Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Педагогика->Реферат
Социальные преобразования, происходящие сегодня в России, создали опре­деленные условия для перестроечных процессов в сфере образования, в том числе и...полностью>>
Педагогика->Реферат
С начала 90-х годов в Беларуси отмечается резкое ухудшение медико-демографической ситуации в связи с ростом заболеваемости и смертности, снижением сре...полностью>>
Педагогика->Закон
Личность человека формируется и развивается в результате во действия многочисленных факторов, объективных и субъектных, природных и общественных, внут...полностью>>
Педагогика->Реферат
Сенсорное воспитание – это развитие восприятия ребенком и формирование его представления о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, пол...полностью>>

Главная > Конспект >Педагогика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Як зазначає І.Д. Звєрєва, коли застосовують поняття „соціально-педагогічна діяльність”, то мають на увазі педагогічну діяльність за умови дефіцитів, які відбиваються на способі життя дитини, дорослого, їх поведінці. В узагальненому вигляді соціальні дефіцити можна поділити на дві групи: дефіцити умов життя (відсутність сім’ї, батьків, які з різних причин не можуть виконувати свої функції); дефіцити взаємодії дитини, особистості й суспільства (групи, соціальні інституції).

Соціально-педагогічна діяльність реалізується у вигляді комплексу профілактичних, реабілітаційних, корекційно-розвивальних заходів, а також шляхом педагогічно доцільної організації різних сфер життєдіяльності дітей та молоді. До основних принципів соціально-педагогічної діяльності відносять: індивідуальний підхід, опору на позитивні сторони особистості, об’єктивність підходу до підопічного, конфіденційність (Н.І. Нікітіна).

Актуальними є визначені у соціально-педагогічних дослідженнях українських представників соціально-педагогічної науки (О.В. Безпалько, І.Д. Звєрєва та ін.) напрями соціально-педагогічної діяльності. Зокрема, О.В. Безпалько розглядає такі напрями: соціальна профілактика, соціальна реабілітація, соціально-культурна анімація, соціальне обслуговування та ін.

Соціальне навчання

У процесі соціалізації дитина засвоює велику кількість знань про суспільство, суспільні відносини, соціальні статуси і ролі, норми і правила соціальної поведінки та багато іншого. Вона також набуває різні уміння і навички, які сприяють її інтеграції в суспільство.

Особлива роль в соціальному становленні дитини приділяється освоєнню нею мови. Розвиток мови пов'язаний у дитини з тривалим і складним процесом, в якому вона навчається володіти формами тієї мови, в атмосфері якої вона розвивається. Разом із мовою дитина непомітно для себе засвоює цілу систему ідей, розуміння світу і людини в ньому.

У процесі навчання в школі або іншому навчальному закладі дитина, як відомо, отримує перш за все академічні знання і необхідні для їх засвоєння і використання уміння. Проте одночасно з цим вона набуває певні систематизовані соціальні знання, уміння і навички, які доповнять стихійно одержуваний дитиною соціальний досвід і забезпечать більш успішне освоєння соціальних норм, установок, цінностей, ролей. Цілеспрямований процес передачі соціальних знань і формування соціальних умінь і навичок, що сприяють соціалізації дитини, називається соціальним навчанням.
Поряд з поняттям соціального навчання в науковій літературі останнім часом широко використовується термін соціальна освіта.

Виховання і соціальне виховання

Виховання як основна категорія педагогіки є об'єктом пильної уваги вчених протягом усієї історії розвитку педагогічної думки. Разом з тим проблема змісту поняття «виховання» як би запрограмована на постійну новизну і актуальність, бо воно має принципове значення, оскільки смислове наповнення цього поняття визначає основні підходи до цілей, задач та засобів педагогічної діяльності.

