Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Курсовая работа
Федеративное устройство российского государства ставит руководство страны перед необходимостью приведения всех объектов государственного управления в ...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Бюджетная система Российской Федерации – это система, основанная на экономических отношениях и государственном устройстве РФ, регулируемая законодател...полностью>>
Финансовые науки->Контрольная работа
Ведущую, определяющую роль в формировании и развитии экономической структуры любого современного общества играет государственное регулирование. Одним ...полностью>>
Финансовые науки->Дипломная работа
Российская экономика в докризисный период росла быстрыми темпами, входя, наряду с Китаем и Индией, в число самых динамичных экономик мира Благоприятна...полностью>>

Главная > Реферат >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Кошторисна документація. Особливості складання інвестиційних кошторисів

При визначенні кошторисної вартості будівництва проектованих підприємств, споруджень, об'єктів, їхніх частин і видів робіт складається кошторисна документація, що складається з локальних кошторисів, локальних кошторисних розрахунків, об'єктних кошторисів, об'єктних кошторисних розрахунків, кошторисних розрахунків, на окремі види витрат, зведених кошторисних розрахунків вартості будівництва і т.д. Кошторисна документація складається у визначеній послідовності, з поступовим переходом від дрібних до більш великих елементів будівництва, що представляє собою вид робіт (витрат) - об'єкт-пусковий комплекс-черга будівництво-будівництво (будівництво) у цілому.

При складанні кошторисної документації рекомендується використовувати кошторисно-нормативну (нормативно-інформаційну) базу. Локальні кошториси (локальні кошторисні розрахунки) складаються по робочих кресленнях на окремі види будівельних і монтажних робіт з форм, що рекомендуються. У них визначається кошторисна вартість конструктивних елементів і видів робіт. Обсяги будівельних і монтажних робіт беруться з відомостей обсягів робіт або визначаються по робочих кресленнях. Обчислення обсягів робіт виробляється по схемах, що дозволяє легко простежити хід розрахунків, послідовність їхнього виконання і формули підрахунків.

У залежності від окремих видів будівництва спеціалізації підрядних будівельно-монтажних організацій і структури проектної документації локальні кошторисні розрахунки (кошториси) можуть складатися:

по будинках і спорудженням - на будівельні (у тому числі і спеціальні) роботи, внутрішні санітарно-технічні роботи, внутрішнє електроосвітлення, електросилові установки, монтаж і придбання технологічного й іншого видів устаткування, контрольно-вимірювальних приладів і автоматики, слабкострумових пристроїв, придбання меблів, інвентарю й інші роботи;

по загально майданчикових роботах - на вертикальне планування, пристрій інженерних мереж, шляхів і доріг, благоустрій території й інші.

У локальних кошторисних розрахунках (кошторисах) може вироблятися угруповання даних у розділ по окремих конструктивних елементах будинку (спорудження), видам робіт і пристроїв, що враховує специфічні особливості окремих видів будівництва.

Порядок угруповання регламентується виробничо-галузевими і територіальними нормативними документами.

Вартість у складі локальних кошторисних розрахунків (кошторисів) складається з прямих витрат, накладних витрат і кошторисного прибутку.

Прямі витрати безпосередньо зв'язані з виробництвом будівельно-монтажних робіт і включають:

основну заробітну плату робітників;

вартість матеріалів, конструкцій, деталей і напівфабрикатів;

витрати по експлуатації машин і механізмів.

До основної заробітної плати робітників відноситься відрядна і погодинна оплата праці робітників, зайнятих на будівельних і монтажних роботах, а також на доставці матеріалів від приоб'єктного складу до місця укладання.

Частина заробітної плати робітників входить в інші статті кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт: заробітна плата робітників, зайнятих на навантаженні, транспортуванні і вивантаженні будівельних матеріалів, включена у вартість матеріалів; заробітна плата працюючих на машинах віднесена до витрат по експлуатації машин; заробітна плата інженерно-технічних працівників і службовців включена в накладні витрати.

Кошторисна вартість матеріалів, конструкцій, деталей і напівфабрикатів включає витрати на придбання матеріалів за відпускними цінами промисловості, витрати по упакуванню, реквізитові, доставці до приоб'єктного складу будівництва, а також заготівельно-складські витрата.

Витрати по експлуатації машин і механізмів включають:

витрати на доставку машин на будівельний майданчик, переміщення з об'єкта на об'єкт, монтаж і демонтаж;

амортизаційні відрахування; витрати, необхідні для капітальних і поточних ремонтів і технічного обслуговування машин; заробітну плату машиністів і іншого обслуговуючого персоналу; вартість пально-мастильних і обтиральних матеріалів, змінних пристосувань і деталей.

