Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Педагогика->Реферат
Социальные преобразования, происходящие сегодня в России, создали опре­деленные условия для перестроечных процессов в сфере образования, в том числе и...полностью>>
Педагогика->Реферат
С начала 90-х годов в Беларуси отмечается резкое ухудшение медико-демографической ситуации в связи с ростом заболеваемости и смертности, снижением сре...полностью>>
Педагогика->Закон
Личность человека формируется и развивается в результате во действия многочисленных факторов, объективных и субъектных, природных и общественных, внут...полностью>>
Педагогика->Реферат
Сенсорное воспитание – это развитие восприятия ребенком и формирование его представления о внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, пол...полностью>>

Главная > Конспект >Педагогика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Нормативно-правова база соціально-педагогічної роботи

Перелік документів, які необхідно знати та використовувати в своїй роботі соціальному педагогу.

Європейська соціальна хартія від 18 жовтня 1961 року. Прийнята Радою Європи в Турині. Вступила в силу 26 лютого 1965 року.

Члени Ради Європи домовились забезпечити своїм народам громадянські та політичні права і свободи, вказані в цих документах, враховуючи, що здійснення соціальних прав повинно забезпечуватись без дискримінації за ознакою раси, кольору шкіри, статі, релігії, політичних поглядів, національної приналежності або соціального походження, твердо вирішивши докладати спільно будь-які зусилля для підвищення рівня життя та забезпечення соціального благополуччя як міського так і сільського населення з допомогою відповідних дій.

Декларація прав дитини від 20 листопада 1959р.

Проголошена з метою забезпечити дітям щасливе дитинство і користування, на їхнє власне благо і на благо суспільства, правами і свободами, які тут передбачені, і закликає батьків, чоловіків та жінок, як окремих осіб, а також добровільні організації, місцеву владу і національні уряди до того, щоб вони визнали і намагались дотримуватись цих прав шляхом законодавчих та інших заходів, поступово впроваджуваних відповідно до принципів, зазначених в декларації.

Конвенція ООН про права дитини від 2.09. 1990 р.

Дата підписання Україною: 21 лютого 1990 р.

Набуття чинності для України: 27 вересня 1991 р.

Конвенція – це не такою мірою перелік прав дитини, як всеохоплюючий перелік обов’язків, які держави готові визнати по відношенню до дитини. Ці обов’язки можуть бути прямими, наприклад надання можливості для освіти чи забезпечення належного виконання правосуддя по відношенню до неповнолітніх, або опосередкованими, такі як надання можливості батькам, іншим членам сім’ї  чи опікунам грати свої  основні ролі та виконувати обов’язки вихователів та захисників.

Українське законодавство як основи соціально-педагогічної роботи

Конститутція України

Закон України „Про охорону дитинства від 26.04.2001 р.

Цей Закон визначає охорону дитинства в Україні як стратегічний загальнонаціональний пріоритет і з метою забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист та всебічний розвиток, встановлює основні засади державної політики у цій сфері.

Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»

Цей Закон визначає загальні засади створення організаційних, соціально-економічних, політико-правових умов соціального становлення та розвитку молодих громадян України в інтересах особистості, суспільства та держави, основні напрями реалізації державної молодіжної політики в Україні щодо соціального становлення та розвитку молоді.

Закон України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю»

{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3739-VI ( 3739-17 ) від 20.09.2011, ВВР, 2012, N 19-20, ст.173 }

Цей Закон визначає організаційні і правові засади соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю.
Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»
{ Назва Закону із змінами, внесеними згідно із Законом
N 609-V ( 609-16 ) від 07.02.2007 }

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 6, ст. 35 )

{ Вводиться в дію Постановою ВР N 21/95-ВР від 24.01.95,
ВВР, 1995, N 6, ст. 36 }

Виходячи з Конституції України ( 254к/96-ВР ) та Конвенції ООН про права дитини цей Закон визначає правові основи діяльності органів і служб у справах дітей та спеціальних установ для дітей, на які покладається здійснення соціального захисту і профілактики правопорушень серед осіб, які не досягли вісімнадцятирічного віку. Представлено Органи і служби у справах дітей, спеціальні установи та заклади, які здійснюють їх соціальний захист і профілактику правопорушень тощо.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ТА САМОКОНТРОЛЮ

1. Що вивчає філософія і чому ця наука важлива для людей різних професій?

