Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Педагогика->Реферат
Учитель. Мы приближаемся к острову Повторения. Вдали виден мыс Ошибок. Странный листок выпал из судового журнала. На нем записаны словосочетания, но с...полностью>>
Педагогика->Реферат
3. Этнопедагогический тезаурус: этнопедагогизация, воспитание как компонент жизни, жизнь как школа, школа жизни культ матери, культ ребенка, культ пре...полностью>>
Педагогика->Реферат
На современном этапе развития интеграционных процессов в образовании проблема адаптации детей с речевыми нарушениями к условиям общеобразовательной шк...полностью>>
Педагогика->Курсовая работа
Для эмоционального благополучия детей дошкольного возраста большое значение имеет их общение со сверстниками. В дошкольном возрасте сверстники становя...полностью>>

Главная > Конспект >Педагогика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

- Психолого-педагогічні якості (комунікабельність, емпатічность, візуальність, красномовність та ін.).

Виділивши особистісні якості соціального педагога, не важко зрозуміти, що не кожна людина придатна для соціально-педагогічної роботи. Визначальною тут є система цінностей соціального педагога, де альтруїзм – здатність робити добро іншій людині, незалежно від його походження, віри, соціального статусу, принесеної їм користі суспільству, - переходить із розряду філософських категорій в стійке психологічне переконання.

Наступна група якостей представляє психологічні характеристики особистості, що визначають здатність до даного виду діяльності. Для соціального педагога значимі певні вимоги до психічних процесів: сприйняття, пам'яті, уяві, мисленню; психічним станам: втоми, апатії, стресу, тривожності, депресії, уваги як частини свідомості; емоційним (стриманість) і вольовим (наполегливість, послідовність) характеристикам.
Психологічне невідповідність вимогам професії особливо сильно виявляється у важких, кризових ситуаціях, коли потрібно зібраність і мобілізація всіх внутрішніх ресурсів для вирішення виниклої проблеми.

Третя група пов'язана з психоаналітичними якостями, такими як самоконтроль, самокритичність, самооцінка своїх вчинків, самоаналіз своєї діяльності.
До четвертої групи якостей належать: комунікабельність (здатність швидко встановлювати контакт); емпатічность; візуальність (зовнішня привабливість); красномовність (вміння вселяти і переконувати); перцептивної (сприймання людини людиною).

Перераховуючи особистісні особливості соціального педагога, потрібно сказати, що вони не є загальними для різних рівнів і сфер соціально-педагогічної діяльності. Вони залежать і від соціально-політичних, економічних особливостей держави та її культури. Однак, в цілому, вони задають профіль особистості соціального педагога.
Рання діагностика цих якостей у майбутнього фахівця - важлива складова частина його допрофесійної підготовки. У професійному ж освіті необхідна розробка відповідних методик розвитку цих якостей у студентів.

Поняття професійної компетентності соціального педагога включає єдність його теоретичної і практичної готовності до здійснення соціально-педагогічної діяльності і характеризує його професіоналізм.

Рамки компетенції будь-якого фахівця встановлюються відповідним нормативно-правовим документом - кваліфікаційною характеристикою, що представляє собою узагальнені вимоги до підготовленості фахівця на рівні його теоретичного і практичного досвіду. Вона є основоположним документом підготовки та професійної діяльності фахівця і містить його посадові обов'язки; характеристику праці; основні знання і вміння, якими повинен володіти випускник того чи іншого навчального закладу або практикуючий фахівець в даній посаді.

СОЦІАЛЬНИЙ ПЕДАГОГ

(кваліфікаційна характеристика)

