Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Право, юриспруденция->Лекция
Доказування-обгрунтування є важливою, основною, але не єдиною частиною процесу використання доказів. Використання доказів включає в себе логічні опера...полностью>>
Право, юриспруденция->Лекция
Одним із найважливіших завдань сучасної Української держави і суспільства в цілому є забезпечення суворого додержання законності, викорінення будь-яки...полностью>>
Право, юриспруденция->Лекция
Будучи специфічним, процес доказування є особливим різновидом інтелектуальної діяльності суб’єктів розслідування. Найбільш складним її елементом є зби...полностью>>
Право, юриспруденция->Лекция
Існують різні точки зору на поняття оцінки доказів: 1) встановлення достовірності свідчень про факти, що містяться в доказі (О.І. Трусов); 2) визначен...полностью>>

Главная > Шпаргалка >Право, юриспруденция

Сохрани ссылку в одной из сетей:

1. Поняття цивільного процесуального права.

2. Метод і система цивільного процесуального права.

3. Джерела цивільного процесуального права.

4. Провадження і стадії цивільного процесу.

5. Поняття принципів цивільного процесуального права та їх класифікація.

6. Конституційні принципи цивільного процесуального права.

7. Принципи цивільного процесуального права, закріплені законодавством про судочинство в Україні.

8. Принцип колегіальності і одноособовості розгляду цивільних справ.

9. Принцип доступності і гарантованості судового захисту прав і свобод людини і громадянина.

10. Принцип національної мови судочинства.

11. Принцип публічності в цивільному процесі.

12. Принцип змагальності.

13. Принцип диспозитивності.

14. Принцип незалежності суддів і підкорення їх тільки законові.

15. Принцип гласності судового розгляду і його повної фіксації технічними засобами.

16. Принцип безпосередності в цивільному процесі.

17. Принцип поєднання усності і письмовості судового розгляду.

18. Поняття цивільних процесуальних правовідносин.

19. Передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин.

20. Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин.

Зміст цивільних процесуальних правовідносин.

22. Суд – обов’язковий суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин. Склад суду. Відводи.

23. Особи, які беруть участь у справі, їх процесуальні права та обов’язки.

24. Особи, які сприяють судовому розгляду і вирішенню справи: їх права та обов’язки.

25. Поняття сторін в цивільному процесі. Процесуальні права та обов’язки сторін.

26. Процесуальна співучасть в цивільному процесі.

27. Поняття процесуального правонаступництва.

28. Неналежний відповідач і порядок його заміни.

29. Поняття і види третіх осіб в цивільному процесі.

30. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, їх процесуально-правове становище.

31. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, їх процесуально-правове становище.

32. Підстави, процесуальні форми і види участі прокурора в цивільному процесі.

33. Участь в цивільному процесі органів державної влади і місцевого самоврядування.

34. Поняття судового представництва та його види. Процесуальні повноваження представника.

35. Поняття процесуальних строків їх види та значення.

36. Обчислення і зупинення процесуальних строків.

37. Продовження та поновлення процесуальних строків.

38. Поняття і види судових витрат.

39. Витрати, пов’язані з розглядом судової справи.

40. Розподіл судових витрат між сторонами.

41. Заходи процесуального примусу.

42. Поняття та види відповідальності за порушення норм цивільного процесуального права.

43. Цивільна юрисдикція суду, її види.

44. Поняття та види підсудності.

45. Функціональна підсудність, її характеристика.

46. Територіальна підсудність, її види.

47. Поняття і види судових доказів.

48. Доказування. Елементи доказування. Предмет доказування.

49. Належність доказів і допустимість засобів доказування.

50. Пояснення сторін та їхніх представників як засіб доказування.

51. Показання свідків як засіб доказування.

52. Письмові докази, їх види.

53. Речові докази та їх дослідження.

54. Забезпечення доказів.

55. Судові доручення щодо збирання доказів.

56. Висновок експерта як засіб доказування.

57. Поняття і загальна характеристика позовного провадження.

58. Поняття позову, його елементи та види.

59. Забезпечення позову.

60. Позовна заява та її реквізити.

61. Способи захисту відповідача від заявленого проти нього позову.

62. Зміни у позовногму спорі.

63. Пред’явлення позову. Відкриття провадження у справі як стадія цивільного процесу.

64. Процесуальний порядок відкриття провадження у справі.

