Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Маркетинг->Контрольная работа
Основными конкурентами ООО «Кафэшн» являются: Levi’s, Big star, Lee, Wrangler и др. Конкурентоспособность предприятия напрямую зависит от конкурентосп...полностью>>
Маркетинг->Дипломная работа
Современная банковская сфера - это важнейшая сфера национального хозяйства любого государства. В последние годы она претерпела значительные изменения....полностью>>
Маркетинг->Контрольная работа
Мероприятия по продвижению товаров имеют три главные цели: информировать, убеждать и напоминать. ИНФОРМИРОВАНИЕ - это первоочередная цель продвижения,...полностью>>
Маркетинг->Курсовая работа
В данной курсовой работе приведены результаты маркетингового исследования потребительского рынка мототехники г. Абакана. Исследования проводились с це...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Маркетинг

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Донецький інститут туристичного бізнесу

Кафедра менеджменту

Курсова робота

з дисципліни: Менеджмент організації на тему:

Управління діяльністю підприємства інфраструктури туристичного бізнесу (за прикладом магазина "Тур Стиль")

Студентка Строєва Є.С.

Курс V група МО-06В

Керівник к.е.н., доц.. Стеценко І.Т.

Донецьк 2010

Реферат

Курсова робота складається зі 44 с., 1 рис.,8 таблиць, 8 використаних джерел, 2 додатка

Метою курсової роботи є формування професійної компетенції менеджера з конкретної проблеми, та індивідуального підходу до виконання управлінської діяльності, вироблення гнучкого наукового мислення, формування глибоких спеціальних знань, творчого, новаторського та системно-дослідницького підходу до вирішення проблем управління, здібності організовувати управлінську діяльність.

Завданням курсової роботи є вироблення вмінь використання теоретичних знань для вирішення практичних завдань менеджменту організації.

Зміст

Вступ

1. Інфраструктура туристичного бізнесу

1.1 Поняття інфраструктури бізнесу

1.2 Основні елементи інфраструктури бізнесу

2 Особливості інфраструктури туристичного бізнесу

2. Управління діяльністю магазину «Тур Стиль»

2.1 Загальна характеристика

2.2 Асортимент і ціна товару

2.3 Організація продажу товару

2.4 Результати комерційної діяльності магазину

3. Шляхи вдосконалення управління діяльністю магазину «Тур Cтиль»

3.1 Розробка лояльної програми для постійних клієнтів

3.2 Підвищення прибутку та іміджу магазина за рахунок розширення асортименту

3.3 Посилення реклами, як спосіб залучення клієнтів

Список використаної літератури

Додатки

Вступ

Туризм, який є феноменом розвитку суспільства в XXI столітті, бурхливо розвивається і, завдяки соціальному, політичному і економічному прогресу за останні двадцять років, він став доступний все більш широким верствам. За масштабами діяльності і стабільним темпам зростання, індустрія туризму займає передові позиції у світовій економіці. Існують різні види туризму такі як лікувально-оздоровчий, діловий, екстремальний, релігійний, екологічний і т.п. Для деяких з них потрібно спеціальне туристичне спорядження, яке можна придбати в спеціальних, і не тільки, туристичних магазинах. У цих магазинах також можна знайти не тільки спорядження, а й різні аксесуари для безпечного і комфортного подорожі. Такі підприємства туристичної інфраструктури як магазини туристичного спорядження та аксесуарів є невід'ємною частиною туристичного бізнесу.

