Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Безопасность жизнедеятельности->Реферат
Безопасность является одним из природных факторов существования живых систем, потому что без защиты от внешних и внутренних опасностей не выживет ни о...полностью>>
Безопасность жизнедеятельности->Реферат
На механических весах взвешивают необходимые количества порошкового дрожжевого экстракта и порошковой глюкозы. Затем навески растворяют в дистиллирова...полностью>>
Безопасность жизнедеятельности->Реферат
В большинстве случаев техногенные аварии связаны с неконтролируемым, самопроизвольным выходом в окружающее пространство вещества и/или энергии. Самопр...полностью>>
Безопасность жизнедеятельности->Отчет о прохождении практики
Для электропитания переносных приборов напряжением 220 В переменного тока в помещениях должны устанавливаться, как правило, розетки с контактом заземл...полностью>>

Главная > Конспект >Безопасность жизнедеятельности

Сохрани ссылку в одной из сетей:

У Донбасі відомі випадки локального прогинання земної кори, величина прогинання складала декілька метрів, внаслідок чого в деяких населених пунктах відбулися руйнування будівель і споруд.

Джерела небезпечних, шкідливих і вражаючих чинників виробничого середовища:

 1. Радіаційно-небезпечні об'єкти (АЕС, НДІ, підводні човни, місця поховання радіоактивних відходів).

 2. Хімічно небезпечні об'єкти (хімічні, нафтопереробні, нафтоперегінні, водопровідні станції; очисні споруди – хлор, аміак; з/д станції з рухомим складом НХР; елеватори, склади, бази, сховища зерна, склади, бази із запасом отрутохімікатів сільського господарства).

 3. Пожеже-, вибухонебезпечні об'єкти (призводять, зберігають, застосовують, транспортують ВР і пожеженебезпечні речовини).

Найдетальніше з характеристикою виробничого середовища студенти познайомляться, вивчаючи спеціальну дисципліну «Охорона праці» і «Охорона праці в галузі» на базі учбових програм.

Учбове питання 3. Вклад В.І. Вернадського в розвиток науки про «ноосферу»

Академік Володимир Іванович Вернадський (1863-1945) – великий російський учений, природодослідник і мислитель, творець нових наукових дисциплін: геохімії, біохімії, радіогеології, вчення про біосферу, вчення про перехід біосфери в ноосферу. З ім'ям В.І. Вернадського пов'язано входження в науку революційних наукових уявлень, що набагато випередили свій час і що послужили основою їх плідного розвитку в наші дні.

Вчення про біосферу і ноосферу склалося в результаті проведеного В.І. Вернадським якнайглибшого аналізу всіх явищ життя в їх взаємному зв'язку між собою і з кістковою речовиною планети на всьому шляху їх історичного розвитку.

Біосфера – це організована, визначена оболонка земної кори, зв'язана з життям. Межі біосфери обумовлені перш за все полем існування життя.

У біосферних процесах, як ні в яких інших природних явищах, підвладних спостереженню і точному дослідженню, якнайповніші і виразно виявляються якісні основні ознаки часу: безповоротність і однонаправлена послідовність. Біосфера ніколи не повертається в колишній стан. Двигуном її безповоротності служить її біологічна складова,що безперервно і послідовно еволюціонує від минулого до майбутнього. Причиною її руху служить здатність живої речовини трансформувати сонячну енергію.

У пізніших роботах, з середини 30-х років, В.І. Вернадський дійшов висновку, що біосфера по масі «живої речовини», її енергії і ступеня організованості в геологічній історії Землі весь час еволюціонувала, змінювалася, вплив діяльності людини з'явився природним етапом цієї еволюції і що в результаті її біосфера неминуче повинна корінним чином змінитися і перейти в новий стан.

«Створена в перебігу всього геологічного часу, біосфера в своїх рівновагах починає все сильніше і глибше мінятися під впливом наукової думки людства».

Ось цю біосферу Землі, змінену науковою думкою і перетворену для задоволення всіх потреб людства, що чисельно росте, він і назвав надалі «ноосферою».

Ноосфера («ноос» – з грецької означає «розум, дух») – новий емоційний стан біосфери, при якому розумна діяльність людини стає вирішальним чинником її розвитку. Для ноосфери характерна взаємодія людини і природи: зв'язок законів природи із законами мислення і емоційно-економічними законами.

Оцінюючи роль людського розуму і наукової думки як планетарного явища, В.І. Вернадський дійшов наступних висновків:

1. «Хід наукової творчості є тією силою, якою людина міняє біосферу, в якій він живе.

2. Цей прояв зміни біосфери є неминуче явище, супутнє зростанню наукової думки.

3. Ця зміна біосфери відбувається незалежно від людської волі, стихійно, як природний процес.

