Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Педагогика->Книга
У школі все починається з учителя. І хоча результати навчання і виховання учнів залежать від трьох чинників: хто навчає, кого навчають, як навчають, —...полностью>>
Педагогика->Доклад
В общем педагогическом процессе развивается и процесс воспитания. Традиционно он рассматривается отдельно, потому что имеет свои особенности и его нел...полностью>>
Педагогика->Доклад
2.Психологический аспект цели воспитания. Переданный воспитуемому социальный опыт приобретает при передаче психологическую форму, когда внешние требов...полностью>>
Педагогика->Доклад
От сложившихся воспитательных отношений. Воздействие на ребенка осуществляется через его отношение к окружающему, в том числе и через его отношение к ...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Педагогика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

2.2 Аналіз результатів експериментального дослідження

У процесі експериментального дослідження нами проводилися контрольні зрізи з метою визначити, як впливає використання розвивальних завдань на якість знань, умінь і навичок.

З цією метою були запропоновані завдання з математики (3 клас) по темі „Множення і ділення в межах 1000” та з рідної мови (3 клас) з теми „Прикметник”.

Завдання з математики були запропоновані такі:

Варіант 1

1. Один слюсар обробляє 400 деталей за 5 робочих днів, а другий – за 4 дні. Скільки деталей обробляють за день обидва робітники?

2. Обчисліть:

32 ∙ 3, 240 : 4, 2 ∙ 8 ∙ 5, (2 + 70) : 8,

240 : 4 + 50 ∙ 2, 575 – (420 : 7), 23 см ∙ 4, 1 м – 25 мм.

3. Розв’яжіть рівняння: х : 4 = 16.

4. Додаткове завдання.

Запишіть всі числа, які менші від 50, і які можна розкласти на два однакових множники.

Варіант 2

1. Одна хлібопекарня випікає 480 кг хліба за 8 год, а друга – стільки ж за 6 год. Скільки кілограмів хліба випікають за годину обидві хлібопекарні?

2. Обчисліть:

6 ∙ 13, 360 : 9, 6 ∙ 8 ∙ 2, (60 + 3) : 7,

350 : 5 + 60 ∙ 3, 120 – 320 : 7, 4 м : 8, 4 м – 8 см.

3. Розв’яжіть рівняння: х : 3 = 27.

4. Додаткове завдання.

Запишіть всі двоцифрові числа, які більші від 50, і які можна розкласти на два однакових множники.

Таблиця 3

Результати виконання завдань із теми „Множення і ділення в межах тисячі”

Класи

Рівні навчальних досягнень учнів (у %)

Високий

Достатній

Середній

Початковий

Експериментальний

24

48

28

Контрольний

8

40

48

4

Дані таблиці 3 показують, що якість виконання завдання в експериментальному класі значно вища, ніж у контрольному.

В експериментальному класі кількість учнів, що виконали завдання на високий рівень становить 24 %, що на 16 % більше, ніж у контрольному класі, а на достатній рівень у експериментальному класі виконали завдання на 8 % більше, ніж у контрольному класі.

З рідної мови були запропоновані такі завдання:

1. Поєднайте прикметники з поданими в дужках іменниками. Позначте закінчення прикметників.

Дитячий (взуття, пісня, велосипед).

Класний (кімната, журнал, завдання).

2. Прочитайте текст. Випишіть прикметники разом з іменниками, з якими вони зв’язані.

Зразок: сонечко (яке?) привітне.

Виглянуло привітне сонечко. Зелений ліс, широкі луки, тиха річка прояснилися від його проміння. Защебетали веселі пташки.

3. Зі слів кожного рядка складіть речення і запишіть їх. Позначте закінчення прикметників.

Настала, ніч, місячна.

Квіти, розкрились, ніжно.

На, галявині, метелики, нічні, пурхали.

Таблиця 4

Результати виконання завдань з теми „Прикметник”

Класи

Рівні навчальних досягнень учнів (у %)

Високий

Достатній

Середній

Початковий

Експериментальний

20

48

32

Контрольний

8

38

46

8

Як видно із таблиці 4, рівень навчальних досягнень учнів експериментального класу вищий, ніж учнів контрольного класу. На високий рівень навчальних досягнень в експериментальному класі виконали роботу 20 % учнів, а в контрольному – 8 %, на достатній рівень в експериментальному класі виконали завдання 48 % учнів, що на 10 % більше, ніж у контрольному класі. На середній рівень у експериментальному класі виконали завдання на 14 % менше, ніж у контрольному.
Наведені результати контрольних зрізів свідчать про те, що використання в процесі навчання розвивальних завдань позитивно впливає на підвищення рівня навчальних досягнень учнів.

Висновки

Головна мета освіти на сучасному етапі трансформації навчально-виховних закладів, як зазначається в офіційних документах, – створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості як громадянина країни, формування покоління, здатного навчатися вподовж життя, створювати і розвивати цінності громадянського суспільства. Цьому мають сприяти пошуки нових педагогічних технологій, створення такого освітнього середовища, яке б забезпечило кожному учневі змогу виявити закладене в ньому від природи творче начало і сформувати здатність бути суб’єктом розвитку своїх здібностей і, в підсумку, стати суб’єктом своєї життєдіяльності.

