Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Педагогика->Реферат
В связи с объективной необходимостью внедрения во все отрасли производства и техники нашей страны современных технологий в обществе растет востребован...полностью>>
Педагогика->Реферат
Напротив места, выделенного для строительства Дома Правительства, развернулись работы по возведению Белорусского государственного университета по прое...полностью>>
Педагогика->Реферат
Целью данного реферата ставилось изучение понятия школьной неуспеваемости, психологических особенностей неуспевающих школьников, причин возникновения ...полностью>>
Педагогика->Реферат
Под влиянием социально-экономических и культурных перемен в обществе изменилось содержание социального заказа, предъявляемого к системе образования. О...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Педагогика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Дипломна робота

Методика роботи над словом в початкових класах

(лексичний аспект)

Зміст

Вступ

Розділ 1. Лінгводидактичні основи роботи над словом в початкових класах

  1. Робота над словом в початкових класах як лінгводидактична проблема

  2. Засоби реалізації роботи над словом на його значеннєвому рівні

Розділ 2. Експериментальне дослідження методики роботи над словом в початкових класах (лексичний аспект)

2.1 Організація і зміст експериментального дослідження

2.2 Перевірка ефективності запропонованої методики роботи над словом в експериментальному досліджені

Висновки

Списки використаних джерел

Вступ

«Людина довго вдихала в себе повітря, перш ніж дізналася про його існування, і довго знала про існування повітря, перш ніж відкрила його властивості, його склад та його значення в житті. Люди довго користувалися скарбами рідного слова, перш ніж звернули увагу на складність та глибину його організму й оцінили його значення в своєму духовному житті. Та чи ж оцінили його й тепер цілком?» [1,с. 1] Питання поставлене видатним педагогом К.Д.Ушинським залишається актуальним і тепер. Для того, щоб з маленького віку людина починала давати собі відповідь на це питання, вчитель покликаний усіма способами допомогти – розтлумачити, пояснити, як же з’ясовувати значення різноманітних слів рідної мови, як розуміти всю велич і красу рідного слова. Розуміючи важливість слова в житті, людина розвивається повноцінно.

Формування у молодших школярів мовленнєвих умінь і навичок пов’язане з набуттям ними знань про слово, яке поряд з реченням є опорною мовною одиницею в шкільному навчанні рідної мови. Слід зазначити, що в аспекті мовленнєвої комунікації слово є однією з найактивніших мовних одиниць, що дає можливість реалізувати різні можливості тексту.

У книзі «Рідне слово» видатний педагог К.Д. Ушинський стверджував, що дитина, яка навчилась рідної мови, оволоділа словом, п’є духовне життя й силу.

«Учитель покликаний використовувати всі можливості, щоб саме в роки дитинства донести до свідомості й серця найтонші відтінки барв, пахощі слова, щоб рідне слово стало духовним багатством дитини», - зазначав В.О. Сухомлинський.

Роботі над словом, оволодінню багатствами рідної мови В.О. Сухомлинський надавав великого значення і у своїй практичній роботі. Найважливішим засобом впливу на дитину, облагороджування її почуттів, душі, думок, переживань є краса і велич, сила і виразність рідного слова. Під час спілкування з природою слово ставало в руках учителя знаряддям, за допомогою якого він відкривав дітям очі на духовне багатство навколишнього світу. Відчуваючи, переживаючи красу побаченого й почутого, діти сприймали найтонші відтінки слова й через слово краса входила в їхні душі.

Тому подорож в країну слова вчителеві слід розпочинати дуже обережно. Спочатку необхідно виявити рівень мовленнєвої підготовки учнів і на цій основі планувати на кожному уроці роботу над словом і словосполученням, образним висловом, точністю й доречністю їх вживання, розвивати в учнів уміння свідомо підходити до оформлення власної думки, виховувати інтерес та увагу до слова в процесі оволодіння граматичним матеріалом.