Накладні витрати, призначені для організації, керування й обслуговування будівельного виробництва, на відміну від прямих витрат не зв'язані безпосередньо з виконанням будівельно-монтажних робіт і відбивають витрати на створення необхідних умов для нормального функціонування процесу будівельного виробництва.

У накладні витрати входять наступні статті витрат:

адміністративно-господарські витрати (оплата праці адміністративно-господарського персоналу; відрахування на соціальні нестатки; зміст і експлуатація обчислювальної техніки, будинків, службового легкового транспорту; ремонт основних фондів, використовуваних адміністративно-господарським персоналом; амортизаційні відрахування (орендна плата) по основних фондах, призначеним дня обслуговування адміністративного персоналу; оплата консультацій, інформаційних і аудиторських послуг; поштово-телеграфні, канцелярські, типографські й інші адміністративно-господарські витрати);

витрати по обслуговуванню працівників будівництва (підготовка і перепідготовка кадрів, відрахування на соціальні нестатки, забезпечення санітарно-гігієнічних і побутових умов, охорона праці і техніка безпеки);

витрати на організацію робіт на будівельних майданчиках (знос і ремонт малоцінного швидкозношуваного інструмента і виробничого інвентарю; винаходи і раціоналізаторство; витрати по геодезичних роботах; проектування провадження робіт; зміст виробничих лабораторій; благоустрій і зміст будівельних майданчиків; підготовка будівельних підрозділів у межах будівництва);

інші накладні витрати (платежі по обов'язковому страхуванню, по кредитах банків; реклама, участь у виставках, ярмарках; податки, збори, платежі й інші обов'язкові відрахування, набір і відрядження робітників, представницькі й інші витрати, що відшкодовуються замовниками).

Для визначення вартості будівництва на різних стадіях інвестиційного процесу рекомендується використовувати систему норм накладних витрат, що включає:

укрупнені нормативи по основних видах будівництва;

нормативи по видах будівельних і монтажних робіт;

норми накладних витрат на будівельні, монтажні, спеціальні будівельні роботи, призначені для визначення вартості будівництва в базисному рівні цін;

індивідуальні норми накладних витрат для конкретних будівельних, монтажних і ремонтно-будівельних організацій.

На відміну від прямих витрат накладні витрати побічно нормуються у відсотках від обраної бази вирахування:

фонду оплати праці робітників у складі прямих витрат;

кошторисної вартості прямих витрат у базисному рівні кошторисних норм і цін.

Кошторисний прибуток - це сума засобів, необхідних для покриття окремих (загальних) витрат будівельної організації, які не відносяться на собівартість робіт. Кошторисний прибуток включає: витрати на сплату податку на прибуток, витрати на розвиток виробництва, на матеріальне стимулювання працівників і на розвиток соціальної сфери.

У тих випадках, коли відповідно до проектних даних здійснюється розбирання конструкцій, знос будинків і споруджень з метою одержати конструкції, матеріали і вироби, придатні для повторного застосування, або виробляється побіжна будівництву видобуток окремих матеріалів (камінь, щебінь, ліс і ін), за підсумком локальних кошторисів на розбирання, знос (перенос) будинків і споруджень і інші роботи приблизно вказуються поворотні суми.

Поворотні суми - це суми, що зменшують розміри виділюваних замовником капітальних вкладень, виключаються не з підсумку локального кошторисного розрахунку і з обсягу виконаних робіт.

При визначенні кошторисної вартості ресурсним методом складається локальний ресурсний кошторисний розрахунок (локальний кошторис).

У локальному ресурсному кошторисному розрахунку виділяються наступні ресурсні показники:

трудомісткість робіт (у людино-годинах) для визначення основної заробітної плати робітників, що виконують будівельні роботи й обслуговують будівельні машини;

час використання будівельних машин (у машино-часах);

витрата матеріалів, виробів і конструкцій (у прийнятих фізичних одиницях виміру: м3, м2, т, п. м. і ін) і витрата ресурсів, на транспортування матеріалів, виробів і конструкцій. Вартість ресурсів при цьому визначається по поточних або прогнозованих цінах.

Об'єктні кошториси (об'єктні кошторисні розрахунки) розробляють у базисному або поточному (прогнозному) рівні цін, що рекомендуються Мінбудом України, на об'єкти в цілому: дані локальних кошторисів сумуються з угрупованням по відповідних графах кошторисної вартості:

"будівельних робіт";

"монтажних робіт";

"устаткування, меблів і інвентарю";

"інших витрат".

В об'єктному кошторисному розрахунку (кошторису) построчно й у підсумку приводяться показники одиничної вартості на 1 м обсягу, 1 м площі будинків і споруджень, 1 м довжини мереж і т.д. Також за підсумком приблизно показуються поворотні суми, що є підсумком поворотних сум, визначених у всіх стосовним до цього об'єкта локальних кошторисах.