1. Інфраструктура туристичного бізнесу

  1. Поняття інфраструктури бізнесу

Термін "інфраструктура" з'явився в економічній літературі в кінці 40-х років ХХ-го століття. За своїм економічним і управлінському змістом являє собою сукупність галузей, великих об'єктів, видів діяльності, що забезпечують функціонування визначальних галузей народного господарства, що становлять основу соціально-економічного розвитку держави, а також сприяють нормальній роботі великих промислових і сільськогосподарських підприємств, де виробляються матеріально-речові цінності і закладаються основи збільшення прибутку. Економічний потенціал інфраструктури представляє сукупність трудових, матеріальних і фінансових ресурсів, які держава виділяє на її функціонування і розвиток. Процеси розвитку економічного потенціалу інфраструктури знаходять відображення в інвестиційній політиці, що представляє сукупність методологічних принципів формування і реалізації програм інвестицій. Залежно від сфери функціонування інфраструктури можна класифікувати на економічну, соціальну, виробничу і ринкову. Остання і є одним з важливих умов і основним атрибутом формування ринкової системи управління. Інфраструктура - це обов'язковий компонент будь-якої цілісної економічної системи. (3)Важливою умовою для розвитку підприємництва в країні є наявність і розвиненість інфраструктури, що забезпечує обраний вид бізнесу. Сучасний бізнес не може замикатися сам на собі, йому необхідно відповідне забезпечення, кооперація з іншими виробництвами і організаціями, іншими словами, повинна бути розвинена інфраструктура підприємництва. Інфраструктура являє собою сукупність організаційно-правових форм, які відзначають рух ділових відносин і погоджувати ці відношення при всьому їх розмаїтті в одне ціле. (2)Інфраструктура бізнесу - це сукупність організацій, які опосередковує взаємодію між кінцевими учасниками ділових зв'язків, і сукупність процесів за участю даних організацій. Сукупність організацій, опосередковуючи ділові зв'язки між суб'єктами бізнесу, може бути визначена як інституційна інфраструктура бізнесу. Сукупність процесів, що розгортаються за участю цих організацій, - як мобільний інфраструктура бізнесу. Тому, скажімо банківська справа або торгівля виступають як мобільний інфраструктура виробничого і споживчого бізнесу, а в свою чергу комерційні банки і магазини - як елементи їх інституціональної інфраструктури. Без наявності мобільної інфраструктури сучасний бізнес не може ефективно розвиватися, в ньому не можуть належним чином проявлятися інтегративні тенденції. Інституційна інфраструктура бізнесу являє собою організаційні інститути, за допомогою яких підприємницькі структури можуть встановлювати ділові взаємини або вести комерційні операції. Такими є, наприклад, банки, які надають фінансові послуги, комерційні підприємства, що займаються оптовою і роздрібною торгівлею товарів (торгові будинки, магазини, комерційні намети), спеціалізовані фірми, які надають консультаційні послуги (юридичні, бухгалтерські), навчальні заклади, що забезпечують підготовку працівників різної кваліфікації, рекламні агентства, рекрутингові фірми, що займаються підбором та працевлаштуванням персоналу, транспортні фірми, що виконують замовлення з доставки та переміщення вантажів, страхові компанії, фірми, що забезпечують зв'язок, вихід в Інтернет, фірми, що забезпечують комунальні послуги (водо-, тепло-, енергопостачання , вивіз сміття). Деякі види діяльності, що опосередковують зв'язку суб'єктів виробничого і споживчого бізнесу, представлені в таблиці 1.1.1.

Табл.1.1.1. - Види діяльності деяких інститутів інфраструктури бізнесу

Види діяльності

суб'єкти

об'єкти

зміст

місце

комерційна

Агенти, дилери, дистриб'ютори, комісіонери, брокери, оптові та роздрібні торговці

товари

Купівля-продаж товарів

Магазини, кіоски, біржі, ярмарки, аукціони

фінансова

Кредитні організації, фонди, страховики, брокери

гроші, позики, облігації, валюта, інвестиції, розрахунк, платежі

Залучення коштів, видача позичок, комісійні операції з цінними паперами, страхування

