Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Право, юриспруденция->Лекция
Мета заняття. Ознайомити студентів із поняттям держави, її ознаками, закономірностями виникнення, основними теоріями походження та функціями держави. ...полностью>>
Право, юриспруденция->Конспект
Объектами бухгалтерского учета являются имущество организаций, их обязательства и хозяйственные операции, осуществляемые организациями в процессе деят...полностью>>
Право, юриспруденция->Доклад
возникающие по поводу закрепления основ конституционного строя, формирования государственных органов, закрепления естественных и неотчуждаемых прав и ...полностью>>
Право, юриспруденция->Домашняя работа
1. Понятие гражданского права Предмет и метод гражданского права1. Гражданское право как отрасль права - это система правовых норм, регулирующих имуще...полностью>>

Главная > Контрольная работа >Право, юриспруденция

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Новомосковський кооперативний коледж економіки та права

ім. С.В. Литвиненка

Самостiйнi роботи з дисциплiни юридична деонтологія

Юридична деонтологія як правознавча наука та навчальна дисципліна

Спеціальність: 5.03040101 Правознавство

Викладач: О.М. Шиян

Викладач семiнарських занять: Н.Л. Шевченко

Здав студент групи Ю-22

Воловод Iван Володимирович

м. Новомосковськ

2011

Пояснювальна записка

Самостійна робота студентів на сьогоднішній день - основна форма роботи з правознавчих дисциплін.

Методичні рекомендації з конспективним викладом матеріалу складено відповідно до навчальної програми дисципліни "Юридична деонтологія", затвердженої Укоопспілкою.

Використання цих рекомендацій значно полегшить студентам вивчення матеріалу із дисципліни, що відведений на самостійне вивчення.

Тематичний план самостійної роботи

  1. Вступ до навчального курсу

Самостійна робота

Виникнення деонтології як науки. Становлення та розви­ток юридичної деонтології.

Тема 1.2. Загальна характеристика юридичної

діяльності

Самостійна робота

Внесок римських юристів у світову юридичну теорію та юридичну практику. Тенденції розвитку юридичної діяльності.

Тема 1.3. Навчальний процес у вищих закладах юридичної освіти

Самостійна робота

Форми навчання у вищих закладах юридичної освіти. Основні види навчальних занять з теоретичної підготовки. Види самостійної роботи студента.

Тема 1.4. Юридична практична діяльність

Самостійна робота

Процедури, умови, прийоми та засоби здійснення юри­дичної практичної діяльності.

Координація та взаємодія в юридичній практичній діяль­ності. Гарантії юридичної практичної діяльності.

Соціальні конфлікти та їх прояв у сфері юридичної діяль­ності.

Тема 1.5. Система юридичної діяльності

Самостійна робота

Форма юридичної діяльності.

Тема 1.6. Основні юридичні спеціальності

Самостійна робота

Вивчення змісту й форми роботи слідчого, інспектора карного розшуку, інспектора з боротьби з економічними злочи­нами, судді, прокурора, нотаріуса, адвоката, юрисконсульта.

Тема 1.7. Професійно-особистісні якості юриста

Самостійна робота

Професіограми слідчого, судді, адвоката.

Тема 2.1. Політична культура юриста

Самостійна робота

Знання юристом основних складових політики. Врахуван­ня юристом у своїй діяльності політики.

Тема 2.2. Правова культура юриста

Самостійна робота

Навички юриста щодо реалізації законодавства. Особли­вості правосвідомості юриста.

Тема 2.3. Психологічна культура юриста

Самостійна робота

Основні види психологічної культури юриста.

Психологічна культура судді, слідчого, адвоката, проку­рора, працівника міліції.

Психологічна культура юриста-сангвініка, юриста-холерика, юриста-флегматика, юриста-меланхоліка.

Прояви психологічної культури юриста.

Тема 2.4. Інформаційна культура юриста

Самостійна робота

Способи й форми застосування юридичної інформації. Практично-прикладні функції юридичної інформації.

