Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экология->Реферат
Вред, нанесенный природе, можно также разделить на экологический и экономический. Экономический вред затрагивает имущественные интересы природопользов...полностью>>
Экология->Реферат
Экологическая проблема – проблема взаимоотношений общества и природы, сохранения окружающей среды. На протяжении тысячелетий человек постоянно увеличи...полностью>>
Экология->Реферат
Понятие «здоровый образ жизни» однозначно пока ещё не определено. Представители философско-социологического направления (П. А. Виноградов, Б. С. Ерасо...полностью>>
Экология->Реферат
Обеспеченность человечества земельными ресурсами определяется мировым земельным фондом. Структура его в целом не очень благоприятна. Тем большую ценно...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Экология

Сохрани ссылку в одной из сетей:

План

Загальна характеристика джерел екологічного права

 1. Конституції Російської Федерації й Республіки Башкортостан – основні джерела екологічного права

 1. Характеристика загальних норм Конституції Російської Федерації, що регулюють охорону навколишнього середовища

 1. Характеристика екологічних норм Конституції Російської Федерації, що регулюють охорону навколишнього середовища....

 1. Розвиток взаємин між

Російською Федерацією й Республікою Башкортостан

в області охорони навколишнього середовища

 1. Використана література

1. Загальна характеристика джерел екологічного права

Під джерелами екологічного права розуміються нормативно-правові акти, що містять норми, що регулюють відносини в сфері взаємодії суспільства й природи1 .

Наявність розвитий системи джерел екологічного права є істотною умовою для виділення сукупності еколого-правових норм в окрему галузь у системі російського права.

Джерела екологічного права мають деякі особливості.

 1. Тому що законодавство про природокористування й охорону навколишнього середовища віднесено у відповідності зі ст.72 Конституції Російської Федерації (далі – Конституція РФ) до предметів спільного ведення Федерації і її суб'єктів, те еколого-правові норми встановлюються на обох рівнях;

 2. Екологічне право має комплексний характер у системі російського права, тому правові норми даної галузі є в різних галузях права. Поряд зі спеціальним законодавством про охорону навколишнього середовища, природоресурсным законодавством, вони втримуватися в актах цивільного, конституційного, підприємницького, карного й іншого законодавства.

Джерела екологічного права можна класифікувати по наступних підставах:

 • По юридичній чинності – на закони й підзаконні акти;

 • По предметі регулювання – на загальні й спеціальні;

 • По характері правового регулювання – на матеріальні й процесуальні;

 • По характері – на кодифіковані й не є такими;

Систему джерел екологічного права утворять:

 • міжнародні договори РФ, загальновизнані принципи й норми екологічного права;

 • Конституція Російської Федерації;

 • федеративні договори;

 • закони (конституційні й федеральні);

 • нормативні укази й розпорядження Президента РФ;

 • нормативні постанови й розпорядження Правительства РФ;

 • Конституції, закони, інші нормативні правові акти суб'єктів РФ;

 • нормативні правові акти міністерств і відомств;

 • нормативні правові акти органів місцевого самоврядування;

 • локальні нормативні правові акти;

 • судові рішення.

Звичай як джерело екологічного права застосовується в практиці, але він опосередкований у встановлених нормах права.

2. Конституції Російської Федерації й

Республіки Башкортостан - основні джерела екологічного права

Як і в будь-якій іншій області, у регулюванні відносин власності на природні ресурси, природокористування, охорони навколишнього середовища, визнання, охорони й захисти екологічних прав і законних інтересів людини й громадянина Конституція Російської Федерації й Конституція Республіки Башкортостан грають основні ролі. Ці ролі визначені тим, що в Конституції (як РФ, так і РБ) закріплюються (зізнаються) основи конституційного ладу (розділ 1), права й волі людини й громадянина (у тому числі й права на охорону здоров'я й сприятливе навколишнє середовище - ст.ст. 41,42 Конституції РФ), гарантії їхнього дотримання й захисти, закладені основи правової системи, основи організації й межі державної влади, розмежування предметів ведення (ст.ст. 71, 72, 73 Конституції РФ).

При аналізі Конституції (як РФ, так і РБ) як джерела екологічного права можна виділити дві групи норм: загального характеру, важливих з погляду послідовного забезпечення охорони навколишнього середовища й раціонального природокористування (ст.ст. 1, 7, 10, 71, 72 Конституції РФ), і «чисто» екологічні норми права (ст.ст. 9, 36, 41, 42 Конституції РФ)2 .

