Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Педагогика->Реферат
Социальные преобразования, происходящие сегодня в России, создали опре­деленные условия для перестроечных процессов в сфере образования, в том числе и...полностью>>
Педагогика->Реферат
С начала 90-х годов в Беларуси отмечается резкое ухудшение медико-демографической ситуации в связи с ростом заболеваемости и смертности, снижением сре...полностью>>
Педагогика->Закон
Личность человека формируется и развивается в результате во действия многочисленных факторов, объективных и субъектных, природных и общественных, внут...полностью>>
Педагогика->Реферат
Сенсорное воспитание – это развитие восприятия ребенком и формирование его представления о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, пол...полностью>>

Главная > Конспект >Педагогика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Лекція 4

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА


Специфіка професійної діяльності соціального педагога.
Структура професійної діяльності.
Соціальний педагог як суб'єкт професійної діяльності:

особистісна характеристика і професійна компетентність.
Сфери професійної діяльності соціального педагога.


Специфіка професійної діяльності соціального педагога

Назва фахівця «соціальний педагог» є похідним від слова „педагог”, яке асоціюється насамперед з учителем. Тому не дивно, що після введення такої посади першими соціальними педагогами стали вчителі, вони ж складають більшу частину слухачів усіх форм курсової перепідготовки кадрів для отримання сертифікату за цією спеціальністю. Не дивно і те, що професійна підготовка соціальних педагогів ведеться, в основному, в педагогічних навчальних закладах.

Дійсно, в професійній діяльності вчителя і соціального педагога є багато спільного. Перш за все ці дві професії ріднить те, що об'єктом їхньої уваги є дитина (згідно Конвенції ООН про права дитини - «людська істота до досягнення 18-річного віку»), її розвиток і соціальне становлення.

Разом з тим професійна діяльність цих фахівців має і ряд суттєвих відмінностей, що дозволяють виявити специфіку двох споріднених професій.

Учитель, виконуючи свою головну освітню функцію, передає молодому поколінню знання і соціокультурний досвід, накопичений суспільством, в процесі чого здійснюється розвиток і виховання дитини. У центрі ж уваги соціального педагога знаходиться соціалізація дитини, його успішна інтеграція в суспільство як альтернатива відокремленню, «випадання» з нормальних соціальних відносин.
Відрізняються ці професії і з точки зору сфери діяльності. Якщо вчитель орієнтований вже в процесі професійної підготовки на роботу в установі певного типу, а саме в загальноосвітньому навчальному закладі, то соціальний педагог може здійснювати свою діяльність в самих різних установах.
З цієї точки зору, а також функціонально діяльність соціального педагога набагато ближче до професійної діяльності фахівця з соціальної роботи.

Розмежувати соціально-педагогічну сферу і сферу соціальної роботи надзвичайно важко ще й тому, що обидві вони тільки формуються. Разом з тим, по крайней мере одна істотна відмінність, що визначає специфіку цих двох сфер професійної діяльності, може бути зазначено. Вона полягає в тому, що на відміну від соціального педагога, який у своїй професійній діяльності має справу з дитиною в процесі її розвитку, виховання, соціального становлення, об'єктом соціальної роботи можуть опинитися люди, які мають ті чи інші соціальні проблеми чи труднощі, незалежно від віку.


Структура професійної діяльності

Будь-яка діяльність має свою структуру, яка визначає взаємозв'язок і взаємозумовленість елементів діяльності. Структура діяльності соціального педагога, як і будь-який інший професійної діяльності, передбачає наявність таких компонентів: суб'єкта (того, хто її здійснює), об'єкта (того, для кого вона спеціально організована, на кого спрямована), мети (до чого вона прагне), функцій (які при цьому функції виконуються), засобів (за допомогою яких методів і технологій досягається її мета).

Будь-яка діяльність здійснюється в напрямку від суб'єкта до об'єкта, хоча об'єкт є головним, визначальним змісту діяльності. Розберемо послідовно, починаючи з визначального елемента - об'єкта.

Об'єктом, діяльності соціального педагога є діти та молодь, які потребують допомоги в процесі їх соціалізації. До цієї категорії відносяться діти з інтелектуальними, педагогічними, психологічними, соціальними відхиленнями від норми, що виникли як наслідок дефіциту повноцінного соціального виховання, а також досить велика кількість дітей, що мають фізичні, психічні або інтелектуальні порушення розвитку (зі зниженим зором, зі зниженим слухом, хворі на дитячий церебральний параліч - ДЦП, розумово відсталі та ін.) Всі ці діти потребують особливої ​​турботи суспільства.

