Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансы->Реферат
На рубеже XX-XXI вв. международный бизнес (предпринимательство) стал настолько всеобъемлющим и всепроникающим феноменом современной цивилизации, что д...полностью>>
Финансы->Реферат
Объективная необходимость функционирования системы межбюджетных трансфертов в федеративных государствах обуславливается, прежде всего, социально-эконо...полностью>>
Финансы->Реферат
При реализации основных средств, иного имущества, по которым начисляется износ, за себестоимость принимается их остаточная стоимость. В случае реализа...полностью>>
Финансы->Реферат
В настоящем этапе происходит становление российской налоговой системы. Создаются нормативно-правовые основы её функционирования. Идет процесс активног...полностью>>

Главная > Реферат >Финансы

Сохрани ссылку в одной из сетей:

РЕФЕРАТ

З дисципліни “економіка підприємства”

на тему:

Залучення іноземних інвестицій

для розвитку та посилення ефективності

діяльності суб’єктів господарювання.”

План

1. Необхідність залучення , види , форми і структура іноземних інвестицій .

2.Державне регулювання та ефективність залучення іноземних інвестицій .

Розвиток і посилення ефективності господарювання виробничих підприємств України значною мірою залежить від загально державного інвестеційного потенціалу , який формується з рахунок різних фінансових джерел , у тім числі іноземних інвестицій .За кризового стану більшості вітчизняних підприємств та організацій , за браком власних інвистційних ресурсів та інтенсивною інтернаціоналізацією виборничо-господарських систем об’єктивно необхідним стає все ширше залучення іноземних інвестицій .Останні використовуються для фінансовоє підтримки вітчизняних товаровиробників та інших суб’єктів господарювання , запровадження нових технологій , нарощування експортного потенціалу , структурної перебудови економіки .

Іноземне інвестування може здійснюватися в різних формах залежно від типу інвестора , його мети та ступеня ризику , на який він готовий .Основними типами прямихь іноземних інвестицій зазвичай бувають : а) створення спільних підпиємств; б) започаткування діяльності дочірних підприємств; в) укладання ліцензійних угод з відчизняними фірмами; г) придбання неконтрольних паккетів акцій вітчизняних фірм-емітентів;

д) купівля контрольних пакетів акцій у підприємств , що їх випускають і релізують .

Спільні підприємства створюються та юправляються спільно іноземними інвестиціями й місцевими парламентами .У ролі останніх виступают найчастіше приватні фірми ,але такими можуть інколи бути й державні підприємства . Кілька іноземних інвестицій з різних країн можуть створити спільне підприємство в третій країні з метою зменшення стартових інвестиційних витрат. Спільні підприємства дають змогу зарубіжним інвесторам мати більшу нішу на місцевому ринку з меншим підпиємницьким ризиком, ніж за прямої купівлі місцевої фірми на аукціоні або створення дочірнього підприємства.

Створення власних дочірніх підприємств як варіант вкладення капіталу є найбільш ризикованим і зв’язаним із найбільшими зобов’язаннямим з боку іноземного інвестора. Такий варіант, як право, застосовується в країні, на ринках котрої можна досягнути найбільшого потенціалу для отримання прибутку ( до-ходу ).

Ліцензійну угоду місцева фірма укладає здебільшого з відповідною транснаціональною компорацією .

Відповідно до ліцензійної угоди остання передає право на використання нової технології місцевій фірмі , яка стає відповідальною за маркетинг і виробництво певного товару . Така угода дає іноземному партнеру можливість виходити на ринок з мінімальним підприємницьким ризиком . Крім того , іноземні інвестори можуть придбати акції місцевої фірми , з якою укладено ліцінзійну угоду .

Придбання неконтрольних пакетів акцій місцевих фірм здійснюється іноземним інвестором через пряму купівлю на місцевому фондовому ринку . Оскільки іноземні партнери внаслідок придбання такої кількості акцій не набувають права контролювати діяльність місцевої фірми , то такі інвестиції заведено називати , як ми вже зазначали , портфельними ( пасивними ).

