Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Педагогика->Реферат
Ранний, “из ряда вон выходящий” подъем умственных способностей может быть предшественником подлинного таланта. Многие выдающиеся люди уже в детстве бл...полностью>>
Педагогика->Реферат
ОБРАЗ ЖИЗНИ - социологическая категория, характеризующая особенности и условия жизнедеятельности людей в обществе, социальной группе, территории и т. ...полностью>>
Педагогика->Реферат
Преподаватели высших учебных заведений экономического профиля не являются профессиональными педагогами, не имеют профессиональной психолого-педагогиче...полностью>>
Педагогика->Реферат
Сложившаяся социально-экономическая и политическая ситуация в России приводит к росту числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В...полностью>>

Главная > Реферат >Педагогика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Статут позашкільного навчально-виховного закладу затверджується радою цього навчально-виховного закладу за поданням засновника, реєструється місцевими органами державної виконавчої влади або органами місцевого і регіонального самоврядування відповідно до чинного законодавства.

Позашкільний навчально-виховний заклад визнається юридичною особою з дня реєстрації його статуту.

Позашкільний навчально-виховний заклад співпрацює з іншими навчально-виховними закладами, сім’ями, трудовими колективами, товариствами, фондами, громадянами.

Позашкільний навчально-виховний заклад організовує свою діяльність відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку, що затверджується трудовим колективом наказом засновника або уповноваженого ним органу і профспілкового комітету на основі типових правил.

Позашкільний навчально-виховний заклад відповідає за збереження життя здоров’я дітей та учнівської молоді під час навчально-виховної роботи з ними.

ІІ. Організація діяльності позашкільного навчально-виховного закладу.

Головні напрямки діяльності позашкільного навчально-виховного закладу визначаються цим закладом разом із засновниками і погоджуються з відповідними органами державного управління освітою. Позашкільний навчально-виховний заклад проводить навчально-виховну, організаційно-методичну та організаційно-масову роботу.

Позашкільний навчально-виховний заклад за рішенням засновника може діяти самостійно, у складі навчально-виховного комплексу, профільного об’єднання, асоціації тощо.

Позашкільний навчально-виховний заклад працює за річним планом роботи, розробляє та затверджує програму реалізації головних напрямів діяльності з урахуванням інтересів дітей та юнацтва.

Вище згаданий заклад організовує роботу з учнями протягом календарного року. Навчальний рік у позашкільному навчально-виховному закладі розпочинається, як правило, 10 вересня поточного року і закінчується 26 травня наступного року.

Набір учнів в заклад проводиться як на безконкурсній основі, так і за конкурсом.

Навчально-виховний процес у позашкільному навчально-виховному закладі здійснюється диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей дітей та з урахуванням їх вікових особливостей.

Чисельний склад творчих об’єднань за інтересами встановлюється директором позашкільного навчально-виховного закладу згідно з нормативами їх наповнюваності, навчальними планами і програмами, які можуть бути як авторськими так і рекомендованими Міносвіти або іншими органами державної виконавчої влади.

Педагогічний колектив позашкільного навчально-виховного закладу працює відповідно до розкладу занять, затвердженого директором.

Тривалість занять (навчання) встановлюється з урахуванням психофізіологічного розвитку дітей, допустимого навантаження учнів різних вікових категорій: для вихованців (учнів) віком від 5 до 6 років – 30 хвилин, від 6 до 7 років – 35 хвилин, усіх інших – 45 хвилин.

З метою розвитку і підтримки стійких інтересів учнів, їх обдаровань і самовизначення щодо майбутньої професії позашкільний навчально-виховний заклад може проводити роботу спільно з науково-дослідницькими, творчими організаціями, вищими навчальними закладами, створювати лабораторії для творчої експериментальної, науково-дослідницької роботи.

Позашкільний навчально-виховний заклад, який має висококваліфіковані кадри, відповідні матеріальні умови, може організовувати на своїй базі виробничу практику учнів.

За згодою з відповідними підприємствами, установами, організаціями та за наявності умов для одержання певних професій під час навчання у позашкільному навчально-виховному закладі учневі, який склав кваліфікаційні іспити, в установленому порядку видається свідоцтво (посвідчення) про присвоєння кваліфікації, розряду, класу, категорії за професією.