Професійне завдання діяльності соціального педагога в суспільстві найлегше виявляється від протилежного. Якщо процес соціалізації дитини проходить успішно, то він не потребує професійної допомоги соціального педагога. Необхідність у ній виникає там і тоді, де і коли сім'я і школа не забезпечують необхідний розвиток, виховання і освіту дитини, в результаті чого з'являються «такі, що соціально випали» діти. Змістовно завдання діяльності соціального педагога відповідно можна визначити як допомогу в інтеграції дитини в суспільство, допомога в його розвитку, вихованні, освіті, професійному становленні, іншими словами - допомога в соціалізації дитини. По суті справи, ця діяльність спрямована на зміну тих обставин у житті дитини, які характеризуються відсутністю будь-чого, залежністю від чого-небудь або потребою в чому-небудь.
Отже, метою діяльності соціального педагога є створення умов для психологічного комфорту і безпеки дитини, задоволення її потреб з допомогою соціальних, правових, психологічних, медичних, педагогічних механізмів попередження та подолання негативних явищ у сім'ї, школі, найближчому оточенні та інших соціумах.

Вимоги до соціального педагога як суб’єкта соціально-педагогічної діяльності

Оскільки діяльність соціального педагога, в першу чергу, пов'язана з діагностикою проблем дитини і середовища, він повинен знати і вміти застосовувати різні діагностичні методики (психологічні, педагогічні, соціологічні) або ж уміти звертатися за допомогою до фахівців, які можуть кваліфіковано поставити той чи інший діагноз (психологам, юристам, медичним працівникам та ін.)

В залежності від діагнозу та загальних цілей виховання та розвитку дитини соціальний педагог повинен вміти прогнозувати умови, що забезпечують її оптимальний розвиток; вміти вибирати методи і засоби, що дозволяють досягти намічених результатів.

Цілком імовірно, що багато проблем (поліпшення здоров'я, матеріального становища) соціальний педагог не зможе вирішити сам. У цьому випадку він повинен уміти виступати посередником у координації зусиль різних фахівців (психолога, медичного працівника, фахівця з соціальної роботи, юриста та ін), а також відомств і адміністративних органів (освіти, охорони здоров'я, соціального захисту та ін) для комплексного вирішення проблем дитини.

Одним з важливих напрямків діяльності соціального педагога є захист проголошених Конвенцією ООН прав дитини на життя та здоровий розвиток, на освіту і вільне вираження своїх поглядів, на захист від будь-якого виду дискримінації та ін.

Наступним напрямом діяльності соціального педагога (який працює як безпосередньо з клієнтом - дитиною, так і в органах управління різних відомств) є участь у розробці та реалізації соціальних проектів і програм, приватних ініціатив, що сприяють повноцінному розвитку дитини.

Таким чином, в діяльності соціального педагога можна виділити наступні функції:
- Діагностичну;
- Прогностичну;
- Посередницьку
- Корекційно-реабілітаційну;
- Охоронно-захисну;
- Попереджувально-профілактичну;
- Евристичну.

Будь-яка діяльність здійснюється за допомогою засобів. До засобів відносять всі дії, предмети, знаряддя, пристосування, методи, форми і технології, за допомогою яких досягаються цілі діяльності. Різноманіття функцій діяльності соціального педагога обумовлює і різноманіття її засобів.


Соціальний педагог як суб'єкт професійної діяльності:

особистісна характеристика і професійна компетентність

Спочатку розглянемо особистісну характеристику соціального педагога. Розглядаючи професійну діяльність соціального педагога, ми повинні виділити суб'єкта цієї діяльності - фахівця-професіонала, який глибоко розбирається в соціальних і ситуативних труднощах життєдіяльності дитини, здатного прийти йому на допомогу, досконало володіє комплексом загальнотеоретичних і спеціальних знань, сукупністю необхідних умінь і навичок, що володіє певними здібностями.

Що ж це за людина - соціальний педагог? Який його психологічний портрет, його особистісна характеристика? На яку область розповсюджується його компетенція? Чим він принципово відрізняється від представників інших професій?

У повсякденному житті ми часто помічаємо, що професійна приналежність накладає своєрідний відбиток на мислення людини, його поведінку, ставлення до світу. Цей феномен у психології характеризується поняттям «професійна ментальність».Ментальність як характеристика особистості являє собою сукупність певних соціально-психологічних установок, ціннісних орієнтацій, особливостей сприйняття і осмислення дійсності, що відображають ставлення людини до світу і визначають її вибір способу поведінки в повсякденних життєвих ситуаціях. Ментальність інтегрує в собі весь попередній соціокультурний досвід індивіда і визначається приналежністю людини до тієї чи іншої соціальної групи за ознакою статі, віку, національності, професії та ін З цієї точки зору ментальність - характеристика групова, і тому може бути виділений ряд ментальностей: національна, вікова, статева та ін.

Професійна ментальність у психологічних дослідженнях характеризується як комплекс глибинних, часто неусвідомлених і неотрефлексірованной особистісних особливостей людини, які притаманні представникам певної професії і обумовлені нею.
Незважаючи на те, що кожна людина - неповторна, яскрава індивідуальність, у всіх представників професії «соціальний педагог» також повинні бути загальні, специфічні риси. Спробуємо визначити, які ж ці вимоги до особистісних особливостей соціального педагога як професіонала.

