Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Реферат
- Унифицированные документы, служащие основанием для отражения в учете операций по учету затрат на производство продукции (работ, услуг): требования-н...полностью>>
Экономика->Реферат
Рыночная экономика развивается циклический. Экономический цикл образуют периодические колебания общей экономической активности. Экономический рост изм...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
Переход российской экономики на рыночные условия хозяйствования поставил коммерческие организации перед необходимостью объективной оценки финансового ...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
Подготовка и переподготовка кадров, а также повышение квалификации – важное звено в сбалансированности спроса и предложения рабочей силы. Действительн...полностью>>

Главная > Реферат >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО НАУКИ ТА ОСВІТИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра політичної економії

Індивідуальне навчально-дослідне завдання

з курсу: Національна економіка

на тему:

«СУТНІСТЬ ВПЛИВУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК»

Перевірила: Виконала:

Пономаренко Е.В. Гапоненко О.Э

студентка II курсу 12 групи

факультету ФФ

Новікова О. В.

Харків, 2009

Зміст

Вступ

 1. Сутність процесу глобалізації, її позитивні та негативні наслідки

 2. Вплив глобалізації на економічну політику

 3. Основні напрями стратегії розвитку національної економіки України

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Процес глобалізації є однією з найактуальніших проблем на сьогодні оскільки характеризує стан і розвиток сучасної економічної системи. Все більш гострим стає питання розвитку країн з перехідною економікою та тих, що розвиваються, бо негативні наслідки глобалізації видбиваються на них найбільше.

Вивчення процесу глобалізації має важливе теоретичне і практичне значення оскільки ставить економіку в нові умови, змінює вектор її розвитку.

Формування і розвиток ринкової економіки в Україні диктує необхідність встановлення тісніших взаємовигідних зв'язків з іншими державами, активно включитися в процеси міжнародної економічної інтеграції і глобалізації. Також необхідним є проведення такої міжнародної та внутрішньої політики, яка дозволить уникнути чи зменшити рівень негативного впливу глобалізаційних процесів на національну економіку країни.

Метою роботи є дослідження впливу процесу глобалізації на стан національної економіки України та визначення основних напрямів стратегії розвитку економіки.

Для досягнення мети були поставлені наступні завдання:

 • дослідити сутність процесу глобалізації, його позитивні та негативні наслідки для національних економік;

 • визначити основні напрями розвитку економічної політики країн;

 • зробити висновки що до розробки стратегії розвитку національної економіки України за умов глобалізації.

Предметом дослідження був процес світової глобалізації, його сутність та особливості для України.

Об’єктом дослідження були наслідки світової глобалізації для України та основні напрями формування стратегії розвитку національної економіки України.

1. Сутність процесу глобалізації, її позитивні та негативні наслідки

Процес глобалізації є складним, багатовимірним і неоднозначним, тому з приводу його суті існують багаточисельні розбіжності. Вчені сходяться на думці, що глобалізація означає не лише новий кількісний вимір міри інтенсивності взаємозв'язків окремих країн і їх економік, а головним чином – нова якість таких зв'язків, коли формується фактично новий, глобальний (не тотожний простій сумі національних економік) рівень економічної глобалізації [15].

Абстрактно глобалізацію можна визначити як процес, що приводить до інтернаціоналізації виробництва і НТП, до об'єднання капіталу, міжнародних фінансових ринків, людей в єдину світову систему, глобальне співтовариство.

В результаті міжнародної кооперації виробництва, розвитку міжнародного розподілу праці, зовнішньої торгівлі і міжнародних економічних відносин в цілому відбувається посилення взаємозв'язку і взаємозалежності національних економік, нормальний розвиток яких неможливий без врахування зовнішнього чинника. Дане явище прийнято називати інтернаціоналізацією господарського життя, яке створює основу для функціонування ТНК. Вона виявляється в об'єднанні капіталу і природних ресурсів. Наступним рівнем процесу глобалізації є інтеграція національних економік, яка характеризується об'єднанням, координацією зусиль країн і формуванні конкурентоздатних національних економік і приводить до розвитку стійких економічних зв'язків, розширення міжнародного ринку [12].

Для економічної глобалізації характерні: вільна торгівля, вільний рух капіталу, зниження податків на прибуток підприємств, простота переміщення галузей промисловості між різними державами на користь зменшення витрат на працю і природні ресурси, а також:

 • Зростає число і розмір злиття компаній усередині країн і на транснаціональному рівні, які будуть супроводжуватись радикальною реструктуризацією і зменшенням кількості зайнятої робочої сили;

 • Тенденція до аутсорсингу непрофільної діяльності компаній спеціалізованим компаніям. Особливе значення має аутсорсинг з розвинених країн в тих, що розвиваються, який приводить до скорочення зайнятості в розвинених країнах і зростання зайнятості і доходів в країнах, що розвиваються;

 • Швидке поширення фінансової інформації по всьому світу завдяки Інтернету, тенденція до більшої відвертості підприємств;

 • Вплив небагатьох національних валют через міжнародну систему вільного валютного обміну на економічні процеси в самих різних країнах;

 • Зростаюче розшарування по доходах, як в розвинених, так і таких, що в розвиваються країнах, на яке сильно впливає нерівний доступ населення до освіти.

