Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Банковское дело->Реферат
Развитие в нашей стране рыночных отношений, включение в мировые интеграционные процессы заставляет уже сегодня приближаться к требованиям мировых стан...полностью>>
Банковское дело->Реферат
Одна из важнейших проблем реформирования и модернизации российской экономики – привлечение иностранных инвестиций. Учитывая серьезное технологическое ...полностью>>
Банковское дело->Реферат
Вступление в Европейский союз ознаменовалось для Испании, как и для остальных государств-членов, значительными переменами: с середины 90-х годов был с...полностью>>
Банковское дело->Реферат
Выпуск ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономикиРЦБ является инструментом привлечения свободных денежных средств. Для формиров...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Банковское дело

Сохрани ссылку в одной из сетей:

58


Зміст

Вступ

Розділ 1. Теоретичні аспекти функціонування Національного банку України

  1. Призначення, статус,структура і керівні органи Національного банку України

  2. Функції та операції Центрального банку України

  3. Роль та значення Національного банку України, як організатора грошового обігу в країні

Розділ 2. Аналіз діяльності НБУ в період 2005 – 2009 років

2.1 Аналіз дієвості інструментів грошово-кредитного регулювання в 2005-2009 роки

2.2 Оцінка грошово-кредитної політики Національного банку України

2.3 Аналіз кредитних відносин Національного банку України з комерційними банками

Розділ 3. Шляхи вдосконалення проведення грошово-кредитної політики Національного банку України

Висновки

Перелік використаних джерел

Вступ

Національний банк України - найважливіша ланка всієї банківської системи держави. На відміну від багатьох інших відомств, які постали на ґрунті колишніх республіканських чи союзних, НБУ являє собою принципово нову структуру. З’явившись відразу ж після проголошення незалежності, він став однією з її вагомих ознак.

Національний банк України є юридичною особою, має відокремлене майно, що є об'єктом права державної власності та перебуває у його повному господарському віданні і статутний капітал у розмірі 10 млн. грн., який є державною власністю і служить для забезпечення зобов'язань Національного банку України.

Найважливішою метою НБУ є створення грошово-кредитних механізмів, спроможних забезпечити стабільність гривні - національної грошової одиниці.

НБУ робить чималий внесок у формування фінансового ринку та ринку цінних паперів. Він створює умови для об`єктивного курсоутворення, захисту національної валюти та стабілізації гривні. Національний банк України у відповідності із Законом України "Про Національний банк України" є центральним банком України, особливим центральним органом державного управління, її емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці, організує міжбанківські розрахунки, координує діяльність банківської системи в цілому, визначає курс грошової одиниці відносно валют інших країн. Національний банк визначає вид грошових знаків, їх номінал, відмінні ознаки і систему захисту. Національний банк України зберігає резервні фонди грошових знаків, дорогоцінні метали та золотовалютні запаси, накопичує золотовалютні резерви і здійснює операції з ними та банківськими металами. Національний банк України встановлює порядок визначення облікової ставки та інших процентних ставок за своїми операціями, дає дозвіл на створення комерційних банків шляхом їх реєстрації та видає ліцензії на виконання банківських операцій, встановлює банкам та іншим фінансово-кредитним установам нормативи обов'язкового резервування коштів.

Актуальність курсової роботи. В сучасних умовах діяльність центрального банку має вирішальний вплив на стабільність національної валюти. Актуальність теми курсової роботи полягає насамперед в аналізі роботи Національного банку України, виявлення недоліків, які допущені в грошово-кредитній політиці попередніх років, та вдосконалення грошово-кредитної політики, аналіз становища НБУ його призначення, статус, структуру, функції та операції, роль та значення НБУ в грошовому обороті країни, та його відносин з комерційними банками. По показниках діяльності Національного банку України, можна також охарактеризувати стан економіки країни, оскільки місце центрального банку в ринковій економіці багато в чому визначає хід та напрямок економічного розвитку країни. На Національний банк України покладено відповідальність за вирішення макроекономічних завдань у грошово-кредитній сфері в межах країни, він виступає емісійним центром готівкового обігу, валютним органом, органом банківського регулювання. Цим обумовлена актуальність теми “Національний банк України: організація, функції та повноваження ”.

