Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Менеджмент->Реферат
ВведениеВ центре любого гуманитарного знания находится человек и все, что связано с его деятельностью. Одной из центральных составляющих человеческой ...полностью>>
Менеджмент->Реферат
В ранних трудах по управлению, как правило, подчеркивается важность гармонического функционирования организации. По мнению из авторов, если найти прав...полностью>>
Менеджмент->Реферат
Почему люди работают? Почему одни делают лёгкую работу и остаются недовольны, а другие делают тяжёлую работу с удовольствием? Что нужно делать для тог...полностью>>
Менеджмент->Реферат
Економіка України може успішно розвиватися, якщо будуть створені сприятливі умови для розвитку інвестиційної діяльності підприємства. Рішення цієї зад...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Менеджмент

Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний університет „Львівська політехніка”

Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту

Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва

Курсовий проект

з дисципліни

Основи менеджменту

на тему:

Розробка системи менеджменту у відкритому акціонерному товаристві „Геотехнічний інститут”

Виконав:

ст. гр. МЕ-11

Бохонко Н. В.

Керувала:

Барвінська Є. С.

Львів 2007

ANNOTATION

In a course project is developed and rationalized in accordance with the changes of environment of functioning the management system in Geotechnical institute. Management technology is thus developed taking into account the expected changes, that formed management functions in organization; application and role of methods of management is described on an enterprise; the features of development and realization of administrative decisions are exposed; the features of forming and functioning of formal and informal groups are certain in society; application of approaches to guidance is grounded by the managers of organization; efficiency of the actual and rational systems of management is certain.

АНОТАЦІЯ

У курсовому проекті розроблено та раціоналізовано відповідно до змін середовища функціонування систему менеджментуe у Геотехнічному інституті. При цьому розроблено технологію менеджменту з урахуванням очікуваних змін, тобто сформовано функції менеджменту в організації; охарактеризовано застосування та роль методів менеджменту на підприємстві; розкрито особливості розроблення та реалізації управлінських рішень; визначено особливості формування та функціонування формальних та неформальних груп у товаристві; обгрунтовано застосування підходів до керівництва менеджерами організації; визначено ефективність фактичної та раціональної систем менеджменту.

ЗМІСТ

Вступ 5

1. Загальна характеристика ВАТ «Геотехнічний інститут” 6

2. Формування функцій менеджменту на підприємстві 9

- планування 9

- організування 14

- мотивування 18

- контролювання 24

- регулювання..............................................................................26

3. Використання методів менеджменту в організації 28

4. Розробка механізмів прийняття управлінських рішень

в організації 30

5. Проектування комунікацій в готельному комплексі 36

6. Формування механізмів управління групами

працівників в організації 39

7. Розробка пропозицій з удосконалення керівництва 41

8. Оцінка ефективності систем менеджменту…………………...45

Висновки 46

Список використаної літератури 47

ВСТУП

У даному курсовому проекті ми розглядаємо процес управління у відкритому акціонерному товаристві „Геотехнічний інститут”. Дане підприємство займає досить сильні позиції на національному ринку та планує вихід на міжнародний. Види діяльності, якіі надає товариство є дуже необхідними зараз та користуються широким попитом. Зараз тут працює 100 осіб, надає 5 видів послуг, середня заробітна плата працівників становить 100 грн.

Метою курсової роботи є розробка і удосконалення системи менеджменту для даного підприємства, що включає в себе застосування функцій менеджменту, формування методів менеджменту і через них приймати управлінські рішення, щодо існуючих проблем: „Розширення конкретних функцій”, „Зниження заборгованості з транспортних послуг”, Удосконалення обліку витрат робочого часу”, „Удосконалення керівництва” а також удосконалення системи комунікації, обґрунтований підхід до керівництва і вираження ефективності фактичної і раціональної систем менеджменту в організації.

Розділ 1.

Загальна характеристика організації

Таблиця 1

Загальна характеристика організації

Параметр, який харак

теризується

Зміст та особливості

Основні відмінності від інших організацій

Законодавча база заснування та функціонування

організації

Участь у ЗЕД

1

2

3

4

5

1. Форма підприємства

ВАТ-це таке акціонерне товариство, власниками акцій якого може стати будь-який громадянин шляхом відкритої підписки та купівлі-продажу на біржі. Статутний фонд ВАТ становить 1250 мінімальних зарплат.