Права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу позашкільного навчально-виховного закладу визначені Законом України “Про освіту”. Статутом позашкільного навчально-виховного закладу можуть передбачатися додаткові права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу, що не суперечать чинному законодавству.

Для зарахування учнів до спортивних, спортивно-технічних, туристичних, хореографічних об’єднань необхідна довідка медичного закладу про відсутність у них противопоказань для занять у зазначених творчих об’єднаннях.

Позашкільний навчально-виховний заклад організовує та здійснює різноманітні масові заходи, проводить методичну роботу.

Відповідно до рішення засновника на підставі відповідних угод та з урахуванням попиту позашкільним навчально-виховним закладам надається організаційно-методична допомога педагогічним колективам шкіл, молодіжним, дитячим та громадським організаціям тощо.

ІІІ. Управління позашкільними навчально-виховними закладами.

Управління позашкільними навчально-виховними закладами здійснюється його засновником і місцевим органом державної виконавчої влади в межах повноважень, передбачених чинним законодавством.

Вищим органом громадського самоврядування позашкільного навчально-виховного закладу є загальні збори (конференція) колективу, що скликається не менше як один раз на рік.

Рішення загальних зборів (конференції) колективу може створюватися рада позашкільного навчально-виховного закладу, що діє у період між загальними зборами (конференціями).

Рада позашкільного навчально-виховного закладу:

 • організовує виконання рішень загальних зборів;

 • вносить пропозиції про перспективи розвитку позашкільного навчально-виховного закладу, розглядає і погоджує з засновником режим роботи закладу, заходи щодо зміцнення його матеріально-технічної бази та поліпшення умов діяльності;

 • підтримує творчі ініціативи новації позашкільної освіти;

 • визначає форми співробітництва позашкільного навчально-виховного закладу з науково-дослідними, виробничими, кооперативними організаціями, творчими спілками, іншими державними і громадськими інститутами

 • вносить пропозиції директорові про стимулювання педагогічних та інших працівників закладу; у межах фонду оплати праці (фонду матеріального заохочення) визначає порядок і розміри доплати до посадових окладів;

 • спільно з батьками забезпечує соціальний захист учнів.

Безпосереднє керівництво позашкільним навчально-виховним закладом здійснює директор, який призначається і звільняється засновником або уповноваженим ним органом у порядку, визначеним чинним законодавством.

Директор позашкільного навчально-виховного закладу:

 • керує діяльністю закладу, представляє його в усіх органах, установах і громадських організаціях і відповідає перед засновником за результати діяльності закладу;

 • розпоряджається майном, складає та затверджує штатний розклад у межах фонду заробітної плати, укладає угоди з юридичними та фізичними особами, відкриває рахунки в установах банків;

 • встановлює надбавки, доплати, премії працівникам закладу за рахунок і в межах фонду заробітної плати відповідно до порядку, визначеного радою закладу;

 • видає у межах своєї компенсації накази та розпорядження, обов’язкові для виконання всіма працівниками і вихованцями закладу;

 • приймає на роботу та звільняє з роботи працівників закладу;

 • затверджує функціональні обов’язки працівників закладу.

З метою розвитку та вдосконалення навчально-виховного процесу, підвищення майстерності педагогічних працівників у позашкільному закладі на правах дорадчого органу створюється педагогічна рада.

Склад, функції та порядок роботи педагогічної ради визначається статутом закладу Головою ради є директор позашкільного навчально-виховного закладу;

Педагогічна рада:

 • розглядає питання організації та здійснення навчально-виховного процесу, масової та методичної роботи;

 • обговорює і рекомендує до затвердження річний план роботи закладу;

 • сприяє розвиткові творчості ініціативи педагогів, впровадженню досягнень науки і передового педагогічного досвіду в учбовий процес;

 • приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Члени педагогічної ради мають право вносити на її розгляд будь-які питання, пов’язані з навчально-виховним процесом. Кількість засідань педагогічної ради визначається їхньою доцільністю і, як правило, становить не менше чотирьох на рік.

ІV. Контроль за діяльністю позашкільного навчального закладу.

Позашкільний навчально-виховний заклад безпосередньо підпорядкований і підзвітний засновнику або уповноваженому ним органу.

