Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Реферат
Понятие разового заказа содержится в государственном стандарте Республики Беларусь СТБ 1218-2000 "Разработка и постановка продукции на производст...полностью>>
Экономика->Контрольная работа
Условно принять, что первые пять показателей из столбца представляют собой уровни ряда динамики Дать наименование этим уровням Определить вид ряда дин...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
Современный этап научно-технической революции внес существенные новые моменты в экономическое развитие России В стране наблюдается бурный рост наукоем...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
В курсовой работе представлены следующие расчеты: балансовая стоимость и структура ОПФ; затраты на сырьё, материалы, топливо и энергию; фонд оплаты тр...полностью>>

Главная > Лекция >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

Зміст

Вступ

Тема 1. Предмет, значення і завдання курсу «Міжнародні економічні відносини”

Тема 2. Світове господарство (СГ) та особливості його розвитку. Типологія країн світу і роль окремих їх угрупувань у СГ і МЕВ

Тема 3. МЕВ у системі світового господарства і проблеми їх розвитку

Тема 4. Еволюційні періоди формування МЕВ

Тема 5. Середовище розвитку МЕВ

Тема 6. Закони і принципи розвитку СГ і МЕВ

Тема 7. Міжнародний поділ праці як об’єктивна основа МЕВ

Тема 8. Загальні проблеми сучасних МЕВ

Тема 9. Міжнародна економічна інтеграція (МЕІ)

Тема 10. Міжнародні економічні організації у багатосторонньому економічному співробітництву і регулюванні МЕВ

Тема 11. Міжнародна інвестиційна діяльність і виробниче співробітництво

Тема 12. Міжнародні науково–технічні відносини

Тема 13. Міжнародна міграція робочої сили (ММРС)

Тема 14. Світова валютна система і міжнародні валютно-фінансові відносини

Тема 15. Міжнародні валютно-кредитні відносини і рух міжнародного капіталу

Тема 16. Міжнародні організації з регулювання валютних відносин

Тема 17. Міжнародна торгівля як головна форма МЕВ та її регулювання

Тема 18. МЕВ у сфері послуг

Тема 19. Міжнародні транспортні відносини

Тема 20. Проблеми інтеграції України до системи світогосподарських зв’язків

Тема 21. Економічна єдність світу і глобальні проблеми СГ і МЕВ

Список літератури

ВСТУП

Трансформаційні процеси, що відбуваються в Україні, об’єктивно вимагають узгодження національної економічної політики зі світогосподарськими закономірностями. Це стосується структури економіки, стандартів продуктивності та якості, рівня життя людей, конкурентоспроможності товарів і послуг, інфраструктурного та інституціонального забезпечення ринкових реформ. Таким чином, успіх внутрішнього реформування є передумовою і одночасно наслідком подальшої інтеграції в світове господарство.

Ознакою початку ХХІ ст. є розвиток економічної глобалізації на підставі сучасних інформаційних технологій, тому фактично неможливо ігнорувати вплив зовнішньоекономічного фактора як на практику господарювання, так і на теорію, зокрема, викладання економічних дисциплін.

Курс “Міжнародні економічні відносини” спирається на знання, які отримали студенти з попередніх фундаментальних економічних дисциплін: основ економічної теорії, макроекономіки й мікроекономіки. Одночасно слід підкреслити специфіку вивчення курсу, з точки зору економічної географії, міжнародного права, іноземних мов.

Теми й питання лекцій відповідають робочій навчальній програмі дисципліни “ Міжнародні економічні відносини ”.

Обмеженість аудиторного часу вимагає зростання якісного рівня самостійної роботи студентів. Тому тексти лекцій мають тісний зв’язок з методичними вказівками до організації самостійної роботи студентів [14], які містять питання лекцій та семінарських занять, контрольні запитання, ключові категорії, теми реферативних повідомлень, список основних літературних джерел.

Ознайомлення з текстами лекцій може допомогти студентам заочної форми навчання при підготовці контрольних робіт.

