Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Безопасность жизнедеятельности->Реферат
         Сейчас, цунами – это общепринятый международный научный термин, происходит он от японского слова, которое обозначает "большая волна, заливающ...полностью>>
Безопасность жизнедеятельности->Реферат
В 1894 г Роббер Сесил, бывший премьер-министр Великобритании, в своем обращении к Британской ассоциации содействия научному прогрессу, перечисляя нере...полностью>>
Безопасность жизнедеятельности->Реферат
Кодекс законов о труде Российской Федерации регулирует трудовые отношения всех работников, содействуя росту производительности труда, улучшению качест...полностью>>
Безопасность жизнедеятельности->Контрольная работа
Труд человека в современном автоматизированном и механизированном производстве представляет собой процесс взаимодействия человека, производственной ср...полностью>>

Главная > Конспект >Безопасность жизнедеятельности

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Сьогодні змінилася загальна структура духовного життя людини: зросла тривалість періоду психоемоційної напруги, все сильніше скорочуються періоди позитивних, негативних (емоційних) станів.

Одним з чинників конфліктної поведінки і розвитку емоційної напруги в умовах науково-технічного прогресу, дефіцит часу для вирішення суспільних завдань на тлі високої зацікавленості людини в досягненні поставленої мети.

Сучасні умови виробництва далеко не завжди відповідають фізіологічним можливостям людини. Працюючи на конвеєрі з складними технічними установками, людина вимушена пристосовуватися до нав'язаного йому ритму.

Емоційний стрес, розумова і фізична перевтома можуть розвинутися, якщо цей ритм опинився для нього не оптимальним.

Нерідко у працівників різних професій немає фіксованих, впорядкованих періодів відпочинку, особливо при змінній роботі. У багатьох категорій службовців в їх роботі переважає необхідність частого перемикання з однієї діяльності на іншу для одночасного вирішення декількох завдань. Такий стан заважає зосередитися на конкретній справі і теж породжує психоемоційну напругу.

ТЕМА 4. РОЛЬ СПРИЙНЯТЛИВОСТІ В БЕЗПЕЦІ ЛЮДИНИ

ЗАНЯТТЯ 4.1. АНАЛІЗАТОРИ ЛЮДИНИ, ЩО СПРИЙМАЮТЬ ЗОВНІШНЄ І ВНУТРІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Учбове питання 1. Поняття про аналізатори і механізм сприйняття інформації

Нормальна життєдіяльність людини полягає в тому, що його організм стикається постійно, щодня з різними роздратуваннями. Для підтримки постійності внутрішнього середовища організму у відповідь на дію цих подразників виникають адекватні реакції. Важливим елементом життєдіяльності є розвідка, пошук нового середовища незаселеного, переходу до нових умов праці і існування. Для отримання такої інформації організм людини забезпечений аналізаторами або сенсорною системою.

Аналізатором або сенсорною системою називають частину нервової системи, що складається з безлічі сприймаючих приладів-рецепторів, а також проміжних і центральних нервових клітин і зв'язуючих їх нервових волокон.

Аналізатори є системами входу інформації в мозок і аналізу цієї інформації. Робота будь-якого аналізатора починається з виявлення і сприйняття сигналу із зовнішнього або внутрішнього середовища. Сигнал поступає на рецептор, а потім за допомогою нервових зв'язків головний мозок одержує інформацію про характер сигналу, його частоту, інтенсивність і потенційну небезпеку. Головний мозок, в свою чергу віддає наказ організму на адекватну реакцію на сигнал.

Функціональна схема аналізатора виглядає так:

Сигнал


Рецептор


Нервовий зв'язок


Головний мозок

Залежно від специфіки отримання сигнали аналізатора розділяють на:

 1. Зовнішні:

  • зоровий (рецептор – око);

  • слуховий (рецептор – вухо);

  • тактильний: больовий і температурний (рецептор – шкіра);

  • нюховий (рецептор – ніс);

  • смаковий (рецептор – мова);

   1. Внутрішні:

 • аналізатори тиску;

 • вестибулярний аналізатор (аналізатор, що забезпечує аналіз інформації про положення і переміщення тіла в просторі);
 • кінетичні;

 • органічні (відчуття голоду, спрага, статеві відчуття, больові, відчуття внутрішніх органів і т.д.).

Основні параметри аналізаторів:

 1. Абсолютна чутливість до інтенсивності сигналу (абсолютний поріг до чутливості інтенсивності) – характеризується мінімальним значенням дії подразника, в перебігу дії якого виникає відчуття. Мінімально адекватне відчуття інтенсивності сигналу прийняте називати нижнім порогом сприйнятливості.

