Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Безопасность жизнедеятельности->Контрольная работа
Обеспечением безопасности жизнедеятельности человека на производственных предприятиях занимается охрана труда. Эффективный и безопасный труд возможен ...полностью>>
Безопасность жизнедеятельности->Курсовая работа
Основные понятия. Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социальн...полностью>>
Безопасность жизнедеятельности->Реферат
Наука о безопасности жизнедеятельности исследует мир опасностей, действующих в среде обитания человека, разрабатывает системы и методы защиты человека...полностью>>
Безопасность жизнедеятельности->Реферат
Нормативная документация определяет требования к условиям труда, т. е. к уровню вредных производственных факторов. Нормативно-техническая документация...полностью>>

Главная > Конспект >Безопасность жизнедеятельности

Сохрани ссылку в одной из сетей:

«Про обмеження монополізму і недопущення недобросовісної конкуренції»

 • «Про власність»

 • «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»

 • «Про охорону прав на промислові зразки»

 • «Про державну таємницю».

 1. Кримінальний кодекс України, Цивільний кодекс України, Кодекс законів про працю в Україні.

 2. Ухвали Кабінету Міністрів України:

 • № 611 від 16.03.93 р. «Про перелік відомостей, що не становлять комерційну таємницю»

 • № 1020 від 03.07.98 р. «Про порядок ліцензування підприємницької діяльності».

4. Інструкція про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на надання послуг з охорони колективній і приватній власності, монтажу, ремонту і профілактичному обслуговуванню засобів охоронної сигналізації.

5. Інструкція про умови і правила здійснення підприємницької діяльності за поданням послуг з охорони колективній і приватній власності, монтажу, ремонту і профілактичному обслуговуванню засобів охоронної сигналізації.

6. Внутрішні документи підприємства:

 • Статут;

 • Правила трудового розпорядку;

 • Колективний договір;

 • Посадові обов'язки персоналу;

 • Концепція діяльності служби безпеки підприємства;

 • Положення про службу безпеки підприємства і ін.

Від того, наскільки чітко будуть викладені у внутрішніх документах підприємства його право на безпеку, комерційну таємницю, організацію захисту інформації і ін., безпосередньо залежать можливості по організації його безпеки. Створення служби безпеки тільки допоможе в цьому процесі, але не стоїть сподівається на миттєвий результат, оскільки це просто не можливо. По-справжньому надійна система безпеки формується впродовж тривалого періоду часу, при цьому задіяні значні людські і фінансові ресурси.

Склад і структура служби безпеки підприємства

На сьогодні реалізація заходів щодо забезпечення безпеки підприємства можлива декількома шляхами:

 • створення власної служби безпеки;

 • укладення договорів на забезпечення безпеки підприємства з недержавними службами безпеки;

• укладення договорів на забезпечення безпеки підприємства з державними органами, що надають послуги із забезпечення безпеки бізнесу;

• комбінований спосіб (використання власної служби безпеки спільно з державними і недержавними структурами, що надають послуги із забезпечення безпеки бізнесу).

Остаточне рішення ухвалюється керівником підприємства, виходячи з конкретних завдань по забезпеченню безпеки підприємства, фінансових можливостей і інших чинників.

На підставі наявного досвіду по організації системи безпеки можна запропонувати використання комбінованого способу, коли повною мірою поєднуються можливості державних і недержавних підприємств, що працюють на цьому ринку.

Форма, склад і структура служби безпеки підприємства можуть бути достатньо різноманітними, оскільки вони залежать від:

• форми організації і структури конкретного підприємства;

• напрямів діяльності підприємства і масштабів діяльності;

• форми власності на майно;

• об'єму фінансування заходів щодо безпеки і інших чинників.

До складу служби безпеки входять різноманітні підрозділи і фахівці. Приведена структура може змінюватися залежно від чинників, вказані раніше, але головне - це раціональний підхід при створенні служби безпеки.

