Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Менеджмент->Реферат
В отличие от других рынков рынок труда характеризуется высокой степенью неопределенности, особенностью функционирования, поскольку имеет дело со специ...полностью>>
Менеджмент->Реферат
Туризм неразрывно связан с экскурсионным обслуживанием – организацией и оказанием экскурсионных услуг, удовлетворяющих потребности человека в приобщен...полностью>>
Менеджмент->Курсовая работа
Получить высокие результаты в управлении организацией можно только в том случае, если люди, которыми руководят, обладают знаниями, умениями и соответс...полностью>>
Менеджмент->Реферат
Управление очень сложный процесс, осуществляемый специально обученными людьми. Управлять вообще может далеко не каждый человек, к управлению нужен сво...полностью>>

Главная > Конспект >Менеджмент

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Вступ

Розвиток ринкових відносин, перебудова та вдосконалення господарського механізму змінюють вимоги до економічних методів управління, підвищують роль окремого спеціаліста-інженера – майбутнього організатора виробництва.

Метою вивчення дисципліни є оволодіння студентами загальних принципів і положень організації і планування виробництва, які базуються на існуючих формах власності. На цій основі отримати спеціальні знання з організації і планування машинобудівного підприємства.

Завданням дисципліни є вивчення прояву економічних закономірностей в організації і плануванні виробництва, при створенні і освоєнні нової продукції, в організації виробничого процесу, в нормуванні і оплаті праці, управлінні машинобудівним підприємством.

Конспект лекцій охоплює комплекс теоретичних положень та перелік запитань до дисципліни, які дадуть можливість студентам самостійно вивчати даний предмет, за допомогою запитань здійснювати самоперевірку знань дисципліни.

Це методичне видання розраховане на вивчення теоретичних аспектів дисципліни, розроблене для студентів технічних спеціальностей денної та заочної форм навчання. Також може бути використане інженерами машинобудівного виробництва та іншими спеціалістами, які займаються питаннями ефективної організації, планування і регулювання діяльністю машинобудівних підприємств.

Тема 1. Предмет і зміст курсуОрганізація виробництва”

 1. Предмет науки про організацію виробництва.

 2. Розвиток науки про організацію виробництва та формування економічного мислення у сучасного спеціаліста-інженера.

 3. Основні завдання м/б виробництва на сучасному етапі.

Література: 1, 2, 12, 13.

1. Розвиток промислового виробництва вимагає розробки певних правил впровадження процесу створення готових виробів, підготовки відповідних спеціалістів, які б знали і вміли застосовувати ці правила. Тому відокремилася спеціальна галузь знань, склалася і розвивається наука про організацію виробництва.

Виробництво – це процес споживання засобів виробництва і робочої сили. Здійснення його можливе за наявності трьох елементів: засобів праці, предметів праці і самої праці, носієм якої є робоча сила. Організувати виробництво – це означає створити науково обґрунтовану систему функціонування всіх елементів виробництва, різноманітної інформації, скоординувати зусилля всіх підрозділів підприємства для отримання максимальних результатів при мінімальних затратах. В курсі “організація виробництва” розкриваються закономірності поєднання і взаємодії вищезазначених елементів цієї системи.

Предметом науки про організацію виробництва є вивчення принципів побудови виробничих підрозділів, впровадження процесу виробництва та управління ними.

Організація виробництва передбачає цілеспрямовану координацію всіх елементів і ресурсів виробництва для досягнення поставленої мети. Організація виробництва є невід’ємною частиною будь-якого способу виробництва, вона удосконалюється і змінюється разом з ним з економічної точки зору. Умови існування виробничого процесу:

 • Зосередження необхідних засобів праці і робочої сили відповідно до кваліфікації і спеціальності на даному підприємстві;

 • Відповідна побудова і регулювання процесу споживання готової продукції;

 • Управління виробничими підрозділами і виробничим процесом.

Виробництво на підприємстві ділиться на: виробничі підрозділи, виробничі процеси й управління ними.

Наука про організацію виробництва вивчає:

 1. найбільш ефективні форми і способи організації і планування діяльності підприємств на основі врахування останніх досягнень науки і техніки;

 2. шляхи і способи підвищення продуктивності праці, наукової організації праці і заробітної плати;

 3. шляхи і способи зниження собівартості, продуктивності і, як наслідок, підвищення рентабельності підприємства.

2. Перші наукові розробки про організацію виробництва виникли в кінці 18 ст.в Англії. Був розроблений фабричний кодекс, який передбачав систему штрафів при порушенні дисципліни, а також суворий казармний режим робітників на підприємстві.

Особлива роль при розробці організації виробництва належить Тейлору. Основні елементи системи Тейлора такі:

 • розробка і вивчення елементів робочого часу;

 • встановлення щоденних завдань;

 • розробка преміальних систем ЗП;

 • розробка технічної документації на виготовлення продукції;

 • підбір і підготовка кадрів;

 • календарне планування виробництва;

 • організація постачання.