Значення володіння загальною та юридичною інформа­цією для юриста-практика.

Тема 2.5. Економічна та екологічна

культура юриста

Самостійна робота

Головні ознаки економічної правової культури юриста. Основні функції економічної культури юриста. Встановлення причинно-наслідкових зв'язків між економічними та правовими явищами.

Тема 2.6. Етична культура юриста

Самостійна робота

Основні принципи етичної культури юриста.

Тема 2.7. Естетична культура юриста

Самостійна робота

Функції естетичної культури юриста. Формування раціо­нальної концепції юридичної діяльності. Подолання стандарт­ного юридичного мислення.

Систематизація юридичного досвіду юриста.

1.1. Вступ до навчального курсу

Самостійна робота

Виникнення деонтології як науки. Становлення та розви­ток юридичної деонтології.

Термін "деонтологія" грецького походження, в перекладі означає науку про належне. Цим терміном інколи позначають розділ етики, в якому вивча­ють проблеми обов'язку людини, сферу належного (того, що повинно бути), усі форми моральних вимог до життєдіяльності людини та відношення між ними1. "Деонтологія" як науковий термін у системі етичних знань вжито анг­лійським філософом і правознавцем Ієремією Бентамом (1748—1832), працю якого "Деонтологія, або Наука про мораль" опубліковано в 1834 р. Автор обстоював своє бачення моралі та обов'язку. Мораль, на думку І. Бентама, можна математично обрахувати ("моральна арифметика"), а задоволення індивідуального інтересу слід розглядати як засіб забезпечення "найбільшо­го щастя для найбільшої кількості людей"1. Це положення має певну акту­альність і сьогодні у розумінні питань законності, правопорядку. Тільки шляхом забезпечення суб'єктивних прав кожного громадянина можна втіли­ти загальну ідею справедливості у функціонування громадянського суспіль­ства та правової держави.

Якщо І. Бентам застосував термін "деонтологія" для позначення вчення про мораль у цілому, то надалі деонтологію почали відрізняти від моральних цінностей взагалі. Деонтологія формувалась як специфічна система знань про належне, виходячи з вимог суспільної моралі. Проблематика належного, повинного (того, що має бути здійснено або зроблено) набуває різних форм прояву, формує основу предмета цієї науки та вивчається відповідно до окре­мої особи, групи осіб, суспільства в цілому на рівні конкретних норм, прин­ципів поведінки, моральних або суспільних ідеалів. До останнього у вузько­му розумінні деонтологією називали професійну етику медиків — як систе­му етичних норм виконання медичними працівниками своїх службових обо­в'язків. У складі медицини було сформовано особливе вчення — медичну де­онтологію. Більш детальне знайомство з цим аспектом розгалуження деон-тологічних знань заслуговує на увагу, оскільки в ході порівняльного аналізу надається можливість повнішого розуміння юридизації деонтології.

Формування системи деонтологічних знань у межах медицини відбулося не випадково, а тому що медицина є найгуманнішою галуззю людської діяль­ності. Процес лікування людини, збереження її як соціальної цінності, як частини живої природи є проявом високої моралі, доброти, гуманізму. Тому система моральних вимог до професійної діяльності медика формувалася по­стійно, скільки існував цей вид соціальної діяльності. Протягом тривалого часу свого існування медична деонтологія зазнавала впливу з боку релігії, політики тощо. Зважаючи на формалізацію, офіційне закріплення цих ви­мог, слід зазначити, що на сьогодні збереглася велика кількість історичних пам'яток, які свідчать про розвинутість медичної деонтології. Так, в антич­ний період Гіппократ сформулював цілу низку деонтологічних норм, за до­помогою яких народжувався ідеал лікаря-мудреця: "...Все, що шукається в мудрості, все це є й у медицині, а саме: зневага до грошей, сумління, скром­ність, простота в одязі, повага, судження, рішучість...".

