Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Транспорт->Реферат
В зависимости от назначения моторные масла подразделяют на масла для дизелей, масла для бензиновых двигателей и универсальные моторные масла, которые ...полностью>>
Транспорт->Реферат
Необходимости ускорения перемещения различных грузов и людей способствовали и экономические принципы существования человека - чем быстрее перевозится ...полностью>>
Транспорт->Реферат
Речной транспорт является составной частью единой транспортной системы нашей страны. Каждый вид транспорта имеет свою наиболее целесообразную сферу пр...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Транспорт

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Зміст

Вступ

1. Аналіз виробничо-економічної діяльності

1.1 Загальні відомості про господарство

1.2 Розміри підприємства, спеціалізація і ефективність сільськогосподарського виробництва

2. Мета і задачі дослідження

3. Теоретичні передумови

3.1 Загальні умови

3.2 Розробка технології отримання сумішного бензину

4. Методика експериментального дослідження

4.1 Розрахунок гідродинамічного диспергатора для отримання сумішного бензину

4.2 Методика проведення випробувань

4.3 Програма проведення випробувань

5. Результати досліджень

5.1 Оцінка впливу змішаного бензину на безвідмовність роботи двигуна

5.2 Оцінка впливу використання сумішного бензину на вміст шкідливих домішків у повітрі кабіни автомобіля

5.3 Оцінка впливу сумішного бензину на довготривалість роботи двигуна

5.4 Результати впливу величини напрацювання двигунів на сумішному бензині на технічний стан паливної апаратури

5.6 Результати проведених випробувань сумішного бензину

5.7 Результати досліджень впливу високооктанової кисневмісної добавки

6. Охорона праці

6.1 Загальні положення

6.2 Технічні заходи при роботі установки

7. Бізнес-план на виробництво сумішного бензину

7.1 Резюме

7.2 Характеристика розробки

7.3 Оцінка ринку збуту

7.4 Конкуренція

7.5 Стратегія маркетингу

7.6 План виробництва

7.7 Організаційний план

7.8 Оцінка ризику і страхування.

7.9 Фінансовий план

7.10 Стратегія фінансування

Висновки

Рекомендації

Література

Додатки

Реферат

Об’єктом дослідження в дипломній роботі є паливо для карбюраторних двигунів.

Метою проведення дослідів є збільшення октанового числа бензина підвищення екологічності. Дослідження на якісних характеристиках та вплив змішаного палива на роботу та надійність двигунів проводили на підконтрольній групі автомобілів у різних умовах. В результаті проведених дослідів встановлено, що використання змішаного палива не погіршує роботу двигунів, потужність двигунів збільшується на 2,5%, витрата палива зменшується до 3%, зменшується вихід шкідливих газів в атмосферу.

Первинне змішування бензину відбувається в дозаторі ежекторного типу, а потім кінцеве змішування в гідродинамічному кавітаторі.

Описане пристосування в умовах малих та великих агровиробництв. Впровадження запропонованої технології є доцільним і обґрунтованим, про свідчать розрахунки економічної ефективності.

Виконана робота містить: сторінок розрахунково-пояснювальної записки, таблиць, формул, та 6 аркушів графічної частини формату А-1.

Ключові слова: Бензин, обладнання, диспергування, готова продукція, високооктановий кисневовмісний домішок, кавітатор

Перелік умовних позначень

ас - швидкість розповсюдження звуку, м2;

h - змінна, яка в подальшому полі може бути відображена у тиску, Па;

T - температура, 0С;

S - ентропія пневмозвукового тиску, Па;

х - об’єм в середині струї, м3;

U0 - середня швидкість струменя, м/с;

r - радіус сопла, град;

l - відстань від сопла до перешкод, мм;

ρ - щільність рідини, кг/м3.;

Q - витрата рідини, л/хв;

Кчт - коефіцієнт частоти травматизму;

Р - кількість працівників, люд;

Н-5 - акт нещасного випадку.

Вступ

Матеріально-технічна база підприємств дозволяє впровадженню і використанню палива із вмістом високооктанової кисневовмісної добавки. Це дозволить забезпечити використання високоякісного палива автомобілями які працюють на карбюраторних двигунах.

