Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Медицина, здоровье->Реферат
часть пароцессуальная, в которой излагаются правила проведения судебно-медицинской экспертизы, приводится содержание и толкование различных законов, п...полностью>>
Медицина, здоровье->Реферат
История антивитаминов началась лет пятьдесят назад с одной, поначалу, казалось бы, неудачи. Химики решили синтезировать витамин В9 (фолиевую кислоту) ...полностью>>
Медицина, здоровье->Научная работа
В качестве введения хотелось бы сказать что, изучение, накопление, и тем более применение биологического оружия запрещенно конвенцией, но конечно же п...полностью>>
Медицина, здоровье->Реферат
Цель данной статьи — определить основные составляющие, оказывающие влияние на качество медицинской услуги в современном многопрофильном медицинском уч...полностью>>

Главная > Реферат >Медицина, здоровье

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Національний технічний університет України

"Київський політехнічний інститут"

Безуглий Михайло Олександрович

УДК 615.849. 19

Метод та система адаптивної лазерної терапії

05.11.17 Біологічні та медичні прилади і системи

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічний наук

Київ – 2008

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі виробництва приладів Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор Тимчик Григорій Семенович, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", завідувач кафедри виробництва приладів.

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор Скрипник Юрій Олексійович, Київський національний університет технології та дизайну, професор кафедри автоматизації і комп’ютерних систем.

доктор технічних наук, професор Колобродов Валентин Георгійович, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", завідувач кафедри оптичних та оптико-електронних приладів.

Захист відбудеться "12" лютого 2008 року о 15: 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002. 19 в Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут" за адресою: 03056, м. Київ, проспект Перемоги, 37, корп.12, ауд.412.

З дисертацією можна ознайомитись в науково-технічній бібліотеці Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" за адресою: 03056, м. Київ, проспект Перемоги, 37.

Автореферат розісланий "9" січня 2008 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради__________ В.Б. Швайченко

Загальна характеристика роботи

Актуальність теми дослідження. Сучасний стан розвитку фізіотерапевтичної апаратури за основну ставить задачу, яка полягає у з’ясуванні чинників та особливостей впливу природних і технічних польових структур на біологічний об’єкт. Серед засобів фізіотерапії важливе місце займають апарати лазерної терапії (ЛТ), що застосовуються для лікування захворювань різної етіології. Не зважаючи на досягнення сучасної біології, медицини, техніки, побудова методів і систем, що забезпечують біологічний зворотній зв’язок при проведенні процедури лазерного опромінення, спирається на проблему адекватної оцінки лікувального впливу. Терапевтичний ефект залежний від параметрів лазерного випромінювання (довжина хвилі, інтенсивність випромінювання, площа опроміненої ділянки, тривалість і частота процедур) і тому може змінюватись при різних варіаціях їх значень. Зазначені параметри дози лазерного випромінювання визначаються і встановлюються медичним персоналом перед початком процедури ЛТ і не змінюються впродовж неї. При цьому не враховуються фізіологічні особливості впливу лазерного випромінювання на конкретного пацієнта, його плинний функціональний стан, що ставить нагальну задачу розробки методу, та на його основі створення системи лазерної терапії з біологічним зворотним зв’язком.

З іншого боку зацікавленість у визначенні параметрів та характеристик поверхні біологічної тканини (БТ) досі залишається однією з актуальних задач медичного оптичного приладобудування. Її розв’язання лежить в площині двоступеневого дослідження поверхні БТ на основі теорії переносу випромінювання та спираючись на положення взаємодії біологічного об’єкта (його активних та неактивних зон) на польовому рівні з лазерними засобами впливу. Таким чином, формуючи зворотній зв’язок у вигляді сукупності сигналів, які знімаються з чутників до початку процедури та впродовж неї, створюємо можливість корегувати режими лазерної терапії для досягнення максимального лікувального ефекту.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота пов’язана з науково-дослідними роботами кафедри виробництва приладів приладобудівного факультету Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", а саме ДР №0102U000559 "Створення теоретичних засад функціонування прецизійних чутників реєстрації електромагнітного випромінювання медичних пристроїв", ДР №0103U007400 "Розробка автоматизованої системи моніторингу біотехнічних об’єктів", а також ДР №0105U001169 "Створення теоретичних засад функціонування автоматизованої комплексної лікувально-діагностичної системи".

