Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Безопасность жизнедеятельности->Контрольная работа
Обеспечением безопасности жизнедеятельности человека на производственных предприятиях занимается охрана труда. Эффективный и безопасный труд возможен ...полностью>>
Безопасность жизнедеятельности->Курсовая работа
Основные понятия. Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социальн...полностью>>
Безопасность жизнедеятельности->Реферат
Наука о безопасности жизнедеятельности исследует мир опасностей, действующих в среде обитания человека, разрабатывает системы и методы защиты человека...полностью>>
Безопасность жизнедеятельности->Реферат
Нормативная документация определяет требования к условиям труда, т. е. к уровню вредных производственных факторов. Нормативно-техническая документация...полностью>>

Главная > Конспект >Безопасность жизнедеятельности

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Які ж завдання безпеки праці в цій області? З одного боку, для правильної організації праці, створення сприятливого навколишнього оточення слід оберігати трудящих від несподіваних, відволікаючих увагу дій. Джерелами такого відвернення уваги можуть бути неорганізованість, метушливість, надмірна тіснота, а також недисциплінованість тих, що працюють. З іншого боку, і це не менш важливо, необхідно виробляти у робочих здатність при виникненні яких-небудь перешкод зберігати належну концентрацію довільної уваги.

Робота буде безпечна лише за умови, якщо психічної діяльності під час праці буде забезпечена така рівновага, яка дозволить працівнику у будь-який момент підключити другу сигнальну систему для ухвалення термінового рішення. Ця умова полягає в тому, щоб навіть у разі автоматичного виконання робочим операції не позичати себе повністю сторонніми думками, тримати другу сигнальну систему в стані постійної готовності до управління діяльністю.

Пам'ять. Це комплекс процесів, які відбуваються в центральній нервовій системі і забезпечують накопичення, збереження і отримання (спогади або актуалізація) того, що збереглося.

Запам'ятовування – це процес утримання інформації в свідомості. Запам'ятовування ділиться на довільне і мимовільне (механічне).

Довільне запам'ятовування характеризується наявністю спеціального завдання: запам'ятати для того, щоб відтворити. Інакше, при довільному запам'ятовуванні людина або самостійно ставить перед собою мету запам'ятати, або таку мету ставить перед ним хто-небудь інший.

На відміну від довільного мимовільне (механічне) запам'ятовування не є спеціальним завданням запам'ятати для того, щоб потім відтворити. У «комору» пам'яті потрапляє те, що є супутнім при виконанні інших завдань, але включено в них і, таким чином, прямо не пов'язано із запам'ятовуванням.

Ефективність мимовільного запам'ятовування залежить від розумової активності людини, від того, наскільки самостійно він працює з матеріалом.

У індивідуальному розвитку людини мимовільне запам'ятовування передує довільному, воно формується швидше.

При навчанні трудовим рухам і операціям діють складні процеси пам'яті. Рухова пам'ять грає особливо важливу роль в професійно-технічній підготовці. Вироблення навиків – це не що інше, як вироблення стабільних відображень в пам'яті, запам'ятовування рухів. Всі ці процеси вже в ході навчання утворюють виключно складний взаємозв'язок. Ще складніше йде справа з самим трудовим процесом.

Зовні тут роль пам'яті невелика, оскільки робочий вже має в своєму розпорядженні міцні нервові зв'язки, необхідні для виконання роботи, у нього вироблені навики. Зрозуміло, це результат не тільки навчання в буквальному розумінні слова, але і тренування. Тренування, практика грають досить важливу роль в безпечному і успішному виконанні роботи.

Статистика нещасних випадків переконливо доводить, що серед робочих, що не мають достатнього досвіду, відсоток нещасних випадків незрівнянно вище.

Уява. Уява – своєрідна форма віддзеркалення людиною дійсності, це перетворення наявних в пам'яті понять і уявлень в нові образи, що утілюються потім в практичній діяльності людини.

Уява – це такий психічний процес, який виявляється на кожній фазі роботи. Виконуючи певні трудові рухи, робочий завжди уявляє собі кінцевий висновок цих рухів, завершення даної фази роботи і перехід до наступної. Це особливо важливо при такому чергуванні фаз роботи, коли автоматично виконувані прийоми змінялися усвідомленими діями. Для плавного, безперебійного переходу до чергової фази роботи недостатньо тільки мати знання про майбутній етап, необхідно представляти їх собі.

Інша функція уяви направлена на усунення труднощів і джерел небезпеки, що несподівано виникають в трудовому процесі. Для того, щоб робочий усвідомив виникаючу небезпеку, він, перш за все, повинен знати взаємозв'язок між самою небезпекою і ознаками, що сигналізують про неї. А взаємозв'язок в більшості випадків виявляється образно, тобто в свідомості робочого несподівано виникає можливе слідство небезпеки. Це викликає такі дії, які сприяють усуненню небезпеки.

