Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Педагогика->Реферат
За останні десятиліття серед педагогічних наук України особливо інтенсивно розвивається педагогіка вищої школи, яка розкриває особливості організації ...полностью>>
Педагогика->Конспект урока
Отже, команди обмінялися привітаннями. Журі оціни ло їх старання. Але для того, щоб вони мали змогу приступити до змагання, треба дати назви командам....полностью>>
Педагогика->Конспект урока
Література: Людина починається з добра. Виховні години для учнів 5-9 класів / Упорядник Г.С.Грай. - Тернопіль: Астон, 2004. - 176с. .Журнал «Розкажіть...полностью>>
Педагогика->Реферат
Основна частина життя людини, як відомо, пов'язана з певною професійною діяльністю. У вирішенні проблеми «людина і професія» психологія грає значну ро...полностью>>

Главная > Реферат >Педагогика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

КУРСОВА РОБОТА

Соціально-педагогічні

та виховні можливості позашкільних навчально - виховних установ”

Керівник: Ходак М. М.

Коломийський педагогічний коледж

Прикарпатського університету

імені Василя Стефаника

студентки ІІ курсу (група С)

Скоропад Олександри Миколаївни

Коломия, 2000 рік

План

 1. Вступ.

 2. Мета та завдання позашкільної освіта виховання.

 3. Основні напрямки і зміст позашкільної освіти та виховання.

 4. Основні типи позашкільних навчально-виховних заходів.

 5. Виховні можливості дитячих оздоровчих таборів.

Вступ

Наукові дослідження та педагогічна практика свідчить про динамічний і складний шлях розвитку позашкільної освіти.

Протягом XIX-XXст. перші будинки юнацтва в Україні були відкриті з ініціативи прогресивної педагогічної громадськості й за підтримки меценатів і добродійних комісій в Ніжині, Києві, Харкові тощо.

У 1918-1920 роках значного поширення набувають дитячі клуби при комунах, народних будинках, що діють при заводах і фабриках. У 20-х роках формується широка державна суспільна система позашкільної роботи, визначаються її основні форми і методи. Станції юних техніків, туристів, натуралістів, музичні школи, школи мистецтв, були відкриті в усіх областях і районних центрах.

Нині більш як у 2-х тисячах позашкільних закладів починають шлях до творчості біля 2 млн. дітей і підлітків.

Аналіз становлення і розвитку позашкільної роботи з дітьми та учнівською молоддю в Україні свідчить про наявність прогресивних досягнень і позитивний вплив на творчий розвиток особистості. У праці свого історичного розвитку позашкільна освіта і виховання набули певного досвіду, престижу і сформувались як невід’ємна частина цілісної системи освіти України.

Поряд з цим десятиріччями існувала невідповідність проблем практичної діяльності позашкільних закладів та їх науково-теоретичного обгрунтування та забезпечення.

Концепція є першим кроком і спробою наукового осмислення розвитку позашкільної освіти та виховання і фактично відкриває простір для становлення нової галузі педагогічної науки – позашкільної педагогіки.

Тому, виходячи з актуальності даної теми, мета моєї роботи полягає в тому, щоб розкрити суть позашкільної освіти та виховання і дослідити форми і методи роботи позашкільних навчально-виховних закладів, а також визначити конкретні заходи роботи у вище згаданих установах.

Мета та завдання позашкільної освіти та виховання.

Позашкільна освіта та виховання – процес безперервний. Він не має фіксованих термінів завершення і послідовно переходить із однієї стадії в друку від створення умов сприятливих для творчої діяльності дітей та підлітків, до забезпечення їх співробітництва у творчому процесі та самостійної творчості, яка і формує потребу особистості у подальшому сприйнятті світу.

Особливість позашкільного навчально-виховного процесу полягає у проектуванні таких педагогічних методик та технологій, що могли б якнайповніше допомогти дітям зорієнтуватися і самореалізуватися у складній багатограній соціокультурній ситуації.

