Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Педагогика->Реферат
Позаурочна робота спрямовується на оволодіння фактичним матеріалом, який учні зможуть використати на наступних уроках, а також – на закріплення, розши...полностью>>
Педагогика->Реферат
Нравственное воспитание - одна из важнейших сторон многогранного процесса становления личности, освоение индивидом моральных ценностей, выработка им н...полностью>>
Педагогика->Реферат
Одной из основных проблем современного образовательного учреждения является повышение качества образования как фактор конкурентоспособности и востребо...полностью>>
Педагогика->Реферат
В условиях экономических и социальных преобразований предъявляются высокие требования к личности взрослого человека и к воспитанию ребенка. Психологич...полностью>>

Главная > Конспект >Педагогика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Модуль 1. Загальні основи соціальної педагогіки

Лекція 1

Основи соціальної педагогіки.

Соціальна педагогіка як наука і як сфера практичної діяльності

Об'єкт і предмет дослідження соціальної педагогіки.

Соціальна педагогіка в системі наук.

Функції соціальної педагогіки.

Особливості розвитку соціальної педагогіки.

Соціальна педагогіка і соціальна робота.

Соціальна педагогіка має парадигми розвитку: наукову, освітню й практичну.

Коли ми говоримо про соціальну педагогіку, ми маємо чітко розрізняти дві її взаємопов'язані сторони - науково-теоретичні знання в цій області і власне соціально-педагогічну діяльність, тобто безпосередню роботу соціального педагога з конкретною дитиною або групою дітей, з тим чи іншим конкретним середовищем, в якому живе і розвивається дитина і яка сприяє або перешкоджає його соціалізації. Інакше кажучи, необхідно розрізняти соціальну педагогіку як науку і як сферу практичної діяльності, які нерозривно пов'язані між собою.

Крім того, соціальна педагогіка може виступати в якості навчальної дисципліни. Навчальна дисципліна - це предмет, що вивчається у загальноосвітніх або професійних навчальних закладах. Навчальна дисципліна виходить із відповідної галузі науки, в ній зазвичай знаходять відображення факти і явища, які достеменно відомі науці. Хоча не виключається виклад і дискусійних питань, що є предметом спору вчених, їх різних точок зору на той чи інший об'єкт дослідження.

Соціальна педагогіка як наука

Об'єкт і предмет дослідження соціальної педагогіки

Наука, як відомо, це сфера людської діяльності, спрямованої на вироблення і систематизацію нових, об'єктивних знань і уявлень про дійсність. Так, філософію називають наукою про загальні закони розвитку природи, суспільства і мислення; соціологію - наукою про суспільство як цілісну систему; психологію - наукою про закономірності розвитку і функціонування психіки людини, педагогіку - наукою про освіту, виховання та навчання підростаючого покоління.
Щоб зрозуміти особливості соціальної педагогіки як науки, необхідно розібратися в тому, що вона повинна вивчати, вичленувати її власну область дослідження. Для цього в науці існують поняття об'єкт і предмет дослідження.

В якості об'єкта дослідження тієї чи іншої науки виступає певна область реально існуючого світу, реальної дійсності. Предметом же будь-якої науки є результат теоретичного абстрагування, що дозволяє вченим виділити ті чи інші сторони, а також закономірності розвитку та функціонування досліджуваного об'єкта.

Таким чином, об'єкт науки - це фрагмент об'єктивної реальності, предмет - результат її осмислення.

Один і той самий об'єкт може вивчатися різними науками. Наприклад, людина виступає об'єктом вивчення: біології, філософії, психології, соціології, педагогіки та інших наук. Але кожна наука має свій предмет, тобто те, що вона вивчає в об'єкті, в даному випадку - в людині.

Так, психологія вивчає закономірності та механізми психічного розвитку людини, педагогіка - закономірності виховання і освіти особистості і т.д. Перш ніж розібратися в об'єкті і предметі дослідження соціальної педагогіки, звернемо увагу на сам термін «соціальна педагогіка». Як бачимо, він складається з двох слів - «педагогіка» та «соціальна», як би об'єднуючи їх значення.