Таким способом інвестування використовується переважно в процесі приватизаці місцевих підприємств або обміну боргів приватних чи державних суб’єктів господарювання на їхні акції .

Контрольні пакети акцій місцевих фірм іноземні інвестори можуть придбати різними способами ( прямою купівлею , у процесі приватизації , обміну боргів на акції тощо ). Цей варіант інвестування вітчизняних фірм ( підприємств , організацій ) надає право контролювання їхньої діяльності . Водночас він передбачає більшість зобов’язань іноземного інвестора і триваліший час для одержання очікуваних прибутків . Проте така форма інвестування забезпечує значні вигоди місцевим підприємства : прискорює оновлення номенклатури продукції , що виробляється , допомагає покривати борги за комунальні послуги тощо .

Дуже важливим для іноземних інвесторів є встановлення ступення привабливості інвестування в місцевій фірмі . Потенційні іноземні інвестори , коли приймають рішення про доцільність інвестицій у тій чи тій країні , звертають увагу на наявність достатніх ознак привабливості інвестування . До таких ознак належать :

1 . характеристика місцевого ринку ;

2 . доступність ринку з погляду сприятливого законодавчого середовища ;

3 . наявність у достатній кількості кваліфікованої робочої сили , її реальна вартість і продуктивність ;

4 . ступінь валютного ризику ;

5 . можливість репатріації капіталу ;

6 . сртан захсту інтелектуальної власності ( ця ознакає пріори-

тетною , особливо для динамічних галузей - виробництва комп’ютерів );

7 . торгова політика , яка істотно впливає на вартість і масштаби експорту та імпорту певної продукції ;

8 . міра державного регулювання економіки , що є важливим для захисту інтересів виборників і споживачів , а також для сприяння припливу іноземних інвестицій ;

9 . наявність або можливість запровадження податкових та інших пільг , що стимолюють активне залучення іноземних інвестицій ;

Види іноземних інвестицій :

1)Будь-які види цінних паперів , корпоративних прав у конверто- ваній валюті ;

2)Будь-яке рухоме і нерухоме майно та майнові права ;

3)Валюта України ;

4)Іноземна валюта ;

5)Грошові вимоги та вимоги виконання договірних зобов’язань , що гарантовані відповідними банками , у конвертованій валюті ;

6)Права інтелектуальної власності , вартість яких у конверто ваній валюті відповідно підтверджено ;

7)Право на здійснення господарської діяльності;

8)Інші цінності ;

Форми іноземних інвестицій :

1)Придбання прав на використання природних ресурсів і на ко- ристування землею ;

2)Придбання інших майнових прав ;

3)Інші форми за договорами з вітчизняними підприємцями ;

4)Придбання нерухомого чи рухомого майна , або окремих видів цінних паперів ;

5)Створення підприємств , що повністю належать іноземним

інвесторам , або придбання у власність діючих підприємств

повністю ;

6)Пайова участь у спільних підприємствах , або придбання

частки діючих підприємств ;

10 . Політична стабільність , яка в кінцевому підсумку є найваж- ливішою ознакою для прийняття рішення про доцінність інвес- тування , оскільки зарубіжні івестори просто небудуть резикува-ти своїми капіталами в нестабільному політичному середовищі ;

11. Сприятливий економічний клімат , підтримування низького й передбачуваного рівня інфляції ;

12 . Достатній розвиток інфраструктури виробництва та рин- ку , наявність або можливість створення зон вільної торгівлі .

