Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Реферат
В условиях рыночной экономики успех предприятия зависит от множества факторов, но умение грамотно управлять всеми подразделениями фирмы играет одну из...полностью>>
Экономика->Реферат
Система внутреннего контроля на предприятии организуется с целью осуществления упорядоченной и эффективной деятельности предприятия, обеспечения соблю...полностью>>
Экономика->Реферат
The Economic theory studies the history of economic thought, political economy, microeconomics, macroeconomics, international economy, world economics...полностью>>
Экономика->Контрольная работа
Фирмы по-разному подходят к проблемам ценообразования. В мелких цены часто устанавливаются высшим руководством. В крупных компаниях проблемами ценообр...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти та науки України

Державний вищий навчальний заклад

«Донецький національний технічний університет»

Красноармійський індустріальний інститут

Кафедра Економіки і управління підприємством

Курсова робота

з дисципліни «Внутрішній економічний механізм підприємства»

на тему: «Виробнича програма підприємства»

Виконала:

студентка групи ЕПР-06-7

ІІІ курсу ДЗФН

Білоглазова Д.О.

З\к № 140611

Перевірила:

Школяренко О.О.

Красноармійськ 2009

Реферат

Об’єм курсової роботи: 28 с, 5 джерел.

Об’єктом дослідження є виробнича програма підприємства.

Мета роботи – обґрунтування виробничої програми підприємства, аналіз та розроблення виробничої програми; напрямки підвищення виробничої ефективності програми підприємства.

Розкрито аспекти виробничої програми підприємства, обґрунтовано виробничу потужність та принципи обчислення за універсальною методикою виробничої програми підприємства.

Ключові слова: ПІДПРИЄМСТВО, ВИРОБНИЧА ПРОГРАМА ПІДПРИЄМСТВА, ПІДРОЗДІЛИ ПІДПРИЄМСТВА, ПЛАНУВАННЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ НОРМ, ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА.

Зміст

Вступ 4

1. Зміст і порядок розроблення виробничої програми підприємства 6

1.1 Порядок розроблення виробничої програми підрозділів підприємства 6

1.2 Планування виробничої програми підприємства 8

1.3 Види норм, які застосовуються при плануванні та їх класифікація 10

2. Обґрунтування виробничої програми виробничою потужністю 13

2.1 Економіка формування виробничої потужності підприємства 13

2.2 Методика обчислення виробничої потужності у різних видах виробництва 15

2.3 Принцип виробничої потужності підприємства 17

3. Напрямки підвищення ефективності діяльності підприємства в ринковому середовищі 19

3.1 Напрямки підвищення ефективності функціонування підприємства 19

3.2 Універсальний метод прогнозування та планування ефективної виробничої програми 20

Висновки 22

Список використаних джерел 24

Вступ

Виробнича програма підприємства (план виробництва і реалізації продукції) – це заздалегідь запланований підприємством певний обсяг випуску продукції визначеного асортименту і якості.

Асортимент продукції – це набір різновидів продукції (послуг), яку виготовляє (надає) підприємство.

Вихідними даними для планування виробництва продукції певного асортименту є виявлення потреби в ній і оцінки можливостей підприємства його забезпечення.

При плануванні виробництва і реалізації продукції використовують нормальні, умовно-натуральні, вартісні та трудові (нормативну трудомісткість) показники вимірювання обсягу виробництва.

У машинобудуванні традиційно використовують натуральні показники: штуки, секції, тонни. Наприклад, випуск верстатів планується в штуках, тепловозів – у секціях, холодильних пристроїв – в комплектах і т.д. Вимірювання обсягів в натуральних показниках необхідне для маркетингових досліджень і визначення потреби у певному асортименті. Однак натуральні показники дають змогу визначати обсяги лише однорідної продукції. При великій різноманітності типорозмірів продукції порідненого призначення використовуються умовні-натуральні показники: умовні комплекти, умовні тонни та ін.

Система вартісних показників застосовується для визначення обсягу реалізованої, товарної і валової продукції.