Тема 1. ПРЕДМЕТ, ЗНАЧЕННЯ І ЗАВДАННЯ КУРСУ «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»

1. Наука про МЕВ існує понад 400 років. Почалася вона із спроб з’ясувати зміст зовнішньої торгівлі, а також шляхи підвищення її ефективності. За 400 років сфера досліджень МЕВ значно розширилася.

Предметом вивчення МЕВ сьогодні є система зв’язків національних економік на основі міжнародного поділу праці. МЕВ як дисципліну вивчають після основ економічної теорії, а також макро- і мікроекономіки. МЕВ передують дисципліні «Основи зовнішньоекономічної діяльності», що вивчаються на четвертому курсі.

Метою вивчення МЕВ є формування у майбутніх менеджерів системи спеціальних знань з проблем сучасного стану та перспектив розвитку МЕВ.

Вивчення МЕВ сприяє фундаментальній підготовці, тобто розширює економічний світогляд, а також готує до практичної діяльності за фахом.

Завдання вивчення МЕВ такі:

 • завдання сутності МЕВ, значення та еволюція їх;

 • розуміння чинників і рівнів розвитку МЕВ;

 • знання особливостей дії законів і принципів у сфері МЕВ;

 • засвоєння понятійного апарату, що використовується у світовій господарській практиці;

 • знання форм МЕВ, особливості розвитку інтеграційних процесів та діяльності міжнародних економічних організацій;

 • уміння творчо аналізувати стан системи МЕВ, визначати проблеми і тенденції їх розвитку;

 • використання одержаних знань як в Україні, так і за її межами, виходячи з цілей її інтеграції в сучасну систему світо господарських зв’язків.

Основними методами, якими користуються при дослідженні МЕВ, є єдність аналізу і синтезу, взаємозв’язок логічного і історичного, математичне моделювання та ін. Їх комплексне застосування забезпечує достовірність висновків щодо поточного стану та перспектив розвитку МЕВ.

Понятійний апарат МЕВ визначається загальними закономірностями господарського розвитку.

Він цілком відповідає категоріальному апарату основ економічної теорії, макро- і мікроекономіки.

Одночасно йому притаманні певні особливості:

 1. МЕВ включають господарські відносини, що виходять за межі національних економік. В їх складі є регіональні і загально планетарні проблеми.

 2. Реалізація МЕВ потребує ресурсів, які відсутні в національній економіці.

 3. Для МЕВ характерно міжнародне переміщення товарів, послуг і факторів виробництва.

 4. МЕВ використовують специфічні інструменти, наприклад, валюту та мито.

Наука про МЕВ вивчає передусім власне МЕВ, а також механізм її реалізації

МЕВ є суперечливим комплексом економічних відносин між: окремими країнами, регіональними об’єднаннями, окремими підприємствами і корпораціями.

Головним завданням науки МЕВ є визначення існуючих суперечностей МЕВ та пошук шляхів їх вирішення. Останнє може здійснюватися лише на певний проміжок часу, тому що у МЕВ нема довічних ворогів або друзів. Довічними є тільки власні національні зовнішньоекономічні інтереси.

Складовими МЕВ є:

 • міжнародний поділ праці;

 • міжнародна інтеграція;

 • міжнародні науково-технічні відносини;

 • міжнародна міграція робочої сили;

 • світова валютна система і міжнародні валютно-фінансові відносини;

 • міжнародні валютно-кредитні відносини і рух міжнародного капіталу;

 • МЕВ у сфері послуг;

 • проблеми інтеграції України у світо господарські зв’язки;

 • глобальні проблеми МЕВ.

Наведена структура МЕВ визначає і структуру курсу МЕВ. Головна увага в якому приділяється саме аналізу наведених складових.

2. Інтенсивний розвиток МЕВ розпочався у другій половині ХХ ст.

В основі цього процесу знаходиться міжнародний поділ праці (МПП), його поглиблення і розширення.

Суть МПП полягає в спеціалізації країн на випуску певних виробів або надання послуг (туристичних приміром) з метою задоволення своїх потреб і потреб країн-партнерів.

Схема 1. Функціональна схема МПП

Підприємств

Регіонів світу

У взаємозв’язку із МПП відбуваються такі процеси:

- інтернаціоналізація виробництва;

- збільшення відкритості національних економік;

- розвиток інтеграційних процесів;

- розвиток і зміцнення регіональних міжнародних структур.