Банки, біржі, страхові компанії, інвестиційні фонди

консалтингова

Консультанти

рекомендацфї

Аналіз, проект

фірма

Перелічені та інші види діяльності, які в тій чи іншій мірі опосередковує взаємодію між виробниками товарів (виробничих послуг, робіт), з одного боку, і споживачами їх, - з іншого, утворюють інфраструктуру споживчого та виробничого бізнесу. У той же час ділові зв'язки інших суб'єктів бізнесу мають свою інфраструктуру. Наприклад, кредитні відносини між кредиторами і позикоотримувачами опосередковуються угодами зі страхування кредитних ризиків, торговими операціями, у тому числі в сфері роздрібної торгівлі, наданням консультаційних послуг кожному із суб'єктів бізнесу. Наймання працівників підприємцями опосередковується банками, службами зайнятості, торгівлею засобами виробництва і предметами споживання, сферою споживчих послуг. У цілому різні види бізнесу відіграють роль інфраструктури один для одного. Елементи інституційної інфраструктури бізнесу створюють економічні та організаційні умови для взаємодії суб'єктів бізнесу. Вони зазвичай являють собою так звані контактні аудиторії - угрупування елементів інфраструктури по потребам організації суб'єктами бізнесу своєї діяльності. Кожна угода має свою контактну аудиторію - групу компаній, без яких дана угода не може бути здійснена в принципі. Інфраструктура бізнесу забезпечує рух матеріальних ресурсів, робочої сили, інформації, капіталу як єдиного цілого. Підводячи підсумок вищевикладеного, підкреслимо, що інфраструктура бізнесу виконує суттєву роль у забезпеченні діяльності кожного із суб'єктів бізнесу, яка полягає в наступному:- Забезпечення суб'єктам бізнесу можливості спеціалізації в обраних видах ділової діяльності;- Сприяння всім суб'єктам бізнесу в реалізації їхніх інтересів;- Сприяння прискоренню господарських процесів і підвищенню динамізму ділової активності;- Формування суспільних регуляторів ділової активності, що володіють здатністю здійснювати її моніторинг та контроль за розвитком і взаємодією елементів середовища бізнесу;- Прогнозування, а при необхідності програмування розвитку бізнес-середовища та її елементів. Так, для фірми, зайнятої виробничою діяльністю (наприклад, меблева фабрика), інституційної інфраструктурою є такі суб'єкти бізнесу:- Комерційні банки, які забезпечують проведення даною фірмою розрахунків з постачальниками, покупцями, податковими органами. Керівництво фірми дає банку розпорядження про те, кому, в якій сумі, а іноді - і на яких умовах зробити перерахування грошових коштів. Банк виконує ці вказівки, звільняючи тим самим виробничу фірму від необхідності займатися здійсненням процесу руху грошових коштів;- Фірми, що займаються роздрібною торгівлею меблями. Вони або безпосередньо, або через посередницьку ланку купують або отримують продукцію для реалізації кінцевим споживачам. Їх завдання - створити умови для успішної роздрібної реалізації меблів. Займаючись своєю роботою, вони тим самим звільняють фірму-виробника від вирішення цього завдання;- Рекрутингові агентства на замовлення фірми-виробника меблів підбирають фахівців певної спеціальності і кваліфікації, і представляють їх кандидатури для розгляду керівництву фірми-замовника. Тим самим фірма-виробник меблів звільняється від необхідності вести роботу з пошуку та первинному відбору претендентів. У міру розвитку ринкових відносин інфраструктура бізнесу дедалі більшою мірою дозволяє тим чи іншим суб'єктам бізнесу зосередитися на підвищенні ефективності того виду діяльності, який є для нього основним. (1)