Безперечно труднощі у визначенні професійно значущих особистісних характеристик цього фахівця полягає в тому, що соціальна педагогіка - нова область педагогічних знань і тільки що одержала офіційне визнання сфера професійної діяльності. Тим не менш ряд вчених досліджують особистісні характеристики соціальних педагогів, визначаючи їх індивідуально-психологічні особливості і спеціальні здібності.

У якості спеціальних здібностей виділяють наступні: спостережливість, здатність швидко орієнтуватися в ситуації, інтуїцію, емпатію (здатність уявити себе на місці іншої людини і зрозуміти його почуття, бажання, ідеї і вчинки), рефлексію та самоконтроль. Крім того, соціальний педагог повинен володіти такими професійно важливими для всіх працівників соціальної сфери якостями, як товариськість, орієнтація на взаємодію з людьми, доброта, допитливість, інтерес до роботи з людьми, твердість у відстоюванні своєї точки зору, оптимізм, уміння знайти вихід зі спірних ситуацій, старанність, нервово-психічна стійкість.

Безумовно, до числа найважливіших професійних якостей фахівця відносяться комунікативні якості, інакше кажучи - уміння спілкуватися.

Визначаючи особистісну характеристику соціального педагога, важливо пам'ятати, що він працює в сфері «людина - людина», яка передбачає здатність успішно функціонувати у системі міжособистісних стосунків.
Соціально-педагогічна діяльність - багатопрофільна й багатоаспектна, але в якій би сфері діяльності не працював соціальний педагог (від практика до управлінця), йому доведеться працювати з людьми, і в першу чергу - з дітьми. Його професійна компетентність буде визначатися не тільки інтелектом, але й особливостями нервової системи: емоційною стійкістю і підвищеною працездатністю в процесі спілкування, що дозволить протистояти емоційної втоми при роботі з дітьми і розвитку синдрому «емоційного згоряння», витримувати великі навантаження в соціально-педагогічних, психолого-терапевтичних та інших специфічних процесах.

Особливості емоційної сфери припускають: емоційну стабільність, переважання позитивних емоцій, відсутність тривожності як риси особистості, здатність переносити психологічні стреси.
Важливою характеристикою соціального педагога є характеристика «Я-образу», що припускає позитивне ставлення до самого себе, високу позитивну самооцінку, прийняття себе, очікування позитивного ставлення з боку партнера. Особливістю «Я-образу» є висока адаптивність соціального педагога, що припускає відкритість у спілкуванні, здатність прийняти іншу людину, мала ступінь навіюваності.

Ймовірно, особливості діяльності соціального педагога вимагають сформованості таких інтегративних якостей особистості, як гуманістичні, альтруїстичні, толерантні (терпимості до іншого роду поглядів, вдач, звичок), креативні (здатності здійснювати щось нове), організаторські, комунікативні, емоційно-вольові.

Таким чином, можна виділити наступні особистісні якості соціального педагога:
- Гуманістичні якості (доброта, альтруїзм, почуття власної гідності і ін);
- Психологічні характеристики (високий рівень протікання психічних процесів, стійкі психічні стани, високий рівень емоційних і вольових характеристик);
- Психоаналітичні якості (самоконтроль, самокритичність, реалістична самооцінка);Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Психологія та педагогіка. Конспект лекцій

  Лекция >> Психология
  ... ще формується, є соціальна педагогіка. Головна функція соціальної педагогіки – досліджувати проблеми ... . 1. 2.Волкова Н. П. Педагогіка.– К.: Академія, 2002. – 576 с., розд. 1. 3.Гіптерс З. В. Психологія і педагогіка. Опорний конспект лекцій: методичний пос ...
 2. Педагогіка. Фіцула. Підручник

  Книга >> Педагогика
  ... стала розвиватися соціальна педагогіка як галузь педагогіки, яка ... ди, лекції, диспути та інші. Педагогіка народного календаря ... прочитане, побачене, прослухане (тези, конспект, реферат, анотація, рецензія та ... і магнітофонне опитування; опорні сигнали; без страху ...
 3. Основи педагогіки вищої школи. Лекції

  Конспект >> Педагогика
  ... . Будучи наукою суспільною та соціальною, педагогіка вищої школи не може об ... ів можлива за допомогою опорних сигналів. Для кожної тем лекції розробляється лист ... є порядок викладення матеріалу лекції в плані або конспекті лекцій, який затверджується начальником ...
 4. Історія України. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> История
  ... –912) поча­лося зі створення опорних пунктів центральної вла­ди ... журнал. – 2002. – № 6. Лекція 4 Галицько-Волинське і Литовське князівства ... ка. – К., 1992. Щербак В.О. Українське козацтво: Формування соціального ... збільшення кількості педагогічних інститутів і ...
 5. Загальні основи педагогіки вищої школи. організація педагогічного процесу та зміст освіти у вищій школі

  Конспект >> Педагогика
  ... ідний фактор соціального і економічного прогресу. Опорний конспект  Предмет, об’єкт і завдання педагогіки ... зв’язків. Методика читання лекції: чітка структура лекції, логіка викладу, повідомлення ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0028049945831299