Таке об'єднання двох понять не випадково, воно пов'язане з процесами диференціації та інтеграції в науці. У міру зростання нових знань, розширення сфери проникнення наукової думки в реальне життя, по мірі виникнення нових проблем і потреб суспільства спостерігаються тенденції диференціації і спеціалізації наук, тобто поділу основної науки на ряд більш приватних областей, що розвиваються самостійно. З іншого боку, у вирішенні низки проблем спостерігається явище інтеграції, об'єднання ряду самостійних наук, які вивчають один об'єкт, але з різних точок зору. Наприклад, на стику педагогіки з різними науками виділилися самостійні галузі дослідження: з філософією - філософія освіти, з соціологією - соціологія виховання і соціологія освіти, з психологією - педагогічна психологія.

Таких прикладів можна навести безліч. У педагогічній науці процес диференціації і спеціалізації за останній час значно посилився. Деякі з спеціалізованих областей вже оформилися в самостійні наукові галузі педагогіки, такі як дошкільна педагогіка, педагогіка школи, спеціальна педагогіка, професійна педагогіка, історія педагогіки і ін До їх числа може бути віднесена і соціальна педагогіка. Той факт, що соціальна педагогіка виділилася з педагогіки, означає, що в поле її зору знаходяться ті ж процеси і явища, які вивчаються педагогікою, але розглядаються вони в певному, специфічному аспекті.
Очевидно, що специфіка цієї нової галузі педагогічних знань відображена в слові «соціальна».
Поняттям «соціальний» (від лат. Загальний, суспільний) об'єднується все те, що пов'язано зі спільним життям людей, з різними формами їх спілкування і взаємодії. У такому випадку, якщо педагогіка - це наука про виховання і освіту підростаючого покоління, тобто дітей та молоді, то соціальна педагогіка особливо виділяє у процесах виховання і освіти ті аспекти і явища, які пов'язані з включенням дитини в спільне життя в суспільстві. Цей процес «входження» дитини в суспільство, придбання ним певного соціального досвіду (у вигляді знань, цінностей, правил поведінки, установок) називають соціалізацією.

У психологічній літературі під цим поняттям розуміють процес і результат засвоєння та активного відтворення індивідом соціального досвіду у процесі спілкування та діяльності (А.В.Петровський, М.П.Ярошевський). Визнається, що соціалізація індивідуума відбувається як в умовах стихійного впливу на особистість різних обставин життя, так і в умовах цілеспрямованого виховання.

Соціалізація дитини - процес тривалий і дуже складний. З одного боку, будь-яке суспільство, яке на кожному етапі свого розвитку виробляє певну систему соціальних і моральних цінностей, свої ідеали, норми і правила поведінки, перш за все сама зацікавлена ​​у тому, щоб кожна дитина, прийнявши і засвоївши їх, змогла жити в цьому суспільстві, стати його повноправним членом. Для цього суспільство в тій чи іншій формі завжди чинить цілеспрямований вплив на особистість, здійснюване через виховання і освіту. З іншого боку, на її формування великий вплив мають і різноманітні стихійні, спонтанні процеси, що відбуваються в навколишньому житті. Тому сумарний результат таких цілеспрямованих і стихійних впливів не завжди передбачуваний і не завжди відповідає інтересам суспільства.
За устроєм суспільство являє собою різноманіття різних взаємопов'язаних і взаємодіючих соціальних інститутів - історично сформованих форм організації і регулювання суспільного життя людей. Саме через них і відбувається прилучення і засвоєння дитиною суспільних норм і правил поведінки.
Однак роль різних соціальних інститутів у соціалізації дитини не однакова. Одні з них надають стихійне вплив на дитину в процесі його розвитку і соціального становлення, інші ж виконують функцію цілеспрямованого впливу на формування його особистості. До таких соціальних інститутів, які можна з повним правом назвати інститутами соціалізації, відносяться сім'я, освіта, культура та релігія.

Якщо соціальні інститути успішно справляються зі своїми завданнями, то процес соціалізації дитини відбувається «природним шляхом». Однак у цьому процесі можуть відбуватися «збої», причина яких полягає або в самій дитині, або в соціальному інституті, який не виконує завдання цілеспрямованого впливу на формування особистості. Наприклад, для дитини зі зниженим слухом або з істотними відхиленнями в розумовому розвитку процес соціалізації більш складний, ніж для здорової дитини, а дитина, у якої батьки - алкоголіки, відчуває негативний вплив з їх боку, що також значно ускладнює процес його соціалізації. І в тому і іншому випадку дитині знадобиться спеціальна допомога.
Отже, повернемося до об'єкту і предмету соціальної педагогіки. Їх ми будемо визначати в порівнянні з педагогікою, з якої виділилася ця нова наукова галузь. Ми пам'ятаємо, що об'єктом вивчення педагогіки є дитина, а предметом дослідження - закономірності виховання і освіти дитини. Тоді об'єктом вивчення соціальної педагогіки теж є дитина, а предметом її вивчення стають закономірності соціалізації дитини. (М.А. Галагузова.)

