Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Контрольная работа
Инвестиции – это вложение капитала в любой вид бизнеса с целью его последующего развития Прирост капитала, полученный в результате инвестирования, дол...полностью>>
Финансовые науки->Дипломная работа
Актуальність теми випускної роботи Інвестиції торкаються самих глибинних основ господарської діяльності, визначаючи процес економічного росту в цілому...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Трансформація економіки сприяє формуванню різних форм власності і господарювання, серед яких вагоме місце займають акціонерні товариства При формуванн...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
В России не ругает налоги только ленивый Слова подбирают хлесткие, достаточно прочитать только заголовки соответствующих публикаций Редко встретишь мн...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ВНУТРИФІРМОВЕ ПЛАНУВАННЯ, ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ ЯК ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

1.1 Роль внутрифірмового фінансового планування

1.2 Методи фінансового планування

1.3 Фінансове планування діяльності підприємства у господарчій практиці. Фінансовий план організації

1.4 Система управління підприємством за принципами бюджетування

РОЗДІЛ 2. ОЦІНЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ТЕЛОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЦЕНТР РОГАНСЬКОГО ПРОМВУЗЛА” З ЦІЛЛЮ ВИЯВЛЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ АСПЕКТІВ У ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ

2.1 Коротка характеристика АТ “ТЦРП ”

2.2 Аналіз майна та джерел його формування

2.3 Аналіз фінансової стійкості

2.4 Аналіз платоспроможності та ліквідності

2.5 Аналіз фінансових результатів

2.6 Аналіз рентабельності

2.7 Аналіз ділової активності

2.8 Аналіз грошових потоків

РОЗДІЛ 3. ЗАСТОСУВАННЯ БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ЗАХОДУ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОСНОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗБАЛАНСУВАННЯ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ

3.1 Розробка цілісної системи бюджетів основної діяльності

3.1.1 Бюджет надхожень від основної діяльності

3.1.2 Бюджет виробничих запасів

3.1.3 Бюджет прямих витрат на матеріали

3.1.4 Бюджет прямих витрат на оплату праці

3.1.5 Бюджет інших прямих витрат

3.1.6 Бюджет загальновиробничих накладних видатків

3.1.7 Бюджет управлінчих витрат

3.1.8 Чистий грошовий потік від основної діяльності

3.2 Досягнення збалансованості грошових потоків

РОЗДІЛ 4. АВТОМАТИЗАЦІЯ ПОБУДОВИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУ ЗАКУПОК ОСНОВНИХ МАТЕРІАЛІВ

4.1 Постановка та алгоритм виконання завдання

4.2 Вирішення завдання у Excel

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

ВСТУП

Історія розвитку ринку показує, що з пливом часу більшість фірм та організацій в Україні втрачають частину економічного зиску внаслідок нераціональної діяльності. Цей недолік виявляється у неефективному управлінні ресурсами, незбалансованості доходів та видатків, а також у некваліфікованому управлінні виробничим процесом.

Сьогодні виграють ті підприємства, які не тільки в змозі запропонувати потрібний продукт або послугу, а й зробити це краще за інших, вчасно і без збоїв, за допомогою цього досягнувши повного задоволення вимог клієнта. Фірма, функціонуюча в умовах ринкової економіки, повинна ретельно виявити необхідність фінансових, трудових, матеріальних і інтелектуальних ресурсів, а також джерел їх отримання. Важливе значення надається вмінню достатньо вірно розрахувати ефективність наявних ресурсів та кінцевий економічний та фінансові результати.

Раціональне управління фінансами підвищує рентабельність, платоспроможність, фінансову стійкість, посилює показники ділової активності, ефективність використання активів, і, як результат, знижує ймовірність банкрутства і робить підприємство привабливим для інвестиційних вливань. Конкурентоспроможність на належному рівні дає можливість розвинути експорт, наростити обсяги виробництва і зменшити ризик втрати прибутку.