За останні кілька років помітно змінилася галузева структура іноземних інвестицій в Україну . Якщо 1994 р. їхня питома вага у виробничих галузях становила 92,9% загального обсягу, то 1999 р. - приблизно 80% . При цьому в промисловості України вана знизилась з 52,5 до 35% . У 3 рази скоротилися іноземні інвестиції в чорну та кольорову металургію ( з 7,5 до 2,5% ); у 2,5

раза - у легку промисловість ( з 5,6 до 2,2% ); в 1,7 раза - у маши- нобудування і металообробку ( з 17,3 до 10,0% ). Водночас обсяг

прямих іноземних інвестицій збільшився в торгівлю ( з 22,2 до 34,8% ), невиробничу сферу в цілому ( з 7,1 до 20% ), у тім числі в

охорону здоров’я - у понад 50 разі .

Законодавче регулювання іноземних інвестицій у національну

економіку здійснюється кількома законами України , ухваленими

протягом 1991-1996 рр. Верховною Радою , і декретом Кабінету

Міністрів України .

Закон України “Про захист іноземних інвестицій на Україні”

1991 р. передбачає , що :

а) інвестиції , прибутки , законні права та інтереси іноземних інвесторів захищаються законами України ;

б) держава не може реквізувати іноземні інвестиції за вийнят- ком випадків стихійного лиха ;

в) іноземним інвесторам гарантується можливість переказу за кордон їхніх прибутків та інших сум , отриманих на законних під- ставах .

Національний режим інвестиційної та іншої господарської діяльності щодо іноземних інвестицій встан6овлено Законом України “Про іноземні інвестиції” ( 1992 р. ). Цим законом передбачено , що :

1) іноземні інвестиції в Україні не підлягають націоналізації ;

2) іноземні інвестори мають гарантії на 10 р. на випадок змін за-

конодавства України про іноземні інвестиції ;

3) встановлюється низка податковиг пільг для підприємств з іноземними інвестиціями .

Використана література:

1. С. Ф. Покропивний “Економіка підприємства”

Підручник Київ 2001

2. С. Ф. Покропивний В. М. Колот “Підприємство:

стратегія , організація , ефективність.”

Навчальний посібник - Київ , КМЕУ , 1997.

3. Т. О. Примак “Економіка підприємства”

Навчальний посібник , Київ 1999


Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Напрямки залучення іноземних інвестицій у вітчизняне виробництво

  Реферат >> Экономика
  ... кордоном для підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, що працюють над проблемами залучення іноземних інвестиц ... іх субктів у сфері економічної діяльності. Світова практика свідчить про ефективність ...
 2. Підприємницька діяльність як суб’єкт господарювання

  Шпаргалка >> Менеджмент
  ... - розробка і використання стимулів до ефективної взаємодії субктів діяльності та їх високорезультатівному праці. ? Контроль ... інвестицій і сучасних засобів праці підприємства та організації можуть скористатися для оновлення й розвитку ...
 3. Економічний та соціальний розвиток Дніпропетровський області

  Курсовая работа >> Экономика
  ... Зросла ефективність роботи господарського комплексу області, фінансовим результатом від звичайної діяльності суб’єктів господарювання ... іноземного інвестування, форми та змісту інвестиційних проектів; сприяння залученню іноземних інвестицій у малий та середн ...
 4. Фінанси та фінансова система України

  Шпаргалка >> Финансовые науки
  ... для розвитку зовнішньої торгівлі, відкриває шлях до посилення ... стимулює приплив іноземних капіталів, ↓ ... дом–ні госп–ва, ... для їх успішного функціонування, на підвищення ефективності діяльності суб’єкт ... нвестиційні фінансово- кредитні установи (інвестиц ... та залучених ...
 5. Теоретичні основи вивчення сутності грошей

  Шпаргалка >> Финансовые науки
  ... для розвитку зовнішньої торгівлі, відкриває шлях до посилення ... та розвиток іноземних інвестицій в економіку країни, 6) ввезення та ... пов’язаними з їх залученням. Так, страхова компан ... для їх успішного функціонування, на підвищення ефективності діяльності суб’єкт ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0013730525970459