Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Педагогика->Реферат
Учитель. Мы приближаемся к острову Повторения. Вдали виден мыс Ошибок. Странный листок выпал из судового журнала. На нем записаны словосочетания, но с...полностью>>
Педагогика->Реферат
3. Этнопедагогический тезаурус: этнопедагогизация, воспитание как компонент жизни, жизнь как школа, школа жизни культ матери, культ ребенка, культ пре...полностью>>
Педагогика->Реферат
На современном этапе развития интеграционных процессов в образовании проблема адаптации детей с речевыми нарушениями к условиям общеобразовательной шк...полностью>>
Педагогика->Курсовая работа
Для эмоционального благополучия детей дошкольного возраста большое значение имеет их общение со сверстниками. В дошкольном возрасте сверстники становя...полностью>>

Главная > Конспект >Педагогика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

В.Г. Бочарова наголошує на тому, що соціальна педагогіка як самостійна галузь педагогічного знання конкретизує положення загальної педагогіки та інших людинознавчих дисциплін, наголошуючи на особистісно-середовищному контексті такої конкретизації, а також дослідженні педагогічного впливу на особистість соціальної взаємодії.

Зіставляючи наявне у сучасному науковому дискурсі розуміння соціальної педагогіки як галузі наукових знань та теорії соціальної роботи, О.В. Безпалько акцентує на наступній відмінності: теорія соціальної педагогіки „в центр уваги ставить розвиток та становлення особистості як суб’єкта соціального життя, в теорії соціальної роботи акцент переміщується на соціальний захист, досягнення змін (соціальних та особистісних), як умови, що сприяє вирішенню проблем окремої людини, соціальної групи чи суспільства загалом”.

Відповідно серед базових понять соціальної педагогіки можливо розглядати наступні: „соціалізація”, „соціальне виховання”, „соціальне середовище”, „соціальна адаптація”, „соціальний розвиток”, „корекція”, „соціально-педагогічна профілактика”, „реабілітація”, „соціально-педагогічна підтримка”, „соціальний супровід” .

Предметом соціальної роботи як науки є соціальні відносини, що виникають у процесі взаємодії людей, спільнот, організація соціальних інститутів щодо подолання труднощів і надання соціальної допомоги особистості. Відповідно, у тезаурусі соціальної роботи основними поняттями є „соціальний захист”, „соціальна політика”, „соціальна допомога”, „соціальне обслуговування”, „соціальні послуги”, „соціальний патронаж”, „соціальна профілактика”, „соціальна реабілітація”, „соціальний супровід” .

Отже, погоджуючись із результатами аналізу О.В. Безпалько та думкою інших науковців, необхідно визнати як відмінності двох систем наукових знань (об’єкт, предмет тощо), так і значний взаємозв’язок соціальної педагогіки та соціальної роботи, зокрема, спільні методологічні основи, наявність спільних базових понять тощо.

Узагальнений аналіз співвідношення двох систем наукових знань на основі вітчизняних соціально-педагогічних праць представлено у таблиці.

Таблиця

Співвідношення соціальної педагогіки та соціальної роботи

як систем наукових знань

Соціальна педагогіка як галузь науки

Соціальна робота як галузь науки

Визначення

Наука, що вивчає особливості організації соціального виховання, виховні можливості соціального середовища та оптимальні умови соціалізації особистості (М.П. Лукашевич, Т.В. Семигіна); наука про закономірності й механізми становлення й розвитку особистості в процесі освіти та виховання у різних соціальних інститутах (І.Д. Звєрєва).

Наука про закономірності та принципи функціонування й розвитку конкретних соціальних процесів, явищ, відносин, їх динаміку під цілеспрямованим впливом організаційних, психолого-педагогічних та управлінських чинників у захисті громадянських прав та свобод особи в суспільстві (М.П. Лукашевич).

„Адресат”

Дитина, яка потребує допомоги у процесі соціалізації

Людина, яка потребує допоги у процесі її соціального життя

„Акценти”

У центр уваги ставить розвиток та становлення особистості як суб’єкта соціального життя (О.В. Безпалько).

Акцент на соціальний захист, досягнення змін (соціальних та особистісних), як умови, що сприяє вирішенню проблем окремої людини, соціальної групи чи суспільства загалом (О.В. Безпалько).

Проблеми дослідження

 • Визначення ефективних умов соціалізації особистості в сучасному суспільстві;

 • вивчення дії об’єктивних і суб’єктивних чинників соціального середовища, характеру їх впливу на формування особистості;

 • дослідження закономірностей та перспектив соціально-педагогічної взаємодії особистості та середовища;

 • розробка механізмів регулювання та корекції відносин особистості та суспільства (І.Д. Звєрєва).