Акціонери ВАТ можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціо-нерів та товариства.

На відміну від ВАТ акції ЗАТ розподілі-ляються між заснув-никами або серед заздалегідь зазначе-ного кола осіб і не можуть розповсюджуватись на шляхом підписки, купуватись та продаватись на біржі. Акціонери ЗАТ мають переважне право на придбання акцій, що продаються між акціонерами товариства.

Законодавча база, що регулює питання створення , реорганізації та ліквідації підприємства складається із Цивільного кодексу України від 16.01.2003р.№436-IV , Господарського кодексу України від 16.01.2003р. №435 – IV , та інших законодавчих актів – Закону про держреєстрацію , Закону про господарські товариства , Закону про кооперацію

Згідно з Законом України „Про зовнішньоекономічну діяльність” № 960-12 від 16.04.91р зі змінами та доповненнями ВАТ „Геотехнічний іеститут” , як юридична особа, може брати участь у ЗЕД.

2. Профіль

Проектно-розвідкові роботи.

Є певний перелік вимог щодо точності та якості надання послуг

Не бере участі у ЗЕД, але у зв’язку з розширенням видів діяльності плануєть-ся участь в ЗЕД

3. Види діяльності

Фактичні види діяльності ВАТ „Гео-технічний інститут”:

1) виконання комплек-сних інженерно-геологічних, інженерн-гідрогеологічних, ін-женерно-геодезичних та інженерно-гідроме-теорологічних розвідувань для обґрунтування різних стадій проектування новобудов, реконст-рукцій, розширення та технічного переозбро-єння об’єктів житлово-го, цивільного, промислового та сільськогосподарсько-го призначення

1

2

3

4

5

2) інженерні розвідування та розробка проектів інженерної підготовки і благоустрою територій;

3) геодезичні спостереження за осіданням і деформаці-ями будинків та споруд;

4) проектування споруд на газо- і нафтопрово-дах і засобах захисту підземних газопроводів від електрохімічної корозії;

5) виготовлення дослідних зразків, ремонт нестандартних і стандартних засобів вимірювання, приладів, обладнання.

Раціональним видом діяльності буде проведення бартерних операцій:

- імпорт обладнання, матеріалів, сировини, нафтопродуктів, товарів народного споживання;

- експорт власної продукції;

- реекспорт матеріалів та сировини.

4. Форма власності

Приватна. Засновники товариства можуть вільно розпоряджатися належним йому майном на власний розсуд.

Все майно товариства належить чітко визначеному колу осіб.

Власниками ВАТ також можуть бути іноземці

5. Внутрішнє середовище

1. Цілі:

Довгострокові (5-10р): побудова мережі нафтопроводів та житлових районів

Середньострокові (1-5р): збільшення прибутку, експорт та імпорт сировини, продукції, нафтопродуктів тощо.

Короткострокові (до 1р):, набір додаткової кількості працівників, збільшення обсягів виконання робіт. Цілі підприємства є конкретні, чітко визначені, реальні у досягненні, враховують вплив середовища функціонування.

2. Структура управління організацією – лінійно-функціональна. Відповідає вимогам середовища існування, однак потребує удосконалення відповідно до поставлених цілей.

3. Завдання: розміщення оголошень про вакантні посади, підписання договору про співпрацю з іноземними геотехнічними товариствами.

4. Технологія масового виробництва: товариство здійснює багато робіт, за допомогою сучасної удосконаленої техніки

5. Працівники: усі працівники є висококваліфікованими та мають високий стаж роботи. Зараз на підприємстві працює 100 чол., у зв’язку з розширенням сфери діяльності та поставленими цілями планується залучити ще 10 чол. Усі працівники добре працюють, що позитивно відбивається на діяльності організації

5. Ресурси: підприємство раціонально використовує усі залучені ресурси.

1

2

6. Зовнішнє середовище

Фактори зовнішнього середовища прямого впливу

1. Споживачі. Основними групами споживачів є : населення та цивільні установи. Із збільшенням видів діяльності очікується, що споживачами стануть міжнародні організації

2. Постачальниками є різні торгові компанії посередники та виробники вимірювальних приладів, схем, інструментів.