Правові норми Конституції Республіки Башкортостан, що регулюють природокористування й охорону навколишнього середовища, аналогічні нормам Конституції РФ у зазначеній області.

Метою даної роботи є аналіз норм Конституції РФ в області регулювання природокористування й охорони навколишнього природного середовища (основний «натиск» - на норми, що регулюють охорону навколишнього середовища) і короткий розгляд взаємин між Російською Федерацією й Республікою Башкортостан у зазначеній області.

 1. Характеристика загальних норм Конституції Російської Федерації, що регулюють охорону навколишнього середовища

Під загальними нормами Конституції, що регулюють природокористування й охорону навколишнього середовища, розуміються такі норми Конституції, які визначають не тільки порядок і умови взаємодії людини, суспільства й держави в області природокористування й екології, але й на весь спектр взаємин держави й суспільства. Дані норми є основними до таких сфер взаємин людини, суспільства й держави, як природокористування, екологічний контроль, забезпечення екологічної безпеки й ін.

Відповідно до положень ст.15 Конституції, Конституція РФ має вищу юридичну чинність, пряму дію й застосовується на всій території Російської Федерації. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, посадові особи, громадяни і їхні об'єднання зобов'язані дотримувати Конституції РФ і закони.

Якщо міжнародним договором Російської Федерації встановлені інші правила, чим передбачені законом, то застосовуються правила міжнародного договору.

Стаття 1 має основне значення. У ній установлюються форма державної влади в Російській Федерації (демократична федеративна правова держава з республіканською формою правління) і, відповідно, режим політичної, економічної й іншої свобод особи в суспільстві.

Стаття 2 Конституції РФ (у Конституції РБ – ст.2 розділу II) формулює одну з фундаментальних основ конституційного ладу Російської Федерації «Людина, його права й волі є вищою цінністю». Характерно, що поняттям «вища цінність» не визначається ніякий інший правовий інститут, що входить у поняття основ конституційного ладу.

У статті 3 розкривається принцип народовладдя в Російській Федерації. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Російській Федерації зізнається її багатонаціональний народ. Одночасно в ч. 1 ст. 3 визначається зміст суверенітету в Російській Федерації. Виходячи з того, що його носієм є багатонаціональний народ Російської Федерації в цілому, а не населення, що проживає на територіях окремих суб'єктів Федерації, можна укласти, що Конституцією встановлюється принцип неподільності суверенітету в Російській Федерації. Відповідно, будь-які дії окремих органів державної влади Російської Федерації, волевиявлення населення, що становить лише частина багатонаціонального народу Російської Федерації, не можуть уважатися суверенними акціями, чиненими абсолютно самостійно й незалежно від конституційного ладу, установленого Конституцією й федеральними законами.

Російська Федерація має всю повноту влади на своїй території. Ніяка інша влада на території Росії не вправі привласнити собі функції верховної суверенної влади, а тим більше поставити себе над нею. Конституційне положення, закріплене в ч. 1 ст. 4, означає, що ця верховна влада поширюється на певну територію, тобто територію, що перебуває під юрисдикцією Росії. Частина 2 ст. 4 Конституції закріплює один з найважливіших принципів федеративної правової держави, що прямо випливає з того, що суверенітет Російської Федерації поширюється на всю її територію. Верховенство федеральної Конституції й федеральних законів на всій території Росії забезпечує єдність, погодженість і стабільність всієї правової системи Росії. Слід зазначити, що за останні два роки в Республіці Башкортостан зроблений більша робота із приведення республіканського законодавства (у тому числі й екологічного) у відповідність із федеральним.

Частина 2 статті 7 проголошує один з основних принципів діяльності сучасної демократичної держави, відповідно до якого створення умов, що забезпечують гідне життя й вільний розвиток людини, не є сугубо особистою справою самої людини і його батьків, а зводиться в ранг загальнодержавної політики. «У Російській Федерації охороняються…здоров'я людей…»... Основною метою «екологічних» законів (будь те ФЗ РФ «Про охорону навколишнього середовища» або Екологічний кодекс РБ) є захист здоров'я населення від негативного впливу, обумовленого забрудненням навколишнього середовища.