Позашкільна освіта та виховання здійснюється в закладах, які покликані сприяти соціальній адаптації особистості у реальному житті, у відкритій системі соціалізації, і розглядається як найбільш демократичний та гнучкий засіб залучення сім’ї до співпраці у вихованні і розвитку дітей і підлітків. Вона передбачає самостійний вибір і використання її суб’єктами доступних для сприйняття різноманітних форм і методів навчально-виховного процесу: визначення форм і методик навчання і виховання, тематики наукових досліджень, навчально-виховних курсів та спецкурсів і послідовність їх опанування з урахуванням вікових особливостей, здібностей та інтелектуальних можливостей особистості.

Система позашкільної та виховання базується на історично обумовлених традиціях виховання особистості, створених представниками різних національних спільнот України: суспільних та родинних цінностях: ідеях, поглядах, переконаннях, ідеалах і реалізується позашкільними закладами освіти, іншими закладами освіти у позаурочний час, дитячими, молодіжними організаціями, творчими дитячими та молодіжними об’єднаннями та місцем проживання, на підприємствах, у різних організаціях і установах.

Головна метапозашкільної освіти та виховання-стоворення умов для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей та учнівської молоді у вільний від навчання час, підготовка підлітків до життя в умовах переходу до ринкової економіки при впровадженні якісно нових форм організація позашкільної життєдіяльності підлітків, задоволення їх освітніх потреб шляхом залучених до науково-експериментальними, дослідницької, технічно-конструктивної, художньої, декоративно-прикладної, еколого-прикладничої, туристсько-краєзнавчої та інших видів творчості.

Організація позашкільної діяльності дітей та учнівської молоді є одним з результатів підвищення якості та інтенсивності вміщення завдань суспільства в галузі освіти.

Основними завданнями позашкільної освіти та виховання є:

 • Формування суспільно-громадського досвіду особистості;

 • Розвиток, стимулювання та реалізація її духовного і творчого потенціалу;

 • Створення системи пошуку, розвитку і підтримки юних талантів і обдаровань для формування творчої та наукової еліти у різних галузях суспільного життя;

 • Залучення до особистісно значущих соціокультурних цінностей, потреба у яких не забезпечується системою базової освіти;

 • Задоволення її потреб у професійному самовизначенні;

 • Забезпечення соціально-педагогічного захисту неповнолітніх та організації їх дозвілля;

 • Розвиток психо-фізичних ресурсів зміцнення здоров’я підтримка високої працездатності протягом всього періоду навчання;

 • Виховання валових якостей, формування активної життєвої позиції, здорового способу життя засобами фізичної культури.

Поряд із завданнями існують принципи позашкільної освіти та виховання. Головними з них є:

Гуманізація, що визначає пріоритети завдань творчої самореалізації особистості, її виховання, створення умов для вияву обдарованості і талантів дітей, формування гуманної особистості, людяності, доброзичливої, милосердної.

Єдність загальнолюдських і національних цінностей, що забезпечує у змісті навчально-виховного процесу органічний зв’язок і духовну єдність української національної культури з культурою народів світу; розвиток культури всіх національних меншин, що проживають на території України; сприяє усвідомленню пріоритетності загально-людських цінностей над груповими, плановими та класовими; визначає позашкільну освіту та виховання як важливий засіб національного розвитку й гармонізації національних і міжнаціональних відносин в Україні.

Демократизація, що передбачає автономію (самостійність) позашкільних закладів освіти різних типів та форм власності, інших центрів позашкільної освіти та виховання у вирішенні основних питань змісту їх діяльності, розвитку різноманітних форм співробітництва та партнерства всіх учасників педагогічної діяльності.

Науковість і системність, що полягає в забезпеченні оптимальних умов для розширення і послаблення засобами освіти вагомих для кожної особистості, що навчається, об’єктивних законів, обгрунтованих понять і способів практичних дій в їх майбутній трудовій діяльності, а також забезпечення інтегруючої функції процесів навчання і виховання в умовах досягнення основної мети позашкільної освіти та виховання.

