Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Безопасность жизнедеятельности->Реферат
         Сейчас, цунами – это общепринятый международный научный термин, происходит он от японского слова, которое обозначает "большая волна, заливающ...полностью>>
Безопасность жизнедеятельности->Реферат
В 1894 г Роббер Сесил, бывший премьер-министр Великобритании, в своем обращении к Британской ассоциации содействия научному прогрессу, перечисляя нере...полностью>>
Безопасность жизнедеятельности->Реферат
Кодекс законов о труде Российской Федерации регулирует трудовые отношения всех работников, содействуя росту производительности труда, улучшению качест...полностью>>
Безопасность жизнедеятельности->Контрольная работа
Труд человека в современном автоматизированном и механизированном производстве представляет собой процесс взаимодействия человека, производственной ср...полностью>>

Главная > Конспект >Безопасность жизнедеятельности

Сохрани ссылку в одной из сетей:

З розвитком промисловості і людського суспільства, завдання забезпечення безпеки людини зажадало спеціальних знань.

Збереження біосфери, забезпечення безпеки і здоров'я людини – рішення цих проблем повинне бути метою фахівця в будь-якій сфері діяльності при виконанні професійних обов'язків.

Особливе значення освіта і виховання у області безпеки набуває в технічних вищих навчальних закладах, де досягнутий в процесі навчання рівень професіоналізму майбутніх розробників нової техніки і технології, керівників виробництва багато в чому визначатиме ефективність рішення проблем безпеки безпосередньо в джерелах їх виникнення.

Програма дисципліни БЖД охоплює теоретичні основи і науково-методологічні принципи забезпечення безпеки життєдіяльності в системі «людина – середовище існування - машина».

У програмі розглядаються загальні питання:

 • безпека людини і екології;

 • взаємодія людини з середовищем існування;

 • анатомо-фізіологічні наслідки дії на людину небезпечних, шкідливих і вражаючих чинників НС;

 • розробка заходів щодо захисту населення і виробничого персоналу об'єктів господарювання, ліквідації наслідків аварій, катастроф і стихійних лих;

 • правові, нормативно-технічні і організаційні основи безпеки життєдіяльності;

 • контроль і управління умовами безпечної життєдіяльності.

У програмі розглядаються також методи дослідження стійкості функціонування об'єктів господарювання і технічних систем в надзвичайних ситуаціях, прогнозування НС і розробка моделей їх наслідків.

Вивчення дисципліни БЖД направлене на підвищення гуманітарної підготовки випускників технічних вищих навчальних закладів, базується на знаннях, отриманих студентами при вивченні фундаментальних, професійно-орієнтованих, соціально-економічних, загальнонаукових і суспільно-інженерних дисциплін.

ТЕМА 2. КОНЦЕПЦІЯ РИЗИКУ. ПРИНЦИПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЖД

ЗАНЯТТЯ 1. КОНЦЕПЦІЯ РИЗИКУ. ПРИНЦИПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЖД

Учбове питання 1. Основні положення теорії ризику

Одна з тривожних тенденцій нашого часу – зростання числа природних, техногенних і екологічних стихійних лих, а також масштабів заподіюваного ними збитку. Так наприклад, в 1995 р. тільки прямий збиток від стихійних бід в світі досяг 180 млрд. доларів. Вказану спрямованість динаміки природних і антропогенних процесів, що підсилює есхатологічні очікування в суспільстві, відзначив ще в 30-х роках нашого сторіччя Тейар де Шарден. Він констатував, що у мірі розвитку і ускладнення цивілізації умножається число внутрішніх погроз людству. Даний феномен дає підставу говорити про якусь перехідну стадію на шляху від біосфери до ноосфери, яка одержала назву «гомосфери», «передньосфери», «стихійної техносфери» і т.д.