Параметри які впливають на процес змішування: фізико-хімічні властивості компонентів, що змішуються: конструктивні параметри установки; тиск під яким відбувається процес диспергування суміші.

Різноманіття приведених параметрів що впливають на процес змішування, визначає необхідність роздільного і комплексного вивчення їх впливу на процес змішування.

В Україні знаходиться близько 90 спиртових заводів загальною потужністю 970 млн. л спирту в рік. Щорічна потреба внутрішнього ринку складає не більше 300 млн. л спирту, причому працює тільки половина заводів, які освоїли виробництво ВКД і готові виробляти більш ефективну збагачену добавку до палива - етил третбутиловий ефір без капітальних вкладів. В результаті втілення запропонованої технології Україна може вирішити декілька задач: екологічну - знизити кількість викидів шкідливих газів у атмосферу, економічну, соціальну.

1. Аналіз виробничо-економічної діяльності

1.1 Загальні відомості про господарство

ПСП "Україна" с. Кинашів розташоване в центральній частині Тульчинського району Вінницької області. Відповідно до схеми агрокліматичного районування України територія господарства "Україна" с. Кинашів належить до помірно-вологої теплої зони, яка характеризується помірно-континентальним кліматом.

Середньорічна температура повітря у межах агрокліматичного району складає 7,0…7,60С абсолютна мінімальна температура від мінус 23,0 до мінус 26,00С, абсолютна максимальна +32 0С. останні заморозки бувають у квітні місяці.

За даними метеорологічної служби середньорічна сума опадів становить 485-519 мм, з яких близько 80% припадає на період вегетації рослин, він складає 100-205 днів. Кліматичні умови сприятливі для вирощування сільськогосподарських культур. Найбільші площі займають сірі (55%), темно-сірі (35%) та лісові ґрунти, в яких вміст гумусу становить 1,85-2,77%. За реакцією ґрунти поділяються на середньо кислі, слабо кислі та нейтральні. Площа сільськогосподарських угідь 2184 га. Середньорічна чисельність працівників 50 чоловік.

Підприємство складається з трьох садиб, які розташовані в селі Нестерварка, с. Мазурівка, с. Кинашів. Центральною садибою вважається с. Кинашів. Відстань до найближчої залізничної дороги 15 км, яка знаходиться в с. Журавлівка, де знаходиться Журавлівське хлібоприймальне підприємство. До найближчого цукрозаводу в смт Кирнасівка - 15 км де знаходиться ВАТ “Кирнасівський цукрозавод", до Тульчинського маслозаводу відстань складає 2 км.

Тривалість без морозного періоду складає: повітря - 205 днів, поверхні

ґрунту 164 дня. Температурні умови району в загальному є сприятливими для сільського господарства.

Природно-кліматичні умови дозволяють вирощувати більшість районованих сільськогосподарських культур.

Склад і структура земельних угідь дозволяє господарству ефективно розвивати свою виробничу діяльність.

Впровадження комплексної механізації сільськогосподарського виробництва, сучасних інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських культур, застосування передових технічних засобів в ПСП “Україна” сприяє ефективному використанню виробничих ресурсів і підвищенню потенціалу підприємства.

1.2 Розміри підприємства, спеціалізація і ефективність сільськогосподарського виробництва

Розміри сільськогосподарського підприємства характеризуються наступними основними показниками:

площа сільськогосподарських угідь;

чисельність робітників, зайнятих у виробництві;

середньорічна вартість основних виробничих фондів;

Розміри підприємства оцінюють по вартості валової і товарної продукції.

Основні показники, які характеризують розміри підприємства приведені в таблиці 1.1

Таблиця 1.1 Розміри сільськогосподарського підприємства та забезпеченість виробничими ресурсами

Показники

2004 р.

2005 р.

2006 р.

2006р. у% до 2004 р.

1

2

3

4

5

1. Площа с. г. угідь, га

у т. ч. рілля

2310,13

2291,93

2157,68

2157,68

2183,89

2183,89

094,54

095,29

2. Валова продукція, тис. грн.

