Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экология->Реферат
Слово “культура” происходит от латинского слова «colere», что означает культивировать, или возделывать почву. В средние века это слово стало обозначат...полностью>>
Экология->Реферат
Первоначально под всеми этими терминами подразумевалась только совокупность живых организмов, обитающих на нашей планете, хотя иногда и указывалась их...полностью>>
Экология->Реферат
На сегодняшний день Самара является одним из городов с наиболее загрязнённым атмосферным воздухом. Загрязнение воздуха известными веществами над терри...полностью>>
Экология->Реферат
Одна из характерных особенностей современного мира - обострение глобальных проблем, которые по своему характеру выходят за рамки интересов различных к...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Экология

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Навчальна дисципліна – Екологічне право

КУРСОВА РОБОТА

тема:

«Спеціальні органи здійснення контролю в сфері охорони тваринного миру»

ЗМІСТ

Введення ………………………………………………………………………..... 3

1. Спеціальні органи державного контролю у сфері охорони тваринного миру………………………………………………………………………………..5

1.1. Загальна характеристика спеціальних державних органів, здійснюваних контроль у сфері охорони тваринного миру …………..……………………… 5

1.2. Повноваження спеціальних органів державного контролю в сфері охорони тваринного миру ……………………………………………………..... 8

1.2.1. Державний комітет РФ по охороні навколишнього середовища……… 8

1.2. Міністерство природних ресурсів РФ …………………...……………....... 8

1.2.3. Федеральна служба лісового господарства РФ ...……………………......9

1.2.4. Комітет Російської Федерації по рибальству (Роскомрыболовство).... 10

1.2.5. Міністерство сільського господарства й продовольства РФ ......…...... 10

1.2.6. Федеральна прикордонна служба РФ ...……………………………....... 11

1.2.7. Федеральна служба Росії по гідрометеорології й моніторингу навколишнього середовища (Росгидромет) ………………………….……......12

2. Взаємодія спеціальних державних органів екологічного контролю в області охорони тваринного миру з територіями …………………………..……….... 14

3. Охорона тваринного миру в Саратовській області …………………….......18

3.1. Сучасний стан тваринного миру в Саратовській області ……………..... 18

3.2. Органи державного екологічного контролю в Саратовській області й результати їхньої діяльності ………………………………………………….. 21

Висновок ……………………………………………………………………….. 25

Список використаних джерел ………………………………………….……... 27

ВВЕДЕННЯ

У навколишньому світі налічується в цей час більше мільйона видів тварин. Правда, якщо відкинути комах, їхнє число складе приблизно 250 тисяч (з них близько 90 тисяч живуть на суші)1 .

Тваринний мир - один з найважливіших компонентів навколишнього природного середовища. Він бере участь у різних взаємозв'язках у живій природі, впливає на формування рослинного покриву й природна родючість ґрунтів, на біологічні властивості води. Тваринний мир виступає як природний ресурс, використовуваного для одержання харчових продуктів, хутра, технічної й лікарської сировини, необхідного для задоволення потреб населення. Велике значення тваринного миру для наукових, виховних і естетичних цілей.

Охорона наземних тварин була, по видимому, першої спробою людини оптимізувати взаємодія природи й суспільства. Це пояснюється тим, що винищування, що здійснюється протягом століть, тварин у процесі полювання створило серйозні проблеми в забезпеченні людини продуктами тваринного миру.

Заходу щодо охорони й контролю за охороною диких тварин здійснювалися ще до початку нашої ери. Майже одночасно із цим почалася охорона лісів, як місць зосередження тварин.

У цей час, в умовах украй важкої екологічної обстановки, потрібні інші, більше якісні важелі захисту тваринного миру. Мова повинна йти про нові моделі державності, про створення нової моделі держави, не просто правового, а екологічно стійкого. Всі основні функції держави повинні бути екологізировани, а сама екологічна функція наповнитися якісно новим змістом і перетворитися з декларативної в діючу. У цьому процесі одна з найважливіших ролей повинна бути відведена Уряду Російської Федерації, як органу виконавчої влади загальної компетенції, прямо здійснюючу охорону й контроль тваринного миру.