 • Аналіз різних аспектів організації професійної соціальної діяльності кадрів і служб;

 • специфічні дослідження соціальної політики, соціальних процесів, осмислення місця особистості в суспільстві і відповідальності суспільства за її адекватний розвиток;

 • вивчення і розроблення технологій (способів і методів практичної соціальної роботи з різними групами клієнтів) (М.П. Лукашевич, Т.В. Семигіна).

Базові категорії

Соціалізація, соціальне виховання, соціальне середовище, соціально-педагогічна діяльність, адаптація, соціальний розвиток, соціально-педагогічна профілактика, соціальна реабілітація, соціально-педагогічна підтримка (О.В. Безпалько).

Соціальний захист, соціальна політика, соціальна допомога, соціальне обслуговування, соціальні послуги, соціальний патронаж, соціальна профілактика, соціальна реабілітація, соціальний супровід (О.В. Безпалько, М.П. Лукашевич).


ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Які об'єкт і предмет дослідження соціальної педагогіки?

2. Поясніть взаємозв’язки соціальної педагогіки з іншими науками.

3. Які історичні етапи розвитку соціальної педагогіки як науки за кордоном?

4. Який взаємозв'язок соціальної педагогіки та соціальної роботи (спільні риси та відмінності)?

ТЕМИ ДОПОВІДЕЙ І РЕФЕРАТІВ

    1. Особливості предмету дослідження соціальної педагогіки.

    2. Особливості розвитку соціальної педагогіки в Україні.

    3. Розвиток соціальної педагогіки в Німеччині у ХІХ-ХХ ст.

    4. Соціально-педагогічні ідеї С.Т. Шацького.

    5. Педагогічні погляди А.С. Макаренка.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Галагузова М.А. Социальная педагогика: курс лекций (введение в профессию «социальный педагог», основы социальной педагогики, основы социально-педагогической деятельности): Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / М.А. Галагузова, Ю.Н. Галагузова, Г.Н. Штинова, Е.Я. Тищенко, Б.П. Дьяконов. - М., Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. - 416 с.

 2. Безпалько О.В. Організація соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю у теріторіальній громаді: теоретико-методичні основи: Монографія – К: Наук світ, 2006. – 363 с. – Бібліогр.: с. 318-361.

 3. Соціальна педагогіка: Підручник // За ред. проф. А.Й.Капської. – К.:Центр навчальної літератури, 2003. – 256с.

 4. Мудрик А. В. Социальная педагогика: Учеб. для студ. пед. вузов / Под ред. В.А. Сластенина. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Издательский центр «Академия», 2000. - 200 с.

 5. Пальчевський С. С. Соціальна педагогіка: Навчальний посібник – К.: Кондор, 2005. – 560с.

Додаткова література

1. Бочарова В. Г. Социальная педагогика. — М., 1994.
2. Григорьев С. И., Демина Л. Д. Психолого-социологические основы социальной педагогики. — Барнаул, 1996.
3. Журавлев В. И. Взаимосвязь педагогической науки и практики. — М., 1988.
4. Краевский В. В. Педагогическая теория: Что это такое? Зачем она нужна? Как она делается? — Волгоград, 1996.
5. Мудрик А. В. Введение в социальную педагогику. — М., 1997.
6. Платонова Н. М. Основы социальной педагогики. — СПб, 1997.
7. Смирнова Е. Р., Ярская В. Н. Философия и методология социальной работы: Учеб. пособие. — М., 1997.

Лекція 2

ФІЛОСОФСЬКІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ.

НОРМАТИВНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ

Філософія і соціальна філософія.

Основні методологічні підходи (системний, культурологічний, екзистенційний, антропологічний, аксіологічний).

Нормативно-правова база соціально-педагогічної роботи.

Філософія і соціальна філософія

Філософія - одна з найдавніших областей знання, духовної культури. Зародившись у VII-VI століттях до н.е. в Індії, Китаї, Стародавній Греції, вона стала стійкою формою свідомості, що цікавила людей усі наступні століття. Покликанням філософів є пошук відповідей на питання, та й сама постановка питань, що відносяться до світогляду. З'ясування таких питань життєво важливо для людей. Це особливо відчутно в епохи змін з їх складним сплетінням проблем - адже саме тоді активно перевіряється ділом і перетворюється саме світогляд. «Філософія» (грец. phileo - люблю и sophia - Мудрість) означає науку про загальні закономірності, яким підкоряється Як буття (природа і суспільство), так и мислення людини, процес пізнання (С.С. Пальчевський).

Філософія (від грец. Φιλοσοφια - в дослівному перекладі «любов до мудрості») - особлива форма пізнання світу, що вивчає найзагальніші суттєві характеристики и фундаментальні принципи реальності и пізнання, буття людини, відносин людини і світу. Під філософією розуміють форму людського мислення, теоретичну форму світогляду.