Мислення. Це процес відображення загальних особливостей предметів і явищ, знаходження закономірних зв'язків і відносин між ними. Слідством мислення є думки. Уміння мислити - здатність людини. Воно дає можливість дізнаватися те, чого ми безпосередньо не чекаємо, передбачити хід подій, результати наших власних дій. Остання особливість мислення допомагає працівнику прогнозувати розвиток процесу і результати майбутніх дій. Мислення в трудовій діяльності є здатністю людини правильно і швидко виносити думки і ухвалювати рішення. Розвиток мислення має велике значення в основному процесі формування особи, його розумових і інших здібностей.

Мислення нерозривно переплітається з відчуттям і сприйняттям, з пам'яттю і уявою, і його найважливіша роль полягає в синтезі, впорядкуванні і координації цих процесів.

Поняття – це результати основних розумових операції. Поняттям є будь-яке слово, яке позначає не єдиний конкретний предмет або явище, а певну групу предметів, явищ або відношення між ними. Самі поняття також утворюють між собою багатобічні і складні зв'язки. Ці зв'язки виражаються знову-таки в словах або поєднаннях слів, які називаються думками.

По суті наші знання складаються з цілого ряду таких думок. Думки зв'язуються у висновки, які, у свою чергу, утворюють цілу систему в процесі мислення.

Мислення, таким чином, означає рішення задачі. Всеосяжний характер мислення виявляється в його оглядності, широті, тобто в тому, яка кількість вражень органів чуття і знань ми можемо використовувати в розумовому процесі для обґрунтування своїх висновків. Гнучкість і критичність мислення полягає в здатності при розгляді можливих способів рішення завдання управляти своїм мисленням, погодившись з дійсністю.

Завдання психології праці полягає в першу чергу в тому, щоб зробити мислення робочого придатним до виконання круга завдань даної роботи.

Демонструючи в ході наочного навчання критичні ситуації, стабілізуючи знання, ми можемо підвищувати швидкість мислення робочого в рамках даного круга обов'язків. А за допомогою показу і закріплення різних способів дій ми можемо допомогти підвищенню широти і гнучкості мислення.

Емоції. Емоції також грають важливу роль в управлінні трудовою діяльністю.

Розрізняють загальне і специфічне емоційне відношення до праці.

Загальне емоційне відношення до праці полягає в тому, чи любить дана людина трудитися, чи здатна вона сприймати працю як джерело радості. Позитивне емоційне відношення дозволяє їй мобілізувати свої сили, майстерність, уміння.

У специфічному емоційному відношенні до праці виражається те, наскільки людина любить той конкретний вид трудової діяльності, яким вона займається в даний час, чи добре відчуває себе на даній роботі, посаді, з якими відчуттями відноситься до обстановки на робочому місці, до товаришів по роботі і т.д.

Свідоме впорядкування емоційних процесів має велике значення, оскільки порушення уваги і перебої в діях часто приводять до нещасних випадків.

Тому для забезпечення безпеки праці надзвичайно важливо самовладання, що є саме по собі не чим іншим, як здатністю людини впливати на свої відчуття.

Воля. У трудовій діяльності важливе значення має цілеспрямованість психічних процесів. Свідоме управління сприйняттям, здатність не ослабляти уваги за наявності відволікаючих чинників, подолання негативного впливу спогаді і думок, управління відчуттями – все це типові прояви волі.

Таким чином, підсумувавши все вищесказане, ми приходимо до висновку, що від ступеня сформованості кожного психічного процесу людини безпосередньо залежить рівень його загальної безпеки при виконанні трудової діяльності. А від безпеки окремої особи на виробництві може залежати безпека цілого колективу, а саме житті і здоров'ї людей.

Учбове питання 2. Чинники і психічні стани, що підсилюють індивідуальну схильність до небезпеки і нещасних випадків

Чинники, що стійко підвищують схильність до небезпеки:

 1. Постійні функціональні зміни в нервовій системі або інших органах, що мають хворобливий характер або близький до нього стан. Серед них розрізняються ряд стійких патологічних змін, які, хоч і не викликають повної непрацездатності, але впливають на поведінку, підвищуючи схильність до небезпеки. До них відносяться, наприклад, серцеві захворювання, цукровий діабет і т.д. Такі хвороби, відображаючись на поведінці людини, можуть підсилювати його схильність до небезпеки.

 2. Різні вади органів сприйняття, наприклад часткова втрата зору, глухота і ін.

 3. Порушення зв'язку між сенсорними і руховими центрами вищих відділів нервової системи. Унаслідок таких порушень дана особа нездібна з належною швидкістю і точністю реагувати на зовнішні дії, що сприймаються його органами чуття.

 4. Дефекти, що виникають в узгодженості, координації рухів. Такі порушення часто з'являються в координації особливо тонких і складних рухів рук. У повсякденному житті це називають незручністю. Людей з невпевненими рухами по можливості не слід використовувати на тих роботах, де є небезпека нещасного випадку, їх бажано перевести з цієї роботи на іншу.