4. А оскільки середовище життя є організована оболонка планети – біосфера, то входження в ході її геологічно тривалого існування нового чинника її зміни – наукової роботи людства – є природний процес переходу біосфери в нову фазу, в новий стан – в ноосферу.

5. У історичний момент, що переживається нами, ми бачимо це ясніше, ніж могли бачити раніше. Тут розкривається перед нами «закон природи». Нові науки – геохімія і біохімія – дають можливість виразити деякі важливі риси процесу математично.

Отже, що ж ноосфера: утопія або реальна стратегія виживання? Праці В.І.Вернадського дозволяють більш обґрунтовано відповісти на поставлене питання, оскільки в них вказаний ряд конкретних умов, необхідних для становлення і існування ноосфери. Перерахуємо ці умови:

 1. Заселення людиною всієї планети.

 2. Різке перетворення засобів зв'язку і обміну між країнами.

 3. Посилення зв'язків, зокрема політичних, між всіма країнами Землі.

 4. Почало переважання геологічної ролі людини над іншими геологічними процесами, що протікають в біосфері.

 5. Розширення меж біосфери і вихід в космос.

 6. Відкриття нових джерел енергії.

 7. Рівність людей всіх рас і релігій.

 8. Збільшення ролі народних мас в рішенні питань зовнішньої і внутрішньої політики.

 9. Свобода наукової думки і наукового шукання від тиску релігійних, філософських і політичних побудов і створення в державному ладі умов, сприятливих для вільної наукової думки.

 10. Продумана система народної освіти і підйом добробуту трудящих. Створення реальної можливості не допустити недоїдання і голоду, убогості і надзвичайно ослабити хвороби.

 11. Розумне перетворення первинної природи Землі з метою зробити її здатною задовольнити всі матеріальні, естетичні і духовні потреби чисельно зростаючого населення.

 12. Виключення воєн з життя суспільства.

 13. Геніальність В. І. Вернадського як засновника вчення про біосферу – природничонаукової основи концепції ноосфери – в тому і полягає, що він вперше зрозумів і всією сукупністю наукових знань глибоко обґрунтував єдність людини і біосфери. Це найбільше відкриття В. І. Вернадського по своїх соціальних наслідках відноситься до вершин світового природознавства, до нескороминущих завоювань сучасної і майбутньої людської цивілізації.

 14. Ноосфера – це реальна стратегія виживання. Ми зараз живемо в її першій стадії. Про це свідчать вище перераховані умови.

ТЕМА 7. НЕГАТИВНІ ФАКТОРИ СЕРЕДОВИЩА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

ЗАНЯТТЯ 7.1. КЛАСИФІКАЦІЯ НЕГАТИВНИХ ФАКТОРІВ СЕРЕДОВИЩА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Учбове питання 1. Класифікація негативних чинників середовища життєдіяльності і їх характеристики

Процеси, що виникають на виробництві і в побуті можуть негативно впливати на здоров'ї людини, викликати захворювання або тимчасову втрату працездатності, інвалідність і навіть смерть.

Відповідно до системи стандартів безпеки праці негативні чинники підрозділяються на небезпечні і шкідливі чинники.

Під небезпечним мають на увазі чинник, дія якого в певних умовах приводить до травми або різкого погіршення здоров'я. Дія шкідливого чинника за певних умов приводить до захворювань і зниження працездатності

Між небезпечним і шкідливим чинниками немає принципової різниці. Один і той же чинник залежно від величини і часу дії може бути небезпечним або шкідливим. Небезпечними і шкідливими чинниками можуть бути предмети, способи, продукти праці, технології, дії, природно-кліматичне середовище (грози, повені, флора, фауна), люди.

Негативні чинники характеризуються: можливістю появи, потенціалом, часом існування або дії на людину, розмірами зон дії, якістю. Потенціалом чинник визначається з кількісної сторони, наприклад: рівень шуму, напруга електричного струму, загазованість повітря. Якість чинника відображає його специфічні особливості, які впливають на організм людини, наприклад: частотний склад шуму, вид електричного струму.

Дія шкідливих чинників на організм людини може бути двоякою: при малих рівнях – біологічно активною, при надмірних – ушкоджувальною. Ось два характерні приклади: такий шум, як шелестіння трави, листя, шум прибою, щебет птахів може заспокоювати, створювати сприятливі умови для творчості; гуркіт, що створюється технічними системами на виробництві або буйство стихійних природних явищ діють по іншому, спочатку збуджують, а потім пригноблюють центральну нервову систему і завдають шкоди здоров'ю людини.

Куховарська сіль в малих дозах корисна, необхідна і навіть незамінна (норма 140г. у крові), у великих дозах сіль приводить до захворювання нирок, серцево-судинної системи, а в надмірних дозах може привести до загибелі людини.