У програмах з рідної мови для чотирирічної початкової школи враховано, що слово як одиниця лексичної системи відображає органічну єдність змісту і форми, тому й зроблено перші кроки в реалізації двостороннього підходу до слова у процесі початкового навчання мови.[72, с.40] У зв’язку з цим вчитель має пам’ятати, що в українській мові смислова структура слова характеризується єдністю лексичного і граматичного значень. Знання лексичного значення слова і вміння правильного його визначати є надзвичайно важливим для поповнення словникового запасу молодших школярів, для розвитку їхнього мовлення.

Сучасна програма з української мови для середньої школи містить широке коло питань, пов’язаних з вивченням лексики української мови як системи. Відомі при цьому деякі труднощі у формуванні лексичних понять в учнів середнього шкільного віку. Тому, істотне полегшення в оволодінні лексичною системою рідної мови учнями середньої ланки може бути забезпечене шляхом здійснення систематичної пропедевтичної роботи з лексикології протягом перших чотирьох років навчання.

Це і визначає актуальність обраної теми нашого дослідження: методика роботи над словом в початкових класах (лексичний аспект).

Наукове обґрунтування методики формування у молодших школярів лексичних умінь спирається на лінгвістичне положення про єдність мови і мовлення. Тому для ознайомлення молодших школярів з лексикологічними явищами рідної мови у підручниках для 2-4-х класів відібрано такі лексичні засоби, які дадуть учням можливість активно використовувати їх у власному мовленні. Програма орієнтує вчителя на практичне оволодіння молодшими школярами лексико-логічними поняттями. Лінгвістичне уявлення про слово формуватиметься в процесі словникової роботи яка, за визначенням М.Р. Львова, включає:

а) збагачення словника – засвоєння нових слів або нових значень уже знайомих дітям слів;

б) уточнення словника – встановлення відмінностей між синонімами, робота з антонімами, аналіз багатозначних слів;

в) активізація лексики – включення виучуваних слів у мовленнєву діяльність дітей;

г) усунення з дитячого мовлення нелітературних слів – діалектів, просторічних та ін.

Виділення в програмі з рідної мови для 3–го класу невеликого розділу присвяченого лексичному значенню слова, передбачає цілеспрямоване практичне ознайомлення учнів з такими основними лексикологічними поняттями, як «пряме і переносне значення слів», «багатозначність слів», «омоніми» (без уживання терміна), «синоніми», «антоніми». Це дає учителеві можливість продовжити роботу над узагальненням і систематизацією в учнів уявлень і понять у процесі наступного опрацювання частин мови в 3-му класі, а також протягом вивчення усього курсу рідної мови в 4-му класі.

Виходячи з вищесказаного визначаємо мету дослідження: теоретично обґрунтувати і експериментально перевірити лексичний аспект роботи над словом у початкових класах.

Об’єктом дослідження є процес роботи над словом в початкових класах на його значеннєвому рівні, а предметом – методичне забезпечення цього процесу.

З питань роботи над словом на лексичному рівні працювали такі науковці, як М. Вашуленко, Я. Коменський, М. Львова, В. Мельничайко, Т. Мироненко, Л. Мовчун, М. Наумчук, Г. Передрій, В. Сич, В. Сухомлинський, Т. Усатенко, К. Ушинський, В. Шляхова, та багато інших.

Оскільки актуальність цього питання є в стадії опрацювання багатьох небайдужих до цього вчених, можна виокремити проблему дослідження: підвищення ефективності вміння учнів початкових класів роботи над лексичним значенням слова шляхом впровадження нових підходів.

Завданнями дослідження дипломної роботи є:

 1. Здійснити комплексний аналіз теорії і практики роботи над лексичним значенням слова в початкових класах.

 2. Визначити роль і місце лексичного значення слів у навчанні та вихованні молодших школярів.

 3. Обґрунтувати та розробити модель процесу роботи над словом в початкових класах (лексичний аспект).

 4. Розробити методичні рекомендації для вчителів щодо роботи над лексичним значенням слова в початкових класах.

Ми визначили такі основні етапи дослідження:

1. констатувальний етап.

Вивчити, проаналізувати масовий передовий новаторський досвід роботи над лексичним значенням слова в початкових класах.

