Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Безопасность жизнедеятельности->Реферат
Безопасность является одним из природных факторов существования живых систем, потому что без защиты от внешних и внутренних опасностей не выживет ни о...полностью>>
Безопасность жизнедеятельности->Реферат
На механических весах взвешивают необходимые количества порошкового дрожжевого экстракта и порошковой глюкозы. Затем навески растворяют в дистиллирова...полностью>>
Безопасность жизнедеятельности->Реферат
В большинстве случаев техногенные аварии связаны с неконтролируемым, самопроизвольным выходом в окружающее пространство вещества и/или энергии. Самопр...полностью>>
Безопасность жизнедеятельности->Отчет о прохождении практики
Для электропитания переносных приборов напряжением 220 В переменного тока в помещениях должны устанавливаться, как правило, розетки с контактом заземл...полностью>>

Главная > Конспект >Безопасность жизнедеятельности

Сохрани ссылку в одной из сетей:

В Концепції освіти з напрямку «Безпека життєдіяльності» основною метою є підготовка особи до активної участі в забезпеченні тривалого повноцінного життя в суспільстві, що динамічно змінюється.

Основними завданнями освіти з БЖД є:

 • формування культури людини щодо небезпеки, її відповідних моральних цінностей, поглядів, поведінки тощо;

 • забезпечення певного стану індивідуальної захищеності людини шляхом формування і розвитку тих якостей особи, що сприяють розвитку небезпеки, а також необхідних знань та умінь.

Даний Конспект лекцій відповідає програмі нормативної дисципліни «Безпека життєдіяльності» для вищих навчальних закладів освіти. Для зручнішого користування матеріал у ньому викладений у вигляді лекцій.

ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ЗАНЯТТЯ 1.1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Учбове питання 1. Основні поняття і визначення теоретичних основ БЖД

У науковій теорії БЖД найважливішими поняттями є: середовище існування, діяльність, небезпека, ризик і безпека.

 1. Середовище існування – це навколишнє нас природне середовище, в якому знаходиться людина і функціонують створені їм системи.

Включає виробничі, природні, побутові і ін. середовища. Ці середовища необхідно розглядати тільки в єдності і у взаємозв'язку, оскільки в процесі розвитку людства між людиною і середовищем незаселеного безперервно встановлювалася динамічна рівновага.

У теж час умови життєдіяльності людини визначаються станом навколишнього середовища незаселеного, наявністю шкідливих і небезпечних чинників.

Шкідливі чинники – негативні дії, від яких виникає поступово, протягом значного часу і приводить до погіршення самопочуття людини або захворювання.

Небезпечні чинники – негативні дії, від яких виникає швидко, іноді миттєво, викликаючи загибель людини.

Детальніше розглянемо «середовище існування» в темі 6.1.

 1. Діяльність – це все різноманіття доцільних і усвідомлених дій людини у взаємодії з середовищем незаселеного.

Форми діяльності різноманітні: трудова, побутова, наукова, учбова, спортивна, ігрова, сценічна, творча, військова та інші. Діяльність – це необхідна умова існування людського суспільства.

Проте, будь-яка діяльність потенційно (приховано) небезпечна.

Життєдіяльність – це повсякденна діяльність і відпочинок, спосіб існування людини.

Аксіома про потенційну небезпеку.

Людська практика дає підстави для затвердження про те, що будь-яка діяльність потенційно небезпечна (сидіти, стояти, йти, бігти, їхати і т.д.).

Небезпеки підстерігають людину не тільки на виробництві, але і у будь-якому вигляді діяльності в процесі життя – «від народження до вічності».

Ні у одному виді діяльності неможливо досягти абсолютної безпеки. Отже можна сформулювати наступний висновок: будь-яка діяльність потенційно небезпечна.

 1. Небезпека – центральне поняття БЖД, під яким розуміються явища, процеси, об'єкти, здатні в певних умовах завдавати збитку здоров'ю людини безпосередньо або побічно, тобто викликати небажані наслідки.

Ознаки, по яких визначається небезпека: загроза для життя, можливість нанесення шкоди здоров'ю, порушення умов нормального функціонування організму людини, нанесення шкоди навколишньому середовищу.

Небезпека за своєю природою буває потенційною (тобто прихованою), перманентною (постійною, безперервною) і тотальною (загальною, всеосяжною). На Землі не існує людини, якій не загрожувала б небезпека. Проте 99,99% людей про це не здогадуються. Їх свідомість працює в режимі відчуження від реальної дійсності.

Сфера небезпек визначається в основному сферою практичної діяльності людини (виробничою, гуманітарною, побутовою, спеціальною) і сукупністю природних і екологічних небезпек.

