Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Безопасность жизнедеятельности->Контрольная работа
Обеспечением безопасности жизнедеятельности человека на производственных предприятиях занимается охрана труда. Эффективный и безопасный труд возможен ...полностью>>
Безопасность жизнедеятельности->Курсовая работа
Основные понятия. Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социальн...полностью>>
Безопасность жизнедеятельности->Реферат
Наука о безопасности жизнедеятельности исследует мир опасностей, действующих в среде обитания человека, разрабатывает системы и методы защиты человека...полностью>>
Безопасность жизнедеятельности->Реферат
Нормативная документация определяет требования к условиям труда, т. е. к уровню вредных производственных факторов. Нормативно-техническая документация...полностью>>

Главная > Конспект >Безопасность жизнедеятельности

Сохрани ссылку в одной из сетей:

2. Концепція прийнятного (допустимого) ризику

Традиційна техніка безпеки базується на безумовному правилі — забезпечити безпеку, не допустити ніяких аварій. Як показує практика, така концепція неадекватна законам техносфери. Вимога абсолютної безпеки, що підкуповує своєю гуманністю, може обернутися трагедією для людей тому, що забезпечити нульовий ризик в діючих системах неможливо.

Сучасний світ відкинув концепцію абсолютної безпеки і дійшов концепції прийнятного (допустимого ризику), суть якої в прагненні до такої малої безпеки, яку приймає суспільство в даний період часу.

Прийнятний ризик поєднує в собі технічні, економічні, соціальні, політичні аспекти і представляє деякий компроміс між рівнем безпеки і можливостями її досягнення (рис 2.1)

Ризик

1 – Технічний ризик 2 – Соціально – економічний

ризик

3 – Прийнятний

ризик
Витрати

Рис. 2.1. Вибір прийнятного ризику

По-перше, потрібно мати на увазі, що економічні можливості підвищення безпеки технічних систем не безмежні.

Витрачаючи надмірні засоби на підвищення безпеки, можна завдати збитку соціальній сфері, наприклад, погіршити медичну допомогу.

При збільшенні витрат технічний ризик знижується, але росте соціальний. Сумарний ризик має мінімум при певному співвідношенні між інвестиціями в технічну і соціальну сфери. Цю обставину і потрібно враховувати при виборі ризику, з яким суспільство вимушене миритися.

У деяких країнах, наприклад в Голландії, прийнятні ризики встановлені в законодавчому порядку. Максимально прийнятним рівнем індивідуального ризику загибелі звичайно вважається 10-6 в рік, тобто 1 шанс на 1 мільйон. Нехтує малим вважається індивідуальний ризик загибелі 10-8 в рік.

3. Оцінка ризику

Сьогодні оцінка ризику є єдиним аналітичним інструментом, що дозволяє визначити чинники ризику для здоров'я людини, їх співвідношення і на цій базі обкреслити пріоритети діяльності з мінімізації ризику.

Оцінка ризику — це аналіз походження (виникнення) і масштаби ризику в конкретній ситуації. Модель оцінки ризику включає декілька елементів:

 1. Виявлення небезпеки, встановлення джерел і чинників ризику, а так само об'єктів їх потенційної дії, основні форми такої взаємодії.

 2. Оцінка схильності, тобто реальної дії чинника ризику на людину і навколишнє середовище.

 3. Елемент оцінки ризику пов'язаний з аналізом дії чинників ризику на населення і навколишнє середовище, визначення стійкості людини і екосистеми до дії певного дестабілізуючого чинника.

 4. Повна характеристика ризику з використанням якісних і кількісних параметрів.

Завершальна фаза моделі оцінки ризику, характеристика ризику одночасно є першою ланкою процедури управління ризиком.

Учбове питання 2. Системний аналіз безпеки

Системний аналіз – це сукупність методологічних засобів, використовуваних для підготовки обґрунтування рішень до складних проблем безпеки. Система – це сукупність взаємозв'язаних компонентів, взаємодіючих компонентів, які взаємодіють між собою таким чином, при якому досягається певний результат (мета).

Мета системного аналізу безпеки полягає в тому, щоб виявити причини, що впливають на появу небажаних подій (аварій, катастроф, пожеж, травм і т.д.) і розробити попереджувальні заходи, що зменшують вірогідність їх появи.

Вивчення ризику проводиться в три стадії:

Перша стадія: попередній аналіз небезпеки.

Ризик найчастіше пов'язаний з безконтрольним звільненням енергії або витоками токсичних речовин (чинники миттєвої дії). Звичайно одні відділення підприємства представляють більшу небезпеку, ніж інші, тому на самому початку аналізу слід розбити підприємство, для того, щоб виявити такі ділянки виробництва або його компоненти, які є вірогідними джерелами безконтрольних витоків. Тому першим кроком буде:

 1. Виявлення джерел небезпеки (наприклад, чи можливі витоки отруйних речовин, вибухи, пожежі і т.д.?);

 2. Визначення частин системи (підсистеми), які можуть викликати ці небезпечні стани (хімічні реактори, ємкості і сховища, енергетичні установки і ін.)

Засобами до досягнення розуміння небезпек в системі є інженерний аналіз і детальний розгляд навколишнього середовища, процесу роботи і самого устаткування. При цьому дуже важливо знання ступеня токсичності, правил безпеки, вибухонебезпечних умов, проходження реакцій, корозійних процесів, умов займистості і т.д.

Перелік можливих небезпек є основним інструментом в їх виявленні. Фірма “Боїнг” використовує наступний перелік:

 1. Звичайне паливо.

 2. Рухове паливо.

 3. Вибухові речовини.

 4. Заряджені електричні конденсатори.

 5. Акумуляторні батареї.

 6. Статичні електричні заряди.