Саме це і має на меті розвивальне навчання. Тому актуальність цієї проблеми випливає сама собою. Адже, як відомо, у сучасній шкільній освіті намітилося немало позитивних тенденцій. Так, складається варіативність педагогічних підходів до початкової освіти; педагоги стали вільнішими у творчому пошукові, виникають авторські школи, використовується зарубіжний досвід; батьки мають змогу обирати педагогічну систему; дедалі більше усвідомлюється необхідність педагогічної підтримки індивідуальності дитини, побудови її власної траєкторії в освіті.

Термін „розвивальне навчання” належить великому швейцарському педагогу Йоганну Песталоцці, одному із засновників дидактики початкового навчання. Цю ідею К.Д. Ушинський назвав „великим відкриттям Песталоцці” і всіляко розвивав її у своїх підручниках.

Значний вклад у розробку психологічних основ розвивального навчання належить дослідженням Л.С. Виготського, який обґрунтував ідею про те, що навчання, яке орієнтується на завершення циклу розвитку, неефективне для загального розвитку дитини, воно не веде його за собою, а плететься у нього в хвості.

Багато уваги загальному розвитку молодших учнів приділяв В.О. Сухомлинський. Працюючи в Павлиській школі, учений створив оригінальну систему розвивального навчання молодших школярів.

В історії становлення систем розвивального навчання можна виділити такі системи розвивального навчання:

– система розвивального навчання Л.В. Занкова;

– система розвивального навчання Д.Б. Ельконіна і В.В. Давидова. Теоретичною основою розвивального навчання Д.Б. Ельконіна – В.В. Давидова була концепція навчальної діяльності школярів.

– система розвивального навчання колективу співробітників лабораторії експериментальної дидактики при Науково-дослідному інституті педагогіки Грузії під керівництвом Шалви Олександровича Амонашвілі. Теоретичною основою системи, розробленої Ш.О. Амонашвілі, була концепція гуманістично-особистісного підходу до учнів.

Ми також розглянули основні компоненти розвивального навчання на уроках у початковій школі, запропоновані О.Я. Савченко.

Вивчення соціально-психологічних характеристик учителів, що працювали чи будуть працювати за методикою розвивального навчання, дає підставу окреслити їх психолого-педагогічні характеристики:

• досить сильна спрямованість на соціальну взаємодію, яка пов’язана із високою здатністю до педагогічної діяльності;

• дуже розвинуте вміння не претендувати на свободу дитини, вміння відмовитися від власних стереотипів і звичних схем оцінки поведінки учнів;

• достатньо добре вміння бути самим собою, щирість, правдивість, розуміння своїх почуттів і справжніх намірів у спілкуванні з дитиною, яка потребує психолого-педагогічної допомоги;

• здатність сприймати учня як систему, що розвивається, а звідси – спроможність відмовитися від загрозливих і авторитарних методів впливу на нього (нападів, критики, глузування, нотацій, демонстрації своєї моральної переваги); здатність об’єктивно сприймати дитину такою, якою вона є у навчально-виховному процесі та ін.

Гіпотезу нашого дослідження ми перевірили на матеріалі проведених нами уроків, бесід з вчителями, спостережень навчально-виховного процесу. Варто сказати, що результати експериментального дослідження підтвердили правильність нашої гіпотези.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Розвиток творчих здібностей молодших школярів у роботі над текстом на уроках української мови в початкових

  Магистерская работа >> Педагогика
  ... ураховуватися і в організації гри у дитячому садку, і на уроках у початковій школі, і в усіх сферах ... поза увагою інші принципи: принципи розвитку на уроках мови читацьких інтересів ... якій реалізуються всі функції навчання: освітня, виховна, розвивальна, ...
 2. Використання проблемних ситуацій на уроках Основи здоров я у початковій школі

  Дипломная работа >> Педагогика
  ... навчання (В. Оконь), треті відносять проблемне навчання до категорії принципу ... зації навчально-виховного процесу на уроках „Основи здоров’я" в початковій школ ... і. Розвивальні ... навчання на уроках з „ Основ здоров'я" в початковій школі, ми повністю можемо реал ...
 3. Формування загальнонавчальних умінь першокласників на уроках Я і Україна

  Дипломная работа >> Педагогика
  ... істу навчання, розробка завдань із логічним навантаженням, розробка засобів їх методичної реалізації на уроках «Я і Україна» ... його розподіл за роками протягом навчання в початковій школі. Пропонований перелік може уточнювати вчитель ...
 4. Система роботи з розвитку звязного мовлення учнів на уроках української мови 5-12 клас

  Дипломная работа >> Педагогика
  ... принципи навчання української мови Поряд із загальнодидактичними принципами в методиці навчання ... реалізація є важливою умовою розвивального навчання ... у початковій школі. ... І. Інтерактивні методи навчання на уроках української мови// Початкова школа. – 2008. – ...
 5. Компютерна підтримка уроків математики у початковій школі

  Дипломная работа >> Педагогика
  ... на уроках математики у початковій школі. Об’єктом дослідження є процес навчання ... вивчаються, явища, процеси; реалізація прикладної спрямованості навчання математики з використанням І ... вчителем на основі наступних принципів: Доступність. В цьому принципі ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.001716136932373