Стаття 9 Конституції РФ (у Конституції РБ – ст.10 розділу II) говорить, що земля й інші природні ресурси використовуються й охороняються в Російській Федерації як основа життя й діяльності народів, що проживають на відповідній території. Земля й інші природні ресурси можуть перебувати в приватній, державній, муніципальній і іншій формах власності. У відповідності ж із ч.2 ст.8, у РФ зізнаються й захищаються так само приватна, державна, муніципальна й інша форми власності.

Таким чином, підкреслюється особливе значення природних ресурсів і головного з них – землі як основи життя й діяльності народів. Це конституційне положення орієнтує на дбайливе відношення до природних ресурсів і їхнє раціональне використання й забезпечується природоресурсным і екологічним законодавством. Із принципу дбайливого відношення до природних ресурсів випливає конституційна вимога раціональна використовувати їх. Майже в кожному федеральному законодавчому акті, що регулює правове положення й порядок використання окремих природних ресурсів, є присутнім вимога найбільш раціонального їхнього використання, чому, як правило, присвячені спеціальні розділи законів і безліч підзаконних актів у цій області. Це конституційне положення дозволяє більш справедливо використовувати засоби, одержувані від використання природних ресурсів, в інтересах народів, що проживають на відповідних територіях. У цей час регулювання цих відносин з погляду дотримання екологічних вимог значною мірою здійснюється вступившим у силу 12 січня 2002 року Федеральним законом Російської Федерації «Про охорону навколишнього середовища».

У статті 10 закріплюється фундаментальний принцип організації влади в Російській Федерації – принцип поділу влади. Суть його в тім, що демократичний політичний режим може бути встановлений у державі за умови поділу функцій державної влади між самостійними державними органами. Закріплена в ст.10 «система сдержек і противаг» представляє єдину можливу схему організації державної влади в демократичній державі.

Відповідно до положень ст.17 Конституції РФ (у Конституції РБ – ст.20 розділу II), у Російській Федерації зізнаються й гарантуються права й волі людини й громадянина відповідно до загальновизнаних принципів і нормам міжнародного права й відповідно до Конституції. Основні права й волі людини невідчужувані й належать кожному від народження. Здійснення прав і воль людини й громадянина не повинне порушувати права й волі інших осіб.

Права людину й громадянина в Російській Федерації носять універсальний характер. Жоден із суб'єктів Федерації не може відмовитися від обов'язку визнати й гарантувати права людини й громадянина на своїй території. Жодне із проголошених у Конституції прав людину й громадянина не може бути вилучено державою або обмежено в об'ємі без вказівки підстав обмеження. Права й волі людини можуть бути обмежені державою лише в строго встановлених випадках на основі Конституції й закону. Тимчасові обмеження ряду прав і воль можливі у випадку введення надзвичайного стану (ст. 56).

Невідчужуваний характер прав і воль складається також у тім, що громадянин не може взяти на себе зобов'язання перед ким би те не було не користуватися своїм правом або сукупністю прав.

Згідно ст.18, права й волі людини й громадянина є безпосередньо діючими. Вони визначають зміст, зміст і застосування законів, діяльність законодавчої й виконавчої влади, місцевого самоврядування й забезпечуються правосуддям. Визначення в ст.18 конституційних прав і воль як безпосередньо діючих руйнує порочну традицію, що мала місце в минулому нашого суспільства, розглядати конституційні норми як декларативні, що реалізуються лише при наявності закону, розпорядження правительства, інструкції й т.д.

Одна з головних гарантій прав людину й громадянина закріплена в ст.19 Конституції РФ «Усі рівні перед законом і судом». Чоловік і жінка мають рівні права й волі й рівні можливості для їхньої реалізації. Держава гарантує рівність прав і воль людини й громадянина незалежно від підлоги, раси, національності, мови, походження, майнового й посадового положення, місця проживання, відносини до релігії, переконань, приналежності до суспільних об'єднань, а також інших обставин. Забороняються будь-які форми обмеження прав громадян за ознаками соціальної, расової, національної, мовної або релігійної приналежності.

Згідно ст.30, кожний має право на об'єднання, включаючи право створювати професійні союзи для захисту своїх інтересів. Право громадян на об'єднання містить у собі право створювати на добровільній основі суспільне об'єднання для захисту спільних нтерес і досягнення загальних цілей, право вступати в суспільні об'єднання або втримуватися від вступу в них, а також право безперешкодно виходити із суспільних об'єднань. Широку популярність у Росії мають такі суспільні екологічні організації, як ГРИНПИС, Всесвітній фонд дикої природи, Інститут еколого-правових проблем «Экоюрис», у нас у Башкирії - Союз екологів Республіки Башкортостан.