Кожен власник намагається примножити існуючий капітал. В умовах сучасної ринкової економіки особливо важливо підтримувати фірму на стабільному рівні, зробити її положення стійким до змін ринкової кон‘юнктури і можливих економічних катаклізмів. Для того, щоб здолати ці завдання, керівнику необхідно вміти оцінювати, що дає компанії кожен сегмент ринку, товар, канал збуту і регіон – щоб сконцентрувати зусилля на більш вигідних клієнтах, товарах і каналах. Необхідно намагатися підвищити показники діяльності, ставити цілі і завдання та виконувати їх з найменшими втратами людських, матеріальних і фінансових ресурсів, адже більшість фінансових проблем наших підприємств виникають через недостатнє уміння управляти фінансами. В цілому неплатежі – це результат відсутності у керівників чіткої інформації та належного контролю зарухом фінансових потоків. В умовах побудови ринкової економіки зростає значення ретельно опрацьованих, збалансованих планів на всіх етапах управління підприємством, при цьому особлива роль відводиться процесам внутрифірмового бюджетування. Управління фінансами починається з бюджетування. Досвід вказує на те, що через відсутність конкретного і систематизованого знання про свої фінанси українські підприємства втрачають до п’ятої частини своїх доходів[9].

Кожній фірмі необхідно впроваджувати систему внутрифірмового планування як технологію фінансового планування, обліку і контролю доходів і видатків, отриманих від бізнесу на всіх рівнях уравління, яка дозволить аналізувати отримані і прогнозні фінансові показники. Найцінніше, що дає внутрифірмове планування, - це координування всіх сторін діяльності, зусиль всіх підрозділів на досягнення кінцевого результату и , як наслідок, підвищення ефективності і фінансової стійкості. Питання впровадження бюджетування як однієї з складових внутрифірмового планування на підприємствах України є дуже актуальним. У даний момент окрім нестійкого фінансового стану виникла небезпека відставання українського менеджменту від менеджменту лідируючих країн світу. Це відлякує потенційних інвесторів, позбавляючи підприємства можливості росту та розширення, що призводить до гальмування росту економіки взагалі.

Таким чином , використання внутрифірмового планування сприяє не тільки оздоровленню тих фірм, на яких воно використовується, але й має неабиякий вплив на глобальні процеси зміцнення і збагачення національної економічної системи.

На прикладі виробничого підприємства АТ “ТЦРП” в даній роботі буде зроблено проект бюджету і оцінено теперішній фінансовий стан цієї організації і майбутній після впровадження одного із заходів внутрифірмового планування.

планування фінансовий облік бюджетування

РОЗДІЛ 1. ВНУТРИФІРМОВЕ ПЛАНУВАННЯ, ТА ЙОГО

ЗАСТОСУВАННЯ ЯК ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ

ПІДПРИЄМСТВОМ

1.1 Роль внутрифірмового фінансового планування

Управляти – означає передбачити, а саме прогнозувати, планувати. Через це важливим елементом підприємницької господарчої діяльності та керування організацією(підприємством) вважається планування, у тому числі фінансове [6].

У ринковій економіці планування на підприємстві – внутрифірмове планування – не несе елементів директивності. Ціль внутрифірмового планування – забезпечення оптимальних можливостей для успішної господарчої діяльності, отримання необхідних для цього коштів, досягнення конкурентоспроможності і прибутковості підприємства, а також планування доходів та видатків підприємства, пересування його грошових коштів [7 ]

Виходячи з цих цілей внутрифірмове фінансове планування – це багатопланова робота, що складається з ряду взаємозв’язаних етапів:

-аналізу фінансової ситуації та проблем;

-прогнозування майбутніх фінансових умов;

-постановки фінансових завдань;

-вибору оптимального варіанту;

-складання фінансового плану;

-коректировка, увязка і конкретизація фінансового плану;

-виконання фінансового плану;

-аналізу та контролю виконання плану[4,15]

Аналіз ситуації і проблем полягає у вивченні фактичних даних за попередній період. Це дає можливість оцінити фінансові результати за минулий час та визначити проблеми. Особлива увага приділяється таким показникам, як обсяг реалізації, витрати, розмір отриманого прибутку тощо.

Прогнозування майбутніх умов необхідно для визначення зовнішнього і внутрішнього середовища, в яких протікатиме діяльність підприємства. На базі перспективних розрахунків виробничої діяльності підприємства, а також маркетингових прогнозів вивчення ринку, попиту прогнозуються майбутні можливі фінансові результати.

Постановка фінансових завдань полягає у визначенні на запланований період параметрів отримання доходів, прибутку, граничних розмірів видатків та основних напрямків використання коштів.

Вибір оптимального варіанту. На базі аналізу тенденцій та поточного фінансового стану розглядаються декілька варіантів станів, в яких може опинитися підприємство, і оптимальні варіанти розвитку фінансів підприємства.

