування дій, що містять ознаки злочину.

Для професіограми слідчого основними аспектами є соціальний та пошуковий.

Соціальний аспект діяльності слідчого розкривається в тому, що він:

 1. Притягує до відповідальності осіб, які здійснили суспільно небезпечні діяння;

 2. Проводить профілактику правопорушень, з’ясовує причини і умови злочинності;

 3. Сприяє поновленню порушених прав і охоронювальних законом свобод і інтересів фізичних і юридичних осіб.

Пошуковий аспект діяльності слідчого розкривається в установлені фактів, які мають значення для всебічного повного і об’єктивного розгляду і вирішенню кримінальних справ:

 1. Відшукує і фіксує сліди скоєного злочину;

 2. Проводить розшук з ціллю виявлення предметів злочину, речей і цінностей, добутих злочинним шляхом, а також інших предметів і документів, які мають значення по справі, при наявності достатніх даних про місце або конкретну особу, яка вчинила злочин;

 3. Вилучає труп з місця захоронення для судово-медичного аналізу з метою уточнення деяких даних (ексгумація трупа);

 4. Проводить виїмку предметів і документів, які мають значення по справі, при наявності точних даних про особу або місце її знаходження;

 5. Затребує джерела доказів: направляє запроси особі або організації; відображає факти доставки цього об’єкта і індивідуальні ознаки об’єкта матеріалах справи; залучає об’єкт до справи та ін.

Суддя – посадова особа судової влади, яка наділена владними повноваженнями по здійсненню правосуддю і виконанню своїх обов’язків на професіональній основі.

Для професіограми судді основними аспектами є соціальний та реконструктивний.

Соціальний аспект діяльності судді відображується в:

 1. Мотивованій постанові судді або ухвалі суду про арешт підозрюваного або обвинуваченого або застосуванні попереджувальної міри у вигляді взяття під варту;

 2. Винесення справедливого вироку, який повинний стати початком вирішення конфлікту особи і суспільства;

 3. Відповідальність перед суспільством за соціальний прогноз розвитку особистості підсудного;

 4. Використання судових процесів для запобігання і попередження правопорушень (відкритість судових процесів).

Реконструктивний аспект діяльності складається з наступного:

 1. Аналізу всієї зібраної по справі інформації, її перевірка, аналіз, співпадання, формування своєї версії;

 2. Заслуховування сторін та їх представників, приведення потоку інформації до логічної системи, відтворення події правопорушення;

 3. Підготовка проекту і винесення рішення (вироку), який відповідає діючому законодавству: він повинен бути законним, обґрунтованим, мотивованим; основуватися на тих доказах, які були розглянуті в судовому засіданні.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Система юридичної діяльності

  Реферат >> Астрономия
  ... ст, безпосередньою функцією якого є надання юридичної допомоги громадянам і ... призначають осіб, які, як правило, мають вищу юри­дичну освіту. ... діями у межах конкретної юридичної спеціальності. Використана література: Юридична деонтологія С. Д. Гусарєв, О. ...
 2. Адміністративні правопорушення в галузі охорони природи

  Курсовая работа >> Экология
  ... і копалини місцевого значення, які розглядаються як загальнопоширені (наприклад, галька, ... Юридична деонтологія.-К. 2007р. 41. Бругалов Юридична деонтологія – К. 2008р. 42. Шмошкін О.В. Юридична деонтологія – К. 09р. 43. Горшенев В.М. Юридическая деонтология ...
 3. Історія виникнення адвокатури та поняття адвокатська таємниця

  Реферат >> Исторические личности
  ... давав юридичну допомогу особі, інтереси якої суперечать Інтересам особи, яка звернулася ... ємниці є питання, з яких громадянин або юридична особа зверталися до адвоката ... вимоги до юридичне) деонтології, існування чітких норм адвокатської" етики, які відпові ...
 4. Педагогічна деонтологія

  Реферат >> Астрономия
  ... „деонтологія” застосовується до будь-якої сфери професійної діяльності людини: медичної, юридично ... ї, інженерної, управлінської і, звичайно до педагогічної. Деонтологія науково об ...
 5. Професійна етика. Юридична етика як вид професійної етики. Професійна етика державних службовц

  Реферат >> Этика
  ... . Специфіка юридичної професії і значення юридичної етики. Юридична етика як вид професійно ... Загальна декларація прав людини, Деонтологічний кодекс, прийнятий на пленарному ... питань, що потребують регулювання. Корпоративні деонтологічні документи. Сюди слід ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0020887851715088