Разом з тим, не можна не відмітити і інші процеси, хід яких веде до подолання наростаючої загрози глобальної екологічної кризи і становлення, в історичній перспективі ноосфери. Найважливішої і визначаючої з цих тенденцій є підвищення ролі організаційних процесів в житті суспільства. Це відображається, зокрема, в тому,як бурхливо розвивається, починаючи з 80 років теорія ризику (ризикологія). В рамках цього наукового напряму ризик розглядається як міра небезпеки, що характеризується можливістю збитку і його тяжкістю. Під небезпекою розуміється властивість об'єктів і процесів завдавати збитку собі і (або) оточенню.

Ризик, як імовірнісна величина, дозволяє порівнювати наслідки різних явищ і процесів, як усередині даної групи явищ, так і між групами різних за генезисом явищ (техногенних, природних, біолого-соціальних).

Розвиток концепції ризику в даний час йде по трьох основних напрямах: розробка методів оцінки вірогідність негативних подій, оцінка їх наслідків і визначення прийнятного ризику (нормування ризику). Нормування полягає у встановленні прийнятного рівня безпеки, який найчастіше визначається величиною сумарного індивідуального ризику смерті людини, унаслідок дії різних небезпек (техногенних, природних, біолого-соціальних).

Розглянемо, що ж таке ризик. Ризик – це частота реалізації небезпек. Найбільш загальним визначенням визнається таке: ризик – це кількісна оцінка небезпеки.

Кількісна оцінка – це відношення числа тих або інших несприятливих наслідків до їх можливого числа за певний період:

R=

де n – число небажаних подій, що відбулися;

N – число максимально можливих подій.

Також ризик розглядається як твір частоти подій (аварій) на збиток від аварії, тобто величина ризику може бути обчислена з використанням наступного виразу:

R = λ* γ

де R – величина ризику, 1/год або грн./рік;

λ – частота аварії даного типу, 1/год;

γ – збиток від аварії, без розмірності або грн./рік.

Розмірність 1/год використовується в тому випадку, якщо оцінюється ризик загибелі людини (індивідуальний ризик), а розмірність грн./рік – якщо оцінюється ризик втрати матеріальних цінностей або екологічний ризик.

В Україні прийняті критерії ризику приведені табл. 2.1

Таблиця 2.1. Критерії небезпеки

Категорії небезпечних

робіт

Критерій небезпеки

Ризик травмування для 1 людини за рік

Ризик смертельного травматизму для 1 людини за рік

Безпечна

R<5*10-3

R<1*10-4

Відносно безпечна

5*10-3-2

1*10-4-3

Небезпечна

5*10-2-1

1*10-3-2

Особливо небезпечна

R>5*10-1

R>1*10-2

Розрізняють індивідуальний і соціальний ризик.

Індивідуальний ризик характеризує небезпеку певного вигляду для окремого індивідуума.

Соціальний (точніше – груповий) – це ризик для групи людей. Соціальний ризик – це залежність між частотою подій і числом уражених при цьому людей.

Сприйняття ризику і небезпек громадськістю суб'єктивно. Люди різко реагують на події рідкісні, такі, що супроводжуються великим числом одноразових жертв. В той же час часті події, в результаті яких гинуть одиниці або невеликі групи людей, не викликають такого напруженого відношення. Щодня на виробництві гине 40 - 50 чоловік, а в цілому по країні в рік від різних небезпек позбавляються життя більше 1000 чоловік. Але ці відомості менш вражають, чим загибель 5 - 10 чоловік в одній аварії або якому-небудь конфлікті.

Це необхідно мати на увазі при розгляді проблеми прийнятного ризику. Суб'єктивність в оцінці ризику підтверджує необхідність пошуку прийомів і методологій, позбавлених цього недоліку. На думку фахівців, використання ризику як оцінки небезпек є переважним, чим використання традиційних показників.

Як приклад приведемо дані, що характеризують індивідуальний ризик в Україні, табл.2.2.