1.2 Основні елементи інфраструктури бізнесу

Елемент інфраструктури - це спеціалізований вид діяльності, обслуговуючий або створює необхідні умови для роботи підприємства в будь-якій сфері діяльності. Так, при реалізації товарів можуть бути використані елементи:1) кредитна система і комерційні банки;2) організаційно оформлена діяльність посередника на товарних, сировинних, фондових і валютних біржах;3) аукціони, ярмарки та інші форми організованого небіржові посередництва;4) система страхування комерційного господарського ризику, а також страхові (державні і недержавні) компанії;5) торгові палати, інші громадські й добровільні державно-громадські спільноти ділових кіл;6) митна система;7) комерційно-виставкові комплекси;8) спеціальні зони вільного підприємництва та ін.. Іншими словами, сукупність елементів інфраструктури формує інфраструктуру бізнесу. Сучасна інфраструктура виконує такі функції, як:1) організаційне оформлення ділових відносин (проектування, нотаріальне справа та ін) ;2) полегшення учасникам ділових відносин реалізації своїх інтересів, реклама та ін. ;3) підвищення оперативності та ефективності роботи підприємств в результаті орієнтації різних суб'єктів господарювання на виконанні певних функцій (ремонту, транспорту, зв'язку та ін);4) спрощення форм юридичного та економічного забезпечення підприємництва (суд, адвокатура, податкова інспекція та ін.) Обширність сфер підприємницької діяльності і численність елементів інфраструктури кожної сфери не зумовлюють кількість структурних підрозділів підприємства: вигідніше консультуватися в спеціалізованих консалтингових компаніях, які мають висококваліфікованих і високооплачуваних спеціалістів. Процес формування інфраструктури для підприємницької діяльності безперервний, має спрямованість до спеціалізації послуг, розширенню їх номенклатури, підвищення якості. Чим повніше інфраструктура, тим краще умови, в яких підприємництво розвивається найбільш оптимально. (2)Взаємні відносини між підприємцями, найманими працівниками, споживачами обумовлюються величезною кількістю (безліччю) проміжних форм, що встановлюють ці відносини і тим самим допомагають названим суб'єктам реалізувати свої ділові інтереси. Такими формами (елементами інфраструктури бізнесу) в сучасній ринковій економіці є:- Кредитна система і комерційні банки:- Емісійна система і емісійні банки;- Організаційно-оформлене посередництво на товарних, сировинних, фондових і валютних біржах;- Аукціони, ярмарки та інші форми організованого посередництва;- Система регулювання зайнятості населення і центри (державні і недержавні) сприяння зайнятості (біржі праці);- Інформаційні технології і засоби ділової комунікації;- Податкова система і податкові інспекції;- Система страхування комерційного, господарського ризику й страхові (державні і недержавні) компанії;- Спеціальні рекламні агентства, інформаційні агентства ізасоби масової інформації;- Торгові палати;- Митна система;- Професійні спілки, що працюють за наймом;- Комерційно-виставкові комплекси,- Система вищої і середньої економічної освіти;- Консультаційні (консалтингові) компанії;- Аудиторські компанії;Завдяки названим елементів інфраструктури, бізнес є цивілізованою формою відносин між людьми. Особливе значення має те, що елементи інфраструктури не були нав'язані бізнесменам ззовні, вони є породженням самих ділових відносин. Інфраструктура виконує ряд важливих функцій:- Організаційне оформлення ділових відносин;- Полегшення учасникам ділових відносин реалізації своїх інтересів;- Спеціалізація різних суб'єктів економіки, підвищення оперативності і ефективності їх роботи; (3)Ринкова інфраструктура включає в себе велику кількість елементів, які тісно пов'язані між собою і в сукупності відіграють важливу роль в економіці. Ринкова інфраструктура виступає як інституціоналізована трансакція, тому з цього випливає, що першим її елементом є відповідні інституції, в яких утворюються трансакції. Їх можна розділити на дві групи - інститути загального призначення і спеціальні інститути. Діяльність інститутів спільного призначення зазвичай не зводиться до виконання тієї чи іншої функції у складі ринкової інфраструктури, а передбачає також участь у реалізації й інших завданням і цілей, особливо якщо врахувати, що багато з цих елементів належать державі і використовуються не тільки в бізнесі в комерційних цілях . Ці інститути орієнтовані на переважне взаємодію або з товарними, або з грошовими потоками. Товарні потоки і потоки послуг циркулюють як між виробниками, так і між виробниками та споживачами. До числа основних загальних інститутів ринкової інфраструктури в цій частині ринкової економіки належать: дороги (автомобільні і залізні); порти (річкові, морські); аеродроми; вантажний та пасажирський транспорт (залізничний, автомобільний, морський, річковий, повітряний, трубопровідний, метрополітен), в тому числі в містах, склади (у тому числі митні); підприємства зв'язку; житлово-комунальне господарство. З певною часткою умовності до інститутів загального характеру можна віднести підприємства, що випускають засоби повідомлення й устаткування для складів, портів і т. п. Характер цієї частини інститутів інфраструктури робить можливим не тільки їх військове використання державою у випадку необхідності (звідси - зацікавленість держави в їх розвитку ), але і їх приватизацію або комерційної використання державою. Інститути спеціального характеру представлені як приватними структурами, провідну роль серед яких відіграють товарні біржі та торговельна мережа, що включає підприємства оптової і роздрібної торгівлі, так і державою в особі митних органів та інших регулюючих і контролюючих інстанцій. З приватних інститутів ключову роль у фінансово-кредитній системі відіграють банки як універсальні інститути грошового ринку. Розвиненим елементом сучасної ринкової інфраструктури є небанківські фінансово-кредитні інститути, що носять більшою мірою не універсальний, а спеціалізований характер. Серед них виділяються страхові компанії і пенсійні фонди, діяльність яких сприяє оптимізації розвитку ринкової економіки завдяки зменшенню ризику підприємницької діяльності. У підсистемі фондового ринку виділяються фондові біржі та фінансові посередники - торговці цінними паперами, інвестиційні фонди і компанії, трастові компанії (довірчі товариства), а також депозитарії, реєстратори і т. п. Держава в цій частині ринкової інфраструктури представлено, перш за все, центральним банком і податковими службами. Говорячи про інституційної складової ринкової інфраструктури, слід також відзначити особливу роль такого елемента інфраструктурного забезпечення ринку ресурсів, як інститути функціонування ринку праці. Їх розвиток безпосередньо пов'язаний з однією з ключових макроекономічних проблем - забезпеченням повної зайнятості. У цілому інституціональна складова утворює найбільш важливий елемент ринкової інфраструктури, що виражає її сутність, найбільш відчутно, і що є класичною формою її прояву. Проте, при всій його виняткової важливості, ринкова інфраструктура не зводиться тільки до нього. Справа в тому, що інституційний елемент більшою мірою підпадає під пасивну функцію ринкової інфраструктури, виступаючи в якості її матеріального носія. У той же час потрібно щось таке, що реалізувало б активну функцію ринкової інфраструктури. В якості цього «щось» виступає інформація про процеси, що відбуваються в надрах ринкової інфраструктури, своєрідні сигнали зворотного зв'язку ринкової інфраструктури з усією економічною системою. Ось чому другим елементом сучасної інфраструктури ринку є інформаційні мережі і потоки, а також інститути, що забезпечують (включаючи засоби масової інформації, мережі Internet, інформаційний та рекламний бізнес), завдяки яким вона може існувати як єдине ціле, не тільки направляючи функціонування ринкової економіки, але і сприяючи оптимізації руху товарно-грошових потоків. Поза інформаційної складової ринкова інфраструктура не може існувати, оскільки в міру розвитку економіки виробництво і розповсюдження інформації поступово заміщає традиційне виробництво матеріальних благ. Саме єдність інституційної та інформаційної складових утворює так зване внутрішнє зміст ринкової інфраструктури. Інформаційна складова виконує важливу роль - вона забезпечує зв'язок між ринкової інфраструктури з зовнішнім середовищем, якою для неї виступає вся інша частина економічної системи. Але інформація йде не тільки з ринкової інфраструктури зовні, а і повертається назад в інститути ринкової інфраструктури. Йде безперервний обмін інформацією між підсистемами, який не може бути нейтральним процесом, а є, по суті, безперервним їх взаємним пристосуванням. Тут виникає необхідність періодичного закріплення сигналів прямого і зворотного зв'язків, як для додання стійкості роботі систем, так і для фіксації досягнутого оптимуму. Придатність або непридатність самого інституту, так само як і ступінь його відповідності потребам економіки, не можуть бути визначені інакше, як через регламентацію його діяльності і контроль, перш за все з боку держави. З цієї об'єктивної необхідності виростає третій елемент ринкової інфраструктури - законодавство, що регулює функціонування ринкової економіки та регламентує як діяльність інститутів ринкової інфраструктури, так і поведінку господарюючих суб'єктів взагалі, по суті, задає «правила гри» в ринковому середовищі. Четвертий елемент ринкової інфраструктури ринку являє собою - рівень ринкового мислення і поведінки населення, його готовність слідувати правилам і закономірностям функціонування ринку. Це той самий суб'єктивний елемент ринкової інфраструктури, ігнорування якого призводить до небажаних наслідків для ринкових перетворень у перехідних економічних системах. Отже, розглядаючи зміст ринкової інфраструктури, можна виділити 4 взаємопроникні складові: інституційну, інформаційну, нормотворча та ментальну, які у своїй сукупності характеризують як внутрішній зміст ринкової інфраструктури, так і її зовнішнє вираження. (4)Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Економіка підприємства. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  ... і  Туристичні тощо Технолог ... бізнес-проекту продукції. Управління за ... управління персоналом для українських підприємств? 21. Наведіть приклади прогресивного управління ... нфраструктури підприємства? 13. Назвіть систему управління діяльністю ... рм і магазинів. Вони ...
 2. Організація маркетингового управління підприємством