Небезпека є поняттям складним, таким, що має багато ознак, що і грають важливу роль в організації наукового знання у області безпеки діяльності:

Таксономія (від грецького - «класифікація») – це наука про класифікацію і систематизацію складних явищ, понять, об'єктів.

Це можливість провести за певними ознаками класифікацію, що вносить певний порядок і строгість при вивченні такого складного поняття як небезпека. Оскільки небезпека є поняттям складним, таким, що має багато ознак, класифікація їх виконує важливу роль в організації наукового знання у області безпеки діяльності, дозволяє глибше пізнати природу небезпеки. Так, наприклад, небезпека класифікується:

За характером виникнення небезпеки діляться на 6 груп: природні, техногенні, антропогенні, екологічні, соціальні, біологічні.

За характером впливу на людину: механічні, фізичні, хімічні, біологічні, психофізіологічні.

За ступенем і місцем локалізації: пов'язані з літосферою, гідросферою, атмосферою, космосом.

Номенклатура небезпек – перелік назв, термінів, систематизованих за певною ознакою. В даний час представляється можливим представити загальну номенклатуру небезпек в алфавітному порядку.

При виконанні конкретних досліджень складається номенклатура небезпек для окремих об'єктів (виробництв, цехів, робочих місць, процесів, професій і т.д.).

Така номенклатура включає повний перелік потенційних небезпек, що полегшує процес їх ідентифікації.

Ідентифікація небезпек – процес виявлення і встановлення кількісних, тимчасових, просторових і інших характеристик, необхідних і достатніх для розробки профілактичних і оперативних заходів, направлених на забезпечення життєдіяльності.

В процесі ідентифікації виявляються: номенклатура небезпек, вірогідність їх прояву, просторова локалізація (координати), можливий збиток і інші параметри, необхідні для вирішення конкретного завдання.

Квантифікація – введення кількісних характеристик для оцінки складних, якісно визначуваних понять.

Застосовуються чисельні, бальні та інші прийоми квантифікації.

Найбільш поширеною оцінкою небезпеки є ризик.

 1. Ризик – це кількісна оцінка небезпеки або рівень небезпеки, частота небезпеки. Ризик, не дивлячись на різноманітність чинників, має єдиний теоретичний базис і динамічний цикл виникнення і розвитку небезпеки. Це невід'ємний супутник суспільства і людини. Рівнем небезпеки можна управляти. Це твердження призвело до Концепції прийнятного ризику, яка заснована на розумінні недосяжності абсолютної безпеки.

Вона дозволяє визначити ризик (R) загибелі людини на виробництві, транспорті, в побуті і інших сферах.

 1. Безпека – це стан діяльності, при якій з певною вірогідністю виключається прояв небезпек.

Безпека – це стан об'єкту захисту, при якому дія на нього всіх потоків речовини, енергії і інформації не перевищують максимально допустимих норм.

Реально існують системи безпеки: охорона праці, охорона природного середовища, БЖДЛ, захист в НС, пожежний захист, радіаційний захист, хімічний захист, національна безпека, глобальна безпека.

Безпека – це мета БЖД, а БЖД - це шляхи, засоби, методи її досягнення.

Поняття і визначення теоретичних основ БЖД дозволяють:

 • організувати наукові пізнання у області безпеки життєдіяльності;

 • глибоко вивчити природу небезпек і причинно-наслідковий зв'язок між небезпеками і небажаними наслідками;

 • представити перелік систематизованих небезпек за певними ознаками і кількісними характеристиками для розробки профілактичних і оперативних заходів щодо забезпечення життєдіяльності.

Учбове питання 2. Основні цілі і завдання БЖД як науки

Учбова дисципліна «Безпека життєдіяльності» (БЖД) введена в учбовий процес вищих навчальних закладів наказом Міністерства освіти і Начальника Штабу цивільної оборони України № 182/200 20 червня 1995 року.

Безпека життєдіяльності – це наука, що вивчає проблеми перебування людини в навколишньому середовищі під час трудової і іншої діяльності.

Цілі дисципліни БЖД – озброїти майбутніх фахівців і інженерні кадри теоретичними знаннями і практичними навиками, необхідними:

 • створення безпечних умов життєдіяльності;

 • проектування нової техніки і технологій відповідно до сучасних вимог з безпеки їх експлуатації і екології;

 • прогнозування можливої обстановки в НС мирного і військового часу і ухвалення грамотних рішень з захисту населення і персоналу об'єктів від можливих наслідків НС.