Не стоїть за рахунок одних підрозділів збільшувати чисельність інших. При великій кількості співробітників в одному підрозділі порушується «золоте» правило менеджменту персоналу, яке свідчить, що керівник певного рівня ефективно управляє 8-10 підлеглими. Інакше підрозділ може перетворитися на некеровану структуру.

Керівник служби безпеки повинен бути не тільки хорошим фахівцем, бути на хорошому рахунку у керівництва підприємства, але і мати сильний вплив на підлеглих. При підборі кадрів в службу безпеки підприємства слід дотримуватися наступних рекомендацій:

 • вік від 30 до 50 років;

 • відсутність шкідливих звичок і захоплень (алкоголь, азартні ігри і ін.);

 • хороша психологічна і фізична підготовка;

 • досвід роботи по управлінню діяльністю підрозділу не менше 5 років;

 • особисті рекомендації декількох співробітників, що користуються довірою і пошаною;

 • достатній рівень знань;

 • бажання самоудосконалення і інші позитивні якості.

Не треба думати, що можна знайти готового висококваліфікованого фахівця для служби безпеки підприємства. В більшості випадків ефективна робота співробітника буде помітна тільки через декілька місяців, оскільки є певна специфіка роботи.

Згідно світовій практиці, співробітники служби безпеки підприємства найменше схильна текучість кадрів, тому необхідно формувати по-справжньому згуртований колектив.

Програмні питання для вивчення дисципліни

«Безпека життєдіяльності»

 1. Основні поняття й визначення теоретичних основ БЖД

 2. Основні цілі й завдання БЖД

 3. Концепція БЖД в Україні

 4. Концепція ООН про стійкий розвиток людства

 5. Методологічні основи БЖД

 6. БЖД - інтегральна наука

 7. Основні положення теорії ризику

 8. Методика прогнозування можливості виникнення негативних факторів

 9. Теорія катастроф

 10. Методи й способи визначення ризику

 11. Принципи забезпечення БЖД

 12. Людина - відкрита біоенергетична система

 13. Здоров'я людини, як медико-біологічна й соціальна категорія, гомеостаз

 14. Шляхи реалізації захисних здатностей організму людини

 15. Екстремальні ситуації - як ситуації багатофакторних небезпек

 16. Фізіологічна надійність людини

 17. Поняття про аналізатори й механізм сприйняття інформації

 18. Характеристики аналізаторів людини

 19. Підвищення життєдіяльності при впливі негативних факторів навколишнього середовища.

 20. Вплив науково-технічного прогресу на здоров'я людини

 21. Імунітет, адаптація і їхня роль у БЖД людини

 22. Світогляд і мораль людини як визначальні фактори особистої безпеки

 23. Психологічні особливості людського організму

 24. Вплив характеру й темпераменту людини на його безпеку

 25. Типові моделі психологічних реакцій людей у випадку екстремальних ситуацій

 26. ВОЗ про поняття «здоров'я» людини

 27. Показники індивідуального здоров'я й здоров'я колективу

 28. Фактори формування здоров'я і його прогноз

 29. Причини появи шкідливих звичок і їхня профілактика

 30. Методика вивчення фізичного здоров'я людини

 31. СНІД і його профілактика

 32. Зовнішнє середовище й середовище перебування життєдіяльності людини

 33. Характеристика природного, побутового й виробничого середовища

 34. Внесок Вернадського в розвиток науки про «ноосферу»

 35. Класифікація негативних факторів середовища життєдіяльності

 36. Характеристики негативних факторів середовища життєдіяльності

 37. Негативні фактори й способи попередження їхнього негативного впливу

 38. Нові небезпеки НТП

 39. Аварії й катастрофи, їхні причини й наслідки

 40. Класифікація НС

 41. Землетруси й ударна хвиля, їхній вплив на людину й навколишнє середовище

 42. Пожежа і його наслідки для людини й навколишнього середовища

 43. Правила поведінки й гасіння пожежі

 44. Вогнегасники, їхні можливості й способи використання

 45. Характеристика радіоактивного випромінювання, його вплив на людину й навколишнє середовище