Інтенсивність відчуття описується законом Вебера-Фехнера:

E=K*lgI+C,

де Е – інтенсивність відчуття,

I – інтенсивність подразника,

К і С – константи (константи – це якісь постійні, встановлені експериментальним шляхом, тобто характеристики даної сенсорної системи).

Закон свідчить: «Інтенсивність відчуття пропорційна логарифму інтенсивності сигналу»

 1. Граничнодопустима інтенсивність сигналу (звичайно близька до больового порогу). Максимально адекватну величину сигналу, що відчувається, прийнято називати верхнім порогом сприйнятливості. Діапазон сприйнятливості до інтенсивності сигналу включає всі перехідні значення подразника від абсолютного порогу сприйнятливості до больового порогу.

 1. Диференціальна чутливість до змін інтенсивності сигналу – це мінімальна зміна інтенсивності (I) сигналу, яку відчуває людина. Розрізняють абсолютний диференціальний поріг, який характеризується значенням I і відносний, який виражається у відсотках

I / I * 100%,

де I – первинна інтенсивність.

 1. Диференціальна чутливість до змін частоти сигналу – це мінімальна зміна частоти (F) сигналу, яку відчуває людина. Вимірюється аналогічно диференціальному порогу інтенсивності, або в абсолютних одиницях F або в %,

F / F * 100%.

 1. Межа (діапазон) спектральної чутливості (абсолютні пороги сприйнятливості по частоті або довжині хвилі) визначається для аналізаторів, які чутливі до зміни частотних характеристик сигналу.

 1. Просторові характеристики чутливості специфічні для кожного аналізатора.

 1. Мінімальна тривалість сигналу, необхідна для виникнення відчуття – це час, який проходить від початку дії подразника до появи відповідної дії на сигнал (т.з. сенсорної реакції).

 1. Адаптація (звикання, пристосування) характеризується часом і особливостями кожного типу аналізаторів.

 1. Сенсибілізація (підвищена чутливість) характеризується часом і особливостями кожного типу аналізаторів.

Учбове питання 2. Роль аналізаторів людини в його життєдіяльності

Важливу роль в захисті людини від різних небезпек належать органам чуття.

До органів чуття відносяться очі, вуха, язик, ніс і шкіра. Органи чуття пов'язують нас із зовнішнім середовищем. Дякуючи їм ми пізнаємо фізичні властивості тіл і умови навколишнього середовища. Крім того, вони попереджають про небезпеки, які нам загрожують.

ЗІР

Зір людини (зорове сприйняття) процес психофізіологічної обробки зображення об'єктів навколишнього світу, здійснюваний зоровою системою.

Зір – найважливіший аналізатор, що дозволяє майже миттєво одержати уявлення про величину і форму предметів, їх колір і розташування в просторі, їх рух і потенційної небезпеки.

Зір – складний біологічний процес. Очі володіють високою чутливістю, розрізняють 130-250 чистих кольорових тонів та 5-10 млн. змішаних колірних відтінків і дають від 70% до 90% інформації мозку. Сітківка ока сприймає випромінювання завдовжки хвиль від 380 (фіолетовий колір) до 760 (червоний колір) нм (мільярдних частин метра).

Для виникнення зорової сприйнятливості предмету в зоровому аналізаторі реалізується 3 основних його функції – світлочутливість, контрастна чутливість і гострота зору.

Світлочутливість – це здатність ока сприймати яскравість діючих світлових подразників. Найменша яскравість, яка викликає світловідчуття в умовах темноти, є порогом світловідчуття. Зоровий аналізатор здатний регулювати світлову чутливість, залежну від рівня освітленості. Ця здатність ока називається зоровою адаптацією.

При перекладі погляду з високого рівня освітленості на темноту підвищується світлова чутливість ока (темнова адаптація). При перекладі від темноти до незначної яскравості або від малої яскравості до високої, відзначає зниження рівня світлочутливості, яку називають світловою адаптацією. Тривалість темнової адаптації складає в середньому від 50-60 хв. до 2-х годин. Тривалість світлової адаптації складає від 10 до 25 хв. Якщо переходи від низької яскравості до високої і навпаки здійснюються часто і не укладаються в тривалість термінів адаптації, наступає переадаптація, яка характеризується різким порушенням функціонального стану зорового аналізатора.

Зорова адаптація має велике значення при рішенні оптимальних умов продуктивного освітлення.

Для розпізнавання предмету необхідний контраст яркостей об'єкту розпізнавання і фону. Ту найменшу різницю яркостей об'єкту розпізнавання і фону, яку сприймає око – називають порогом контрастної чутливості. Контрастна чутливість збільшується при збільшенні кутових розмірів предмету. Під час адаптації в умовах темноти, при малій яскравості поля адаптації, збільшенні часу світлового подразника і бінокулярному зорі, різко падає при надмірно сліпучій яскравості.