 5. Неврівноваженість емоційних процесів. Наприклад, підвищена емоційна нестійкість, несподівані зміни радості і злості, гострі емоційні реакції на незначні зовнішні роздратування підсилюють схильність робочого загрозі нещасного випадку і зменшують його захищеність.

 6. Згубні пристрасті до алкоголю, наркотиків, які негативно впливають на всі сфери психічного життя людини.

 7. Незадоволеність роботою, відсутність інтересу до неї. Людина, яка не цікавиться роботою і не одержує задоволення, не здатна психологічно правильно настроїтися і зосередити свою увагу на точному виконанні прийомів і рухів.

Чинники, що тимчасово підвищують схильність до небезпеки

Разом з чинниками, що стійко підвищують схильність працівника небезпеки, є також такі чинники, які або з'являються лише в певні періоди трудового процесу або впливають на поведінку людини протягом короткого часу, що обчислюється декількома годинами або навіть хвилинами.

 1. Недосвідченість. Практичні навики є чинником, що знижує схильність до небезпеки і нещасного випадку. А професійний досвід, стаж роботи людини, у свою чергу, впливають на підвищення його безпеки. Однією з передумов безпечного виконання роботи є вироблення відомих навиків і вправності. Це впливає на поведінку працівника на робочому місці, що виражається в темпі, ритмі, інтенсивності роботи.

 2. Необережність. Це такий чинник, який збільшує схильність до небезпеки і нещасних випадків окремого робочого або цілих колективів протягом певного часу. Необережність, що виникає із-за неправильного відношення до небезпеки, може значно підвищити можливість нещасного випадку. Одним з методів зниження цієї схильності є вироблення обережності шляхом подолання безпечності в поведінці, формування професійної зрілості і свідомої самодисципліни.

 3. Стомлення. Стан стомлення є слідством різних порушень в організмі, відхилень від норми у функціях нервової системи. У особливо важких випадках воно може розглядатися як патологічне явище, що підвищує схильність до небезпеки і нещасних випадків.

В результаті стомлення наступає стан втоми, який саме по собі виключно нестійке, текуче, і ступінь якого не знаходиться в прямій залежності від змісту або інтенсивності трудової діяльності.

Через це виходить, що психічне стомлення, тобто, відчуття втоми, як правило, передує стомленню фізіологічному.

У міру поглиблення стану стомлення у всіх областях психічного життя наступають зміни, що негативно впливають на дієздатність працівника і головним чином утрудняють точне, узгоджене виконання їм роботи.

Перевтоми можна уникнути, для цього робочому досить надати відпочинок, при необхідності відправити на лікування, або перевести на іншу роботу.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Охорона праці. Конспект лекцій

  Конспект >> Безопасность жизнедеятельности
  ... студенти під час прослуховування дисципліни «Безпека життєдіяльності» Рекомендовано для студентів напряму пі ... . 11. Рекомендована та використана література 1. Безпека життєдіяльності людини. Конспект лекцій. / В.В. Чубук, О.Г. Балюк, Ю.М. Губарєв, Г.І. ...
 2. Землевпорядне проектування. Конспект лекцій

  Конспект >> География
  ... і плануванню землевпорядних робіт. Конспект лекцій розраховано для забезпечення теоретичної ... техногенно-екологічної безпеки життєдіяльності людини обґрунтуванням еколог ... спеціальності 5.070906 «Землевпорядкування» Конспект лекцій з дисципліни „Землевпорядне ...
 3. Цивільна оборона в сучасних умовах. Конспект лекцій

  Конспект >> Военная кафедра
  ... людей і рятувальних робіт, підвищенню безпеки життєдіяльності в умовах НС, використовуючи табличні ... МОДУЛЬ 2 ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 ЛЕКЦІЯ 6 ПЛАНУВАННЯ ЗАХОДІВ ТА ПІДГОТОВКА ... ЦО Питання, які розглядаються на лекції: 1. Довгострокові документи ЦО і документи ...
 4. Охорона праці в галузі. Конспект лекцій

  Конспект >> Безопасность жизнедеятельности
  ... тощо в курсах нормативних навчальних дисциплін «Безпека життєдіяльності» і «Основи охорони праці», а ... часу за видами занять (лекції, практичні заняття тощо) визначаються ... ісією з охорони праці та безпеки життєдіяльності Науково-методичної ради Міністерства ...
 5. Міжнародне економічне право. Конспект лекцій

  Конспект >> Международное публичное право
  Конспект лекцій з дисципліни Міжнародне економічне ... ів; зміцнення регіональної без­пеки в усіх сфе­рах діяльності; 4) боротьбаз міжнароднимтероризмом. СНД Орган ... погоджуються позиції з акту­альних питань міжнародного життя, які становлять взаємний інтерес ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.002147912979126