Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Безопасность жизнедеятельности->Контрольная работа
Обеспечением безопасности жизнедеятельности человека на производственных предприятиях занимается охрана труда. Эффективный и безопасный труд возможен ...полностью>>
Безопасность жизнедеятельности->Курсовая работа
Основные понятия. Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социальн...полностью>>
Безопасность жизнедеятельности->Реферат
Наука о безопасности жизнедеятельности исследует мир опасностей, действующих в среде обитания человека, разрабатывает системы и методы защиты человека...полностью>>
Безопасность жизнедеятельности->Реферат
Нормативная документация определяет требования к условиям труда, т. е. к уровню вредных производственных факторов. Нормативно-техническая документация...полностью>>

Главная > Конспект >Безопасность жизнедеятельности

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Рис 2.4. Крива Фармера.

Інші прийоми аналізу ризику:

 1. Аналіз видів відмов і наслідків.

За допомогою аналізу видів відмов і наслідків систематично, на основі послідовного розгляду одного елементу за іншим аналізуються всі можливі види відмов або аварійні ситуації і виявляються їх результуючі дії на систему. Окремі аварійні ситуації і види відмов елементів виявляються і аналізуються для того, щоб визначити їх дію на інші довколишні елементи і систему в цілому.

Аналіз видів відмов і наслідків істотно детальніший, ніж аналіз за допомогою дерева відмов, оскільки при цьому необхідно розглянути всі можливі види відмов або аварійні ситуації для кожного елементу системи.

Наприклад, реле може відмовити з наступних причин:

 • контакти не розімкнулися або не стулилися;

 • запізнювання в замиканні або розмиканні контактів;

 • коротке замикання контактів на корпус, джерело живлення, між контактами і в ланцюгах управління;

 • брязкіт контактів (нестійкий контакт);

 • контактна дуга, генерування перешкод;

 • розрив обмотки;

 • коротке замикання обмотки;

 • низький або високий опір обмотки;

 • перегрів обмотки.

Для кожного виду відмови аналізуються наслідки, намічаються методи усунення або компенсації відмов.

Додатково для кожної категорії повинен бути складений перелік необхідних перевірок.

Наприклад, для баків, ємкостей, трубопроводів цей перелік може включати наступне:

 • змінні параметри (витрата, кількість, температура, тиск, насичення і т.д.);

 • системи (нагріву, охолоджування, електроживлення, управління і т.д.);

 • особливі стани (обслуговування, включення, виключення, заміна вмісту і т.д.);

 • зміна умов або стану (дуже великі, дуже малі, гідроудар, осад, незмішуваність, вібрація, розрив, витік і т.д.)

Використовувані при аналізі форми документів подібні вживаним при виконанні попереднього аналізу небезпек, але в значній мірі деталізовані.

 1. Аналіз критичності.

Цей вид аналізу передбачає класифікацію кожного елементу відповідно до ступеня його впливу на виконання загального завдання системою. Встановлюються категорії критичності для різних видів відмов:

категорія 1 – відмова, що приводить до додаткового незапланованого обслуговування;

категорія 2 – відмова, що приводить до затримок в роботі або втраті працездатності;

категорія 3 – відмова, що потенційно приводить до невиконання основного завдання;

категорія 4 – відмова, що потенційно приводить до жертв.

Даний метод не дає кількісної оцінки можливих наслідків або збитків, але дозволяє відповісти на наступні питання:

 • який з елементів повинен бути підданий детальному аналізу з метою виключення небезпек, що приводять до виникнення аварій;

 • який елемент вимагає особливої уваги в процесі виробництва;

 • які нормативи вхідного контролю;

 • де слід вводити спеціальні процедури, правила безпеки і інші захисні заходи;

 • як найефективніше витратити засоби для запобігання аваріям.

Порівняльні дані різних методів аналізу.

 1. Попередній аналіз небезпек – визначає небезпеки для системи і виявляє елементи для проведення аналізу за допомогою дерева відмов і аналізу наслідків. Частково співпадає з методом аналізу наслідків і аналізом критичності.