 • Стирання національної приналежності продукції

 • Посилення ролі ТНК

Процес глобалізації можна розглядати відносно різних аспектів, які певною мірою матимуть позитивний або негативний вплив на розвиток національних, а також світової економіки.

До позитивних аспектів глобалізації можна віднести:

 • Стимулювання розвитку виробничих сил і технологій, зокрема інформаційних;

 • Глобалізація сприяє поглибленню спеціалізації і міжнародного розподілу праці. У її умовах ефективніше розподіляються засоби і ресурси, що сприяє підвищенню середнього рівня життя і розширенню життєвих перспектив населення;

 • Можливість країн з економікою, що розвивається і перехідною, отримувати прямі інвестиції, які сприяють створенню нових робочих місць і якоюсь мірою підвищенню доходів населення;

 • Розвиток торгівлі і збільшення іноземних інвестицій підвищили соціальну мобільність і укріпили середній клас;

 • Глобалізація дозволяє людству проявляти взаємовиручку під час лих – природних катаклізмів і антропогенних катастроф;

 • Відбувається зміна переваг на користь інтелектуального капіталу і якості кадрів, а не дешевої робочої сили і ресурсів;

 • Країни з перехідною економікою, що розвивається, мають стимул-реакцію до розвитку в умовах жорсткої світової конкуренції.

Сучасні глобалізаційні процеси розгортаються, перш за все, між промислово розвиненими країнами і лише в другу чергу охоплюють країни, що розвиваються. Глобалізація укріплює позиції першої групи країн, дає їм додаткові переваги. В той же час розгортання процесів глобалізації в рамках сучасного міжнародного розподілу праці загрожує сповільнити розвиток менш розвинених країн, які стають швидше об'єктами, ніж суб'єктами глобалізації.

Міра позитивного впливу глобалізаційних процесів на економіку окремих країн залежить від місця, яке вони займають в світовій економіці.

Несправедливий розподіл благ від глобалізації породжує загрозу конфліктів на регіональному і національному рівнях. Країни, що швидко розвиваються, входять в круг багатих держав, а бідні країни все більше відстають від них.

До негативних аспектів глобалізації можна віднести:

 • Розвиток глобального ринку капіталів і стрімке зростання міжнародних фінансових потоків, значною мірою відірваних від реальних потреб міжнародної торгівлі товарами і послугами, сприяють крупним валютним спекуляціям і іншим аферам. Це ввергає економіку в глибокі і затяжні кризи зі всіма соціальними і гуманітарними наслідками;

 • Нерівномірність розподілу переваг від глобалізації в окремих галузях національної економіки;

 • Можливість переходу контролю над економікою окремих країн від суверенних урядів в інші руки, у тому числі до сильніших держав;

 • Можлива дестабілізація фінансової сфери, потенційна регіональна або глобальна нестабільність із-за взаємозалежності національних економік на світовому рівні;

 • Вивіз продуктивного капіталу з індустріальних країн в тих, що розвиваються, а також наймання дешевої робочої сили в інших країнах – це витік потенційних, а нерідко і реальних робочих місць і, отже, зростання безробіття в країнах Заходу.

Таким чином, процес розвитку сучасної світової економіки буде неминуче супроводжуватись безперервною боротьбою проти негативних наслідків глобалізації, постійним пошуком такої рівноваги плюсів і мінусів цього процесу, який стійко забезпечував би позитивний ефект.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Національна економіка (2)

  Шпаргалка >> Экономика
  ... про сутність, закономірності дії та правила застосування типових методів і засобів впливу держави на ... для нього рішенням. 71. Стратегія розвитку національної економіки в умовах глобалізації: концептуальні засади та основн ...
 2. Основні поняття та показники національної економіки

  Шпаргалка >> Экономика
  ... національного доходу). Саме в цьому полягає її економічна сутність. Зайнятість ... сть легше виділити вплив інфляції на розподіл доходів. Якщо розмір "пирога" — національного ... . 32. Стратегія розвитку національної економіки в умовах глобалізації Найбільш ...
 3. Інституційні чинники розвитку національної економіки

  Реферат >> Экономика
  ... чинники розвитку національної економіки План Поняття та сутність інститут ... але їхній вплив на господарське життя вважався ... економік різної ефективності, особливо в умовах глобалізації? Відповідь на ... сть та незалежність спостережної ради щодо забезпечення стратег ...
 4. Предмет і метод вивчення національної економіки

  Реферат >> Экономика
  ... стратегії розвитку економіки в цілому чи окремих галузей. Сутність і компоненти національної економіки Національна економіка представляє собою економ ... забезпечення економічної безпеки в умовах глобалізації та інтеграції світу. Сучасна національна економіка ...
 5. Економічна глобалізація

  Научная работа >> Экономика
  ... розвитку, який не враховує національних інтересів, посилює залежність слаб­ких національних економ ... ідкладними стратегічними завданнями національ­ної економічної ... до економічного зростання. Досить вагомим аспектом впливу глобалізації на національні економіки ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0015740394592285