Перебуваючи на порозі екологічної катастрофи, ми гарячково шукаємо причини сформованого положення. Аналіз існуючого законодавства свідчить про досить прийнятну якість правових актів в області охорони тваринного миру. А от міністерства й відомства, відповідальні за реалізацію даних законів явно не впоралися зі своїми завданнями.

Ціль даній маркувальниці роботи - опис і аналіз діяльності реформованої системи спеціалізованих державних органів здійснення контролю в сфері охорони тваринного миру.

Відповідно до цього в роботі поставлені наступні завдання:

 • дати загальну характеристику спеціальних державних органів, що здійснюють контроль у сфері охорони тваринного миру;

 • опис повноважень спеціальних державних органів, що здійснюють контроль у сфері охорони тваринного миру;

 • опис взаємодії спеціальних державних органів екологічного контролю в сфері охорони тваринного миру з територіями;

 • опис діяльності органів державного екологічного контролю в Саратовській області.

1. СПЕЦІАЛЬНІ ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ В СФЕРІ ОХОРОНИ ТВАРИННОГО МИРУ

1.1. Загальна характеристика спеціальних державних органів, що здійснюють контроль у сфері охорони тваринного миру

У рішенні завдань забезпечення раціонального природокористування й охорони природи велика роль спеціалізованих державних органів керування, що діють на різних рівнях. На них покладені найбільш відповідальні функції, пов'язані з екологічним нормуванням, ліцензуванням, сертифікацією, контролем і т.д.

До спеціального відносять органи, створені винятково для завдань у сфері взаємодії суспільства й природи. Оскільки влада цих органів по спеціальних питаннях охорони природи й раціональному природокористуванню поширюється на всі галузі народного господарства й сфери діяльності, їх часто називають міжгалузевими або надвідомчими органами.1

В останні роки системи центральних органів федеральної виконавчої влади в області природокористування й охорони тваринного миру неодноразово змінювалася. Сучасний її вид є, на думку багатьох експертів, оптимальним.

Спеціалізований екологічний контроль виконується федеральними міністерствами й відомствами, а також відповідними їм державними структурами суб'єктів Федерації.

По характері спеціалізації державні контролюючі органи підрозділяються на галузеві й функціональні. Госсанэпиднадзор Росії, наприклад, контролював виконання санітарних вимог практично у всіх сферах природокористування. Сюди ставляться водні ресурси й різні природні об'єкти, і комплекси, піддані небезпеки хімічного або бактеріологічного зараження. Контролю за дотриманням природоохоронних нормативів і вимог при забудові житлових і промислових зон більше уваги приділяється Минстроем Росії. При розгляді проектів забудови територій і будівництва окремих об'єктів Минстроем ураховуються нормативні умови по інсоляції, якості атмосферного повітря й водних ресурсів, озелененню й ін.1 Специфіка галузевих державних органів укладуться в тім, що до сфери їхньої компетенції ставиться один вид природних ресурсів. Роскомзем стежить за охороною й раціональним використанням земель, Роскомвод - водних ресурсів, Рослесхоз - лісів і т.д. У деяких випадках у сферу інтересів окремих відомств попадає ще один вид природного ресурсу. Так, для Роскомрыболовства має значення стан водних об'єктів, але тільки з герасимкових позицій відтворення й продуктивності рибних запасів.