Посадові обов’язки. Здійснює посередництво між освітніми установами, сім’єю, трудовими колективами, громадськістю, організовує їх взаємодію, об’єднання зусиль з метою створення в соціальному середовищі умов для всебічного розвитку дітей, підлітків як особистостей, їх благополуччя в мікросоціумі. Проводить соціально необхідну роботу щодо організації спілкування дітей, молоді, дорослих у громаді за місцем проживання, мікрорайоні, сімейно-сусідських спільнотах. Сприяє участі вихованців у науковій, технічній, художній творчості, спортивній, суспільно корисній діяльності, виявленню задатків, обдаровань, розкриттю здібностей, талантів, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію молоді. Залучає до культурно-освітньої, профілактично-виховної, спортивно-оздоровчої, творчої роботи різні установи, громадські організації, творчі спілки, окремих громадян. Впливає на подолання особистих, міжособистісних, внутрішньо сімейних конфліктів, надає необхідну консультативну психолого-педагогічну допомогу дитячим, молодіжним об’єднанням, угрупованням соціальному ризику, дітям, підліткам, які потребують піклування. Настановленням і особистим прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, гуманізму, доброти, працелюбства, інших доброчинностей. Виховує повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, дбайливе ставлення до навколишнього середовища. Готує дітей, підлітків до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами. Додержується педагогічної етики, поважає гідність особистості дитини, захищає її від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя. Займається профілактикою правопорушень неповнолітніх, дитячого побутового, дорожньо-транспортного травматизму, пожеж. Постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.

Повинен знати. Для вирішення соціально-педагогічних завдань повинен мати знання в обсязі вищої освіти зі спеціальностей “Соціальна педагогіка”, “Соціальна робота”. Має знати основні закономірності становлення особистості, педагогіку, теорію та методики виховання, вікову, педагогічну, сімейну, соціальну психологію, етику, естетику, основи права, екології, культурно-освітні дисципліни; цілі, принципи, зміст, форми, методи, засоби освітньо-виховної роботи в соціальному середовищі, школі, сім’ї; сучасний стан і тенденції розвитку дитячих, підліткових спілок, рухів, організацій, їх вплив на особистість дитини, підлітка; функції, права системи державних інститутів, установ, громадських, релігійних організацій у галузі освіти, навчання та виховання підростаючого покоління; культурні, економічні, демографічні, екологічні особливості соціального середовища, в якому організується робота; Закон України “Про освіту”, Конвенцію про права дитини, інші законодавчі і нормативно-правові акти та документи з питань навчання і виховання, основи трудового законодавства, державну мову відповідно до чинного законодавства про мови в Україні.

Повинен вміти ефективно застосовувати професійні знання в практичній діяльності.

Повинен мати ціннісні орієнтації, спрямовані на всебічний культурний, духовний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, творчу педагогічну діяльність.

Інформаційний збірник Міністерства освіти Украіни № 5-6, 1994 р., К.: Освіта, 1994 р

Сфери професійної діяльності соціального педагога

Визначенню особливостей сучасного характеру соціально-педагогічної діяльності присвячено дослідження багатьох науковців, серед яких М.А. Галагузова, І.Д. Звєрєва, А.Й. Капська, Л.Г. Коваль, Л.І. Міщик та ін.

Значний внесок у розгляд проблем характеру діяльності сучасного фахівця здійснила група науковців під керівництвом професора А.Й. Капської. Вона визначила наступним чином сутність, зміст, функції, сферу діяльності соціального педагога та його особистісні якості.

Соціальний педагог — спеціаліст, зайнятий у сфері соціально-педагогічної роботи або освітньо-виховної діяльності. Він організовує взаємодію освітніх і позанавчальних установ, сім'ї, громадськості з метою створення у соціальному середовищі умов для соціальної адаптації та благополуччя в мікросоціумі дітей та молоді, їх всебічного розвитку.

Соціальний педагог, згідно з посадовими обов'язками:

— вивчає психолого-медико-педагогічні особливості дітей та молоді;

— досліджує умови їх життя в мікросоціумі;

— виявляє інтереси, потреби, труднощі, проблеми, конфліктні ситуації відхилення в поведінці дітей та молоді;

— надає їм своєчасну допомогу та підтримку;

— виступає посередником між особистістю та організацією, сім'єю, спеціалістами різних соціальних служб, відомств та адміністративних органів;

— здійснює реабілітацію дітей-інваліді в;

— організовує роботу з дітьми та молоддю за місцем проживання;

— забезпечує соціальний супровід дітей-сиріт;

— здійснює профілактику негативних явищ серед дітей та молоді. (А.Й. Капська)

Потреба у спеціалістах соціально-педагогічного профілю в Україні сьогодні є надзвичайно актуальною. Установи, де можливе працевлаштування соціальних педагогів, можуть бути державними, громадськими або державно-громадськими.

Сфери діяльності, в яких може бути задіяний працівник, здебільшого розрізняють за відомчою належністю.