Безперервність, наступність та інтеграція, що забезпечує єдність всіх ланок освіти України, об’єднання зусиль позашкільних з іншими закладами освіти та різними організаціями; цілісність і наступність позашкільної освіти та виховання, спрямованої на поглиблення та конкретизацію освітнього процесу; набуття освіти упродовж всього трудового життя, за умови коли нові заняття, уміння та навички базуються на раніше засвоєних та придатних.

Багатоукладність та варіативність, що передбачає можливість широкого вибору змісту, форми і засобів освіти та виховання у вільний від навчання час, альтернативність у задоволенні духовних записів особистості, її пізнавальних та інтелектуальних можливостей та інтересів, запровадження поліваріантності навчальних програм, поглиблення і розширення їх практичної сприятливості, референції та індивідуалізований навчально-виховного процесу: розвиток мережі державних та недержавних позашкільних закладів.

Добровільність та доступність, що передбачає право вибору та доступність у забезпеченні потреб абсолютності у творчій самореалізації, духовному самовдосконаленні здобуті додаткових знань, умінь та навичок, підготовки до активної професійної та громадської діяльності.

Самостійність і активність особистості, що полягає у забезпеченні такої психолого-педагогічної атмосфери, яка сприяє виявленню, а також розвитку і реалізації учнями пізнавальної самостійності, творчої активності прояву обдарованості і таланту в навчально-виховній діяльності та у позанавчальний час.

Гармонізація родинної і суцільної освіти та виховання, яка передбачає створення сприятливих умов для забезпечення добровільного партнерства і корисної співпраці того, хто вчиться , його родина , а також держави, як рівноправних суб’єктів навчально-виховного процесу в позашкільних закладів і незалежності позашкільної освіти та виховання від політичних, громадянських і релігійних організацій.

Практична спрямованість позашкільної освіти та виховання, що передбачає набуття учнями певних умінь і навичок , орієнтацію на трудову діяльність у ринкових умовах, їх розширення та розвиток, а також впровадження в життя за умов інтеграції з наукою і виробництвом.

У сукупності й взаємодій ці принципи орієнтують позашкільну освіту та виховання на забезпечення соціалізації і соціальної адаптації, єдності й взаємозв’язку з іншими соціокультурними системами на основі послідовності, взаємодії, інтеграції та диференціації освітньо-виховного впливу на особистість; сприяють успішному входженню її в суспільне життя, фізичному, духовному та інтелектуальному розвитку.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Соціальна педагогіка. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> Педагогика
  ... та соціальної педагогіки Соціальна педагогіка – наука, що вивчає особливості організації соціального виховання, виховні можливості соціального середовища та ... алізованих навчальних закладах, зокрема позашкільних, соціально- педагогічну роботу з дітьми та підл ...
 2. Соціальний захист дітей-сиріт

  Курсовая работа >> Социология
  ... соціального захисту та адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. РОЗДІЛ 1 СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ТА ... ії щодо вдосконалення мережі дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів тощо. Міністерство охорони ...
 3. Соціально-педагогічна реабілітація дітей-інвалідів як умова їх адаптації

  Реферат >> Астрономия
  ... установ надзвичайно важко. Одна з важливих задач соціального педагога у такий момент – допомогти матері та ... соціально-педагогічної реабілітації дітей з обмеженими можливостями, ... у загальних навчальних закладах або спеціальних позашкільних навчальних закладах. ...
 4. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми схильними до алкоголізму

  Курсовая работа >> Социология
  ... 'язку з різким зменшенням числа позашкільних дитячих і юнацьких установ, падінням престижу діяльност ... іменко. Соціальнопедагогічні причинити поширення пияцтва серед молоді//Практична психологія та соціальна робота. -2004 ...
 5. Особливості розвитку соціально-педагогічних ідей та практики у 60-80 рр. ХХ ст

  Реферат >> Педагогика
  ... ість соціального педагога в позашкільних закладах збагатилася новими завданнями: забезпечення тісної взаємодії позашкільних установ зі школою ... навчальних закладів; вивчення можливостей ви- користання зарубіжного досвіду в організації соціально-педагог ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.001694917678833