65. Процесуальний порядок підготовки цивільних справ до судового розгляду. Попереднє судове засідання.

66. Судові виклики і повідомлення.

67. Судовий розгляд цивільної справи як стадія цивільного процесу.

68. Судове засідання як процесуальна форма розгляду та вирішення цивільної справи.

69. Ускладнення у ході судового розгляду цивільних справ.

70. Фіксування цивільного процесу.

71. Судові рішення: поняття, суть, види. Законна сила рішення суду.

72. Вимоги до рішень суду. Форма і зміст рішення суду.

73. Усунення недоліків рішення судом, який його ухвалив.

74. Ухвали суду першої інстанції.

75. Заочний розгляд цивільної справи: поняття та особливості.

76. Поняття та особливості наказного провадження. Судовий наказ як особлива форма судового рішення.

77. Розгляд справи у порядку наказного провадження.

78. Окреме провадження: загальна характеристика.

79. Загальні правила розгляду та вирішення справ окремого провадження.

80. Розгляд судом справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи.

81. Розгляд судом справ про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності.

82. Розгляд судом справ про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою.

83. Розгляд судом справ про усиновлення.

84. Розгляд судом справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення.

85. Розгляд судом справ про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника та векселі.

86. Розгляд судом справ про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність.

87. Розгляд судом справ про визнання спадщини відумерлою.

88. Розгляд заяви про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку.

89. Розгляд судом справ про обов’язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу.

90. Розгляд судом справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб.

91. Право апеляційного оскарження та порядок його реалізації.

92. Підготовка та порядок розгляду справи апеляційним судом.

93. Повноваження суду апеляційної інстанції. Ухвали та рішення суду апеляційної інстанції.

94. Право касаційного оскарження та процесуальний порядок його реалізації.

95. Порушення касаційного провадження, підготовка та розгляд справи судом касаційної інстанції.

96. Повноваження суду касаційної інстанції. Рішення, ухвали суду касаційної інстанції.

97. Провадження у зв’язку з винятковими обставинами: поняття, особливості, суб’єкти права оскарження, форма та зміст скарги.

98. Провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами: поняття, особливості, суб’єкти права оскарження, форма та зміст заяви.

99. Звернення рішення суду до примусового виконання, виконавчі документи.

100. Повноваження суду у процесі виконання судових рішень.

101. Негайне виконання судових рішень.

102. Порядок вирішення питання про поворот виконання. Особливості повороту виконання в окремих категоріях справ.

1. Поняття цивільного процесуального права.

Цивільне процесуальне право — це сукупність правових норм, які регулюють діяльність та пов'язані з нею процесуальні правовідносини суду та інших учасників цивільного процесу, що виникають при здійсненні правосуддя в цивільних справах.

Цивільне процесуальне право мас власні предмет і метод правового регулювання, які вирізняють його серед інших галу­зей права. Предметом цивільного процесуального права с процесуальна діяльність суду та інших учасників процесу, що виникають при здійсненні правосуддя, тобто сам цивільний процес, а також система цивільних процесуальних прав і обо­в'язків суб'єктів цивільних процесуальних правовідносин та гарантій їх реалізації.

2. Метод і система цивільного процесуального права.

Під методом цивільного процесуального права слід розу­міти сукупність зикрімених у нормах цивільного процесуаль­ного права способів та засобів впливу на відносини, які регу­люються цісю галуззю права, та поведінку їх суб 'ектів.

Метод цивільного процесуального права за змістом є ім­перативно-диспозитивним. Він обумовлюється властивостями предмета цивільного процесуального права, правовим станови­щем суб'єктів цивільних процесуальних відносин та особли­вістю юридичних фактів, від яких залежить виникнення, роз­виток та припинення цивільних процесуальних правовідносин.

Імперативний характер впливу на поведінку суб'єктів ци­вільних процесуальних відносин закріплюється у нормах пра­ва, що встановлюють зобов'язання, заборону і примус. Зобо­в'язання передбачає необхідність конкретної активної поведін­ки суб'єкта цивільних процесуальних відносин. Заборона вияв­ляється у забороні виконувати (вчиняти) певні дії. Примус — у впливі, спрямованому на забезпечення виконання правил ок­ремих норм цивільного процесуального права. Імперативний спосіб визначається процесуально-нравовим становищем сулу та учасників цивільного процесу.