При складанні об'єктного кошторисного розрахунку можуть використовуватися укрупнені кошторисні нормативи (показники), а також вартісні показники по проектах-аналогах. В об'єктних і локальних кошторисах виділяються нормативна трудомісткість і кошторисна заробітна плата. Нормативна трудомісткість відбиває кількість праці робітників у людино-годинах, що по кошторисних нормах повинне затрачатися на виконання будівельних і монтажних робіт. Вона включає трудомісткість робіт, передбачених у прямих витратах, накладних витратах, а також трудомісткість зведення титульних тимчасових будинків і споруджень і виконання робіт у зимовий час.

Кошторисна заробітна плата включає: основну заробітну плату робітників, зайнятих безпосередньо на будівельних і монтажних роботах; заробітну плату робітників, зайнятих на керуванні й обслуговуванні будівельних машин; заробітну плату робітників, враховану в накладних витратах, у вартості тимчасових будинків і споруджень, у складі зимових подорожчань і інших нарахувань.

Кошторисні розрахунки на окремі види витрат складаються у випадку, коли необхідно визначити в цілому по будівництву розмір (ліміт) засобів, необхідних для відшкодування тих витрат, що не враховані кошторисними нормативами.

У випадку, якщо маються в наявності нормативи, виражені у відсотках від повної кошторисної вартості або кошторисної вартості будівельно-монтажних робіт, кошторисні розрахунки можуть не складатися. При цьому в глави зведених кошторисних розрахунків вартості будівництва "Підготовка території будівництва", "Інші роботи і витрати", "Підготовка експлуатаційних кадрів" окремим рядком включаються засоби, виходячи з наявного нормативу.

Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва складається на основі об'єктних і локальних кошторисів, а також кошторисних розрахунків на додаткові витрати в базисно-поточному або базисно-прогнозному рівні цін і є основним документом, що визначає вартість будівництва підприємств, будинків і споруджень.

У зведеному кошторисному розрахунку вартості виробничого і житло-цивільного будівництва засоби розподіляються по 12 главам (див. таблицю 1).

Таблиця 1.

Структура зведеного кошторисного розрахунку

Глави зведеного кошторисного розрахунку

Зміст глав

1. Підготовка території будівництва

засоби на роботи і витрати, зв'язані з відводом і освоєнням забудовуваної території

2. Основні об'єкти будівництва

кошторисна вартість будинків, споруджень, цехів і установок основного виробничого призначення

3. Об'єкти підсобного виробничого й обслуговуючого призначення

4. Об'єкти енергетичного господарства

5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку

б. Зовнішні мережі і спорудження водо-постачання, каналізації, тепло - і газопостачання

7. Благоустрій і озеленення території

кошторисна вартість об'єктів, перелік яких відповідає найменуванням глав

8. Тимчасові будинки і

спорудження

засобу на зведення тимчасових (титульних) будинків і споруджень;

• виконання робіт з переустаткування інших будинків і споруджень для обслуговування будівництва

9. Інші роботи і витрати

витрати на виконання проектно-дослідницьких робіт;

витрати по освоєнню площадки;

витрати на підготовку експлуатаційних кадрів для споруджуваного підприємства;

різні компенсації і доплати працівникам і ін.

10. Зміст дирекції (технічний нагляд) споруджуваного підприємства й авторський нагляд

• засоби на обслуговування служби замовника-забудовника

11. Підготовка експлуатаційних кадрів

засоби на підготовку експлуатаційних кадрів для знову споруджуваних і реконструйованих підприємств (також включаються в глави 7 і 8)

12. Проектні і дослідницькі роботи

засоби на:

проектно-дослідницькі роботи (послуги) - роздільно на проектний і дослідницькі;

авторський нагляд проектних організацій за будівництвом;

експертизу передпроектной і проектно-кошторисної документації;

• іспит паль, проведений підрядною будівельно-монтажною організацією за технічним завданням замовника будівництва

Розподіл вартості по об'єктах і роботам усередині глав виробляється відповідно до сформованій для відповідної галузі Народного господарства номенклатурі зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва.

Наприкінці зведеного кошторисного розрахунку передбачається резерв на непередбачені роботи і витрати, призначений для компенсації вартості тих робіт і витрат, що не завжди можна передбачити в процесі проектування, але які можуть виникнути як при детальному проробленні проектних рішень, так і в ході виконання будівельно-монтажних робіт.

Величина резерву засобів на непередбачені роботи і витрати обчислюється у відсотках про загальну кошторисну вартість і залежить від об'єкта і галузі. Резерв на непередбачені витрати повинний бути таким, щоб забезпечити виконання проекту без додаткової грошової допомоги.