У середні віки норми медичної етики зазнали негативного впливу релігійно-церковної філософії, але збереглися такі відомі пам'ятки деонтологічного ха­рактеру, як "Салернський кодекс здоров'я", "Етика", "Канон лікарської на­уки" Ібн-Сіни та ін. В епоху Відродження відомий лікар та хімік Т. Парацельс писав, що сила лікаря в його серці, що найважливіша основа ліків — любов. Є й інші приклади. Інтенсивного розвитку медична деонтологія набула завдяки внеску радянських учених. З проблеми медичної деонтології є значна кіль­кість літератури, проводяться науково-практичні конференції, семінари.

З початку 60-х років у медичних навчальних закладах викладають спеці­альний курс. Значною подією стало прийняття у 1949 р. на Міжнародному кон­гресі Лікарської спілки в Женеві Міжнародного кодексу медичної деонтології.

Система юридичних знань склалася значно пізніше, ніж у медицині, а наука "Юридична деонтологія" виникла зовсім недавно.

У 70-ті роки в юридичних навчальних закладах викладався спеціальний курс "Вступ в юридичну спеціальність", мета якого полягала у підготовці студентів до включення їх у процес навчання та інформуванні про майбутню професійну діяльність. Пізніше було видано відомий широкому колу спе­ціалістів підручник С.С. Алексеева (1976 p.). Це був перший крок на шляху до створення нової юридичної науки, хоч у той час термін "юридична деонто­логія" ще не вживали. Автор підручника дослідив та виклав важливі аспек­ти проблеми, які допомагають осмислити юридичну науку та юридичну практику, наблизитися до розуміння професійної юридичної діяльності. С.С. Алексеев довів необхідність етики юриста:

 • Право, законність — це інститути соціального життя, тісно пов'язані з суспільною мораллю, вони втілюють її ідеали та принципи. Здійснення пра­вових норм багато в чому залежить від моральної озброєності суддів, проку­рорів, працівників міліції, від дотримання ними вимог професійної етики.

 • Специфіка юридичної роботи містить потенційну небезпеку професій­ної деградації особи, що виявляється в актах бюрократизму, формалізму, втрати самоконтролю, відповідального ставлення до справи, у прояві грубості, не людяності тощо.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Система юридичної діяльності

  Реферат >> Астрономия
  ... ст, безпосередньою функцією якого є надання юридичної допомоги громадянам і ... призначають осіб, які, як правило, мають вищу юри­дичну освіту. ... діями у межах конкретної юридичної спеціальності. Використана література: Юридична деонтологія С. Д. Гусарєв, О. ...
 2. Адміністративні правопорушення в галузі охорони природи

  Курсовая работа >> Экология
  ... і копалини місцевого значення, які розглядаються як загальнопоширені (наприклад, галька, ... Юридична деонтологія.-К. 2007р. 41. Бругалов Юридична деонтологія – К. 2008р. 42. Шмошкін О.В. Юридична деонтологія – К. 09р. 43. Горшенев В.М. Юридическая деонтология ...
 3. Історія виникнення адвокатури та поняття адвокатська таємниця

  Реферат >> Исторические личности
  ... давав юридичну допомогу особі, інтереси якої суперечать Інтересам особи, яка звернулася ... ємниці є питання, з яких громадянин або юридична особа зверталися до адвоката ... вимоги до юридичне) деонтології, існування чітких норм адвокатської" етики, які відпові ...
 4. Педагогічна деонтологія

  Реферат >> Астрономия
  ... „деонтологія” застосовується до будь-якої сфери професійної діяльності людини: медичної, юридично ... ї, інженерної, управлінської і, звичайно до педагогічної. Деонтологія науково об ...
 5. Професійна етика. Юридична етика як вид професійної етики. Професійна етика державних службовц

  Реферат >> Этика
  ... . Специфіка юридичної професії і значення юридичної етики. Юридична етика як вид професійно ... Загальна декларація прав людини, Деонтологічний кодекс, прийнятий на пленарному ... питань, що потребують регулювання. Корпоративні деонтологічні документи. Сюди слід ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0011110305786133