Послідовником Тейлора були: Генрі Ганг – розробив систему обліку на виробництві, Гільберт – розробив систему наукової організації праці; А.Файоль – розробив систему управління виробництвом. Особливе місце в науці про організацію виробництва займає Г.Форд. Він вперше описав і запровадив методи організації безперервного потокового виробництва в машинобудуванні.

Спроби теоретичного узагальнення організації виробництва мали місце з моменту її виникнення. У 1924 році був створений центральний інститут праці.

Отже, сьогодні є потреба розвивати у майбутніх інженерів сучасне економічне мислення, тобто завданням сучасного інженера є: перевірка кожного технічного або господарського рішення на відповідність народногосподарським і особистим інтересам.

3. Машинобудівне виробництво має деякі особливості, які ставлять спеціальні вимоги до його організації і планування.

Головні з них такі:

 • організація процесів виготовлення деталей високого класу точності, проектування спеціальних опе­рацій складання;

 • використання спеціалізованого, складного устаткування і технологічної оснастки;

 • чітка органі­зація і планування виробництва, матеріально-технічного постачання і збуту продукції галузі;

 • гнучкість та чітка організація і структура виробництва, що дає змогу переходити на нові моделі виробів у короткі терміни і з міні­мальними затратами;

 • для галузі характерна висока питома вага спеціального технологічного устаткування (так званого нестандартного), що впливає на рентабельність роботи підприємства.

Тема 2. Машинобудівне підприємство. Характеристика і структура

 1. М/б підприємство – основна ланка промисловості.

 2. Основні риси промислового машинобудівного підприємства.

 3. Класифікація промислових підприємств.

 4. Об’єднання підприємств.

 5. Нові види підприємств.

Література: 1, 6, 7, 10.

1. Підприємство – основна організаційна ланка народного господарства. Підприємство – це самостійний господарський суб’єкт, який має права юридичної особи і здійснює виробничу, науково-технічну і комерційну діяльність з метою отримання максимального прибутку. Розвиток підприємства включає в себе: зміну в технічному оснащенні підприємства, постійне удосконалення виробництва і організації праці, розвиток економічних форм підприємства.

Утворення підприємства здійснюється після проведення відповідного техніко-економічного аналізу. Він містить характеристику району і місця розміщення підприємства, номенклатуру і обсяг випуску продукції, умови постачання і кооперації підприємства, розробку технічних процесів випуску продукції, схему управління підприємством, генеральний план підприємства, будівельну, енергетичну, і санітарно-гігієнічну частину капітальних вкладень, необхідних для створення підприємств, ОФ і ОбЗ, розрахунок собівартості продукції, розрахунок показників роботи підприємства. Основним законом, який регламентує діяльність підприємств, є закон України про підприємства.

2. Кожне підприємство характеризується виробничо-технічною, організаційно-господарською і соціально-економічною єдністю. Виробничо-технічна єдність характеризується тим, що підприємство є:

 1. комплексом підрозділів, робота яких повинна бути скоординована на основі принципів наукової організації праці,

 2. підприємством, яке володіє всіма необхідними засобами для ефективного використання виробничих потужностей, трудових і фінансових ресурсів.

Організаційно-господарська єдність характеризується тим, що підприємство володіє:

 1. необхідними основними фондами і оборотними засобами, з допомогою яких може виготовляти продукцію, передбачену планом,

 2. підприємство є самостійною господарською одиницею, наділеною правами юридичної особи, що дає можливість підприємству укладати угоди з іншими організаціями, необхідними для виготовлення і реалізації продукції.

Соціально-економічна єдність:

 1. підприємство діє на основі однієї з встановлених форм власності,

 2. колектив підприємства – це сукупність рівноправних в економічному відношенні працівників.

3. Для створення типових рекомендацій підприємства класифікують по окремих групах. Найбільш характерними для класифікації підприємств є наступні ознаки:

 1. За формами власності підприємство класифікують: індивідуальне, сімейне підприємство, приватне підприємство, колективне підприємство, державно-комунальне підприємство, державне підприємство, спільне підприємство.

Засновниками можуть бути юридичні особи та громадяни України інших держав.

 1. За економічним призначенням:

 • підприємства, які виробляють засоби підприємства,

 • підприємства, які займаються виробництвом предметів споживання,

 • підприємства військово-промислового комплексу.

 1. Масштаб підприємства залежить від :

 • вартості основних фондів,

 • чисельності працюючих,

 • обсягу продукції, яка виробляється.

 1. За рівнем охоплення підприємством різних стадій виробництва:

 • заводи з повним технічним циклом,

 • заводи з неповним технічним циклом,

 • заводи, які спеціалізуються на окремих технологічних операціях,

 • підприємства, які спеціалізуються по випуску деталей.