За деякими історичними свідченнями, слово "філософ" вперше вжив давньогрецький математик і мислитель Піфагор по відношенню до людей, що прагнуть до високої мудрості і гідного способу життя. Тлумачення ж і закріплення в європейській культурі терміну "філософія" пов'язують з ім'ям давньогрецького мислителя Платона. На відміну від міфологічного і релігійного світогляду філософська думка принесла з собою принципово новий тип світобачення, міцним фундаментом для якого стали доводи інтелекту.

Яким чином влаштовано світ? Як співвіднесені в ньому матеріальне і духовне? Хаотичний він або впорядкований? Яке місце у світі займають закономірність і випадок, стійкість і зміна? Що таке спокій і рух, розвиток, прогрес і чи можна встановити критерії прогресу? Що є істина і як відрізнити її від помилок або навмисних спотворень, брехні? Що розуміють під совістю, честю, відповідальністю, справедливістю, добром і злом, красою? Що таке особистість і які її місце і роль в суспільстві? У чому сенс людського життя, чи існує мета історії? Що означають слова: Бог, віра, надія, любов?

До давніх, "вічних" питань такого роду сьогодні додаються нові, серйозні і напружені. Яка загальна картина і тенденції розвитку сучасного суспільства, нашої країни в нинішній історичній ситуації? Як оцінити в цілому сучасну епоху, соціальний, духовний, екологічний стан планети Земля? Як запобігти навислі над людством смертельні погрози? Як захистити, відстояти великі гуманістичні ідеали людства? І так далі. Роздуми на такі теми народжені потребою в загальній орієнтації, самовизначенні людини в світі.

Представників різних професій філософія може цікавити, як мінімум, з двох точок зору. Вона потрібна для кращої орієнтації у своїй спеціальності, але головне - необхідна для розуміння життя у всій її повноті і складності. У першому випадку в полі уваги потрапляють філософські питання фізики, математики, біології, історії, лікарської, інженерної, педагогічної та іншої діяльності, художньої творчості і багато інших. Але є філософська проблематика, хвилююча нас вже не тільки як фахівців, а як взагалі громадян і людей. А це нітрохи не менш важливо, ніж перше. Крім ерудиції, що допомагає вирішувати професійні завдання, кожному з нас потрібно і щось більше - широкий кругозір, вміння розуміти суть того, що відбувається у світі, бачити тенденції його розвитку. Важливо також усвідомлювати сенс і цілі власного життя: навіщо ми робимо те або це, до чого прагнемо, що це дасть людям, чи не призведе нас самих до краху і гіркого розчарування. Загальні уявлення про світ і людину, на основі яких люди живуть і діють, називають світоглядом.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Психологія та педагогіка. Конспект лекцій

  Лекция >> Психология
  ... ще формується, є соціальна педагогіка. Головна функція соціальної педагогіки – досліджувати проблеми ... . 1. 2.Волкова Н. П. Педагогіка.– К.: Академія, 2002. – 576 с., розд. 1. 3.Гіптерс З. В. Психологія і педагогіка. Опорний конспект лекцій: методичний пос ...
 2. Педагогіка. Фіцула. Підручник

  Книга >> Педагогика
  ... стала розвиватися соціальна педагогіка як галузь педагогіки, яка ... ди, лекції, диспути та інші. Педагогіка народного календаря ... прочитане, побачене, прослухане (тези, конспект, реферат, анотація, рецензія та ... і магнітофонне опитування; опорні сигнали; без страху ...
 3. Основи педагогіки вищої школи. Лекції

  Конспект >> Педагогика
  ... . Будучи наукою суспільною та соціальною, педагогіка вищої школи не може об ... ів можлива за допомогою опорних сигналів. Для кожної тем лекції розробляється лист ... є порядок викладення матеріалу лекції в плані або конспекті лекцій, який затверджується начальником ...
 4. Історія України. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> История
  ... –912) поча­лося зі створення опорних пунктів центральної вла­ди ... журнал. – 2002. – № 6. Лекція 4 Галицько-Волинське і Литовське князівства ... ка. – К., 1992. Щербак В.О. Українське козацтво: Формування соціального ... збільшення кількості педагогічних інститутів і ...
 5. Загальні основи педагогіки вищої школи. організація педагогічного процесу та зміст освіти у вищій школі

  Конспект >> Педагогика
  ... ідний фактор соціального і економічного прогресу. Опорний конспект  Предмет, об’єкт і завдання педагогіки ... зв’язків. Методика читання лекції: чітка структура лекції, логіка викладу, повідомлення ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0016701221466064