Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансы->Реферат
Планируя модернизацию производства, владельцам бизнеса стоит задуматься о преимуществах проектной формы финансирования. Выделение обособленного проект...полностью>>
Финансы->Реферат
В условиях рыночных отношений главной целью осуществления предпринимательской деятельности выступает финансовый результат. Он обеспечивает экономическ...полностью>>
Финансы->Реферат
Государственный контроль в России, как отдельное независимое установление в составе государственного управления, получил начало со времени издания Выс...полностью>>
Финансы->Реферат
Модель жизненного цикла ПС представляет собой логически свя­занную последовательность основных этапов разработки программно­го обеспечения — от появле...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Финансы

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Реферат

Дипломної роботи “Формування місцевих бюджетів”

Робота містить 71 сторінки, 19 таблиць, 13 рисунків, перелік використаної літератури – 36 найменувань.

Об’єктом дослідження в випускній роботі є бюджетний процес по м. Тальне, економічний аналіз стану доходів та видатків місцевого бюджету та контролю за видатками.

Мета роботи – досконало вивчити бюджетний процес, аналіз, стану і руху бюджетних коштів, відпрацювати рекомендації щодо наповнення бюджету та використання коштів.

Результатом дослідження стали пропозиції щодо удосконалення надходження доходів до місцевого бюджету м. Тальне та фінансування соціального захисту населення.

Одержані результати можуть бути використані при удосконаленні діючої бюджетної системи і аналізу на місцевому бюджеті м. Тальне.

Дата

Підпис

Зміст

Вступ 4

1. Формування місцевого бюджету. 5

1.1.Складання і виконання бюджету. 9

1.2.Проблеми збалансування місцевого бюджету 15

1.3.Доходи місцевих бюджетів 17

1.4.Видатки місцевих бюджетів 22

2. Аналіз виконання бюджету Тальнівського району 32

2.1.Аналіз місцевого бюджету по м. Тальне за 1996 – 1997 рр. 32

2.2.Аналіз видатків місцевого бюджету по м. Тальне за 1996-1997 рр. 42

2.2.1. Стан видатків на соціальний захист населення 42

2.2.2. Фінансування соціально-культурної сфери 46

2.2.3. Особливості фінансування народного господарства по місцевому бюджету м. Тальне за 1996-1997 рр. 50

2.2.4. Фінансування органів місцевого самоврядування 53

3. Шляхи вдосконалення надходжень до місцевого бюджету м. Тальне 59

3.1.Фінансове забезпечення соціальної сфери 62

Висновок 66

Використана література 68

Вступ

Для виконання своїх функцій держава повинна мати достатні грошові фонди. Ці фонди вона формує шляхом перерозподілу валового внутрішнього продукту. Найважливішим засобом через який держава здійснює розподіл і перерозподіл внутрішнього продукту є Державний бюджет. Через бюджет держава відтворюється вся багатогранна її діяльність і забезпечується виконання її доходів.

Дохідна база всіх бюджетів формується за рахунок закріплених законами держави джерел доходів по відповідній ланці бюджетної системи.

Бюджети всіх рівні складаються і виконуються згідно з бюджетною класифікацією.

На виконання як державного так і місцевих бюджетів впливають такі чинники: зростання валового внутрішнього продукту, розширення підприємствами всіх форм власності обсягу випуску товарів та їх реалізації збільшення обсягу виробництва і закупок сільськогосподарської продукції, зростання заробітної плати по установах, що фінансуються з бюджету.

Поряд з цим держава має проводити заходи по забезпеченню жорсткого режиму економії коштів, це дасть змогу зменшити видатки бюджетів усіх рівнів та збільшити виділення коштів на інвестиційну діяльність.

1.Формування місцевого бюджету.

До місцевих бюджетів належать області, райони, міські, селищні та сільські бюджети. Це фонди фінансових ресурсів, що зосереджені в розпорядженні місцевих Рад народних депутатів та органів місцевого і регіонального самоврядування кожного з них в галузі бюджету і фінансів розмежована. Всього місцевих бюджетів в Україні понад 13 тисяч. Найчисельніша група це сільські селищні та міські бюджети.