Завдання дисципліни БЖД:

 • розробка методів прогнозування і ухвалення рішень в умовах НС природного, техногенного і військового характеру з захисту населення і об'єктів від можливих наслідків, а також в ході їх ліквідації;

 • виявлення шкідливих, небезпечних і вражаючих чинників, вивчення їх впливу на людину і навколишнє середовище;

 • розробка заходів і способів захисту в умовах НС природного, техногенного і військового характеру.

Основою БЖД людини є Концепція ООН про постійний розвиток людства.

Метою Концепції ООН є створення умов для збалансованого, безпечного існування кожної окремої людини сучасності і наступних поколінь.

Концепція ООН, сучасний незадовільний рівень безпеки людей вимагають істотних змін у всіх сферах забезпечення безпеки життя і діяльності людини, установах і органах управління, що дає можливість освіті бути такою, що випереджає на шляху рішення проблеми безпеки людини в умовах постійного розвитку людства.

У концепції БЖД людини розглядаються багатогранність сфер діяльності людини в середовищах існування: природному, виробничому, побутовому, міському, в НС мирного і військового часу і процесі пізнання складних зв'язків людського організму і середовища існування.

Дія людини на середовище існування, згідно законам фізики, викликає у відповідь протидії всіх її компонентів.

Організм людини безболісно переносить ті або інші дії до тих пір, поки вони не перевищують межі адаптації.

Ці сфери діяльності людини досліджуються в цілях забезпечення безпеки життєдіяльності.

БЖД як наукова дисципліна має власну теорію, методологію і методи і базується на досягненнях таких дисциплін, як інженерна психологія, фізіологія людини, екологія, охорона праці, цивільна оборона, ергономіка і ряду інших.

БЖД як наукова дисципліна ширша, універсальніша вищезгаданих дисциплін, які можна розглядати як окремі випадки забезпечення безпеки в конкретних ситуаціях.

А це означає, що БЖД не тільки наукова дисципліна, що вивчає небезпеки і захист від них, це інтегральна наука, що передбачає процес пізнання складних зв'язків людського організму і середовища існування, яке розглядає:

 • безпеку в природному навколишньому середовищі;

 • безпеку в побутовому середовищі;

 • безпеку у виробничому середовищі;

 • безпеку в міському середовищі;

 • надзвичайні ситуації мирного і військового часу.

Інтегральним показником БЖД – є тривалість життя людини.

Методологічною базою БЖД є системний аналіз, це сукупність методологічних засобів, використовуваних для підготовки і забезпечення рішень з складних проблем безпеки людини.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Охорона праці. Конспект лекцій

  Конспект >> Безопасность жизнедеятельности
  ... студенти під час прослуховування дисципліни «Безпека життєдіяльності» Рекомендовано для студентів напряму пі ... . 11. Рекомендована та використана література 1. Безпека життєдіяльності людини. Конспект лекцій. / В.В. Чубук, О.Г. Балюк, Ю.М. Губарєв, Г.І. ...
 2. Землевпорядне проектування. Конспект лекцій

  Конспект >> География
  ... і плануванню землевпорядних робіт. Конспект лекцій розраховано для забезпечення теоретичної ... техногенно-екологічної безпеки життєдіяльності людини обґрунтуванням еколог ... спеціальності 5.070906 «Землевпорядкування» Конспект лекцій з дисципліни „Землевпорядне ...
 3. Цивільна оборона в сучасних умовах. Конспект лекцій

  Конспект >> Военная кафедра
  ... людей і рятувальних робіт, підвищенню безпеки життєдіяльності в умовах НС, використовуючи табличні ... МОДУЛЬ 2 ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 ЛЕКЦІЯ 6 ПЛАНУВАННЯ ЗАХОДІВ ТА ПІДГОТОВКА ... ЦО Питання, які розглядаються на лекції: 1. Довгострокові документи ЦО і документи ...
 4. Охорона праці в галузі. Конспект лекцій

  Конспект >> Безопасность жизнедеятельности
  ... тощо в курсах нормативних навчальних дисциплін «Безпека життєдіяльності» і «Основи охорони праці», а ... часу за видами занять (лекції, практичні заняття тощо) визначаються ... ісією з охорони праці та безпеки життєдіяльності Науково-методичної ради Міністерства ...
 5. Міжнародне економічне право. Конспект лекцій

  Конспект >> Международное публичное право
  Конспект лекцій з дисципліни Міжнародне економічне ... ів; зміцнення регіональної без­пеки в усіх сфе­рах діяльності; 4) боротьбаз міжнароднимтероризмом. СНД Орган ... погоджуються позиції з акту­альних питань міжнародного життя, які становлять взаємний інтерес ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0017349720001221