Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Астрономия->Реферат
У кожної країни є свої гроші. Вони служать засобом обміну або засобом платежу, одиницею рахунку, засобом збереження вартості, а також використовуються...полностью>>
Астрономия->Реферат
Жоден з інструментів сучасного фінансового ринку, крім, природно, самих грошей, у всіх численних проявах їх економічних функцій, не може зрівнятися за...полностью>>
Астрономия->Кодекс
Господарський кодекс України має на меті забезпечити зростання ділової активності суб’єктів господарювання, розвиток підприємництва і на цій основі пі...полностью>>
Астрономия->Реферат
В економічно розвинутих країнах маркетинг є філософією су­часних суспільних відносин. Це один із різновидів людської ді­яльності, спрямованої на задов...полностью>>

Главная > Реферат >Астрономия

Сохрани ссылку в одной из сетей:

17


ОБЛІК НАДХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ У РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ

.Облік надходження товарів і їх реалізації є основною ділянкою бухгалтерського обліку торговельного підприємства, яка забезпечує визначення і контроль точністі і об’єктивності основного показника діяльності підприємства - обсягу товарообороту та валового доходу торгівлі як джерела покриття витрат обігу та створення прибутку підприємства. Облік надходження товарів безпосередньо пов’язаний з правильним визначенням, обліком та сплатою до бюджету податку на додану вартість.

Бухгалтерський облік надходження товарів з набранням чинності Законом України "Про податок на додану вартість" від 3.04.97 р. № 168/97 ВР зі змінами до нього від 26.09.97 р. (далі - Закон) та введенням в дію Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість від 1 липня 1997 р. № 141 зі змінами і доповненнями від 17.10.97 р. № 218 ( далі - Інструкція) в методології бухгалтерського обліку надходження товарів та податкового кредиту з ПДВ сталися грунтовні зміни. Бухгалтерський облік став ще складнішим і, головне, принципово змінився.

В статті розглядається облік надходження товарів, що оприбутковуються і обліковуються за продажними цінами, з врахуванням нормативних документів, опублікованих за станом на 1 червня 1998 р. З метою спрощення викладу матеріалу облік податкового кредиту з ПДВ розглядається в статті тільки згідно з чинними положеннями нормативних докумкентів, що діють до 1.01. 99 р., з врахуванням змін до Закону від 26.09.97 р. Питання правильності цього обліку залишається актуальним. Маємо підстави стверджувати, що певна частина головних бухгалтерів роздрібних торговельних підприємств до цього часу не зрозуміла як правильно за Інструкцією вести бухгалтерський облік розрахунків з бюджетом з ПДВ, і, в першу чергу, податкових розрахунків.

Автором зроблена спроба дати бухгалтерам рекомендації з раціональної організації і ведення бухгалтерського обліку надходження товарів та пов’язаних з ним податкових розрахунків з ПДВ, а також можливість уточнити свої облікові записи. Складність ведення цього обліку в тому, що в нормативних документах є недостатньо чітко викладені та суперечливі положення, що допускають можливість неоднозначного їх трактування і застосування. В цьому разі та у випадках, коли порядок бухгалтерського обліку нормативними документами не регламентується або недостатньо регламентується, відображення в обліку господарських операцій дається в розумінні його автором.

Необхідно підкреслити, що при значному ускладненні в останній час бухгалтерського обліку в роздрібній торгівлі, що пов’язане з новим порядком податкових розрахунків з ПДВ, пересічному головному бухгалтеру торговельного підприємства розібратись в теорії і практиці обліку надходження товарів дійсно вельми трудно.Тому автор старався дати розяснення окремих положень організації і ведення бухгалтерського обліку з посиланням на Інструкцію, а також викласти ускладнені питання методології бухгалтерського обліку як можна простіше, зрозуміліше.

З метою уникнення недоцільних повторень та в разі необхідності ув’язки викладеного матеріалу для кращого його розуміння в статті даються посилання на окремі її пункти із застосуванням спрощеної нумерації.

Із-за недостатності інструктивних матеріалів з бухгалтерського обліку та відсутності нової Інструкції з порядку обчислення і сплати податку на додану вартість (замість Інструкції № 3 від 10.02.93р.) необхідно вести облік , виходячи із положень нормативних документів, що не суперечать чинному законодавству

Склалася така ситуація, що при недостатньому інструктивному забезпеченні, при непристосованості окремих облікових регістрів до суттєво зміненого обліку бухгалтери вимушені самостійно вирішувати складні питання методології, організації і ведення бухгалтерського обліку, коли значна частина з них не має належної теоретичної і практичної підготовки. Тим більше, що не проведено відповідного навчання, не здіснена необхідна перепідготовка бухгалтерів для роботи в нових умовах.