Основою та формою контролю з боку засновника за діяльність державного позашкільного закладу є атестація, що проводиться відповідно до чинного законодавства.

Контроль за діяльність позашкільного навчально-виховного закладу щодо забезпечення належного рівня позашкільної додаткової освіти, навчання і виховання дітей за інтересами здійснюється місцевими органами державної виконавчої влади.

Зміст, форми періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється засновником позашкільного навчального закладу.

Зміст діяльності позашкільних закладів.

Розрізняють два види позашкільних закладів: загальні (комплексні) і спеціальні (профільні).

Загальні позашкільні заклади ведуть роботу з дітьми в різних областях науки, культури, спорту. До них відносяться Будинки школярів, дитячі секції клубів і Будинків культури, дитячі парки, оздоровчі табори і т. д.

Спеціальні позашкільні заклади організовують виховну діяльність в якісь одній області, наприклад по техніці, спорту чи мистецтву. Це дитячі спортивні школи юних техніків і юних натуралістів, дитячі бібліотеки і театри, клуби юних автомобілістів, екскурсійно-туристичні станції.

Можна виділити декілька основних направлень в діяльності позашкільних закладів: виховуючо-навчальна робота з дітьми, позашкільними працівниками. Вчитель може скористатися і заочною консультацією цих закладів, одержати літературу і методичні матеріали.

Наведемо короткі описи роботи найбільш поширених позашкільних закладів.

Будинок школяра – це широкодоступний заклад освіти, який дає дітям та юнацтву додаткову освіту, спрямовану на здобуття знань, умінь і навичок за інтересами. А також забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та реалізації змістовного дозвілля.

Будинок школяра комплексний позашкільний заклад включає творчі об’єднання за інтересами: гуртки, ансамблі, музично-драматичні студії, та інші. Даний заклад організовує роботу з дітьми та юнацтвом на принципі добровільності вибору, видів діяльності за інтересами. До навчання в Будинку школяра залучаються вихованці: учні, студенти в основному віком від 6 до 18 років.

Будинок школяра відповідає за збереження життя і здоров’я дітей та учнівської молоді під час навчально-виховної роботи з ними. У закладі проводиться навчально-виховна, організаційно-методична та організаційно-масова робота.

Будинок школяра працює за річним планом роботи, розробляє та затверджує програму реалізації головних напрямів діяльності з урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку регіона, інтересів дітей та юнацтва, потреб сім’ї, інших освітніх закладів. Тут організовується робота з учнями протягом календарного року. Навчальний рік у Будинку школяра розпочинається, як правило, 1 вересня поточного року і закінчується 26 травня наступного року.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Соціальна педагогіка. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> Педагогика
  ... та соціальної педагогіки Соціальна педагогіка – наука, що вивчає особливості організації соціального виховання, виховні можливості соціального середовища та ... алізованих навчальних закладах, зокрема позашкільних, соціально- педагогічну роботу з дітьми та підл ...
 2. Соціальний захист дітей-сиріт

  Курсовая работа >> Социология
  ... соціального захисту та адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. РОЗДІЛ 1 СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ТА ... ії щодо вдосконалення мережі дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів тощо. Міністерство охорони ...
 3. Соціально-педагогічна реабілітація дітей-інвалідів як умова їх адаптації

  Реферат >> Астрономия
  ... установ надзвичайно важко. Одна з важливих задач соціального педагога у такий момент – допомогти матері та ... соціально-педагогічної реабілітації дітей з обмеженими можливостями, ... у загальних навчальних закладах або спеціальних позашкільних навчальних закладах. ...
 4. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми схильними до алкоголізму

  Курсовая работа >> Социология
  ... 'язку з різким зменшенням числа позашкільних дитячих і юнацьких установ, падінням престижу діяльност ... іменко. Соціальнопедагогічні причинити поширення пияцтва серед молоді//Практична психологія та соціальна робота. -2004 ...
 5. Особливості розвитку соціально-педагогічних ідей та практики у 60-80 рр. ХХ ст

  Реферат >> Педагогика
  ... ість соціального педагога в позашкільних закладах збагатилася новими завданнями: забезпечення тісної взаємодії позашкільних установ зі школою ... навчальних закладів; вивчення можливостей ви- користання зарубіжного досвіду в організації соціально-педагог ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0016019344329834