Диспозитивний характер означає дозвіл і право суб'єктів цивільних процесуальних правовідносин на відповідну пове­дінку в межах, встановлених нормами цивільного процесуаль­ного права. Спосіб дозволу закріплюється в нормах, що визна­чають процесуально-правове становище сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, та діяльність яких характеризується принципом диспозитивності.

Норми та інститути цивільного процесуального права об'єд­нані в єдину систему. Система цивільного процесуального права — це сукупність норм та інститутів галузі права, зумовлених предметом правового регулювання. Вона визнача­ється структурою ЦПК України та складається з двох час­тин — загальної та особливої. Загальна об'єднує норми й інс­титути цивільного процесуального права, які мають значення для всієї галузі, всіх видів провадження і стадій цивільного процесу. Особлива частина включає норми та інститути, які врегульовують порядок розгляду і вирішення справ за видами провадження та стадіями цивільного судочинства.

3. Джерела цивільного процесуального права.

Джерелами цивільного процесуального права є нормативні акти, в яких закріплені правила, що врегульовують порядок організації та здійснення правосуддя в цивільних справах.

Таким джерелом, насамперед, є Конституція України, якою встановлені основи організації і діяльності суду, правовий ста­тус громадян у цивільному судочинстві.

Джерелами цивільного процесуального права насамперед є: Цивільний процесуальний кодекс України, яким вреі-ульовано порядок судочинства в цивільних справах, Закон України "Про судоустрій України", яким встановлені мета і завдання правосуддя, методи і форми його здійснення, система органів правосуддя, основні засади організації та діяльності органів правосуддя в Україні.

До джерел цивільного процесуального права належать та­кож інші кодекси і закони України, якими визначені окремі положення цивільного процесу:

Цивільний кодекс України встановлює: окремі правила допу­
стимості доказів у цивільних справах, склад осіб, які мають
право на порушення справи в суді про визнання правочину
недійсним, окремі аспекти цивільної юрисдикції суду та ім.;

Сімейний кодекс визначає: склад осіб, які мають право на
порушення справи в суді про позбавлення батьківських прав,
обов'язкову участь органів опіки і піклування у деяких
справах із сімейних правовідносин, тощо;

Кодекс законів про працю України визначає юрисдикцію
суду у трудових справах;

Закон України "Про адвокатуру" врегульовує форми адво­
катської діяльності в цивільному судочинстві;

• Закон України "Про прокуратуру" регламентує питания участі прокурора в цивільному процесі тощо.

Джерелами цивільного процесуального права с також укази Президента та постанови Кабінету Міністрів України, інструк­ції міністерств і відомств, міжнародні договори і угоди, які визначають порядок співробітництва між національними н іно­земними органами юстиції.Похожие страницы:

 1. Цивільно-процесуальне право в системі права України

  Курсовая работа >> Государство и право
  ... ГПК). Цивільне процесуальне право також пов'язане з кримінально-процесуальним правом. Цивільне процесуальне, господарське процесуальне і кримінально-процесуальне право регулюють ...
 2. Процесуальні строки в цивільному процесі (2)

  Реферат >> Государство и право
  ... гражданского процессуального права", ред. В.В. Комаров. - X.: Право.2002г.440стр. 24. "Цивільне процесуальне право України" ... , ред. В.В. Комаров. - X.: Право. 1999р. 592стр ...
 3. Принципи та функції права

  Реферат >> Государство и право
  ... цивільного права Висновок. Список використаної літератури. Вступ Цивільне процесуальне право України і врегульоване ним цивільне ... Принцип диспозитивности советского гражданского про­цессуального права 8 Цивільне процесуальне право України. — Харків, 1992 ...
 4. Поняття адміністративного процесуального права та його місце у правовій системі України

  Реферат >> Право, юриспруденция
  ... -процесуального права з такими юридичними галузями, як: міжнародне право, цивільне право, фінансове право, екологічне право, аграрне право ... , бюджетних відносин циві­льне законодавство не застосовується...». - цивільно-процесуальним правом. Відповідно ...
 5. Адвокат в цивільному процесі

  Реферат >> Государство и право
  ... ії України і процесуальному законодавстві. У правовій літературі терміни «цивільний процес» і «ци­вільне судочинство» вживаються ... і судження М. А. Гурвича, який відзначав, що цивільне процесуальне право, регламен­туючи діяльність суду по ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0015599727630615