За підсумком зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва вказуються:

поворотні суми;

балансова (залишкова) вартість устаткування, демонтуємого або пересуваємого в межах діючого реконструйованого підприємства або підприємства, що технічно переозброюється;

дані про пайову участь підприємств і організації в будівництві об'єктів загального користування або загальновузлових об'єктів;

підсумкові дані про розподіл загальної кошторисної вартості будівництва мікрорайону або комплексу житлових і суспільних будинків по напрямках капітальних вкладень;

суми податку на додану вартість (ПДВ) і інші витрати, що передбачаються чинним законодавством України.

Зведення витрат на будівництво в цілому або на його чергу складаються по формі, що рекомендується Мінбудом України і включає окремими рядками підсумки по всіх зведених розрахунках вартості будівництва, а також по поворотних сумах з підведенням підсумків.

До зведеного кошторисного розрахунку повинна додаватися пояснювальна записка, у якій приводяться:

посилання на територіальний район, де виробляється будівництво;

рівень кошторисних цін, у яких складений розрахунок;

перелік каталогів кошторисних нормативів, прийнятих для складання кошторисів на будівництво об'єкта;

найменування генпідрядній організації;

норми накладних витрат і кошторисного прибутку;

особливості визначення кошторисної вартості будівельних робіт, устаткування і його монтажу для даного будівництва;

особливості визначення засобів по главах 8-12 зведеного кошторисного розрахунку;

розрахунок розподілу засобів по напрямках капітальних вкладень (для житло-цивільного будівництва);

інші зведення про порядок визначення вартості, а також посилання на відповідні рішення урядових і інших органів державної влади з питань, зв'язаним з ціноутворенням і пільгами для даного будівництва.

Список використаної літератури

 1. Закон України "Про інвестиційну діяльність від 18.09.91 № 1560-ХІІ із змінами і доповненнями.

 2. Закон України "Про захист іноземних інвестицій на Україні від 10.09.91 № 1540а-ХП

 3. Бланк Й.А. Инвестиционный менеджмент. - К.: МП "ИТЕМ" ЛТД, "Юнайтед Лондон Тренд Лимитед". - 1995.

 4. Мелкумов Я.С. Экономическая оценка эффективности инвестиций и финансирование инвестиционных проектов. - М.: ИКЦ "ДИС", 1997. - 160с.

 5. Пересада А.А. Інвестиційний процес в Україні. К.: "Видавництво Лібра" ТОВ, 1998 p. -392с.

 6. Васильченко С.М. Теоретичні основи інвестування // Фінанси України - 2001. -№1.

 7. Карпінський Б.А. Інвестиційний клімат в Україні // Фінанси України - 2001. -№7

 8. Карпінський Б. Інвестиційна привабливість та ризик регіону: методи оцінки // Вісник Тернопільської академії народного господарства. - 2000. - № 8.

 9. Козик В.В., Федоровський В.А. Вплив амортизації на формування інвестиційної привабливості проектів // Фінанси України - 2002. -№ 8

 10. Корнеєв В.В. Інвестиційна спорідненість приватизації і фондового ринку // Фінанси України - 2002. - № 4


Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Інвестиційна діяльність в ринковій економіці

  Контрольная работа >> Экономика
  ... . Особливості аналізу інвестиційної діяльності: 1.Інвестиційний аналіз пов'язаний з дослідженням інвестиційних ... -284] 5. Інвестиційне оцінювання на практиці Основні правила складання інвесторської кошторисної документації передбачають ...
 2. Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... та особливостей конкретних інвестиційних проектів. Інвестиції відіграють ... бюджетом, тобто складання початкових умов ... складає програму і кошторис витрат, які ... об'єднань; 5. кошторисне фінансування - це ... ій формі (проектної документації, програм, методик); - ...
 3. Інвестиційна діяльність як об єкт обліку і аудиту

  Реферат >> Астрономия
  ... проектно-кошторисною документацією зі зведеним кошторисним розрахунком ... проект і кошторис. Якщо ... структури інвестиційних ресурсів. Структура інвестиційних ресурсів – ... іку і складання звітності ... іноземної інвестиційної діяльності і, особливо, інвестиційної ді ...
 4. Інвестиційне проектування (1)

  Учебное пособие >> Финансовые науки
  ... нвестицій; формування інвестиційного капіталу; забезпечення процесу проектно-кошторисною документац ... аспекту проекту, особливо для великомасштабних інвестиційних пропозицій. Класиф ... будівельних робіт і складання остаточного кошторису ("Базисної" ціни) проекту ...
 5. Інвестиційний аналіз. Конспект лекцій

  Конспект >> Банковское дело
  ... нвестиційного менеджменту є: оптимізація інвестиційних потреб та інвестиційних ... єдиною проектно-кошторисною документацією; - черги ... окремий кошторис або проект ... складання плану грошового потоку інвестиційного ... залежно від особливостей інвестиційного проекту; ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0018720626831055