Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

География->Реферат
названием Итиль. По одной из версий современное название Волга приобрела по древнему марийскому названию реки Волыгдо. Волга - крупнейшая в мире река ...полностью>>
География->Реферат
Развитие хозяйственного комплекса Северного экономического района опирается на использование его природно-ресурсного потенциала, выгодное экономико-ге...полностью>>
География->Курсовая работа
В последнее десятилетие демографические процессы, происходящие в нашей стране, имеют ярко выраженный негативный характер. Низкая рождаемость в сочетан...полностью>>
География->Реферат
ООО “Цильна” находиться на расстоянии 200 км от республиканского центра и на удалении 28 км от районного центра. Дорожная сеть от центральной усадьбы ...полностью>>

Главная > Конспект >География

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Вступ

Курс Геологія з основами геоморфології ставить за мету дати студентам сучасні знання про склад, будову та історію розвитку Землі, закономірності й послідовність утворення гірських порід, родовищ корисних копалин, зміну фізико-географічних умов та історію органічного життя на Землі.

Метою курсу є опанування студентами теоретичних уявлень сучасної геологічної науки, а також надбання практичних навичок по визначенню мінералів, гірських порід, умов їх утворення, залягання та розповсюдження в залежності від будови земної кори.

На базі широкого розгляду ендогенної та екзогенної геодинаміки студент знайомиться з досягненнями теоретичної і практичної геології і геоморфології при вирішенні проблем раціонального і комплексного використання мінеральних ресурсів. Набуті знання в майбутньому він може застосувати при раціональному використанні природних ресурсів, охороні надр і природного середовища.

Основне завдання вивчення курсу "Геологія з основами геоморфології" – це надбання студентами теоретичних знань з фундаментальних дисциплін, а також вироблення навичок роботи з мінералами, гірськими породами, основними методами геологічних і геоморфологічних досліджень. Курс "Геологія з основами геоморфології" є однією з основних дисциплін циклу наук про Землю, яка вивчає її в цілому, а також внутрішню будову і особливості розвитку, закономірності формування рельєфу та розміщення корисних копалин в ній. Одночасно вивчається динаміка процесів, які мали місце у глибокій давнині та проходять зараз на Землі, в атмосфері, гідросфері і біосфері. Цей курс поглиблює загальну теоретичну і геологічну підготовку спеціалістів, сприяє загальному формуванню інженерів-екологів.

ЛЕКЦІЯ 1. Зміст програми. Загальні відомості про будову, склад та вік Землі

  1. Зміст геології і геоморфології та об’єкти вивчення

Геологія - це наука про будову Землі, її походження і розвиток. Вона базується на вивченні гірських порід і земної кори в цілому всіма доступними методами з використанням даних астрономії, астрофізики, фізики, хімії, біології та інших фундаментальних наук. Назва "геологія" походить від двох грецьких слів "geo" - Земля і "logos" - вчення. Отже, в дослівному перекладі - це вчення про Землю.

Геоморфологія - це геолого-географічна наука про форми земної поверхні і Землі в цілому, їх походження, зовнішній вигляд, еволюцію і закономірності географічного поширення. Її назва походить від трьох грецьких слів ("geo" - Земля, "lоgos" - вчення і "morphe" – форма). В дослівному перекладі - це наука про форми рельєфу поверхні Землі.

Геоморфологія є невід’ємною складовою і одним з напрямків розвитку загальної геології. В зв’язку з цим, доцільно зробити загальноісторичний екскурс появи та розвитку геологічних знань, їх історичної і практичної цінності, особливостей та сучасних можливостей.

Геологія, як наука, початком свого розвитку сягає стародавніх часів. В її основі лежать спостереження та гіпотези філософів античного світу і Стародавнього Сходу, що стосувались землетрусів, вулканічних вивержень, діяльності води тощо. В історії її розвитку виділяється ряд періодів, що відрізняються розумінням і поясненням різних геологічних процесів та явищ. Особливо це стосується стародавніх часів, тобто періоду зародження перших знань про Землю як планету Сонячної системи. Вважається, що до середніх віків та епохи Відродження відносяться перші спроби опису і систематизації каміння, руд, металів і сплавів, які стали прямим наслідком розвитку гірничої справи.

Основи геологічних наук закладено у другій половині ХVІІІ ст. В цей час накопичення фактів почало супроводжуватись їх аналізом, що заклало основу різних напрямків геологічних знань, розвиток яких ставав однією з неминучих умов прогресу. Особливо важливе значення в цей період мало розчленування товщі земної кори та кореляція окремих шарів на основі вивчення залишків організмів (У.Сміт, 1790 р.). Це дало змогу систематизувати розрізнені мінералогічні та палеонтологічні дані і створило умови для подальших геологічних реконструкцій.

В другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. почалась закономірна диференціація геологічних наук і виникнення нових напрямків. Широкого розвитку набула мінералогія, яка отримала принципово нову основу після робіт Е.С.Федорова, що створив вчення про симетрію і сучасну теорію та методику кристалографії. Особливо важливе значення для подальшого розвитку геології мала розробка загальної міжнародної стратиграфічної шкали. Поряд з досягненнями еволюційної палеонтології і палеогеографії, ця шкала стала науковою основою комплексної дисципліни – історичної геології, що вивчає послідовність і закономірності геологічних процесів в історії планети.

В процесі розвитку геологія, як наука, синтезувала значну кількість різноманітних напрямків, які зараз об'єднуються під загальним терміном "геологічні науки" або "науки про Землю". Їх спільною метою є дослідження будови, явищ і процесів планети Земля. Сучасна геологія ділиться на ряд взаємопов'язаних теоретичних і практичних дисциплін. Сюди відносяться динамічна та історична геологія, геотектоніка, петрологія, літологія, мінералогія, кристалографія, геологія корисних копалин, гідрологія, регіональна геологія тощо.

Одночасно геологія містить ряд важливих розділів, що стали самостійними галузями та поділились, в свою чергу, на нові наукові напрямки. Геологія у поєднанні з астрономією породила космогонію - науку про утворення і розвиток небесних тіл (зокрема нашої Землі) як планет Сонячної системи. Наука про вплив зовнішніх астрономічних факторів на розвиток земної кори одержала назву астрогеології. Геологія і хімія утворили геохімію, а геологія і фізика - геофізику. На основі геоморфології і геології з’явилась нова дисципліна з вивчення антропогенового і новітнього стану геологічного розвитку планети, що отримала назву “четвертинна геологія”.

На сучасному етапі важливим напрямком геологічних досліджень стало вивчення глибинної будови земної кори з використанням глибокого буріння і морських геологічних досліджень. Їх метою є виявлення нових даних про будову шельфових зон, океанічного дна, закономірностей поширення корисних копалин морського генезису. Велике практичне значення набувають інженерно-геологічні і гідрогеологічні дослідження для обгрунтування проектів промислового, житлового, цивільного, меліоративного призначення, водопостачання та ін.

Значно зріс інтерес до деталізації глибинної будови літосфери, як практичний вихід на дорозвідку корисних копалин. З метою вдосконалення вивчення глибинних надр Землі, виникла необхідність створення науки, в якій поєднались би геологія, геофізика і геохімія. Ця нова галузь науки про Землю одержала назву "геономія". Основне її призначення - вивчення ендогенних процесів і явищ. При цьому геологічні явища одержують не тільки якісну, але й кількісну оцінку. Геономія базується як на безпосередньому проникненні в надра Землі глибокими свердловинами, так і на розвитку експериментальних напрямків та моделювання. Крім цього, відповідно до галузей народного господарства, активно розвиваються прикладні напрямки геології: нафтовий, рудний, промисловий, інженерний, військовий та ін. Термін "геологія" застосовується також для позначення геологічної будови будь-якої країни або певної великої ділянки земної поверхні.

Геоморфологія як наука виділилась з геології значно пізніше, незважаючи на те, що знання про рельєф, як одну із найважливіших умов існування людини, накопичувались з найбільш ранніх етапів виникнення та розвитку людського суспільства. Тому, геоморфологія, як наука, з’явилась і почала розвиватись тільки з кінця ХVІІІ - початку ХIХст. Саме в цей період з'явились наукові роботи, в яких висвітлювались перші наукові уявлення про умови виникнення і розвиток рельєфу земної поверхні.

Друга половина ХІХ ст. ознаменувалась появою низки робіт з геології і геоморфології як загального, так і спеціального призначення. В них були описані уявлення про планетарні форми рельєфу, обгрунтована теорія материкового зледеніння, розглянуті проблеми утворення та розвитку річкових долин, систематизовані знання про будову земної поверхні, походження рельєфу тощо.

Таким чином, геологія і геоморфологія - два споріднені напрямки геологічних наук, що тісно пов’язані між собою та мають за мету вивчення будови Землі, форм рельєфу, внутрішніх і зовнішніх геологічних процесів.

Геологія, як наука про Землю, вивчає:

 • історію розвитку Землі;

 • особливості геологічних процесів, які відбувалися і відбуваються в надрах Землі та в межах її геосфер (твердій, рідинній та газоподібній);

 • історію розвитку життя на Землі (починаючи від його зародження і закінчуючи сучасним);

 • закономірності утворення та формування родовищ корисних копалин.

Геоморфологія, як наука про форми рельєфу земної поверхні, вивчає:

 • зовнішній вигляд peльєфy земної поверхні в межах суші та дна океанів і морів;

 • походження, вік, історію розвитку, а також вплив сучасних геодинамічних процесів на закономірності поєднання і поширення окремих форм.