Існують різні трактування як соціальної педагогіки як науки, такі і її предмету і об’єкту, які втім не протиречать одне-одному: „Об’єктом соціальної педагогіки виступає особистість; предметом – процес соціального виховання дітей та молоді в умовах різних рівнів соціального середовища” (А.Й Капська).

Функції соціальної педагогіки

В узагальненому вигляді їх можна сформулювати так:

 • дослідницька,

 • проектна,

 • доброчинна,

 • коригуючо-координаційна,

 • пропагандистська,

 • виховна,

 • соціально-правова,

 • соціально-реабілітаційна.

Дослідницька передбачає вивчення та узагальнення як вітчизняного, так і зарубіжного досвіду вирішення проблем соціалізації. Дослідження можливостей застосування його в конкретний час у конкретних умовах.

Проектна зводиться, з одного боку, до проектування ефективних моделей соціалізації з відповідною системою стратегій, тактик, методик та технологій соціальної роботи, а, з іншого, до вироблення у соціальних педагогів умінь прогнозування розвитку процесів соціалізації.

Доброчинна полягає в організації надання духовної та матеріальної підтримки як окремим особам, так і певним групам населення, які потрапили в біду, або які з інших причин гостро потребують цього.

Кореагуючо-координаційна забезпечує вироблення вмінь визначення, врахування та цілеспрямування різноманітних соціальних впливів у процесі соціалізації як окремої особистості, так і цілих груп людей.

Пропагандистська передбачає пропаганду не лише актуального досвіду соціалізації, а й соціальної політики держави, завдань соціалізації, які перебувають у центрі уваги світового співтовариства.

Виховна означає діяльність соціальних педагогів та соціальних працівників з метою вироблення в об’єктів соціалізації внутрішньої готовності до нормалізації процесу власної соціалізації.

Соціально-правова – створення органами влади правової бази процесів соціалізації різновікових та різносутнісних груп населення країни, вивчення, пропаганда та використання цих основ.

Соціально-реабілітаційна зводиться до виховної та освітньої роботи з дітьми та підлітками-інвалідами. Така робота, як правило, лягає на плечі соціального педагога (С. С. Пальчевський. Соціальна педагогіка).Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Психологія та педагогіка. Конспект лекцій

  Лекция >> Психология
  ... ще формується, є соціальна педагогіка. Головна функція соціальної педагогіки – досліджувати проблеми ... . 1. 2.Волкова Н. П. Педагогіка.– К.: Академія, 2002. – 576 с., розд. 1. 3.Гіптерс З. В. Психологія і педагогіка. Опорний конспект лекцій: методичний пос ...
 2. Педагогіка. Фіцула. Підручник

  Книга >> Педагогика
  ... стала розвиватися соціальна педагогіка як галузь педагогіки, яка ... ди, лекції, диспути та інші. Педагогіка народного календаря ... прочитане, побачене, прослухане (тези, конспект, реферат, анотація, рецензія та ... і магнітофонне опитування; опорні сигнали; без страху ...
 3. Основи педагогіки вищої школи. Лекції

  Конспект >> Педагогика
  ... . Будучи наукою суспільною та соціальною, педагогіка вищої школи не може об ... ів можлива за допомогою опорних сигналів. Для кожної тем лекції розробляється лист ... є порядок викладення матеріалу лекції в плані або конспекті лекцій, який затверджується начальником ...
 4. Історія України. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> История
  ... –912) поча­лося зі створення опорних пунктів центральної вла­ди ... журнал. – 2002. – № 6. Лекція 4 Галицько-Волинське і Литовське князівства ... ка. – К., 1992. Щербак В.О. Українське козацтво: Формування соціального ... збільшення кількості педагогічних інститутів і ...
 5. Загальні основи педагогіки вищої школи. організація педагогічного процесу та зміст освіти у вищій школі

  Конспект >> Педагогика
  ... ідний фактор соціального і економічного прогресу. Опорний конспект  Предмет, об’єкт і завдання педагогіки ... зв’язків. Методика читання лекції: чітка структура лекції, логіка викладу, повідомлення ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0010509490966797