Система місцевих бюджетів існує в усіх країнах світу. Проте її розвиток і функції зумовлені рядом національних, політичних, економічних та інших факторів. Найбільший вплив мають економічні та політичні фактори. Майже в усіх країнах світу бюджетні відносини поділяються на поточні та нагальні витрати. Відповідно кожний підрозділ має свої джерела доходів. Місце в бюджеті затверджується місцевими органами влади, до державного бюджету не включаються.

У зв’язку з цим пошук форм і методів зміцнення фінансової незалежності органів місцевого самоврядування є досить актуальним завданням. Тут має бути щонайменше дві мети.

Госпрозрахункові ланки економіки повинні мати нормальні умови для господарської діяльності та бути зацікавленими в кращому використанні всіх видів ресурсі, а місцеві Ради у стабільному економічному зростанні та підвищенні ефективності всіх видів діяльності.

Цього можна досягти, якщо основу дохідної частини бюджетів становитимуть платежі за ресурсами. Такий підхід економічно обгрунтований, оскільки забезпечує реалізацію права власності місцевої Ради на ресурси надані в розпорядження і користування суб’єктами господарювання. Прив’язка доходів місцевого бюджету до платежів за ресурси створює умови за яких місцеві Ради увійдуть як рівноправний партнер. Важливо, що платежів за ресурси запобігатимуть марнотратству при їх використанні, а місцеві Ради будуть заінтересовані в розширені відтворення ресурсів та посилення контролю за їх використанням. Звідси можна зробити висновок: для покриття дефіциту бюджету є потреба у запровадженості ряду місцевих податків: на перепродаж нерухомого майна, автомобілів, технічних засобів, зборів з біржових операцій, за забруднення навколишнього середовища, податків на майно, банківських депозитів тощо. Практична реалізація цих пропозицій не викликає серйозних труднощів.

Місцеві Ради народних депутатів самостійно визначають напрямки використання коштів своїх бюджетів. Ці бюджети місять видатки на фінансування підприємств, організацій місцевого господарства на фінансування здійснюваних місцевими органами заходів у сфері освіти, культури, охорони здоров’я фізичної культури, соціального забезпечення, на утримання місцевих органів влади та управління. В умовах високих темпів розвитку науково-технічного прогресу зростають вимоги до робочої сили. Виробництво не може розвиватись без високої загальної культури, спеціальних знань, професійної підготовки працівників.

Система освіти значно впливає на рівень продуктивності праці і з цього погляду видатки місцевих бюджетів мають виробничий характер.

Турбота про підвищення культурного рівня населення виявляється у планомірному зростанні видатків бюджету на проведення культурно-освітньої роботи – утримання масових бібліотек, клубів, будинків і палаців культури, музеїв, фінансову підтримку театрально-видовищних закладів.

Важливе соціальне значення мають видатки бюджету на фінансування заходів з охорони здоров’я. Найбільшу частину в загальній сумі бюджетних видатків на охорону здоров’я становить фінансування лікувально-профілактичних закладів.

У 1995 р. на це з місцевих бюджетів було витрачено 90% всіх витрат на охорону здоров’я. Крім того, за рахунок бюджету утримується велика кількість інших лікувально-профілактичних та санітарно-епідиміологічних установ. Видатки на медичну допомогу на сучасному етапі одержують нове якісне поповнення. Розширюється робота з диспансеризації населення, боротьби з алкоголізмом, наркоманією, СНІДом.

Значні кошти виділяються на фінансування місцевого господарства. Це насамперед житлове будівництво, водопостачання, каналізація, освітлення, благоустрій міст і селищ міського типу.

Перехід до ринкової економіки потребує суттєвої реформації системи фінансового забезпечення соціальної сфери. Багато років розвиток соціальної сфери був тісно пов’язаний з суспільними фондами споживання. Разом з тим при зростанні асигнувань на соціальні потреби значних зрушень у якості соціально-культурного обслуговування за останні роки відбулося.

Причини такого становища полягають у відсутності у споживача дійових важелів контролю і оцінки якості послуг монополістичних закладів соціальної сфери, їхньої орієнтації на відомчі показники, зростаючий розрив, у рівнях оплати праці працівників соціально-культуринх закладів та інших галузей економіки, значна централізація в розділі коштів, спрощений, зрівняльний підхід до забезпечення соціальними благами і послугами.