Рельєф розглядається як важлива складова географічного середовища у взаємозв'язку з геологічними процесами і геологічною будовою та з урахуванням впливу багатовікової діяльності людини.

Науковою і практичною метою геоморфології є:

 • пізнання взаємозв’язку форм рельєфу і геологічної будови Землі в цілому;

 • відновлення історії геолого-геоморфологічного розвитку континентів та океанічних западин;

 • розкриття закономірностей ендогенних та екзогенних геологічних явищ;

 • прогноз розвитку планети;

 • перспективна оцінка і розробка наукових методів пошуків та розвідки родовищ корисних копалин;

 • обґрунтування комплексного використання природних мінеральних ресурсів;

 • участь у вирішенні проблем охорони природного середовища і раціонального використання ресурсів;

 • прогнозування катастрофічних явищ та надзвичайних ситуацій при землетрусах, вулканізмі, обвaлах, селях, паводках тощо.

У своєму розвитку геоморфологія базується на досягненнях багатьох фундаментальних і природничих наук. Taк, внутрішня будова, мінерально-речовинний склад, фізико-хімічні властивості, особливості їх зміни у часі і просторі, - вивчаються на основі законів фізики і хімії; розрахунковий апарат для розв'язання аналітичних задач, вияснення характеру взаємозв'язку між різноманітними геологічними процесами в надрах Землі або на її поверхні, - надає математика; зрозуміти вплив космогонічних процесів дозволяє астрономія; вивчення різноманіття форм рельєфу Землі та закономірностей їх зміни базується на даних геодезії.

В останні десятиліття все більша увага надається вивченню геоморфології морського і океанічного дна, що пов’язано з господарським використанням і розвідкою родовищ корисних копалин. Ці дослідження стали актуальними у зв'язку з тим, що підводний простір, який займає майже 75% поверхні Землі, містить величезні запаси нафти, газу, марганцю, заліза та інших корисних копалин, що катастрофічно виснажуються на сушi.

Крім цього, інтенсивно почав розвиватись космічний етап геологічних і геоморфологічних досліджень. З досягненням поверхні Місяця людиною почала формуватися нова геологічна галузь - геологія Місяця. Проводиться вивчення форм рельєфу, речовинного складу інших космічних тіл (планет, їх супутників, метеоритів, космічного пилу тощо).

Широкий спектр завдань, що вирішує геоморфологія, обумовлює її тісний зв’язок не тільки з геологічними науками, але й з фізико-географічними. В першу чергу це: четвертинна геологія, тектоніка, літологія, петрологія, інженерна геологія, гідрогеологія, кліматологія, гідрологія, океанологія, а також грунтознавство, геоботаніка тощо. Вона використовує дані геологічних наук для встановлення залежності рельєфу від геологічної будови і розвитку окремих частин земної кори з метою вивчення фізичної суті процесів рельєфоутворення та його взаємодії з твердою, рідинною і газоподібною оболонками Землі.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Основи замлевпорядкування та кадастру. Курс лекцій

  Конспект >> География
  ... та завдання курсу «Землевпорядкування та ... чного режимів, руйнування геологічних відслонень, ... характеризуються добре вираженими геоморфологічними і гі ... І.А. Іверонов у лекціях, які читав ... основи; система координат картографічної основи.      Картографічна основа ...
 2. Курс лекций по Корпоративной культуре

  Реферат >> Государство и право
  ... ОНАЛЬНОЇ МОРСЬКОЇ АКАДЕМІЇ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ ПО КУРСУ «КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ» СКЛАЛА ... економісти і правники США в основу поняття "корпорація" покладають правову форму ... установчі (установчий) документи є основою для формування системи корпоративного управл ...
 3. Землевпорядне проектування. Конспект лекцій

  Конспект >> География
  ... Розділ 1. Теоретичні основи землевпорядного проектування..............................................................14 1. Методолог ... інженерно-геологічних вишукувань описують геоморфологічну будову ... ідними органами. Курс лекцій цього розділу ...
 4. Геоэкологический мониторинг

  Реферат >> Геология
  ... практической деятельности. В основу работы положен курс лекций по геоэкологическому мониторингу, ... , гидрографии, построении ЦМР на основе данных стереосъемки и т.д.); - ... 2) Комитет Российской Федерации по геологии и использованиюнедр, а ныне ...
 5. История развития почвоведения в Санкт-Петербургском государственном университете

  Реферат >> История
  ... экономического общества Усов читает курс лекций по сельскому хозяйству. С ... учёного-геолога, созданию плодотворного научного «сплава» на основе существовавших ... годы кафедрой заведовал блестящий почвовед-геоморфолог, выдающийся исследователь Северо-Запада ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0014297962188721