Реалізована продукція – це вартість готових виробів і напівфабрикатів власного виробництва, а також робіт промислового характеру, за які одержано оплату.

Згідно з договором підприємство може встановлювати порядок, за яким торг від реалізації продукції (робіт, послуг) визначається за вартістю відсадженої продукції (виконаних робіт, послуг), вказаної в оформлених для плати покупцем (замовником) розрахункових документах.

Товарна продукція – вартість виготовлених для продажу (відпуску) на сторону готових виробів, напівфабрикатів і послуг промислового характеру.

Валова продукція – це вартість всієї готової і незакінченої продукції, незалежно від ступеня її готовності.

В процесі планування виробничої програми підприємство керується трьома найважливішими критеріями, які визначають економічну ефективність вибраного асортименту продукції. Це динаміка обсягу збуту продукції на ринку, ступінь стабільності обсягу реалізації і рівень норми і маси прибутку, який передбачається одержати підприємству. При цьому необхідно врахувати реальний життєвий цикл виробу на ринку.

1. Зміст і порядок розроблення виробничої програми підприємства

1.1 Порядок розроблення виробничої програми підрозділів підприємства

Виробнича програма підрозділів основного виробництва – це сукупність продукції певної номенклатури й асортименту, яка має бути виготовлена в плановому періоді у визначених обсягах згідно зі спеціалізацією і виробничою потужністю цих підрозділів. Виробнича програма є надзвичайно важливим розділом плану роботи підприємства і його виробничих підрозділів, оскільки вона виражає зміст їх основної діяльності та засоби досягнення стратегічної мети.

Порядок розроблення виробничої програми значною мірою залежить від призначення їх продукції та економічного статусу. Передусім тут має значення технологічний зв'язок між підрозділами, ступінь завершеності в них циклу виготовлення продукції, спрямування її на подальшу обробку, внутрішньо коопераційні потреби на ринок, за межі підприємства.

План виробництва охоплює виготовлення продукції за номенклатурою і загальним обсягом у певному вимірі. Завдання за номенклатурою на плановий період складається з переліку найменувань продукції, яку слід виготовити, та її обсяг у натуральному виразі. Це завдання конкретизує за часом виконання в оперативно – календарних планах (планах-графіках).

При визначенні номенклатури й обсягу виробництва продукції підрозділами підприємства важливе значення має вирішення питання про співвідношення власного виробництва і купівлі на ринку окремих частин виробів. Ця проблема розв’язується з урахуванням таких чинників, як можливість власного виробництва, якість виробів та їх вартість.

Планово – облікові одиниці, у яких встановлюється завдання цехам, мають різний ступінь деталізації для різних цехів і типів виробництва. Виробнича програма випускних цехів визначає найменування й обсяг готових виробів згідно з планом виробництва підприємства.

Необхідною умовою ритмічної роботи всіх виробничих підрозділів підприємства, випуску і поставки продукції згідно з договорами є своєчасне забезпечення складальних процесів потрібними наборами деталей, тобто виготовлення деталей на всіх стадіях технологічного процесу повинно бути комплексним. Для забезпечення цієї вимоги важливе значення має організація планування й обліку виготовлення продукції на такому організаційному рівні, як бригада за умов бригадної форми організації праці.

Для того, щоб продукція виготовлялась бригадами комплектно, слід обґрунтовано вибрати планово-облікові одиниці для бригади. Такими номенклатурними позиціями можуть бути бригадокомплекти – набір деталей, заготовок, що входять у певний виріб і виготовляються конкретною бригадою.

При оперативному плануванні серійного виробництва продукції важливе значення має вибір величини партії деталей, що обробляються безперервно на кожній операції без переналадки устаткування.

Крім планування випуску продукції у натуральному виразі, визначається загальний її обсяг у межах певного підрозділу. Цей показник виконує ряд функцій залежно від специфіки підрозділу. Він використовується для визначення частки підрозділу в загальному обсязі продукції підприємства, динаміки обсягу виробництва, продуктивності праці, оцінки діяльності, а в підрозділах, що виготовляють готову продукцію на ринок, - для обчислення обсягу продажу і прибутку.