2. формувальний етап.

Розробити і уточнити авторську систему роботи над словом в початкових класах (лексичний аспект).

3. підсумковий етап.

Вивчити, проаналізувати і узагальнити остаточні результати експериментальної роботи.

У процесі роботи ми використовували такі методи дослідження:

Теоретичні: системний аналіз педагогічної і навчально-методичної літератури з проблеми дослідження; моделювання педагогічних ситуацій; аналіз та обробка результатів педагогічного дослідження.

Емпіричні: спостереження, анкетування, тестування, бесіди з учнями і вчителями, встановлення рівнів сформованості вмінь. Дослідження окресленої проблеми.

Практичне значення дослідження. Матеріали дипломної роботи можуть бути використані при читанні лекцій з МВУМ у ВНЗ 1-4 рівнів акредитації, у виступах учителів початкових класів на методоб’єднаннях та запроваджені в практику роботи масової школи, зокрема на уроках української мови з метою підвищення їх ефективності.

Поповнення й активізація лексичного запасу, формування вмінь усного й писемного мовлення, забезпечення розумового розвитку школярів – головні завдання навчальних занять з української мови, визначені чинними документами. На цьому наголошують у своїх працях і різні визначні педагоги.

Апробація окресленого дослідження здійснювалася під час виступів на науково-практичній студентській конференції ТНПУ імені В.Гнатюка (квітень 2007-2008рр.), на засіданні кафедри рідної мови і методики її викладання ТНПУ імені В. Гнатюка (квітень 2008р.), на засіданні методоб’єднань учителів початкових класів Полтвівської ЗСШ I-II ступенів, у процесі педагогічної діяльності вчителя початкових класів.

Наше дипломне дослідження містить два розділи: у першому – три параграфи, у другому – два; додатки та списки використаних джерел – в кількості 90.

Розділ 1. Лінгводидактичні основи роботи над словом в початкових класахЗагрузить файл

Похожие страницы:

 1. Розвиток творчих здібностей молодших школярів у роботі над текстом на уроках української мови в початкових

  Магистерская работа >> Педагогика
  ... створеної системи вправ і методики роботи над нею у початкових класах, статистично опрацювати та методично ... існого аспекту творчості. Креативність у широкому розумінні слова - ... те ж значення, яке міститься в лексичному інтегралі отриманого висловлювання [62, ...
 2. Психолінгвістичні основи вивчення дієслова в початкових класах

  Дипломная работа >> Педагогика
  ... ість вивчення розділу «Дієслово» у початкових класах на основі запропонованої методики 3.1 Робота з підручником як ефективний ... частина мови. Спостереження над спільнокореневими дієсловами сприяє збагаченню лексичного запасу учнів, опрацюванню ...
 3. Методика підготовки майбутніх учителів початкових класів до формування естетичного досвіду молодших

  Дипломная работа >> Педагогика
  ... слова ... початкових класів. Так, у навчальний курс “Методика виховної роботи” була внесена тема “Методика виховної роботи ... лексичне ... початкових класів : історико-педагогічний аспект / Н. Пахальчук // Сучасні вимоги до виховної діяльності вчителя початкових клас ...
 4. Система роботи з розвитку звязного мовлення учнів на уроках української мови 5-12 клас

  Дипломная работа >> Педагогика
  ... Методика роботи передбачає обов’язкову мотивацію і використання тексту-зразка, його аналіз в аспект ... лексичного, ... в роботі над словом. ... – технології співпраці // Початкова школа. – 2004. – № ... йник 1. С. Методика роботи з розвитку мови в 5 – 8 класах.—Київ: Рад. ...
 5. Методика навчання писемного мовлення старшокласників

  Реферат >> Педагогика
  ... ІВ СТАРШИХ КЛАСІВ....................5 Психолого- ... аспектах ... йна робота над мовою ... дкреслити букву, буквосполучення, слова з однією і тією ... на початковому виконуються ... методики навчання англійської мови. Виразне мовлення передбачає використання не тільки лексичних ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0014920234680176