Незважаючи на наявні розходження, загальним правовим положенням для всіх державних органів екологічного контролю є його надвідомчий характер, що дозволяє контролювати в межах своєї юрисдикції діяльність всіх підприємств, організацій, установ і окремих громадян. Так, на територіях державного лісового фонду порядок охорони й використання лісів регулюється нормативними актами Рослесхоза, якому надане право контролю за виконанням екологічних вимог (узгодження господарських і інших заходів, застосування адміністративних санкцій за порушення екологічних нормативів і ін.). Аналогічними правами в частині екологічного контролю користується Роскомрыболовство відносно рибних ресурсів, Роскомзем – земельних ресурсів і т.д.2

Відповідно до Постанови Уряда Російської Федерації від 30 грудня 1998 року "Про спеціально вповноважені державні органи Російської Федерації в області охорони навколишнього природного середовища"3 Державний комітет РФ по охороні навколишнього середовища і його територіальних органів є спеціально вповноваженими державними органами Російської Федерації в області охорони навколишнього природного середовища й у межах своєї компетенції координують діяльність спеціально вповноважених органів Російської Федерації в області охорони навколишнього природного середовища і їхніх територіальних органів, що здійснюють ці функції у відповідних сферах керування: Міністерства природних ресурсів РФ, Міністерства сільського господарства й продовольства РФ, Державного земельного комітету РФ, Державного комітету РФ по рибальству, Федеральної служби геодезії й картографії Росії, Федеральної служби лісового господарства Росії, Федеральної служби по гідрометеорології й моніторингу навколишнього середовища, Федеральної прикордонної служби РФ, а також інших федеральних органів виконавчої влади і їхніх територіальних органів, які відповідно до законодавства РФ вирішують питання в області охорони навколишнього природного середовища за узгодженням або спільно зі спеціально вповноваженими органами РФ в області охорони навколишнього природного середовища.

1.2. Повноваження спеціальних органів державного контролю в сфері охорони тваринного миру

1.2.1. Державний комітет РФ по охороні навколишнього середовища

Відповідно до Постанови Уряду РФ від 13 січня 1999 року "Питання Державного комітету РФ по охороні навколишнього середовища"1 Державний комітет РФ по охороні навколишнього середовища є федеральним органом виконавчої влади, що здійснює на колегіальній основі міжгалузеву координацію й функціональне регулювання в сфері охорони навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки, збереження біологічної розмаїтості, а також виконуючий державний екологічний контроль, державну екологічну експертизу й керування державними природними заповідниками й іншими особливо охоронюваними територіями, що перебувають у його веденні.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Організація контролю навчальних досягнень учнів початкових класів на уроках природознавства

  Дипломная работа >> Педагогика
  ... спеціальної перевірки знань не обійтись. Крім того, її слід орган ... сфери складних ... школярів до здійснення контролю і самоконтролю знань ... тварин. Пристосування тварин до різних умов існування. Охорона тварин ... Методика изучения окружающего мира в начальных классах ...
 2. Здійснення іноземних інвестицій у вільних економічних зонах

  Реферат >> Экономика
  ... під митним контролем при імпорті. Вони дозволяють після здійснення контролю уповноваженими особами митних органів - пом ... та формування її спеціального режиму діяльності; екологічної безпеки, здійснення охорони навколишнього природного середовища ...
 3. Охорона праці. Системи управління охороною праці

  Конспект >> Безопасность жизнедеятельности
  ... організації з регулювання відносин у виробничій сфері • здійснення системи контролю ... альної справедливості та миру ... органи. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагляду за охороною ... – органічний (рослинний, тваринний, штучний ...
 4. Охорона праці. Конспект лекцій

  Конспект >> Безопасность жизнедеятельности
  ... органів пожежної охорони, яка полягає у здійсненні контролю ... контакту з представниками тваринного і рослинного світу ... і органи, до сфери управл ... спеціальних приміщеннях і періодично вивозити в спеціально ... полиграфических предприятиях. – М.: «Мир», 1965. – 278 с. ...
 5. Організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності (на прикладі Вінніцької області)

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... інвестиції здійснені у сфері телекомунікац ... державних органів і спеціальних служб ... миру. Демократичний шлях. Модернізація суспільства зд ... охорони здоров'я й утворення, охорони ... нвестицій та здійснення контролю за ефек­тивні ... експорт живих тварин та продуктів ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.001741886138916