Основним показником обсягу продукції підрозділу є його кінцева продукція. В неї входять вироби, складальні одиниці, які пройшли виробничий процес у даному підрозділі, відповідають стандартам чи технічним умовам і надходять в інші підрозділи або на склад готової продукції. На середніх і великих підприємствах з розвиненої виробничою інфраструктурою та поряд з розробленням виробничих програм підрозділів основного виробництва складаються плани виробництва допоміжних підрозділів.

1.2 Планування виробничої програми підприємства

При плануванні виробництва і реалізації продукції використовують нормальні, умовно-натуральні, вартісні та трудові (нормативну трудомісткість) показники вимірювання обсягу виробництва.

У машинобудуванні традиційно використовують натуральні показники: штуки, секції, тонни. Наприклад, випуск верстатів планується в штуках, тепловозів – у секціях, холодильних пристроїв – в комплектах і т.д. Вимірювання обсягів в натуральних показниках необхідне для маркетингових досліджень і визначення потреби у певному асортименті. Однак натуральні показники дають змогу визначати обсяги лише однорідної продукції. При великій різноманітності типорозмірів продукції порідненого призначення використовуються умовні-натуральні показники: умовні комплекти, умовні тонни та ін.

Система вартісних показників застосовується для визначення обсягу реалізованої, товарної і валової продукції.

Реалізована продукція – це вартість готових виробів і напівфабрикатів власного виробництва, а також робіт промислового характеру, за які одержано оплату.

Згідно з договором підприємство може встановлювати порядок, за яким торг від реалізації продукції (робіт, послуг) визначається за вартістю відсадженої продукції (виконаних робіт, послуг), вказаної в оформлених для плати покупцем (замовником) розрахункових документах.

Товарна продукція – вартість виготовлених для продажу (випуску) на сторону готових виробів, напівфабрикатів і послуг промислового характеру.

Валова продукція – це вартість всієї готової і незакінченої продукції, незалежно від ступеня її готовності.

В процесі планування виробничої програми підприємство керується трьома найважливішими критеріями, які визначають економічну ефективність вибраного асортименту продукції. Це динаміка обсягу збуту продукції на ринку, ступінь стабільності обсягу реалізації і рівень норми і маси прибутку, який передбачається одержати підприємству. При цьому необхідно врахувати реальний життєвий цикл виробу на ринку.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Виробнича програма підприємства (2)

  Курсовая работа >> Экономика
  ... ів. Для того, щоб вірно сформувати виробничу програму підприємства, у його бізнес-плані повинна бути ... продукції. Оптимальна виробнича програма – це програма, яка відповідає структурі ресурсів підприємства та забезпечу ...
 2. Виробнича програма та її ресурсне обґрунтування

  Контрольная работа >> Экономика
  ... поточного плану підприємства є виробнича програма або план виробництва та реалізації продукції. Виробнича програма підприємства (план ... додається виробнича програма підприємства, стосовно якої визначено потужність. Виробнича потужність підприємства встановлю ...
 3. Розробка виробничої структури підприємства (2)

  Курсовая работа >> Менеджмент
  ... і і формуємо остаточно виробничу програму підприємства. Таблиця 3. Розрахунок виробничої програми підприємства. Вид обладнання Вир. потуж ... часу (1552,2 год). Oтже, розробивши виробничу програму підприємства ми визначили максимальний випуск продукц ...
 4. Моніторинг виробничої програми підприємства

  Контрольная работа >> Экономика
  ... виробнича програма підприємства за ринковими потребами сформована ефективно. Ресурсне обґрунтування виробничої програми підприємства ... а) обсяг виготовленої продукції в натуральному вираженні (виробнича програма підприємства) QФ (дані індивідуального вар ...
 5. Поняття і показники виробничої потужності підприємства

  Лекция >> Менеджмент
  Поняття і показники виробничої потужності підприємства Кожне підприємство як товаровиробник має певну виробничу потужність ... додається виробнича програма підприємства, стосовно якої визначено потужність. 2. Виробнича потужність підприємства встановлю ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019779205322266