1. При обліку надходження товарів необхідно виходити в першу чергу із наступних положень Закону України "Про податок на додану вартість":

Податок на додану вартість становить 20 відсотків бази оподаткування та додається до ціни товарів (ст. 6.1.1 ).

Продаж товарів здійснюється за договірними цінами з додатковим нарахуванням податку на додану вартість (ст. 7.1).

Датою виникнення права платника податку на податковий кредит вважається:

дата здійснення першої з подій: або дата списання коштів з банківського рахунку платника податку в оплату товарів (робіт, послуг), дата виписки відповідного рахунку (товарного чека) - в разі розрахунків з використанням кредитних дебетових карток або комерційних чеків;

або дата отримання податкової накладної, що засвідчує факт придбання платником податку товарів (робіт, послуг), ст. 7.5, 7.5.1.

До 1 січня 1999 р. датою виникнення права на податковий кредит є дата списання коштів з банківського рахунку платника податку в оп­лату товарів (ст. 11.11).

Облік надходження товарів від постачальників

2. Бухгалтерський облік надходження товарів розглядається без застосування рахунку 18 “Валові витрати” та рахунку 61 “Розрахунки по авансах”. Автор вважає доцільним використання права підприємства на незастосування рахунку 18 з метою спрощення бухгалтерського обліку та зниження затрат праці і коштів на його ведення. Що стосується рахунку 61, то в умовах широкого застосування авансових платежів постачальникам (передоплат товарів) його застосування є недоцільним та сприяє спрощенню облікових записів.

2.1. При надходженні товарів на торговельні підприємства після попередньої оплати їх вартості постачальнику сплачений податок на додану вартість відноситься на збільшення податкового кредиту записом на бухгалтерських рахунках:

Дт 68, субрахунок "З податку на додану вартість"

Кт 51 "Розрахунковий рахунок", 55, 90 і інших

Одночасно на суму податкового кредиту відображається в обліку сплата ПДВ постачальнику бухгалтерською проводкою:

Дт 60 і ін. - Кт 67-2 "З податкового кредиту"

Після одержання товарів, вартість яких оплачена постачальнику раніше, списують нарахований податковий кредит з ПДВ (п.3 Ін.)

Дт 67-2 "З податкового кредиту"

Кт 60 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" та ін. (п. 9)

2.2. У випадку надходження товарів без попередньої оплати на суму ПДВ за товарним документом податковий кредит з ПДВ нараховується по дебету рахунку 67-2, де він рахується до моменту оплати товарів постачальнику, записом на рахунках:

Дт 67-2 «З податкового кредиту»

Кт 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками» та ін.

Після оплати товарів, що надійшли від постачальника на умовах наступної оплати, в обліку мають бути зроблені записи:

Дт 68, субрахунок "З податку на додану вартість"

Кт 51 "Розрахунковий рахунок", 55, 90 і інших

Одночасно на суму податкового кредиту відображається в обліку сплата ПДВ постачальнику бухгалтерською проводкою:

Дт 60 і ін. - Кт 67-2 "З податкового кредиту" (п.9)

В результаті наведених вище записів у синтетичному і аналітичному обліку рахунок 67 "Податкові розрахунки", субрахунок 2 "3 по­даткового кредиту" закривається.

3. Вважаємо, що на платіжних дорученнях на передоплату товарів постачальникам необхідно вказувати, що здійснюється передоплата, в т.ч. сума ПДВ. При бухгалтерській обробці платіжних документів в бухгалтерії в бухгалтерській проводці треба виділити запис: Дт 68 - Кт 51. Сплата постачальнику ПДВ при передоплаті товарів повинна бу­ти виділена в обліковому регістрі, що складається по кредиту рахунку 51 "Розрахунковий рахунок" та інших рахунків у банку. За підсумком цих записів за звітний місяць треба скласти додатковий запис на відображення в обліку нарахування або списання нарахованого податкового кредиту з ПДВ (п.п. 2, 9):

Дт 60 - Кт 67-2 "3 податкового кредиту"

Згідно зі змінами до Закону України "Про податок на додану вартість" (п. 1) до 1 січня 1999 р. за отриманими але неоплаченими товарами право на податковий кредит виникає у разі списання коштів з рахунку платника в рахунок оплати товарів. Після 1.01.99 р. право на податковий кредит згідно з Законом (ст. 7.4.1) складається із сум податків, сплачених або нарахованих платником податку в звітному періоді (Дт 68 - Кт 51, 55, 90 і ін. або Дт 68-Кт60, 76).