2. Схарактеризуйте основні методологічні підходи у соціальній педагогіці

3. Які документи складають нормативні основи соціально-педагогічної роботи?

ТЕМИ ДЛЯ ДОПОВІДЕЙ І РЕФЕРАТІВ

1. Сутність основних методологічних підходів у соціальній педагогіці.

2. Нормативно-правова база соціально-педагогічної роботи.

ЛІТЕРАТУРА

(з соціальної педагогіки)

 1. Богданова І.М. Соціальна педагогіка: Навч. пос. / І.М. Богданова. – К.: Знання, 2008. –343 с.

 2. Мардахаев Л.В. Социальная педагогика: Учебник. — М.: Гардарики, 2005. — 269 с.

 3. Пальчевський С. С. Соціальна педагогіка: Навчальний посібник – К.: Кондор, 2005. – 560с.

 4. Безпалько О. В. Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі: навч.посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Безпалько — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 208 с.

(з філософії)

 1. Бачинин В.А. Философия. энциклопедический словарь. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2005. – 288 с.

 2. Введение в философию: Учеб. пособие для вузов / Авт. колл.: Фролов И. Т. и др. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Республика, 2003. - 623 с.

 3. Словарь-справочник «Человек и общество» (Философия) / Авторы-сост. Коротец И.Д., Штомпель Л.А., Штомпель О.М. - Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 1996. – 544 с.

 4. Философский словарь / Авт.-сост: И.В. Андрущенко, О.А.. Вусатюк, С.В. Линецкий, А.В. Шуба. – К.: А.С.К., 2006. – 1056 с.

 5. Філософський енциклопедичний словник / Ред колекгія: В.І. Шинкарук (голова редколегії), Є.К. Бистрицький, М.О. Булатов та ін. - Київ Абрис, 2002. - 742 с.

Корисні посилання щодо нормативної бази

Офіційний сайт психологічної служби системи освіти України: http://psyua.com.ua/

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Офіційний веб-сайт: http://www.mon.gov.ua/.

Міністерство соціальної політики України Офіційний веб-сайт: http://www.mlsp.gov.ua/.

Міністерство юстиції України Офіційний веб-сайт: http://www.minjust.gov.ua/.

Міністерство охорони здоров'я України Офіційний веб-сайт: http://www.moz.gov.ua/.

Лекція 3

КАТЕГОРІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ


Категорії педагогіки та соціальної педагогіки.
Соціалізація як соціально-педагогічне явище.
Соціально-педагогічна діяльність.
Соціальне навчання. Виховання і соціальне виховання.


Категорії педагогіки та соціальної педагогіки

Соціальна педагогіка – наука, що вивчає особливості організації соціального виховання, виховні можливості соціального середовища та оптимальні умови соціалізації особистості. Соціальна педагогіка є наукою та практикою створення системи заходів щодо організації виховання особистості з врахуванням конкретних соціальних умов середовища, їхнього впливу на педагогічний процес (М.П. Лукашевич, Т.В. Семигіна).

Науковий статус і соціальний престиж тієї чи іншої галузі науки багато в чому залежать від рівня розвитку теорії, яка дає цілісне уявлення про закони та закономірності, що об'єктивно відображають певну область дійсності і є предметом вивчення даної науки. Кожну науку відрізняє своя система знань, орієнтованих на пояснення предмету дослідження даної науки.
Система знань науки відбивається в її поняттях і категоріях.

Поняття - це одна з форм відображення реального світу в процесі його пізнання. Поняття в науці закріплюються не відразу. Народжуючись стихійно, як результат осмислення реальної дійсності і емпіричного досвіду, вони стають частиною системи тієї чи іншої науки.

Вони змінюються залежно від історичної обстановки, тієї об'єктивної дійсності, яку вони покликані відображати. Поняття як би проживають своє власне життя. Значимість деяких понять в системі науки може то зростати, то знижуватися. Наприклад, поняття «християнське виховання» в педагогіці було одним із провідних до Жовтневої революції 1917 року, потім воно майже зникло з педагогічної лексики. Однак наприкінці XX століття в Україні та Росії воно знову входить у науковий обіг педагогіки.
У процесі розвитку будь-якої науки поняття об'єднуються, укрупнюються і перетворюються в категорії науки, які являють собою найбільш загальні, фундаментальні, так звані, «родові» поняття, від яких походять інші поняття, що використовуються в даній науці.
Таким чином, в кожній науці формується своя понятійно-категоріальна система, що відображає взаємозв'язок і взаємозумовленість понять, що входять до неї. В той же час система понять будь-якої науки завжди знаходиться у взаємозв'язку з понятійними системами інших наук, які вивчають той же самий об'єкт. Не є в цьому сенсі винятком і соціальна педагогіка, понятійна система якої перебуває в тісному взаємозв'язку з системами понять, насамперед, педагогіки і соціології, а також інших наук, які вивчають людину.