 1. За рівнем спеціалізації:

 • спеціалізовані,

 • універсальні,

 • змішані.

 1. За методами організації виробничого процесу:

 • потоковий метод організації виробництва,

 • партійний метод,

 • одиничний тип.

 1. За випуском однотипної продукції:

 • масові

 • серійні

 • одиничні.

 1. За рівнем механізації:

 • комплексно-автоматизовані,

 • частково-автоматизовані,

 • комплексно-механізовані,

 • частково-механізовані.

 1. За часом роботи:

 • сезонні,

 • підприємства постійної дії.

4. Розширення зв’язків між підприємствами призвело до об’єднання деяких з них. Сьогодні підприємства можуть об’єднуватися у: асоціації, корпорації, консорціуми, концерни, виробниче об’єднання, науково-виробничі об’єднання, учбово-виробничі об’єднання, торгово-виробничі об’єднання

5. Види господарських товариств:

 1. Акціонерні товариства.

 2. Товариства з обмеженою відповідальністю.

 3. Товариства з додатковою відповідальністю.

 4. Командитне товариство.

 5. Повне товариство.

Акціонерним вважається товариство, статутний фонд якого розділений на певну кількість акцій однакової номінальної вартості. Члени акціонерних товариств несуть відповідальність лише майном акціонерних товариств. Види акціонерних товариств:

 1. відкрите – акції якого можуть розповсюджуватися шляхом відкритої передплати та купівлі-продажу на фірмах,

 2. закрите – це товариство, акції якого розповсюджуються між засновниками.

Товариство з додатковою відповідальністю. Вважається товариство, яке має статутний фонд, поділений на частки, визначені установчими документами. Члени товариства несуть відповідальність за борги своїми внесками до статутного фонду, або належним майном, однаковим для всіх учасників розміру, величина якого кратна внеску.

Товариство з обмеженою відповідальністю. Має статутний фонд, розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами. Члени товариства несуть відповідальність в межах своїх вкладів. На решту майна ця відповідальність не поширюється. Це відноситься і до випадків банкрутства.

Повне товариство. Займається підприємницькою діяльністю, члени товариства несуть солідарну відповідальність згідно зі зобов’язаннями всім своїм майном, кожен учасник товариства може діяти від імені товариства, учасники товариства не мають права брати участь в інших товариствах. Учасник товариства може вийти в будь-який час з товариства, при цьому йому виплачують вартість його внеску, учасник товариства несе відповідальність за борги товариства незалежно від того, коли вони виникли: до чи після його вступу в товариство.

Командитним вважається товариство, яке складається з командитів і комплентаріїв. Командити несуть відповідальність за зобов’язання усім своїм майном. Комплентарії несуть відповідальність за зобов’язання товариства лише своїм вкладом. Управління справами товариства здійснюється тільки командитами. Командити мають право виплатити комплентаріям їх грошові внески і реорганізовувати товариства в повні.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Формування організаційної структури підприємства, пошук шляхів її удосконалення

  Реферат >> Менеджмент
  ... , науковий характер проектування організаційних структур управління виробництвом. Ідеальна організаційна структура майже завжди ... . — 272 с. Класи організаційних структур управління виробництвом // www.refine.org.ua Конспект лекцій (КНЕУ) «Менеджмент» ...
 2. Міжнародний менеджмент. Конспект лекцій

  Реферат >> Международное публичное право
  ... виробництв, так як це може призвести до зменшення ефективності діяльності. ЛЕКЦ ... італу); завоювання ринку (організація масового виробництва, зростання обігу). ... через вплив, проектно-матричну організацію управління, управління проектами у чистому вигляді. ...
 3. Організація маркетингу на підприємстві РКХЗ Зоря

  Дипломная работа >> Маркетинг
  ... Конспект лекцій. - К: №13УУП, 1994. - 88с. Барсук С.С. Підприємство як основна організац ... комплексного підходу до управління виробництвом і реалізацією продукції, орієнтованому ... щодо вдосконалення планування, організації й управління рекламними кампаніями та ...
 4. Організація та методологія управління фінансовими ресурсами підприємства

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... яких технологій і яких моделей організації виробництва й управління. Від відповіді на ці ... Бєлоліпецький В.Г. Финансы фирмы: курс лекцій /Г. Бєлоліпецький. - М.: ИНФРА ... . - С. 416. Витте СЮ. Конспект лекций о народном и государственном хозяйстве, читанных ...
 5. Управління персоналом в ООО Меркурий

  Практическая работа >> Менеджмент
  ... системи управління персоналом, зокрема підвищення кваліфікації управлінського персоналу без відриву від виробництва ... оцінити поточний фінансовий стан організації, але й передбачати реакції кредиторів й інших ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0021440982818604