Таблиця 2.2. Величина індивідуального ризику захворювання, травмування і смертності в результаті дії небезпечних чинників

Вид ризику

Величина ризику

Загальне захворювання

679,7*10-3

Захворювання системи кровообігу

47,5*10-3

Новоутворення

7,76*10-3

Травми, отруєння

47,5*10-3

Травматизм на виробництві

2,6*10-3

Травматизм у вугільній промисловості

28,0*10-3

Травматизм в результаті ДТП

0,756*10-3

Ризик одержати збиток в результаті ЧС

0,06*10-3

Смертність від основних причин

15,39*10-3

Смертність від хвороб кровообігу

9,42*10-3

Смертність від травм, отруєння

1,49*10-3

Смертність на транспорті

0,146*10-3

Травмування на виробництві із смертельним результатом

0,095*10-3

1. Квантифікація ризику і небезпек

Для порівняння ризику і вигод багато фахівців пропонують ввести фінансову міру людського життя. Такий підхід викликає заперечення серед певного кола осіб, які стверджують, що людське життя святе і фінансові операції недопустимі (квантилє – від грецького - «скільки»).

Проте на практиці з неминучістю виникає необхідність в такій оцінці саме в цілях безпеки людей, якщо питання ставиться так: "Скільки треба витратити коштів, щоб врятувати людське життя?" По зарубіжних дослідженнях людське життя оцінюється від 650 тис. до 7 млн. дол. США.

Слід зазначити, що процедура визначення ризику вельми приблизна. Можна виділити чотири методичні підходи до визначення ризику:

 1. Інженерний, такий, що спирається на статистику, розрахунок частот, імовірнісний аналіз безпеки, побудову дерев небезпеки;

 2. Модельний, заснований на побудові моделей дії шкідливих чинників на окрему людину, соціальні, професійні групи і т. п.; ці методи засновані на розрахунках, для яких не завжди є дані;

 3. Експертний, коли вірогідність різних подій визначається на основі опиту досвідчених фахівців, тобто експертів;

 4. Соціологічний, заснований на опиті населення.

Перераховані методи відображають різні аспекти ризику. Тому застосовувати їх необхідно в комплексі.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Охорона праці. Конспект лекцій

  Конспект >> Безопасность жизнедеятельности
  ... студенти під час прослуховування дисципліни «Безпека життєдіяльності» Рекомендовано для студентів напряму пі ... . 11. Рекомендована та використана література 1. Безпека життєдіяльності людини. Конспект лекцій. / В.В. Чубук, О.Г. Балюк, Ю.М. Губарєв, Г.І. ...
 2. Землевпорядне проектування. Конспект лекцій

  Конспект >> География
  ... і плануванню землевпорядних робіт. Конспект лекцій розраховано для забезпечення теоретичної ... техногенно-екологічної безпеки життєдіяльності людини обґрунтуванням еколог ... спеціальності 5.070906 «Землевпорядкування» Конспект лекцій з дисципліни „Землевпорядне ...
 3. Цивільна оборона в сучасних умовах. Конспект лекцій

  Конспект >> Военная кафедра
  ... людей і рятувальних робіт, підвищенню безпеки життєдіяльності в умовах НС, використовуючи табличні ... МОДУЛЬ 2 ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 ЛЕКЦІЯ 6 ПЛАНУВАННЯ ЗАХОДІВ ТА ПІДГОТОВКА ... ЦО Питання, які розглядаються на лекції: 1. Довгострокові документи ЦО і документи ...
 4. Охорона праці в галузі. Конспект лекцій

  Конспект >> Безопасность жизнедеятельности
  ... тощо в курсах нормативних навчальних дисциплін «Безпека життєдіяльності» і «Основи охорони праці», а ... часу за видами занять (лекції, практичні заняття тощо) визначаються ... ісією з охорони праці та безпеки життєдіяльності Науково-методичної ради Міністерства ...
 5. Міжнародне економічне право. Конспект лекцій

  Конспект >> Международное публичное право
  Конспект лекцій з дисципліни Міжнародне економічне ... ів; зміцнення регіональної без­пеки в усіх сфе­рах діяльності; 4) боротьбаз міжнароднимтероризмом. СНД Орган ... погоджуються позиції з акту­альних питань міжнародного життя, які становлять взаємний інтерес ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0014879703521729