 46. Дози опромінення, їхньої характеристики

 47. Характеристики НХР і ОР

 48. Класифікація НХР і ОР

 49. Токсичність і її характеристики

 50. Види забруднювачів продуктів харчування

 51. Застосування пестицидів у сільському господарстві й побуті

 52. Важкі метали й радіонукліди в продуктах харчування

 53. Криміногенна ситуація, найбільш характерні випадки її прояву

 54. Безпека в побуті

 55. Стан і динаміка розвитку прояву тероризму

 56. Юридичні документи, які підтверджують права й границі самооборони

 57. Основи корпоративної безпеки

 58. Конкуренція, економічна війна і її наслідки

 59. Економічна розвідка й промислове шпигунство, їхні завдання й об'єкти

 60. Перша медична допомога при порятунку життя й здоров'я потерпілого

 61. Методика проведення штучного дихання

 62. Перша допомога при кровотечах

 63. Види отруєнь і методика надання першої допомоги

 64. Перша допомога при переломах і вивихах

 65. Перша допомога при опіках і обмороженнях

 66. Перша допомога при приступах бронхіальної астми, алергійної реакції й ін.

 67. Медична аптечка. Використання підручних матеріалів при наданні першої медичної допомоги

 68. Сутність правового забезпечення БЖД

 69. Державні законодавчі акти в області БЖД

 70. Нормативні документи в області БЖД

Список літератури:

 1. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / Под общ.ред.С.В.Белова. ─ 2-е изд.,испр. и доп. ─ М.: Высш.шк., 1999. ─ 448с.

 2. Безопасность жизнедеятельности: Учеб.пособие, Ч.1 / Под ред.Э.А.Арустамова. ─ М. : Маркетинг, 1998. ─ 248с.

 3. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / К.З. Ушаков, Н.О. Каледина,Б.Ф.Кирин,М.А.Сребный; Под ред. К.З. Ушакова, МГГУ. ─ М.: Изд-во МГГУ, 2000. ─ 430с.

 4. Безопасность жизнедеятельности: учебник для среднего профессионального образования / С.В. Белов, В.А. Девисилов, А.Ф. Козьяков и др.; Под общ. ред. С.В. Белова. ─ М.: Высшая школа, 2000. ─ 343с.

 5. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие для вузов / Т.А. Хван, П.А. Хван . ─ Ростов н/Д.: Феникс, 2000. ─ 352с.

 6. Безопасность жизнедеятельности: Словарь-справочник / Ф.В. Кармазинов, О.Н. Русак, Гребенников С.Ф., Осенков В.Н.; Под общ.ред. С.Ф. Гребенникова, Междунар.акад.наук экологии и безопасности жизнедеятельности . ─ СПб. : Лань, 2001. ─ 304с.

 7. Безопасность жизнедеятельности / Авт.-сост. И.Н. Кузнецов. ─ М.: Изд-во деловой и учебной лит-ры; Минск: Амалфея, 2002. ─ 464с.

 8. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / Л.А. Михайлов, В.П. Соломин, А.Л. Михайлов и др.; Под ред. Л.А. Михайлова. ─ СПб.: Питер, 2006 . ─ 302с.

 9. Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов / Э.А. Арустамов, А.Е. Волощенко, Г.В. Гуськов и др.; Под ред. Э.А. Арустамова . ─ 5-е изд., перераб. и доп. ─ М.: Изд.-торговая корпорация "Дашков и К", 2003. ─ 496с.

 10. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие для вузов / А.В. Маринченко. ─ 2-е изд., доп. и перераб. ─ М.: Изд.-тор. корпорация "Дашков и К", 2008. ─ 360с.

 11. Безопасность жизнедеятельности: Научно-практ. и учеб.-метод. журн. ─ М.: "Новые технологии" (Россия) .

 12. Демиденко Г.П. и др. Защита объектов народного хозяйства от оружия массового поражения. Справочник. К.: 1987 (1989).