1484,00

1040,30

1370,10

092,32

3. Середньорічна чисельність працівників, зайнятих в с. г. виробництві, чол.

0096

0068

0050

052,08

4. Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. грн.

в т. ч. на 100 га с. г. угідь

на 1 середньорічного працівника, зайнятого в с. г. виробництві

2370,00

0102,59

0024,69

2190,40

0101,52

0032,21

2334,00

0106,87

0046,68

098,48

104,17

189,08

5. Всього енергетичних ресурсів, к. с.

в т. ч. на 100 га с. г. угідь

на 1 середньорічного працівника зайнятого в с. г. виробництві

5631,01

0243,75

0058,66

4638,00

0214,95

0068,21

4443,10

0203,45

0088,86

078,90

083,47

151,50

6. Наявність в господарстві, шт:

тракторів

комбайнів

автомобілів

0019

0006

0014

0017

0005

0012

0017

0003

0010

089,47

050,00

071,43

Аналізуючи дані таблиці 1.1 ми бачимо, що господарство відноситься до середніх за розміром. Площа ріллі у 2006 р. склала 2183,89 га. Валова продукція господарства з року в рік зменшується. Так, в 2004 році вона складала 1484 тис. грн., а в 2006 році 1370 тис. грн., тобто зменшилась на 8,7%. В господарстві зменшується забезпеченість виробничими ресурсами. Так, за аналізуємий період середньорічна вартість основних виробничих фондів зменшилась на 1,5%, енергетичні ресурси зменшились на 11,1%. В господарстві зменшується забезпеченість тракторами, комбайнами та автомобілями внаслідок їх фізичного зношування.

Таблиця 1.2 Вартість та структура товарної продукції сільськогосподарського підприємства

Показники

2004 р.

2005 р.

2006 р.

В середньому в 2004-2006 рр.

Тис. грн

%

Тис. грн

%

Тис. грн

%

Тис. грн

%

Рослинництво разом

у т. ч. зерно

насіння соняшника

цукровий буряк

інша продукція

1137,4

0930,9

0111,7

0040,0

0054,8

083,95

068,71

008,24

002,95

004,04

0919,5

0757,8

0076,4

0085,3

083,88

069,13

006,97

007,78

1100,4

0911,0

0170,6

0009,8

088,05

072,89

014,37

000,78

1052,43

0866,57

0122,57

0013,33

0049,97

085,31

070,25

009,94

001,08

004,05

Тваринництво разом

Скотарство всього

у т. ч.

м'ясо ВРХ

молоко

м’ясо свиней

інша продукція

Разом

Продукція промислової переробки, роботи і послуги на сторону

Всього по господарству

0177,4

0154,2

0118,3

0035,9

0009,1

0014,1

1314,8

0040,0

1354,8

013,09

011,38

008,73

002,65

000,67

001,04

097,05

002,95

100,00

0118,7

0104,8

0077,3

0027,5

0008,9

0005,0

1038,2

0058,0

1096,2

010,83

009,56

007,05

002,51

000,81

000,46

094,71

005,29

100,00

0073,5

0066,2

0052,9

0013,3

0003,0

0004,3

1173,9

0075,9

1249,8

005,88

005,30

004,23

001,06

000,24

000,34

093,93

006,07

100,00

0123, 20

0108,40

0082,83

0025,57

0007,00

0007,80

1175,63

0057,97

1233,6

009,99

008,79

006,71

002,07

000,57

000,63

095,30

004,70

100,00

Аналізуючи показники таблиці 1.2, видно, що в господарстві суттєвим чином змінюється його спеціалізація. Так в 2004 році питома вага продукції тваринництва в структурі виручки від реалізованої продукції складала 13,09%, а у 2006 році - 5,88%. Це зниження відбувається внаслідок збитковості галузі тваринництва. Тому можна зробити висновок, що господарство спеціалізується на виробництві зерна, з розвинутим виробництвом соняшнику і продукції скотарства. Висока питома вага зерна (72,89%) говорить про високий рівень спеціалізації господарства.