Метою роботи є вивчення ряду питань, що стосуються умов реалізації Національним банком України своїх функцій, аналіз його діяльності в різні роки, аналіз відносин НБУ з комерційними банками, також оцінка стану, методики та практики дієвості інструментів грошово-кредитної політики НБУ, та знайдення шляхів вдосконалення проведення грошово-кредитної політики держави.

В процесі виконання роботи для досягнення поставленої мети вирішується ряд завдань:

 • обґрунтування ролі і значення центрального банку в економіці країни;

 • здійснюється аналіз функції та операції Національного банку України;

 • розкриваються засади походження і розвитку Національного банку України;

 • аналіз та оцінка грошово-кредитної політики Національного банку України;

 • взаємодіє Національного банку України та комерційних банків з кредитних питань;

 • виявлення та аналіз питань, що пов’язані з вдосконаленням грошово-кредитної політики держави.

Об’єктом даної теми виступає Національний банк України;

Предметом виступає організація Національного банку України, його призначення, статус та структура, функції, операції та діяльність .

Теоретичну та методологічну базу дослідження склали Закони України, постанови НБУ, та інші законодавчі та нормативні акти, ряд літературних джерел.

Обсяг та структура курсової роботи. Робота складається зі вступу, трьох основних розділів, висновків, списку використаних літературних джерел. У вступі розкривається сутність, доцільність виконання курсової роботи з питань організації, функцій повноважень та проведення грошово-кредитної політики Національного банку України.

Перший розділ присвячений походженням та розвитку центрального банку України, значення банку як організатора грошового обігу для країни, призначення, статус, структура та керівні органи, функції та операції. У другому розділі висвітлено аналіз діяльності НБУ, грошово-кредитне регулювання та аналіз кредитних відносин НБ з комерційними банками. У третьому розділі сформульовано шляхи вдосконалення проведення грошово-кредитної політики Національного банку України в економіці країни. У висновках вказано, які функції, та яке значення виконує Національний банк України та узагальнюючі аспекти всіх розділів.

В курсовій роботи присутні 5 рисунків, 2додаток, 2 таблиці та 30 джерел опрацьованої літератури.

РОЗДІЛ 1.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

2.1 Призначення, статус, структура та керівні органи Національного банку України

Головне призначення Національного банку України – це управління грошовим оборотом з метою забезпечення стабільного не інфляційного розвитку економіки. НБУ впливає на грошовий оборот через зміну пропозицій грошей і зміну ціни грошей. Своє призначення він реалізує завдяки тому, що відіграє в економічній системі особливу роль, а саме роль:

 • емісійного банку;

 • банку банків, тобто специфічної банківської інституції, яка формує банківські резерви і регулює діяльність банківської системи;

 • органу державного управління, який відповідає за монетарну політику.

Центральний банк бере безпосередню участь у формуванні пропозиції грошей. Центральний банк як особливий орган банківської системи створює так звані гроші підвищеної ефективності – готівку в обігу і резерви комерційних банків, що слугують грошовою базою для зростання пропозиції грошей.

Центральний банк установлює для комерційних банків норму обов’язкових резервів, але розмір надлишкових резервів і характер їх використання комерційні банки визначають самостійно, враховуючи вплив різних чинників:

 • невизначеність коливання залишків за депозитами, що залежить від поведінки вкладників. Чим мінливіший приплив і відплив депозитів, тим більше надлишкових резервів треба банкам мати;

 • вартість кредиту, який комерційним банкам потрібно взяти для задоволення обов’язкових резервних вимог у разі недостатньої кількості резервів. Вона визначається рівнем професійної процентної ставки центрального банку. Зростання офіційної процентної ставки збільшує співвідношення між надлишковими і обов’язковими резервами, бо позички для тимчасового поповнення резервів стають дорожчими, і навпаки;

 • процентний дохід, які комерційні банки витрачають, тримаючи резерви у центральному банку. Сума втраченого доходу визначається ринковою процентною ставкою. Зростання останньої зменшує співвідношення між надлишковими та обов’язковими резервами, і навпаки.