Переваги: є першим необхідним кроком.

Недоліки: не має

 1. Аналіз за допомогою дерева відмов – починається з ініціюючої події, потім розглядаються альтернативні послідовності подій.

Переваги: широко застосовний, ефективний для опису взаємозв'язків відмов, їх послідовності і альтернативних відмов.

Недоліки: великі дерева відмов важкі в розумінні, потрібне використання складної логіки. Непридатні для детального вивчення.

 1. Аналіз видів відмов і наслідків – розглядає всі види відмов по кожному елементу. Орієнтований на апаратуру.

Переваги: простий для розуміння, широко застосовний, несуперечливий, не вимагає застосування математичного апарату.

Недоліки: розглядає безпечні відмови, вимагає багато часу, часто не враховує поєднання відмов і людського чинника.

 1. Аналіз критичності – визначає і класифікує елементи для удосконалення системи.

Переваги: простий для користування і розуміння, не вимагає застосування математичного апарату.

Недоліки: часто не враховує ергономіку, відмови із загальною причиною і взаємодію системи.

На практиці, при дослідженні небезпеки системи, найчастіше послідовно застосовуються різні методи (наприклад, попередній аналіз, потім - дерево відмов, потім – аналіз критичності і аналіз видів відмов і наслідків).

Для оцінки ефективності витрат, пов'язаних із зменшенням ризику, можна використовувати спрощений підхід, розглянутий раніше (графік + Rсэ) або скористатися іншими.

Одним із способів оцінки зменшення ризику є порівняння оцінюваних витрат з очікуваними результатами в грошовому виразі. Цей вид аналізу суперечливий, оскільки вимагає оцінки безпеки для людського життя у вартісному виразі.

У дослідницькій лабораторії «Дженерал моторс» розроблений спосіб оцінки, що не стосується цієї проблеми, та зосереджує увагу на тривалості життя. Початкова передумова: засоби для скорочення ризику призначені збільшити тривалість життя.

У методі використовуються дані по всіх категоріях смертельного ризику і визначається їх вплив на тривалість життя незалежно для кожної категорії. У такий спосіб визначається можливість збільшення тривалості життя в літах або днях завдяки впровадженню заходів щодо зменшення ризику. У поєднанні з оцінками витрат це допомагає визначити ефективність таких заходів.

Головною метою при вивченні небезпек, властивих системі, є визначення причинних взаємозв'язків між висхідними аварійними подіями, що відносяться до устаткування, персоналу і навколишнього середовища і приводять до аварій в системі, а також відшукання способів усунення шкідливих дій шляхом перепроектування системи або її удосконалення.

Причинні взаємозв'язки можна встановити за допомогою одного з розглянутих методів, а потім піддати якісному і кількісному аналізам. Після того, як поєднання висхідних аварійних подій, що ведуть до виникнення небезпечних ситуацій в системі виявлені, система може бути вдосконалена і небезпеки зменшені.

Необхідно відзначити, що використання деяких із спрощено розглянутих вище методів вимагає роботи з складними логічними структурами; їх побудова і кількісний аналіз вимагає, щонайменше, твердих знань математичної логіки, булевої алгебри, теорії множин і інших складних розділів сучасної математики.

Учбове питання 3. Управління ризиком

Як підвищити рівень безпеки?

Це основне питання теорії і практики безпеки. Очевидно, що для цієї мети засобу можна витрачати по трьох напрямах:

 1. Вдосконалення технічних систем і об'єктів;

 2. Підготовка персоналу;

 3. Ліквідація надзвичайних ситуацій.

Апріорі важко визначити співвідношення інвестицій по кожному напряму. Необхідний спеціальний аналіз з використанням конкретних даних і умов. Висновки можуть бути при цьому досить несподіваними. Перехід до ризику відкриває принципово нові можливості підвищення безпеки техносфери. До технічних, організаційних, адміністративним додаються економічні методи управління ризиком. До останніх відносяться: страхування, грошова компенсація збитку, платежі за ризик і ін.

Фахівці вважають за доцільне в законодавчому порядку ввести квоти за ризик.