 13. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник для студ.ВЗО України 1-1V рівнів акредитації / Є.П. Желібо, Н.М. Заверуха, В.В. Зацарний; За ред. Є.П. Желібо, В.М. Пічі . ─ К.: Новий Світ-2000, 2001 . ─ 320с.

 14. Безпека життєдіяльності: Навчальний.посіб. / Ю.О. Чирва, О.С. Баб'як . ─ К.: Атіка, 2001. ─ 304с.

 15. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник для ВНЗ / В.С. Джигирей, В.Ц. Жидецький; Укр.держ.лысотехн.ун-т . ─ 3-тє вид.,доп. ─ Львів: Афіша, 2000. ─ 256с.

 16. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник для ВНЗ / Ю.С.Скобло, В.Г.Цапко, Д.І.Мазоренко, Л.М.Тіщенко; За ред. В.Г.Цапка . ─ 2-ге вид., перераб. і доп. ─ К.: Знання-Прес, 2003. ─ 397с.

 17. Безпека життєдіяльності: Всеукр. наук.-попул. журн. ─ К.: "Основа" (Украина)

 18. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник для ВНЗ / З.М. Яремко ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка . ─ К.: ЦНЛ, 2005. ─ 320с.

 19. Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник для ВЗО України I-IV рівнів акредитації / Є.П.Желібо,Н.М.Заверуха,В.В.Зацарний; За ред. Є.П. Желібо, В.М. Пічі . ─ 4- те вид. ─ К.: Каравела, 2005. ─ 344 с.

 20. Безпека життєдіяльності: навчальний посібник для ВНЗ / Я.І. Бедрій, В.Я. Нечай. ─ Львів: Магнолія 2006, 2007. ─ 499с.

Примітка:

Всі методичні розробки та лекції, що ввійшли до даного конспекту, були розглянуті та затверджені на засіданні кафедри «Безпеки життєдіяльності і Цивільної оборони».Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Охорона праці. Конспект лекцій

  Конспект >> Безопасность жизнедеятельности
  ... студенти під час прослуховування дисципліни «Безпека життєдіяльності» Рекомендовано для студентів напряму пі ... . 11. Рекомендована та використана література 1. Безпека життєдіяльності людини. Конспект лекцій. / В.В. Чубук, О.Г. Балюк, Ю.М. Губарєв, Г.І. ...
 2. Землевпорядне проектування. Конспект лекцій

  Конспект >> География
  ... і плануванню землевпорядних робіт. Конспект лекцій розраховано для забезпечення теоретичної ... техногенно-екологічної безпеки життєдіяльності людини обґрунтуванням еколог ... спеціальності 5.070906 «Землевпорядкування» Конспект лекцій з дисципліни „Землевпорядне ...
 3. Цивільна оборона в сучасних умовах. Конспект лекцій

  Конспект >> Военная кафедра
  ... людей і рятувальних робіт, підвищенню безпеки життєдіяльності в умовах НС, використовуючи табличні ... МОДУЛЬ 2 ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 ЛЕКЦІЯ 6 ПЛАНУВАННЯ ЗАХОДІВ ТА ПІДГОТОВКА ... ЦО Питання, які розглядаються на лекції: 1. Довгострокові документи ЦО і документи ...
 4. Охорона праці в галузі. Конспект лекцій

  Конспект >> Безопасность жизнедеятельности
  ... тощо в курсах нормативних навчальних дисциплін «Безпека життєдіяльності» і «Основи охорони праці», а ... часу за видами занять (лекції, практичні заняття тощо) визначаються ... ісією з охорони праці та безпеки життєдіяльності Науково-методичної ради Міністерства ...
 5. Міжнародне економічне право. Конспект лекцій

  Конспект >> Международное публичное право
  Конспект лекцій з дисципліни Міжнародне економічне ... ів; зміцнення регіональної без­пеки в усіх сфе­рах діяльності; 4) боротьбаз міжнароднимтероризмом. СНД Орган ... погоджуються позиції з акту­альних питань міжнародного життя, які становлять взаємний інтерес ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0015280246734619