Складання фінансового плану

Складається фінансовий план підприємства у вигляді балансу його доходів і видатків.

Коректировка, ув’язка і конкретизація фінансового плану полягають у зіставленні показників фінансового плану з виробничими, комерційними, інвестиційними, будівельними і іншими планами та програмами, а також у встановленні конкретних термінів їх досягнення. Узгоджені показники фінансового плану доводяться до відома відповідних підрозділів підприємства і конкретних виконавців.

Виконання фінансового плану. Це процес поточної виробничої, комерційної та фінансової діяльності підприємства, впливаючий на його кінцеві фінансові результати.

Аналіз та контроль полягає у визначенні фактичних кінцевих і фінансових результатів діяльності підприємства, зіставленні з плановими показниками, виявленні причин та наслідків відхилень від планових показників, у підготовці заходів з ліквідації негативних явищ [21, 23].

1.2 Методи фінансового планування

Процес складання фінансового плану підприємства полягає у розрахунку його показників. Для цього використовуються різноманітні засоби та інструменти розрахунків:

- Розрахунково-аналітичний метод – один з найбільш популярних у ринковій економіці методів планування фінансових показників. Фінансові показники розраховуються на базі аналізу досягнених показників за минулий період, індексів їхнього розвитку та експертних оцінювань цього розвитку у плановому періоді. Вивчається звязок фінансових показників з виробничими, комерційними та іншими показниками.

- Балансовий метод використовується при плануванні розподілу отриманих бюджетних коштів. Його сутність полягає у побудові балансу наявних коштів і напрямків їхнього використання. Баланс має наступний вигляд:

Зн + Н = В + Зк

Де Зн – залишки коштів на початок періоду;

Н – надходження коштів у запланованому періоді;

В - видатки коштів у запланованому періоді;

Зк – залишки коштів на кінець періоду.

- Нормативний метод використовується за наявністю встановлених норм та нормативів, наприклад, норм амортизаційних відрахувань, податкових ставок та тарифів внесків у державні позабюджетні фонди тощо. Нормативи, що використовуються у фінансовому плануванні, встановлюються:

 • органами влади і управління нарегіональному і місцевому рівнях;

 • відомствами;

 • підприємствами.

- Метод оптимізації планових рішень полягає у розробці варіантів планових показників і виборі з них оптимального. У якості критеріїв вибору варіантів показників для наступного включення їх у фінансовий план можуть використовуватися: мінімум приведених витрат, максимум приведеного прибутку, мінімум поточних витрат, мінімум часу на обіг капіталу тощо.

- Економіко-математичне моделювання використовується тоді, коли фінансові показники прогнозуються на термін не менш 5 років. Економіко-математичні моделі дозволяють знайти кількісне вираження взаємозв’язків між фінансовими показниками і факторами, що на них впливають. Такі моделі будуються на функціональному і кореляційному зв’язку [13]. До обєктів фінансового планування відносять:Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Методи фінансового планування

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... . Система фінансового планування на підприємстві включає в себе три основні підсистеми: · перспективне фінансове планування; · поточне фінансове планування ...
 2. Фінансове планування на підприємстві та контроль за фінансово-господарською діяльністю

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... 424с. 20. Гордієнко Т. Система фінансового планування в лізингових компаніях// ... Теличко Р. Побудова автоматизованої системи фінансового планування на підприємстві// Ві ... Теличко Р. Побудова автоматизованої системи фінансового планування на підприємстві// ...
 3. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... і резерви. [30, с.10] Практично вся система фінансового планування будується за балансовим методом ... ринку. 2.3 Розробка заходів для покращення системи фінансового планування на ВАТ «Турбоатом» В сучасних умовах ...
 4. Фінансове планування як основний елемент управління фінансами підприємства

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... нормативного і балансового методів. Практично вся система фінансового планування будується за балансовим методом ... планування. Відмова від планування також в зв'язку з необхідністю приборкання інфляції. Розбудова фінансової системи ...
 5. Фінансове планування в сучасних умовах економіки України

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... 'єктів планування [6,11]. Планування було прерогативою командно-адміністративної системи. Головна мета фінансового плану ... розвитку. Система внутрішньо фірмового планування складається з комплексу планів: виробничих, фінансових, кап ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0029060840606689