Наведені процеси мають суперечливий, діалектичний характер і проявляються в наступному. По-перше, зростання економічної самостійності країн супроводжується зміцненням інтернаціоналізації світового господарства, збільшенням відкритості національних економік, поглибленням МПП. По-друге, посилення потреби в інтеграції країн стикається з суттєвими відмінностями в рівнях економічного і політичного розвитку окремих країн і цілих регіонів. Наведені дві тенденції обумовлюють стрибкоподібний розвиток світового господарства.

Певний час (а саме кінець ХІХ – середина ХХ століття) переважала тенденція розподілу і перерозподілу ресурсів, сфер політичного впливу між країнами-велетнями, великими монополістичними угрупованнями. В другій половині ХХ і на початку ХХІ століття починає домінувати тенденція до об’єднання в торгівельній, виробничій, кредитно-фінансовій сферах.

Світове господарство ввійшло у ХХІ ст. більш цілісним, інтегрованим, динамічним і передбачуваним, аніж воно було у середині ХХ ст. Світовому господарству передував світовий ринок. Його характерною рисою було переміщення товарів (на відміну від переміщення факторів виробництва).

Світове господарство (далі СГ) – це глобальний економічний організм. Структурними його елементами є національні економіки. Знаходяться вони у постійному мобільному взаємозв’язку і взаємозалежності. Світове господарство підпорядковується об’єктивним ринковим законам. Існують різні уявлення щодо періодизації СГ. Дехто пов’язує його виникнення з Римською імперією. Інші вважають, що воно з’явилося в період Великих географічних відкриттів 15-17 ст.

Сучасна наукова думка виходить із того, що СГ зародилося за часів первісного суспільства. У своєму розвитку воно пройшло 6 етапів:

1 етап - період палеоліту та неоліту, коли відбувався перехід від кочового життя до стійкій осілості. Тоді з’явилася відтворююча система господарств. Відбулася так звана «міжплемінна інтеграція» на основі аграрного виробництва (скотарства і землеробства).

2 етап – охоплює період зовнішньоекономічних відносин у стародавньому світі. Характерним для нього були:

- поява ранньокласових утворень;

- зовнішня торгівля була часто єдиною формою економічних відносин між країнами стародавнього світу;Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Розвиток двосторонніх міжнародних економічних зв язків України

  Дипломная работа >> Экономика
  ... вразливість національних економік, особливо середньо- і слаборозвинутих ... знань в галузі економічної теорії, міжнародних економічних відносин, міжнародної економіки, ознайомитися з ... демонструє процентне співвідношення експортних поставок масла «Селянського» ...
 2. Міжнародна економічна інтеграція (2)

  Курсовая работа >> Экономика
  ... ія. Вона – найвищий ступінь розвитку міжнародних економічних відношень. Метою проведення курсової роботи було ... їх ефективнішими та дієвішими. Питанням особливої міжнародної ваги є реформування Ради Безпеки ООН ...
 3. Процес глобалізації міжнародних економічних відносин

  Реферат >> Экономика
  ... язку і взаємозалежності економік окремих країн, вплив міжнародних економічних відносин на наці ... націоналізації економічних процесів. При цьому особлива роль належить ТНК ... в майбутньому. Стартовим є фактор співвідношення різнобічності інтересів [2,c.52]; ...
 4. Міжнародна економічна інтеграція (3)

  Контрольная работа >> Экономика
  ... ія. Вона – найвищий ступінь розвитку міжнародних економічних відношень. Метою проведення контрольної роботи було ... ій. Цілі збільшення національних масштабів особливо чітко виражені в інтеграційних угруповань ...
 5. Середовище існування міжнародних економічних відносин

  Реферат >> Астрономия
  ... система умов і факторів існування міжнародних економічних зв”язків. Таке середовище можна ... це зовнішні по відношенню до суб”єктів МЕВ ... країни—це розташування по відношенню до інших країн на ... тих чи інших чуттєвих особливостей у великих групах людей зумовлюють ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0013790130615234