Стаття 32 Конституції встановлює право громадян РФ брати участь у керуванні справами держави, право обирати й бути вибраними в органи державної влади (спеціально вповноваженим органом державної влади в області охорони навколишнього середовища в РФ є Міністерство природних ресурсів РФ, у Республіці Башкортостан – Госкомэкология РБ).

Згідно ст.33, громадяни РФ мають право звертатися особисто, а також направляти індивідуальні й колективні звернення до державних органів і органи місцевого самоврядування. Зазначене право забезпечує можливість активного впливу громадянина на діяльність держави.

Стаття 36 указує, що громадяни і їхні об'єднання вправі мати в приватній власності землю. Вільне господарювання на землі не можна, однак, розуміти як довільне. Частина 2 ст. 36 передбачає дві істотних умови, хоча й не ущемляють господарської волі власників землі, але в розумних рамках обмежуюча їхня діяльність: вони не повинні наносити збитку навколишньому середовищу й порушувати прав і законних інтересів інших осіб. Якщо власник землі не дотримує цих умов закону, для нього наступають юридичні наслідки, передбачені екологічним і цивільним законодавством про відповідальність за правопорушення3 .

Стаття 45 Конституції РФ (у Конституції РБ – ст.55) гарантує державний захист прав і воль людини й громадянина. Ч.1 ст.45 діє у взаємозв'язку зі ст.2, при цьому передбачається, що все ланки державного механізму наділені обов'язком захищати права й волі людини й громадянина.

Стаття 46 (у Конституції РБ – ст.56) говорить, що в Росії кожному гарантується судовий захист його прав і воль. Рішення й дії (або бездіяльність) органів державної влади, органів місцевого самоврядування, суспільних об'єднань і посадових осіб можуть бути оскаржені в суд. Кожний вправі відповідно до міжнародних договорів РФ звертатися в міждержавні органи по захисту прав і воль людини, якщо вичерпані всі наявні внутрішньодержавні засоби правового захисту.

Згідно ст.55, перерахування в Конституції основних прав і воль не повинне тлумачитися як заперечення або применшення інших загальновизнаних прав і воль людини й громадянина. Не повинні видаватися закони, що скасовують або применшують права й волі людини й громадянина. Права й волі людини й громадянина можуть бути обмежені федеральним законом тільки в тій мері, у який це необхідно з метою захисту основ конституційного ладу, моральності, здоров'я, прав і законних інтересів інших осіб, забезпечення оборони країни й безпеки держави.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Охорона навколишнього середовища

  Реферат >> Астрономия
  ... "поважаючі себе" офіційні державні і міжнародн ... бути основою раціонального природокористування і охорони навколишнього природного середовища. ... регулювання та управління природокористуванням і охороною природи ... ї літератури 1. Конституція України: Прийнята ...
 2. Вплив гірничодобувного комплексу на параметри навколишнього середовища на прикладі Бондарівського

  Дипломная работа >> Геология
  ... ів території; посилюються ерозійні процеси земної кори ... Конституцією України, Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища" ... методів регулювання охорони навколишнього середовища і природокористування в Україні. Правова основа прийняття ...
 3. Державне управління та економіко-правовий механізм природокористування і охорона навколишнього природного середовища

  Реферат >> Политология
  ... в галузі охорони навколишнього природного середовища Економіко-правовий механізм природокористування і охорона навколишнього природного середовища Органи державного ... в правовому регулюванні екологічних відносин, недоліки в організаційній, господарськ ...
 4. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища

  Реферат >> Экология
  ... навколишнього середовища. Основою політики в галузі охорони навколишнього середовища ... охорони здоров’я. Національні координаційні комітети із збереження навколишнього середовища ... охорони середовища регламентуються Конституцією, ... регулювання природокористування ...
 5. Спеціальні органи здійснення контролю в сфері охорони тваринного миру

  Курсовая работа >> Экология
  ... природокористуванням і охороною навколишнього середовища, тому що є спеціально вповноваженим державним органом по охороні й регулюванню ... ї Конституції ... ійні ... основам здоров'я й життєдіяльності країни. Правова база охорони навколишнього природного середовища ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.014012813568115