В Україні, як і в інших цивілізованих державах, виключно Національному банку належить право здійснювати емісію (тобто запровадження в обіг грошей), а також національних грошових знаків (банкнотів, монет). Для друкування банкнотів в Україні створено власну банкнотну фабрику. Мережа регіональних управлінь НБУ здійснює забезпечення економіки готівковими грошима на замовлення комерційних банків.

Проте маса готівки, необхідна для обігу, визначається головним чином поведінкою суб’єктів економіки, котрі вирішують, в якій пропозиції вони триматимуть гроші готівкою і на депозитних рахунках у банках.

Центральний банк, регулюючи пропозицію грошей, впливає на ціну грошей, тобто на рівень процентних ставок. Між пропозицією грошей і рівнем процентних ставок існує складний двозначний взаємозв’язок. Так, у короткостроковій перспективі, коли пропозиція грошей зростає, рівень процентних ставок знижується, але з перебігом часу ситуація змінюється: збільшення пропозиції грошей може мати стимулюючий вплив на економіку і забезпечити зростання національного доходу. В умовах зростання доходу суб’єкти економіки підвищують попит на гроші для нагромадження вартості і для фінансування інвестицій. Зростання попиту на гроші викликає підвищення рівня процентних ставок; збільшення пропозиції грошей може викликати зростання загального рівня цін в економіці і згортання інфляційних процесів, що, у свою чергу, також зумовлює підвищення попиту на гроші, а отже, і зростання рівня процентних ставок. [12. с.620].

Іншим завданням НБУ є визначення валютної політики. НБУ проводить валютне регулювання, визначає порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, організовує і здійснює валютний контроль, а також забезпечує виконання уповноваженими банками функцій щодо здійснення валютного контролю.

Ще одне завдання НБУ полягає в контролі за виконанням комерційними банками банківського законодавства, додержанням економічних нормативів, встановлених НБУ, та власних нормативних актів.

Важливим завданням НБУ є надання комерційним банкам кредитів, що мають на меті підтримку стабільності банківської системи та розширення її кредитних можливостей.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Національний Банк України: завдання, функції, мережа та структура

  Контрольная работа >> Банковское дело
  ... , функції, повноваження і принципи організації діяльності визначаються Конституцією України, Законом України "Про Національний банк України" (від 20 травня 1999 р.) та іншими ...
 2. Національний банк україни -центральний банк держави його роль у системі органів державної влади

  Реферат >> Астрономия
  ... правового становища, завдань, функцій, повноважень та принципів організації НБУ в майбутньому законі про Національний банк України. Центральні банки ...
 3. Національний банк України: завдання, функції, мережа та структура Тестові завдання

  Тесты >> Банковское дело
  Національний банк України: завдання, функції, мережа та структура ... ревізійна комісія. 3. Строк повноважень членів Ради НБУ становить: ... України; б) Президент України; в) Кабінет Міністрів України; г) Рада НБУ. 6. Організаційна структура НБУ включає: а) органи ...
 4. Організація і функціонування систем міжбанківських розрахунків в Україні

  Дипломная работа >> Банковское дело
  ... є організація та функціонування міжбанківських розрахунків в Україні. Предмет дослідження – система електронних платежів України та ... Правління Національного банку України “Про затвердження правил організації захисту електронних банківських документ ...
 5. Контрольно-ревізійні функції Національного банку України

  Реферат >> Астрономия
  ... їх організаційного зміцнення і фінансового оздоровлення. Загальною функцією банківського нагляду Національного банку України є підтримка ... іплених в законодавстві повноважень примусового характеру, а також від "кваліфікації" та "волі" органів нагляду, що ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0014550685882568