Для розрахунку ризику необхідні обґрунтовані дані. Гостра потреба в даних в даний час визнана у всьому світі на національному і міжнародному рівні.

Необхідна ретельно аргументована розробка бази і банків даних і їх реалізація в умовах підприємства, регіону.

На практиці, управління ризиком означає проведення системи заходів, направлених на зниження вірогідності виникнення надзвичайних ситуацій, підвищення ступеня захищеності соціальної сфери від наслідків небезпечних подій, мінімізацію негативної дії чинників небезпеки і контроль за дотриманням відповідних норм і правил, передбачених чинним законодавством при ефективній взаємодії між виробництвом, населенням і державою в процесі формування необхідного рівня безпеки життєдіяльності суспільства. Одночасно ця умова є і головною метою даної концепції.

Згідно з поставленими цілями, формами і способами здійснення, передбачені заходи щодо зменшення ризику діляться на певні однотипні блоки або комплекси.

1) Комплекс заходів організаційно-виробничого напряму торкається загальних питань організації виробництва для забезпечення високого рівня безпеки і систем реагування на не штатні події. У загальних рисах він включає:

- створення центрів (штабів) контролю за безпечним функціонуванням виробництва і розвиток можливих надзвичайних ситуацій з відповідною матеріально-технічною і науково-практичною базою;

- створення спеціальних груп (або мобілізаційних шарів груп) швидкого реагування з урахуванням специфіки виробництва і характеру можливих надзвичайних ситуацій;

- забезпечення дії системи інформування виробничого персоналу про можливі небезпечні події і конкретні чини реагування (алгоритмів поведінки) на них;

- забезпечення необхідних передумов для можливої екстреної евакуації персоналу (або населення в зоні можливого ураження) і проведення ефективних аварійно-рятівних робіт.

2) Комплекс заходів інженерно-технічного напряму включає питання інженерно-технологічного рівня безпеки.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Охорона праці. Конспект лекцій

  Конспект >> Безопасность жизнедеятельности
  ... студенти під час прослуховування дисципліни «Безпека життєдіяльності» Рекомендовано для студентів напряму пі ... . 11. Рекомендована та використана література 1. Безпека життєдіяльності людини. Конспект лекцій. / В.В. Чубук, О.Г. Балюк, Ю.М. Губарєв, Г.І. ...
 2. Землевпорядне проектування. Конспект лекцій

  Конспект >> География
  ... і плануванню землевпорядних робіт. Конспект лекцій розраховано для забезпечення теоретичної ... техногенно-екологічної безпеки життєдіяльності людини обґрунтуванням еколог ... спеціальності 5.070906 «Землевпорядкування» Конспект лекцій з дисципліни „Землевпорядне ...
 3. Цивільна оборона в сучасних умовах. Конспект лекцій

  Конспект >> Военная кафедра
  ... людей і рятувальних робіт, підвищенню безпеки життєдіяльності в умовах НС, використовуючи табличні ... МОДУЛЬ 2 ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 ЛЕКЦІЯ 6 ПЛАНУВАННЯ ЗАХОДІВ ТА ПІДГОТОВКА ... ЦО Питання, які розглядаються на лекції: 1. Довгострокові документи ЦО і документи ...
 4. Охорона праці в галузі. Конспект лекцій

  Конспект >> Безопасность жизнедеятельности
  ... тощо в курсах нормативних навчальних дисциплін «Безпека життєдіяльності» і «Основи охорони праці», а ... часу за видами занять (лекції, практичні заняття тощо) визначаються ... ісією з охорони праці та безпеки життєдіяльності Науково-методичної ради Міністерства ...
 5. Міжнародне економічне право. Конспект лекцій

  Конспект >> Международное публичное право
  Конспект лекцій з дисципліни Міжнародне економічне ... ів; зміцнення регіональної без­пеки в усіх сфе­рах діяльності; 4) боротьбаз міжнароднимтероризмом. СНД Орган ... погоджуються позиції з акту­альних питань міжнародного життя, які становлять взаємний інтерес ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019791126251221