  Дипломная работа >> Маркетинг
  ... ійною привабливістю, багатим історичним минулим і обширними туристичними можливостями. Готельний бізнес в Україні ... дозволить підвищити рівень обгрунтування управлінських рішень і покращити управління діяльністю підприємства, у тому числі і збутом ...
 3. Науково-практичні основи аналізу банкрутства підприємства та шляхи його подолання

  Дипломная работа >> Экономика
  ... дприємства на прикладі ВАТ «Білоцерківський молочний завод» 2.1 Характеристика діяльності підприємства ... дприємства. Об’єктом дослідження є система управління діяльністю підприємства ... знесу ... нфраструктура ... -туристичний ... магазин ... дприємства за 5 років до банкрутства за ...
 4. Логістичне управління складуванням на підриємстві

  Дипломная работа >> Маркетинг
  ... так і інфраструктури. До галузей інфраструктури відносять такі ... лікувально-профілактичних, туристичних, сільськогосподарських будинків та ... управління, облік і управління діяльністю здійснюються при допомозі комп’ютерної мережі. Діяльністю підприємства управля ...
 5. Управління кредитним портфелем комерційного банку (на прикладі ВАТ АБ Укргазбанк)

  Дипломная работа >> Банковское дело
  ... Управління кредитним портфелем комерційного банку (на приклад ... ідної інфраструктури. Створені ... ї підприємства. Сьогодн ... знесу за ... управління кредитною діяльністю ВАТ АБ "Укргазбанк" як установою. Стратегії управління ... (магазини, аеропорти, туристичні агентства ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0021111965179443