З іншого боку, виховання - це вічна і загальна категорія суспільного життя. Очевидно, що соціальний феномен виховання значно ширше позначає його час. Спробуємо коротко простежити, як змінювалися цілі і зміст виховання в історії розвитку нашого суспільства. Ці зміни знаходять відображення, як правило, в уточнюючому визначенні, яке приєднується до цього слова: сімейне виховання, народне виховання, моральне виховання та ін.

У вітчизняній історії витоки виховання йдуть у давньослов'янську язичницьку етнокультуру. Корінний поворот в зміні цілей і змісту виховання був зроблений після революції, коли відбувся розрив з християнським вихованням, найбагатшим спадщиною вітчизняної педагогічної думки і практики. Це явище породило у вчених-педагогів чисельні дискусії: що є предметом педагогічний науки, яка повинна бути взаємозв'язок між суспільством і школою, яка роль школи у вихованні підростаючого покоління, чи може школа вплинути на соціальне середовище та ін У ці роки міцно утвердився термін соціальне виховання. У перші роки радянської влади проблема соціального виховання була однією з провідних в педагогіці. Це обумовлено, принаймні, двома факторами: соціальним становищем дітей та активним розвитком педології.

Сирітство, безпритульність, бездоглядність, правопорушення серед дітей - «соціальні хвороби» суспільства і найгостріші педагогічні проблеми, які вимагали свого рішення. Сторінки педагогічної і непедагогічної преси того часу рясніли такими заголовками, як «Новітня система перевиховання безпритульних», «Вибиті з соціальної колії діти», «Роль і місце дитячого будинку в системі соціального виховання дітей» і т.д.

У Росії (і Україні) активно в той час розвивалася педологія. Найбільш відповідальним і важливою ділянкою в системі народної освіти вважалася область соціального виховання.
Термін «соціальне виховання» найчастіше використовувався у скороченому вигляді - «соцвос». У період 1917-1930 рр. він вживається у двох основних значеннях: перше - позначення державного органу, функцією якого було управління дитячими виховними та освітніми установами; друге - передача суспільного досвіду від одного покоління до іншого.

Соцвосами були місцеві органи влади, що відали справами дошкільного і шкільного виховання і політехнічної освіти дітей, соціально-правової охорони неповнолітніх, підвищенням кваліфікації вчителів, а також комітет з навчальної та дитячої книги. Установи, що входили в систему соцвоса, ділилися на заклади дошкільного виховання (дитсадки, дитмайданчики), школи першого і другого ступенів; дитячі будинки, заклади для дітей з обмеженими можливостями (сліпих, глухонімих, розумово-відсталих), «інститути соціального виховання» - установи для важковиховуваних дітей у віці від 8 до 16 років.

Соціальне виховання у другому значенні слова в 20-і роки розглядалося як найбільш важлива і відповідальна ділянка в системі народної освіти.

Однак дуже скоро термін «соціальне виховання» набуває ідеологічні зміст, класовий характер, воно починає розуміти різні види педагогічного впливу на дитину з метою вироблення з нього фізично здорового, озброєного необхідними знаннями, уміннями і навичками борця за будівництво соціалістичного суспільства. Класовий принцип соціального виховання отримав найбільш широке поширення в 20-і роки. Саме тоді широко впроваджуються такі слова, як «буржуй», «куркуль», «пролетар». У цьому суспільному контексті поняття «соціальне виховання» було тісно пов'язане з соціальним походженням людини.

Після сумно відомої постанови Центрального комітету ВКП (б) 1936 року «Про педологічні перекручення в системі Наркомосу» соціальне виховання фактично припинило своє існування.
У радянський період розвитку нашого суспільства на зміну соціальному вихованню прийшов термін «комуністичне виховання». Ідеологія виховання розроблялася і здійснювалася комуністичною партією. Причому вона намагалася поширювати свій вплив абсолютно на всі сторони і складові цього процесу: визначала стратегію виховання, уточнювала мету виховання на кожному етапі розвитку радянської держави, керувала підготовкою кадрів вихователів, координувала діяльність усіх соціальних інститутів, що беруть участь у вихованні, спрямовувала розвиток усієї системи освіти, літератури, мистецтва, засобів масової інформації, націлюючи їх на посилення виховних функцій.
Своє «друге народження» термін «соціальне виховання» отримав в 90-ті роки.