Зрівняльний розподіл грошових ресурсів, які направляються на розвиток соціальної сфери привів до появи нового виду соціальної нерівності, зумовленою неможливістю в ряді регіонів збільшити фінансування соціальної сфери відповідно до зростання національного доходу і обсягу створюваних у регіоні фінансових ресурсів.

В умовах незалежності України та розширення самостійності територіально-адміністративних одиниць відкриваються можливості для принципово нового підходу до фінансового забезпечення потреб соціальної сфери. Вирішення потреби має бути перенесене на рівень місцевих рад. Це забезпечить дійовий контроль за розподілом ресурсів, раціональний підбір пріоритетів розвитку. Поставить фінансування розвитку соціальної сфери у залежність від зростання ефективності виробництва у регіоні. З державного бюджету мають фінансуватися лише заходи загальнодержавного значення. Справедливий і економічно обгрунтований розподіл соціальних благ і послуг може бути забезпечений тільки в межах міста або регіону. Зрозуміло, що в окремих випадках підтримка гарантованого державним законодавством рівня соціального обслуговування може потребувати субвенцій з загальнодержавного бюджету важливим напрямком поліпшення фінансового забезпечення соціальної сфери є удосконалення системи управління її розвитком. Насамперед, потрібен підхід до децентралізації управління.

Основним суб’єктом управління повинні стати постійні комісії місцевих Рад, в їх розпорядження мають бути передані відповідні грошові фонди. Вони можуть використовуватись на розвиток загальної освіти, культури, охорони здоров’я. Джерелами ресурсів для створенні цих фондів мають бути кошти місцевих бюджетів, надходження зацікавлених підприємств і організацій, власні кошти населення, пожертвування на добровільні внески, субвенції з державного бюджету.

Виконавчі органи, що існують сьогодні створені за галузевим принципом і мають подвійне підпорядкування – місцевій раді і вищому виконавчому органу. Через це вони не можуть виконувати роль суб’єкта соціально-економічної політики в місті. В їхньому розпорядженні знаходяться переважно фінансові ресурси, передбачені в місцевих бюджетах. Проте місцевий бюджет – це тільки частина фінансових ресурсів. Наприклад, у 1995 році на освіту було використано з місцевих бюджетів дещо більше ніж 65% загального обсягу коштів на ці цілі. Решту склали кошти підприємств і організацій, профспілок, та ін.

Аналогічне становище з фінансуванням охорони здоров’я, культури.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Місцеві податки і збори, їх роль у формуванні місцевих бюджетів

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... місцевих бюджетів України Розділ 3. Проблеми формування місцевих бюджетів та шляхи їх вирішення 3.1 Проблеми формування місцевих бюджет ... Розділ 3. Проблеми формування місцевих бюджетів та шляхи їх вирішення 3.1 Проблеми формування місцевих бюджетів та шляхи ...
 2. Формування і виконання місцевих бюджетів органів Державного казначейства України

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... інки стану, методики та практики формування і виконання місцевих бюджетів, визначення основних напрямків по ... і скорочення витратної частини бюджету пов’язані з удосконаленням процесу формування місцевих бюджетів. Потребує вирішення ...
 3. Видатки місцевих бюджетів

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... фінансування видатків місцевих бюджетів Практика, що склалася у формуванні місцевих бюджетів, залишається багато ... Проблеми формування місцевих бюджетів // Економіка. Фінанси. Право. - 1999. - № 6. Мельник П.В. Проблеми формування місцевих бюджетів: ...
 4. Бюджетна система України Місцеві бюджети

  Дипломная работа >> Финансы
  ... Поряд з тим новий порядок формування місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин ма ... . Лісовська Л.П., Ганевич Д.М. Формування місцевих бюджетів.//Фінанси України.-1996.-№7.-с.11 ... Мельник С., Криниця С. Про формування місцевих бюджетів.// Економіка України.- ...
 5. Механізм формування доходної частини місцевих бюджетів

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... ів формування місцевих бюджетів. ІІ-Проаналізувати власні доходні джерела місцевих бюджетів та шляхи їх мобілізації у місцевий бюджет. ... ”- ЧиркаД. «Напрямки збалансування місцевих бюджетів», РоманківВ. «Формування місцевих бюджетів», КриницяС. «Зміцнення фі ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0013968944549561