 7. Ємкості під тиском.

 8. Пружинні механізми.

 9. Підвісні пристрої.

 10. Газогенератори.

 11. Електричні генератори.

 12. Джерела високочастотного випромінювання.

 13. Радіоактивні джерела випромінювання.

 14. Падаючі предмети.

 15. Катапультовані предмети.

 16. Нагрівальні прилади.

 17. Насоси, вентилятори.

 18. Механізми, що обертаються.

 19. Приводні пристрої.

 20. Ядерна техніка і т.д.

Процеси і умови, що представляють небезпеку:

 1. Розгін, гальмування.

 2. Забруднення.

 3. Корозія.

 4. Хімічна реакція (дисипація, заміщення, окислення).

 5. Електричні: поразка струмом; опік; непередбачені включення; відмови джерела живлення; електромагнітні поля.

 6. Вибухи.

 7. Пожежі.

 8. Нагрів і охолоджування: висока температура; низька температура; зміна температури.

 9. Витоки.

 10. Волога: висока вологість; низька вологість.

 11. Тиск: високий; низький; швидка зміна.

 12. Випромінювання: термічне; електромагнітне; іонізуюче; ультрафіолетове.

 13. Механічні удари і т.д.

Звичайно необхідні певні обмеження на аналіз технічних систем і навколишнього середовища. (Наприклад, нераціонально в деталях вивчати параметри ризику, пов'язаного з руйнуванням механізму або пристрою в результаті авіакатастрофи, оскільки це рідкісне явище, проте потрібно передбачати захист від таких рідкісних явищ при аналізі ядерних електростанцій, оскільки це спричиняє собою велику кількість жертв). Тому необхідний наступний крок.

 1. Введення обмежень на аналіз ризику (наприклад, потрібно вирішити, чи буде він включати детальне вивчення ризику в результаті диверсій, війни, помилок людей, поразки блискавкою, землетрусів і т.д.).

Таким чином, метою першої стадії аналізу ризику є визначення системи і виявлення у загальних рисах потенційних небезпек.

Друга стадія: виявлення послідовності небезпечних ситуацій.

Друга стадія починається після того, як визначена конфігурація системи і завершений попередній аналіз небезпек. Подальше дослідження проводять за допомогою двох основних аналітичних методів:

 1. побудови дерева подій;

 2. побудови дерева відмов.

Короткий опис методу дерева відмов або події

Аналіз дерева відмов або подій є найбільш загальним методом, який використовується для представлення логіки відмов технічних систем або небажаних подій. Він являє собою дедуктивний аналіз відмов, який можна описати аналітично. Метод дозволяє визначити небажаний стан системи і потім аналізувати систему з урахуванням навколишніх умов і умов експлуатації для визначення всіх можливих шляхів, по яких може реалізовуватися небажана подія.

Дерево відмов є графічною моделлю різних паралельних і послідовних з'єднань, які приведуть до реалізації передчасного визначення небажаної події. Відмовами – базисними подіями можуть бути події, пов'язані з виходом з ладу елементів системи, помилками персоналу, навколишнім середовищем.

Дерево відмов є математичною вірогідністю моделі системи, яка враховує можливі відмови всіх елементів, що становлять систему, їх взаємозв'язок і взаємозалежність, а також дозволяє розрахувати вірогідність відмов, подій на основі відомих характеристик надійності їх елементів.

Мета використання дерева відмов:

 • виявлення шляхів, що приводять до відмови системи;

 • вивчення моделі системи;

 • вивчення взаємозалежності між відомими елементами;

 • визначення вірогідності відмов систем і появи небажаних подій;Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Охорона праці. Конспект лекцій

  Конспект >> Безопасность жизнедеятельности
  ... студенти під час прослуховування дисципліни «Безпека життєдіяльності» Рекомендовано для студентів напряму пі ... . 11. Рекомендована та використана література 1. Безпека життєдіяльності людини. Конспект лекцій. / В.В. Чубук, О.Г. Балюк, Ю.М. Губарєв, Г.І. ...
 2. Землевпорядне проектування. Конспект лекцій

  Конспект >> География
  ... і плануванню землевпорядних робіт. Конспект лекцій розраховано для забезпечення теоретичної ... техногенно-екологічної безпеки життєдіяльності людини обґрунтуванням еколог ... спеціальності 5.070906 «Землевпорядкування» Конспект лекцій з дисципліни „Землевпорядне ...
 3. Цивільна оборона в сучасних умовах. Конспект лекцій

  Конспект >> Военная кафедра
  ... людей і рятувальних робіт, підвищенню безпеки життєдіяльності в умовах НС, використовуючи табличні ... МОДУЛЬ 2 ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 ЛЕКЦІЯ 6 ПЛАНУВАННЯ ЗАХОДІВ ТА ПІДГОТОВКА ... ЦО Питання, які розглядаються на лекції: 1. Довгострокові документи ЦО і документи ...
 4. Охорона праці в галузі. Конспект лекцій

  Конспект >> Безопасность жизнедеятельности
  ... тощо в курсах нормативних навчальних дисциплін «Безпека життєдіяльності» і «Основи охорони праці», а ... часу за видами занять (лекції, практичні заняття тощо) визначаються ... ісією з охорони праці та безпеки життєдіяльності Науково-методичної ради Міністерства ...
 5. Міжнародне економічне право. Конспект лекцій

  Конспект >> Международное публичное право
  Конспект лекцій з дисципліни Міжнародне економічне ... ів; зміцнення регіональної без­пеки в усіх сфе­рах діяльності; 4) боротьбаз міжнароднимтероризмом. СНД Орган ... погоджуються позиції з акту­альних питань міжнародного життя, які становлять взаємний інтерес ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.001971960067749