Як вже зазначалося вище, з самого початку соціальна педагогіка стала розвиватися як відгалуження педагогічної науки.

Педагогіка, як відомо, запозичує і широко використовує такі міждисциплінарні поняття, як «особистість», «розвиток», «діяльність», «соціалізація», «суспільство». Класично її власними категоріями є «освіта», «виховання» і «навчання». В даний час також вважається загальновизнаною категорія «педагогічна діяльність».

Спробуємо виділити і обгрунтувати власні категорії соціальної педагогіки. До них ми відносимо категорії «соціально-педагогічна діяльність», «соціальне навчання» та «соціальне виховання» (А.М. Галагузова). Розглянемо їх нижче.

Втім, визнаючи предметом науки закономірномсті соціалізації дитини, маємо насамперед розглянути сутність категорії „соціалізація”.

Соціалізація як соціально-педагогічне явище

Категорія „соціалізація” сьогодні активно використовується представниками широкого спектра наук – філософії, соціології, психології, політології, педагогіки та ін. Автором терміна „соціалізація” стосовно людини вважається американський соціолог Ф.Г. Гіддінгс, який у 1887 р. у книзі „Теорія соціалізації” застосовував його в значенні, близькому до сучасного, – „розвиток соціальної природи або характеру індивіда, підготовка людського матеріалу до соціального життя”.

У концепції соціалізації французького соціолога Г. Тарда вчений порівнював суспільство з мозком, а головним його елементом вважав свідомість окремої людини. Засвоєння індивідуальною свідомістю вірувань, переконань, розуміння бажань та намірів інших і взаємодія на цьому підґрунті породжують суспільство, що є основою суспільного життя. Основним механізмом такої соціалізації Тард вважав наслідування, що регулюється суспільством через соціальні інститути – систему освіти і виховання, сім’ю, громадську думку тощо.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Психологія та педагогіка. Конспект лекцій

  Лекция >> Психология
  ... ще формується, є соціальна педагогіка. Головна функція соціальної педагогіки – досліджувати проблеми ... . 1. 2.Волкова Н. П. Педагогіка.– К.: Академія, 2002. – 576 с., розд. 1. 3.Гіптерс З. В. Психологія і педагогіка. Опорний конспект лекцій: методичний пос ...
 2. Педагогіка. Фіцула. Підручник

  Книга >> Педагогика
  ... стала розвиватися соціальна педагогіка як галузь педагогіки, яка ... ди, лекції, диспути та інші. Педагогіка народного календаря ... прочитане, побачене, прослухане (тези, конспект, реферат, анотація, рецензія та ... і магнітофонне опитування; опорні сигнали; без страху ...
 3. Основи педагогіки вищої школи. Лекції

  Конспект >> Педагогика
  ... . Будучи наукою суспільною та соціальною, педагогіка вищої школи не може об ... ів можлива за допомогою опорних сигналів. Для кожної тем лекції розробляється лист ... є порядок викладення матеріалу лекції в плані або конспекті лекцій, який затверджується начальником ...
 4. Історія України. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> История
  ... –912) поча­лося зі створення опорних пунктів центральної вла­ди ... журнал. – 2002. – № 6. Лекція 4 Галицько-Волинське і Литовське князівства ... ка. – К., 1992. Щербак В.О. Українське козацтво: Формування соціального ... збільшення кількості педагогічних інститутів і ...
 5. Загальні основи педагогіки вищої школи. організація педагогічного процесу та зміст освіти у вищій школі

  Конспект >> Педагогика
  ... ідний фактор соціального і економічного прогресу. Опорний конспект  Предмет, об’єкт і завдання педагогіки ... зв’язків. Методика читання лекції: чітка структура лекції, логіка викладу, повідомлення ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0016489028930664