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є підвищення ефективності проведення процедур лазерної терапії шляхом розробки методу та системи, котра забезпечить під час процедури ЛТ реєстрацію параметрів випромінювання електромагнітних полів організму, на підставі аналізу яких можна здійснювати корекцію режимів терапії.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі задачі:

1. Розробити метод здійснення адаптивної лазерної терапії.

2. Дослідити можливість реєстрації параметрів розсіяного назад випромінювання в залежності від оптичних властивостей та геометричних параметрів середовища.

3. Розробити модель поширення оптичного випромінювання в багатошарових біологічних тканинах.

4. На основі проведеного аналізу розробити алгоритм функціонування системи ЛТ та запропонувати аналітичні моделі реєстрації власного електромагнітного випромінювання та випромінювання оптичного діапазону біологічної тканини.

5. Провести дослідження експериментального зразка системи ЛТ.

Об’єкт дослідження – процеси енергетичного перетворення електромагнітного випромінювання оптичного діапазону в біологічній тканині.

Предмет дослідження – система лазерної терапії, що застосовується при акупунктурній терапії серцево-судинних захворювань.

Методи дослідження – при розв’язанні поставлених задач в ході проведених в дисертаційний роботі досліджень використовувались положення теорії переносу випромінювання, оптики світлорозсіювання, математичний апарат статистичної обробки сигналів.

Наукова новизна отриманих результатів.

На основі досліджень електромагнітних характеристик біологічної тканини запропоновано новий метод здійснення лазерної терапії з урахуванням функціонально стану пацієнту в даний проміжок часу.

Удосконалено експоненціальну модель поширення оптичного випромінювання в біологічній тканині, що дозволяє досліджувати оптичні властивостей багатошарових середовищ з сильним розсіюванням.

Вперше запропоновано нові принципи побудови чутників власних електромагнітних полів та оптичного випромінювання при проведенні лазерної терапії.

Практичне значення отриманих результатів полягає у наступному:

Запропоновано схемотехнічні реалізації електромагнітного та оптичного модулів системи лазерної терапії на основі розробленого методу.

Створено електромагнітну волоконно-оптичну систему лазерної терапії "Промінь 11В", яка є підсистемою автоматизованого комплексу моніторингу біотехнічних об’єктів "Промінь 11".

Розроблено алгоритм функціонування системи лазерної терапії "Промінь 11В", реалізація якого дозволяє встановлювати найбільш придані режими ЛТ за результатами аналізу електромагнітних полів пацієнта до і під час лікувальної процедури.

Основні теоретичні та практичні аспекти розробки методу та системи лазерної терапії використовуються в навчальному процесі кафедри виробництва приладів НТУУ “КПІ” при проведені лекційних, практичних та лабораторних занять за курсами "Оптичні та квантові медичні прилади", "Прилади для вимірювання фізіологічних параметрів людини", "Прилади магніторезонансної терапії".

Особистий внесок здобувача. Усі основні результати дисертації, що складають сутність роботи і знайшли відображення в пунктах новизни, наукового та практичного значення, отримані автором самостійно. У роботах, що опубліковані у співавторстві, здобувачу належить систематизація та створення класифікації засобів моніторингу біотехнічних об’єктів [2, 14], розробка схемотехнічної моделі автоматизованої системи реєстрації та моніторингу біотехнічних об’єктів [1, 8, 9, 11], розробка дозиметра оптичного випромінювання та теоретичних засад його функціонування [7, 13], розробка математичної моделі світлорозсіяння лазерного випромінювання в біологічних тканинах [16], теоретичні та експериментальні дослідження системи спостереження за станом біотехнічних об’єктів в [5, 17], розробка методу комплексної діагностики плинного стану біотехнічних об’єктів [3, 4], розробка алгоритму функціонування модулів системи спостереження [18], розробка функціональної схеми та принципу функціонування системи комплексної діагностики та лікування [6], розробка способу неінвазивного аналізу біологічних тканин [10].