4. У зв’язку зі змінами в обліку податку на додану вартість торговельні підприємства роздрібної і оптової торгівлі, що обліковують товари за продажними цінами, на суму податку на додану вартість збільшують торговельну націнку. ПДВ і торговельна націнка разом взя­ті складають товарні надбавки, що обліковуються на рахунку 42 "Тор­говельна націнка". Товарні надбавки обліковуються на рахунку 42, субрахунок 1 "Товарні надбавки". Однак застосовувати рахунок 42-1 "Товарні надбавки" можна лише в тому разі, коли на підприємстві здійснюється лише один вид торговельної діяльності. На підприємствах, що здійснюють 2-3 види діяльності, необхідно тільки змінити назву субрахунків з торговельної націнки на торгові надбавки, залишивши попередню нумерацію субрахунків: 42-1, 42-2, 42-3.

Підприємства, що здійснюють оптово-збутову та роздрібну торговельну діяльність і бухгалтерський облік товарів ведуть за продажними цінами, на суму сплаченого ПДВ постачальникам та нарахованого при одержанні товарів на умовах наступної оплати їх постачальникам податку на додану вартість повинні збільшити вартість куплених товарів, а також віднести на збільшення їх вартості свою торго­вельну націнку на покриття витрат обігу і створення доходу торгівлі.

Одночасно із бухгалтерськими записами на відображення в обліку податкового кредиту (Дт 68 - Кт 51 і ін. та Дт 60 - Кт 67-2, п.п. 2, 3) або на суму нарахованого податкового кредиту з ПДВ за товарним документом постачальника, якщо передоп­лата товарів не здійснена, збільшують вартість товарів до продажної складанням бухгалтерської проводки:

Дт 41 "Товари" - Кт 42-1 "Товарні надбавки"

Такою ж бухгалтерською проводкою відображають в обліку суму нарахованої підприємством торговельної націнки ( п. 5 Інструкції).

На підприємствах, що мають 2-3 види діяльності, необхідно тільки змінити назву субрахунків з торговельної націнки на торгові надбавки, залишивши попередню нумерацію субрахунків: 42-1, 42-2, 42-3.

5. Враховуючи суттєве ускладнення бухгалтерського обліку надходження товарів у зв’язку з введенням податкових розрахунків з податку на додану вартість на рахунку 67 і включенням ПДВ до складу товарних надбавок, наводимо загальну схему відображення в обліку надходження товарів у роздрібну торгівлю і податкових розрахунків з податку на додану вартість (рис. 1).

Рисунок 1Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Облік товарних операцій в торгівлі

  Реферат >> Астрономия
  ... документального оформлення й обліку надходження товарів в роздрібній торгівлі в цілому аналогічний порядку обліку цих операц ... ій у оптових підприємствах. Товари в роздр ...
 2. Бух облік реалізації товарів на підприємствах роздрібної торгівлі

  Реферат >> Астрономия
  ... продажними (роздрібними) цінами (п.п. 6, 8, 9) Отже, облік реалізації товарів у роздрібній торгівлі, визначення і відображення в обліку ... названих операцій розглянений нами в статті «Облік надходження товарів у роздрібній торгоівлі» (п.п. 21 –23). Наскільки ...
 3. Організація і методика обліку аналізу і аудиту постачання товарних запасів в роздрібній торгівлі

  Магистерская работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... форма постачання припускає надходження товарів зі складів оптових і роздрібних торгових орган ... РОЗДРІБНІЙ ТОРГІВЛІ ПРОДОВОЛЬЧИМИ ТОВАРАМИ 2.1 Документальне оформлення обліку постачання товарних запасів в роздрібній торгівлі продовольчими товарами ...
 4. Бух Облік товарних надбавок і валового доходу в роздрібній торгівлі

  Реферат >> Астрономия
  ... продажну вартість товарів. Приклад 1. На відображення в обліку надходження товарів, що оприбутковуються за ... обліку товарних надбавок в роздрібній торгівлі: 1. Нарахування товарних надбавок в сумі ПДВ на отримані товари ...
 5. Бухгалтерський облік в галузях народного господарства

  Конспект >> Астрономия
  ... іт та послуг”. 2. Облік оприбуткування товарів Методика ведення бухгалтерського обліку надходження товарів у роздрібній торгівлі наведена в таблиці 1. Для ... обліку реалізації товарів за різною формою оплати на підприємствах роздрібній торгівл ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.001878023147583