На сучасному етапі „соціальне виховання” розуміють як процес, спрямований на досягнення цілей забезпечення у державі сприятливих умов для соціалізації підростаючого покоління та саморозвитку людини як особистості та суб’єкта діяльності (Безпалько О.В.).

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ТА САМОКОНТРОЛЮ

    1. Назвіть основні категорії соціальної педагогіки.

    2. Розкрийте зміст поняття „соціалізація”.

    3. Розкрийте сутність соціально-педагогічної діяльності.

    4. Розкрийте зміст поняття „соціальне виховання”.

ТЕМИ ДЛЯ ДОПОВІДЕЙ І РЕФЕРАТІВ

       1. Особливості соціалізації на різних вікових етапах.

       2. Історичні аспекти соціального виховання.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Галагузова М.А. Социальная педагогика: курс лекций (введение в профессию «социальный педагог», основы социальной педагогики, основы социально-педагогической деятельности): Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / М.А. Галагузова, Ю.Н. Галагузова, Г.Н. Штинова, Е.Я. Тищенко, Б.П. Дьяконов. - М., Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. - 416 с.

 2. Кон И. С. Ребенок и общество. — М., 1988.

 3. Лихачев Б. Т. Философия воспитания: Спец. курс. — М., 1995.

 4. Мудрик А.В. Социализация человека / А.В. Мудрик. – М., 2004.

 5. Мудрик А.В. Социальная педагогика: Учеб. для студ. пед. вузов / Под ред. В.А. Сластенина. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Издательский центр «Академия», 2000. - 200 с.

 6. Мардахаев Л.В. Социальная педагогика: Учебник / Л.В. Мардахаєв. — М.: Гардарики, 2005. — 269 с.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Психологія та педагогіка. Конспект лекцій

  Лекция >> Психология
  ... ще формується, є соціальна педагогіка. Головна функція соціальної педагогіки – досліджувати проблеми ... . 1. 2.Волкова Н. П. Педагогіка.– К.: Академія, 2002. – 576 с., розд. 1. 3.Гіптерс З. В. Психологія і педагогіка. Опорний конспект лекцій: методичний пос ...
 2. Педагогіка. Фіцула. Підручник

  Книга >> Педагогика
  ... стала розвиватися соціальна педагогіка як галузь педагогіки, яка ... ди, лекції, диспути та інші. Педагогіка народного календаря ... прочитане, побачене, прослухане (тези, конспект, реферат, анотація, рецензія та ... і магнітофонне опитування; опорні сигнали; без страху ...
 3. Основи педагогіки вищої школи. Лекції

  Конспект >> Педагогика
  ... . Будучи наукою суспільною та соціальною, педагогіка вищої школи не може об ... ів можлива за допомогою опорних сигналів. Для кожної тем лекції розробляється лист ... є порядок викладення матеріалу лекції в плані або конспекті лекцій, який затверджується начальником ...
 4. Історія України. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> История
  ... –912) поча­лося зі створення опорних пунктів центральної вла­ди ... журнал. – 2002. – № 6. Лекція 4 Галицько-Волинське і Литовське князівства ... ка. – К., 1992. Щербак В.О. Українське козацтво: Формування соціального ... збільшення кількості педагогічних інститутів і ...
 5. Загальні основи педагогіки вищої школи. організація педагогічного процесу та зміст освіти у вищій школі

  Конспект >> Педагогика
  ... ідний фактор соціального і економічного прогресу. Опорний конспект  Предмет, об’єкт і завдання педагогіки ... зв’язків. Методика читання лекції: чітка структура лекції, логіка викладу, повідомлення ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0018889904022217