3. Конкурентами товариства є ДП „Укргеодезія”, ДКГТ „Енергопроектсервіс”, Геофізична партія № 60, ДГП „Західукргеологія”, ТзОВ „Геосервіс” Після розширення видів діяльності очікується, що кількість конкурентів збільшиться на один – КТ „Еврогеосервіс”. Конкуренти змушують товариство інтенсивніше реагувати на зміни зовнішнього середовища та удосконалюватися.

4. Державні органи влади. Цей фактор має негативний вплив на діяльність підприємства через високий рівень оподаткування.

5. Інфраструктура має незначний негативний вплив через ряд геологічних проблем .

6. Законодавчі акти. Часто виникають проблеми із функціонуванням підприємства через невідповідність законів.

7. Профспілки, партії та інші громадські організації. Мають значний вплив на діяльність організації, що зумовлює забезпечення постійного піклування керівництва про безпечні умови праці, соціальний захист.

8. Система економічних відносин у державі має негативний вплив, через малий обсяг попиту у зв’язку із високими цінами..

9. Організації сусіди відсутні, тому не здійснюють ніякого впливу

Фактори зовнішнього середовища непрямого впливу

1. Міжнародні події на даний час негативних подій у можливих країнах співробітниках немає і не очікується.

2. Міжнародне оточення товариство підтримує хороші стосунки з міжнародними організаціями

3. Науково-технічний прогрес. Цей фактор позитивно впливає на діяльність підприємства, бо при застосуванні сучасної техніки пришвидшує процес надання послуг.

4. Політичні обставини. Фактор має негативний вплив.

5. Соціально-культурні обставини. Цей вплив на організацію є позитивним, бо існує нагальна необхідність в реконструкції навколишнього середовища.

6. Рівень техніки та технології. Має позитивний вплив, бо використовується сучасне обладнання.

7. Особливості міжнародних економічних відносин. Товариство уже відоме на міжнародному ринку та існують організації, які б хотіли з ним співпрацбвати

8. Стан економіки. Економіка України на даний час є перехідною, потребує удосконалення функціонування ринку, створення сприятливих умов для конкуренції.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Розробка систем менеджменту

  Реферат >> Менеджмент
  КУРСОВА РОБОТА НА ТЕМУ: „РОЗРОБКА СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ” Зміст Вступ Annotation Розділ ... любий із стилів в залежрності від ситуації. У системах 1. і 2. абсолютно відсутня довіра до ... 2.при допущенні помилки він може засумніватися у своїх якостях менеджера. Для фі ...
 2. Проектування системи менеджменту на підприємстві (2)

  Реферат >> Менеджмент
  ... ТзОВ «Житлобуд-1», ТзОВ «Житлобуд-2», ВАТ «Луцьксантехмонтаж № 536». На сьогодні ... альних ресурсів виконується шляхом розробки стандартів мінімально дозволених рівнів ... Висновок У даній роботі розглядалась система менеджменту на ПП «Інтертрейд». Досліджувались ...
 3. Розробка бізнес-плану реалізації проекту по випуску нової продукції на ВАТ "Іскра"

  Дипломная работа >> Экономика
  ... і аналоги; Розробку системи пільг і знижок залежно від умов поставки. Збутова політика ВАТ «Іскра» ... . - М.: АКАЛИС, 2006. - 175 с. Фатхутдинов Р.А. Производственный менеджмент. Учебник для вузов. – М.: Банки и биржи ...
 4. Розробка пропозицій по ефективному керівництву

  Реферат >> Менеджмент
  ... ів організації діяльності менеджменту є побудова та впровадження її стратег ... на підприємстві 2.3 Розробка системи мотивації персоналу 3.1 Проведення маркетингових ... компанії. Саме тому у ВАТ "Укртелеком" діє система безперервного навчання персоналу. Оновлення ...
 5. Розробка ефективної стратегії витрат на підприємстві

  Курсовая работа >> Менеджмент
  ... даного курсового проекту: розробка системи, що дозволяє найб ... 228 с. Макаренко М. В., Махалина О. М. Производственный менеджмент – М.: Приор, 2008 Мескон М. Х., Альберт М., ... мство Чинник ВАТ "Електромашина" ВАТ "Электро-машина-3" (Росія) ВАТ "Електрома-шина" ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.00098204612731934