Гострота зору – функція зорового аналізатора, яка забезпечує сприйняття форми предмету за рахунок розрізненості дрібних деталей. Гострота зору характеризується найменшою відстанню між двома крапками, при якому око може бачити їх роздільно.

Таким чином, враховуючи основні функції зорового аналізатора, умови зорової роботи можна оцінити трьома основними показниками: кутовими розмірами, яскравістю поля адаптації, контрастністю об'єкту розпізнавання з фоном.

Ці показники покладені в основу гігієнічного нормування освітленості на робочих місцях, викладеного у відповідному документі БНіП 11-4-79 і галузевих норм природного і штучного освітлення.

Гігієна зору. Око слід оберігати від різних механічних дій, читати в добре освітленому приміщенні, тримаючи книгу на певній відстані (до 33-35 см від ока). Світло повинне падати зліва. Не можна близько нахилятися до книги, оскільки кришталик в цьому положенні довго знаходиться в опуклому стані, що може привести до розвитку короткозорості. Дуже яскраве освітлення шкодить зору, руйнує світлосприймаючи клітки. Тому сталеварам, зварювачам і особам інших схожих професій рекомендується надягати під час роботи темні захисні окуляри. Не можна читати в рухомому транспорті. Із-за нестійкості положення книги весь час міняється фокусна відстань. Це веде до зміни кривизни кришталика, зменшення його еластичності, внаслідок чого слабшає війковий м'яз. Розлад зору може виникнути також через нестачу вітаміну А.

СЛУХ

Слух також є дуже важливим і ефективним сигналізатором небезпеки. За допомогою слуху людина одержує інформацію про акустичну обстановку, про характер джерела звуку і його розташування. Слуховий аналізатор – другий за призначенням дистанційний аналізатор, він дає близько 20% інформації мозку. Вухо людини сприймає зміну тиску на 8 мм водного стовпа. Можливості слуху дуже широкі – по характеру шуму кваліфікований робочий може визначити технічний стан механізму. По голосу (по звуковій гаммі голосу) на відстані, не бачивши абонента, можна створити зоровий образ людини, з якою розмовляєш по телефону. За допомогою слухових відчуттів людина може не тільки сприймати розмовну мову і звуки навколишнього середовища, але розрізняти емоційне забарвлення голосу свого співбесідника, дізнаватися на слух голоси людей.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Охорона праці. Конспект лекцій

  Конспект >> Безопасность жизнедеятельности
  ... студенти під час прослуховування дисципліни «Безпека життєдіяльності» Рекомендовано для студентів напряму пі ... . 11. Рекомендована та використана література 1. Безпека життєдіяльності людини. Конспект лекцій. / В.В. Чубук, О.Г. Балюк, Ю.М. Губарєв, Г.І. ...
 2. Землевпорядне проектування. Конспект лекцій

  Конспект >> География
  ... і плануванню землевпорядних робіт. Конспект лекцій розраховано для забезпечення теоретичної ... техногенно-екологічної безпеки життєдіяльності людини обґрунтуванням еколог ... спеціальності 5.070906 «Землевпорядкування» Конспект лекцій з дисципліни „Землевпорядне ...
 3. Цивільна оборона в сучасних умовах. Конспект лекцій

  Конспект >> Военная кафедра
  ... людей і рятувальних робіт, підвищенню безпеки життєдіяльності в умовах НС, використовуючи табличні ... МОДУЛЬ 2 ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 ЛЕКЦІЯ 6 ПЛАНУВАННЯ ЗАХОДІВ ТА ПІДГОТОВКА ... ЦО Питання, які розглядаються на лекції: 1. Довгострокові документи ЦО і документи ...
 4. Охорона праці в галузі. Конспект лекцій

  Конспект >> Безопасность жизнедеятельности
  ... тощо в курсах нормативних навчальних дисциплін «Безпека життєдіяльності» і «Основи охорони праці», а ... часу за видами занять (лекції, практичні заняття тощо) визначаються ... ісією з охорони праці та безпеки життєдіяльності Науково-методичної ради Міністерства ...
 5. Міжнародне економічне право. Конспект лекцій

  Конспект >> Международное публичное право
  Конспект лекцій з дисципліни Міжнародне економічне ... ів; зміцнення регіональної без­пеки в усіх сфе­рах діяльності; 4) боротьбаз міжнароднимтероризмом. СНД Орган ... погоджуються позиції з акту­альних питань міжнародного життя, які становлять взаємний інтерес ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0017430782318115