Дисертаційна робота виконана на кафедрі виробництва приладів приладобудівного факультету Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" під керівництвом д. т. н., проф. Тимчика Г.С.

Апробація результатів дисертації. Результаті досліджень були представлені на: V міжнародній молодіжній науково-практичній конференції "Людина та космос" (Дніпропетровськ, 2003), науково-технічній конференції "Приладобудування 2003: підсумки і перспективи" (Київ, 2003), IХ Міжнародній конференції "Інформотерапія: теоретичні аспекти та практичне застосування" (Київ, 2003), V симпозіумі з біоінформатики (Київ, 2003), VI міжнародній молодіжній науково-практичній конференції "Людина та космос" (Дніпропетровськ, 2004), науково-технічній конференції "Приладобудування 2004: підсумки і перспективи" (Київ, 2004), науково-технічних конференції "Приладобудування: підсумки і перспективи" (Київ, 2005, 2006).

Науковий проект на тему "Автоматизована комплексна лікувально-діагностична система" за основними положеннями дисертації отримав першу премію на третьому конкурсі науково-технічних проектів молодих вчених "Інтелектуальний потенціал молодих вчених – місту Києву" (Київ, 2003).

Публікації. За результатами досліджень опубліковано 18 наукових праць, у тому числі 5 статей у фахових наукових виданнях внесених до переліку ВАК України та 5 патентів України.

Структура дисертації. Дисертація складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та 6 додатків. Загальний обсяг дисертації 152 сторінок, з яких основний зміст викладено на 130 сторінках, містить 36 рисунків, 3 таблиці. Список використаних джерел складається з 62 найменувань.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Физическая реабилитация Попов С.Н

  Реферат >> Культура и искусство
  ... в отдельных системах и органах. ЛФК — метод патогенетической терапии, систематическое 20 ... профилакти­ческих целях. Лечебное применение лазерного излучения заключается в облучении с ... 80). Больные обучаются по адаптивным программам в вспомогательных школах ...
 2. Физиотерапия

  Реферат >> Медицина, здоровье
  ... системы в механизме действия лечебных факторов, предложил ряд методов сегментарно-рефлекторной терапии ... диапазона (терапия инфракрасным, видимым и ультрафиолетовым излучением, лазерная те­рапия). Шестая ... систем носят компенсаторно-адаптивный характер и ...
 3. Сучасна оцінка та перспективи розвитку оздоровчої рекреації в Запорізькій області

  Дипломная работа >> Физкультура и спорт
  ... зму. Надто високочастотна міліметрохвильова терапія (КВЧ - терапія) — новий метод в фізіотерапії. Існуючи ... мелатоніна в головному мозку і адаптивну функцію епіфіза. Він відновлю ... функціонального стану імунної системи і дози лазерного випромінювання. [8] Лазер ...
 4. Современные информационные технологии (2)

  Лекция >> Информатика, программирование
  ... ) и света (оптические лазерные и световолоконные линии связи ... связанные с этим понятием системы, методы, средства поддержки принятия ... в блоки интенсивной терапии. Наблюдающие ЭС ... в задачах управления адаптивно руководят поведением системы в целом. Примерами ...
 5. Биологически активные точки особенные зоны коррекции организма

  Реферат >> Физика
  ... институт по методам чжэнь-цзю терапии, реорганизованный в ... выраженные нарушения адаптивной регуляции, или ... системы. При всех достоинствах, у данного метода, ... методов воздействия на периферические рефлекторные элементы (акупунктурные точки), таких, как лазерное ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.001917839050293