Рівень ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства характеризується показниками використання сільськогосподарських земель, виробничих фондів, трудових ресурсів, а так саме рентабельність виробництва приведено в таблиці 1.3

Таблиця 1.3 Економічна ефективність виробництва

Показники

Роки

2006 р. до

2004 р.

2004 р.

2005 р.

2006 р.

(+; -)

%

1. Вироблено валової продукції, всього, тис. грн

1484,00

1040,30

1370,10

-113,90

092,32

- у т. ч. на 100 га с. г. угідь, тис. грн

0064,24

0048,21

0052,74

-001,50

097,66

- на 100 грн вартості ОВФ, грн

0062,62

0047,49

0058,70

-003,91

093,75

- на 1 середньорічного робітника зайнятого в с. г. виробництві, тис. грн

0015,46

0015,30

0027,40

-011,94

177,26

2. Отримано прибутку (+), збитку (-), всього, грн

-012,50

0016,70

0205,70

218, 20

Х

- в т. ч. на 100 га с. г. угідь тис. грн

-000,54

0000,77

0009,42

009,96

Х

Рівень рентабельності (+), збитковості (-), всього,%

у т. ч.: рослинництва

тваринництва

000,91

00-8,16

039,31

0001,55

0016,17

053,12

0019,70

0034,94

052,88

020,61

026,78

13,57

Х

Х

Х

Аналізуючи дані таблиці 1.3 видно, що досліджує мий період господарство суттєвим чином підвищило економічну ефективність виробництва продукції. Так, на 77,26% збільшилось виробництво валової продукції на одного працівника, що говорить про кращій рівень організації праці і високу ефективність використання робочої сили. Завдяки скороченню галузі тваринництва господарство почало працювати прибутково. Так, в 2004 році господарство отримало 12,5 тис. грн. збитку, а вже в 2005 році господарство отримало 16,7 тис. грн. прибутку. В 2006 році розмір прибутку вже складав 205,7 тис. грн. при рівні рентабельності 19,7%.

2. Мета і задачі дослідженняЗагрузить файл

Похожие страницы:

 1. Система живлення карбюраторного двигуна

  Контрольная работа >> Транспорт
  ... і економічність двигуна. Карбюраторні двигуни працюють на бензині — рідкому паливі, ... октанове число бензину, тим менша ймовірність детонації. Для повного згоряння палива ... якості і, як наслідок, підвищеній витраті палива. Використана література Анохин В.И. Ві ...
 2. Паливо в технологічних процесах

  Реферат >> Промышленность, производство
  ... є 1т умовного палива. Для кожного виду палива відповідно до ... 5. Схема перегонки нафти Бензин - рідке пальне для карбюраторних двигунів внутрішнього згоряння. ... для хімічного синтезу. Мета риформінгу - поліпшення якості бензину, підвищення його октанового числа ...
 3. Технічне обслуговування системи живлення двигуна автомобіля ЗИЛ-130

  Контрольная работа >> Транспорт
  ... ЗИЛ-130 Система живлення карбюраторного двигуна слугує для очищення палива й повітря, ... з якими в Україні виробляються бензини з підвищеною температурою кінця кипіння (гк ... єдиний неетильований бензин «Преміум» з ОЧД 95. Октанове число бензину «Регуляр» може ...
 4. Двигун автомобіля ЗІЛ-130 (поршнева група)

  Курсовая работа >> Транспорт
  ... 8,8. Розрахований для роботи на паливі з октановим числом-" по досл ... В циліндрі створюється підвищений тиск (1,0... 1,2 МПа — в карбюраторних двигунах і 1,5...2,0 МПа — в дизелях ... 80°C. У якості палива повинен застосуватися бензин, рекомендований інструкцією. ...
 5. Експлуатація і обслуговування машин

  Практическая работа >> Транспорт
  ... технічного обслуговування і ремонту машини для конкретних умов експлуатації з метою ... виникнення технічних несправностей, підвищених чи аварійних зносів і ... зації, двигуна та усунення виявлених несправностей, а також дозаправлення паливо-мастильними матер ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0020029544830322