Для виключення необоротних біологічних ефектів медики-гігієністи обмежують дію негативних чинників гранично допустимими рівнями або гранично допустимими концентраціями ГДК і ГДР (максимальні значення чинників, які, впливаючи на людину протягом робочої зміни, щодня, впродовж всього трудового стажу, що не викликають у нього і у його потомства біологічних змін, зокрема захворювань, зміни реактивності, адаптаційно-компенсаторних можливостей, імунологічних реакцій, порушення фізіологічних циклів, а також психологічних порушень, наприклад, зниження інтелектуальних і емоційних здібностей, розумової працездатності).

Граничнодопустимі рівні (ГДР) встановлюють для виробничого середовища і населених місць. При їх встановленні необхідно керуватися наступними параметрами:

 • важливість всіх медичних і біологічних свідчень для встановлення санітарних регламентів перед іншими підходами (економічні вимоги, доцільність і т.д.);

 • пороговість для всіх типів дії несприятливих чинників, тобто є поріг дії, нижче за який не спостерігається ніякого негативного впливу чинників;

 • випередження розробки і впровадження профілактичних заходів і засобів захисту в порівнянні з моментом появи небезпечного чинника.

Класифікація негативних чинників:

  1. По структурі всі чинники підрозділяються на:

    1. прості (струм, токсичність);

    2. складні (аварії, пожежі, вибухи).

  2. По характеру дії на людину:

   1. Активні:

 • Механічні чинники (характеризуються кінетичною, потенційною енергією і механічною дією на людину: елементи, які рухаються і крутяться, шум, вібрація, ударна хвиля, прискорення, статична напруга, дим, туман, пил в повітрі, аномальний барометричний тиск).

 • Термічні чинники (мають теплову енергію (температура нагрітих і охолоджених предметів, температура відкритого вогню, пожежа, хімічні реакції, аномальні параметри мікроклімату).

 • Електричні чинники (електричний струм, статична електрика, іонізуюче вимірювання, електричні поля).

 • Електромагнітні (освітленість, ультрафіолетові і інфрачервоні випромінювання, електромагнітні випромінювання, магнітне поле).

 • Хімічні чинники (їдкі, токсичні, отруюючі, пожеженебезпечні і вибухонебезпечні речовини).

 • Біологічні чинники (небезпечні і шкідливі мікро- і макроорганізми, продукти їх життєдіяльності і продукти життєдіяльності людей)

 • Психофізіологічні чинники (стомлення, стреси, помилкові операції, конфлікти)

      1. Пасивно-активні. До них відносять чинники, які виявляються унаслідок дії самої людини:Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Охорона праці. Конспект лекцій

  Конспект >> Безопасность жизнедеятельности
  ... студенти під час прослуховування дисципліни «Безпека життєдіяльності» Рекомендовано для студентів напряму пі ... . 11. Рекомендована та використана література 1. Безпека життєдіяльності людини. Конспект лекцій. / В.В. Чубук, О.Г. Балюк, Ю.М. Губарєв, Г.І. ...
 2. Землевпорядне проектування. Конспект лекцій

  Конспект >> География
  ... і плануванню землевпорядних робіт. Конспект лекцій розраховано для забезпечення теоретичної ... техногенно-екологічної безпеки життєдіяльності людини обґрунтуванням еколог ... спеціальності 5.070906 «Землевпорядкування» Конспект лекцій з дисципліни „Землевпорядне ...
 3. Цивільна оборона в сучасних умовах. Конспект лекцій

  Конспект >> Военная кафедра
  ... людей і рятувальних робіт, підвищенню безпеки життєдіяльності в умовах НС, використовуючи табличні ... МОДУЛЬ 2 ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 ЛЕКЦІЯ 6 ПЛАНУВАННЯ ЗАХОДІВ ТА ПІДГОТОВКА ... ЦО Питання, які розглядаються на лекції: 1. Довгострокові документи ЦО і документи ...
 4. Охорона праці в галузі. Конспект лекцій

  Конспект >> Безопасность жизнедеятельности
  ... тощо в курсах нормативних навчальних дисциплін «Безпека життєдіяльності» і «Основи охорони праці», а ... часу за видами занять (лекції, практичні заняття тощо) визначаються ... ісією з охорони праці та безпеки життєдіяльності Науково-методичної ради Міністерства ...
 5. Міжнародне економічне право. Конспект лекцій

  Конспект >> Международное публичное право
  Конспект лекцій з дисципліни Міжнародне економічне ... ів; зміцнення регіональної без­пеки в усіх сфе­рах діяльності; 4) боротьбаз міжнароднимтероризмом. СНД Орган ... погоджуються позиції з акту­альних питань міжнародного життя, які становлять взаємний інтерес ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.00118088722229