1. Сфера освіти: загальноосвітні школи різного типу, школи-інтернати, дитячі будинки, позашкільні навчальні заклади.

2. Сфера охорони здоров'я: будинки дитини, дитячі санаторії, соціально-реабілітаційні центри для неповнолітніх, інтернати для дітей-інвалідів, дитячі лікарні, дружні клініки для молоді, анонімні кабінети.

3. Сфера соціального захисту населення: центри соціального обслуговування населення* притулки, кризові центри для жінок.

4. Сфера охорони правопорядку: приймальники-розподільники, спецінтернати, міліція у справах неповнолітніх, колонії для неповнолітніх.

5. Сфера служб для молоді: клуби за місцем проживання, центри молодої сім'ї, центри соціальних служб для молоді, громадські дитячі та молодіжні об'єднання, молодіжні служби працевлаштування. (А.Й. Капська).

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ТА САМОКОНТРОЛЮ

 1. Чому професійну діяльність соціального педагога можна розглядати як цілісну систему?

 2. Дайте змістовну характеристику кожного елемента діяльності соціального педагога.

 3. Розкрийте зміст основних професійних та індивідуальних якостей соціального педагога.

 4. Назвіть основні сфери професійної діяльності соціального педагога.

ТЕМИ ДЛЯ РЕФЕРАТІВ ТА ДОПОВІДЕЙ

1. Цілі та особливості соціально-педагогічної діяльності.

2. Розвиток особистості соціального педагога як професіонала.

3. Соціально-педагогічні ідеї С.Т. Шацького.

4. Педагогічні погляди А.С. Макаренка.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Галагузова М.А. Социальная педагогика: курс лекций (введение в профессию «социальный педагог», основы социальной педагогики, основы социально-педагогической деятельности): Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / М.А. Галагузова, Ю.Н. Галагузова, Г.Н. Штинова, Е.Я. Тищенко, Б.П. Дьяконов. - М., Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. - 416 с.

 2. Педагогика: Учеб. пособие / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, А. И. Ми щенко,Е. Н. Шиянов. — М., 1998.

 3. Сейко Н.А. Соціальна педагогіка. Курс лекцій. –Житомир: Житомир.держ. пед. ун-тет, 2002. – 260 с.

 4. Соціальна педагогіка: Підручник / За ред. проф. А.Й.Капської. – К.:Центр навчальної літератури, 2003. – 256с.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Психологія та педагогіка. Конспект лекцій

  Лекция >> Психология
  ... ще формується, є соціальна педагогіка. Головна функція соціальної педагогіки – досліджувати проблеми ... . 1. 2.Волкова Н. П. Педагогіка.– К.: Академія, 2002. – 576 с., розд. 1. 3.Гіптерс З. В. Психологія і педагогіка. Опорний конспект лекцій: методичний пос ...
 2. Педагогіка. Фіцула. Підручник

  Книга >> Педагогика
  ... стала розвиватися соціальна педагогіка як галузь педагогіки, яка ... ди, лекції, диспути та інші. Педагогіка народного календаря ... прочитане, побачене, прослухане (тези, конспект, реферат, анотація, рецензія та ... і магнітофонне опитування; опорні сигнали; без страху ...
 3. Основи педагогіки вищої школи. Лекції

  Конспект >> Педагогика
  ... . Будучи наукою суспільною та соціальною, педагогіка вищої школи не може об ... ів можлива за допомогою опорних сигналів. Для кожної тем лекції розробляється лист ... є порядок викладення матеріалу лекції в плані або конспекті лекцій, який затверджується начальником ...
 4. Історія України. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> История
  ... –912) поча­лося зі створення опорних пунктів центральної вла­ди ... журнал. – 2002. – № 6. Лекція 4 Галицько-Волинське і Литовське князівства ... ка. – К., 1992. Щербак В.О. Українське козацтво: Формування соціального ... збільшення кількості педагогічних інститутів і ...
 5. Загальні основи педагогіки вищої школи. організація педагогічного процесу та зміст освіти у вищій школі

  Конспект >> Педагогика
  ... ідний фактор соціального і економічного прогресу. Опорний конспект  Предмет, об’єкт і завдання педагогіки ... зв’язків. Методика читання лекції: чітка структура лекції, логіка викладу, повідомлення ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0016920566558838