Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Реферат
Капитальные вложения- инвестиции в основной капитал, в том числе затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружени...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
В сучасних кризових умовах на перший план виходить оптимізація діяльності підприємства Одним з основних елементів такої оптимізації є удосконалення уп...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Важная роль в реализации этой задачи отводится анализу хозяйственной деятельности предприятий. С его помощью вырабатываются стратегия и тактика развит...полностью>>
Финансовые науки->Контрольная работа
Дилемма, с которой столкнулся Банк России при проведении денежно-кредитной и валютной политики во время кризиса, состоит в том, чтобы предоставлять до...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

1

Міністерство фінансів України

Дніпропетровська державна фінансова академія

ДИПЛОМНА РОБОТА

Тема роботи: Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України

Виконана студентом

Оцінка

Керівник

Допущено до захисту

“___” __________________ 2005 р.

Завідувач кафедри

Дніпропетровськ

2005

Анотація

Дипломної роботи “Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України”

студента гр. _______________________________________________

Науковий керівник ____________________________________________

Дипломна робота складається з вступу, 3 розділів, висновків і пропозицій.

Робота викладена на 108 сторінках, містить 26 таблиць, 16 рисунків, 38 сторінок додатків. Список використаної літератури містить 46 найменувань.

Предмет досліджень дипломної роботи: основні результати та тенденції розвитку оподаткування сільгоспвиробників-юридичних осіб в Україні, діяльність районної податкової інспекції та податкові відносини, що виникають в процесі регулювання підприємницької діяльності суб'єктів господарювання, як інструмент впливу на фінансово-господарську діяльність сільгоспвиробника.

Об’єкт досліджень дипломної роботи: сільськогосподарське підприємство - ТОВ “УНІРЕМ-АГРО”(м. Дніпродзержинськ) на мікрорівні та структура і обсяги надходжень фіксованого сільгоспподатку в місцеві бюджети Дніпро-петровської області на макрорівні за 2002 -2004 роки (структурна чисельність сільгоспвиробників з ФСП - 5,14%, структурна доля ФСП в місцевих бюджетах області на 2005 рік складає 0,435% , а доля ФСП у зведеному бюджеті області зовсім незначна та складає 0,147%).

Практична цінність отриманих результатів: проведені дослідження обґрунтовано підтвердили, що при реформуванні суспільних відносин в Україні спрощена система оподаткування для сільгоспвиробників у вигляді ФСП – це додаткові 30% суми чистого прибутку сільгоспвиробника та, відповідно, державна дотаційна підтримка розвитку сільського господарства України.

Зміст

Вступ

Розділ 1. Податкове навантаження на сільськогосподарські підприємства в Україні

1.1 Сутність, види, класифікація податків в Україні

1.2 Спрощена система інтегрованого оподаткування сільгоспвиробників у вигляді фіксованого сільськогосподарського податку

Розділ 2. Аналіз адміністрування податків з сільгоспвиробників (юридичних осіб) в районній податковій інспекції

2.1 Структурно-функціональна організація роботи районної податкової інспекції в м. Дніпродзержинську

2.2 Організація обліку та звітності у системі оподаткування на районномурівні

2.3 Організація документальних перевірок платників податків заалгоритмами розподілу платників податків за категоріями уваги

2.4 Аналіз впливу стягнення податків на фінансово-господарчу діяльність сільськогосподарських підприємств (на прикладі ТОВ “УНІРЕМ-АГРО” за 2002 – 2004 роки)

2.4.1 Загальна характеристика сільськогосподарського підприємства ТОВ “УНІРЕМ-АГРО””(платник податків в Дніпродзержинськійта Криничанській районних інспекціях Дніпропетровської області)

2.4.2 Аналіз складу і джерел утворення майна (активів) та фінансових результатів діяльності ТОВ “УНІРЕМ-АГРО

2.4.3 Вплив податків на фінансово-господарську діяльність ТОВ “УНІРЕМ-АГРО

Розділ 3. Шляхи вдосконалення механізму оподаткування сільськогосподарських підприємств

3.1 Динаміка структурної долі фіксованого сільськогосподарського податку в податкових надходженнях по ДПІ в м.Дніпродзержинську та по Дніпропетровській області

3.2. Порівняльний аналіз загального порядку оподаткування та впливу продовження існування фіксованого сільськогосподарського податку на ефективність роботи сільгоспвиробника (на прикладі ТОВ “УНІРЕМ-АГРО

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

Вступ

Кожна конкретна податкова система є відображенням податкової політики, яка проводиться державою. Податкова система - це сукупність податків, зборів, інших обов`язкових платежів і внесків до бюджету і державних цільових фондів, які діють у встановленому законом порядку. Сутність, структура і роль системи оподаткування визначаються податковою політикою, що є виключним правом держави, яка проводить її в країні самостійно, виходячи із завдань соціально-економічного розвитку. Через податки, пільги і фінансові санкції, а також і відповідальність, які виступають невід'ємною частиною системи оподаткування, держава ставить єдині вимоги до ефективного ведення господарства в країні.

Важливу роль у формуванні ефективної податкової політики належить обґрунтуванню оптимальних принципів оподаткування. А.Сміт сформулював чотири фундаментальні принципи або "закони", що стали класичними і придатні для будь-якої економічної системи1: перший - піддані держави повинні брати участь в утримуванні уряду відповідно до свого доходу, яким вони користуються під захистом держави; другий - податок який зобов'язана сплачувати кожна окрема особа має бути точно визначений (строк оплати, спосіб платежу, сума платежу); третій - податок повинен стягуватися в той час і таким способом, які найзручніші для платника; четвертий - податок має бути розроблений таким чином, щоб він стягував з народу як найменше грошей понад те, що необхідно для формування державного бюджету.

Суспільне призначення податків проявляється в їх функціях. Їх дві - "фіскальна" й "економічна"2.

Фіскальна полягає в формуванні грошових доходів держави. Гроші потрібні їй на утримання державного апарату, армії, розвитку науки і техніки, підтримку дітей, літніх і хворих людей. Із зібраних у вигляді податків коштів держава покриває витрати на освіту, будує школи, вищі учбові заклади, дитячі будинки, платить зарплату викладачам і стипендію студентам. Частина коштів йде на охорону здоров`я. З цього ж джерела і витрачаються гроші на будівництво державних підприємств, споруд, доріг, захист навколишнього середовища. Економічна функція податків полягає у впливі через податки на суспільне відтворення, тобто охоплює будь-які процеси в економіці країни, а також соціально-економічні процеси в суспільстві. Податки в цій функції можуть відігравати стимулюючу, обмежуючу і контролюючу роль. Значне підвищення податків здатне не тільки обмежити, але й зробити беззмістовною підприємницьку діяльність.

Актуальність досліджень дипломної роботи : Вся історія податкової політики зводиться до пошуків ідеалів оптимального оподаткування. При цьому держава не може задовольнятися лише загальними пропорціями розподілу ВВП. Вона повинна враховувати інтереси кожного підприємства, кожного члена суспільства. Іншими словами, податкова політика повинна влаштовувати і державу, і платників податків3.

Предмет досліджень дипломної роботи : основні результати та тенденції розвитку оподаткування сільгоспвиробників-юридичних осіб в Україні, діяльність районної податкової інспекції та податкові відносини, що виникають в процесі регулювання підприємницької діяльності суб'єктів господарювання, як інструмент впливу на фінансово-господарську діяльність сільгоспвиробника.

Об’єкт досліджень дипломної роботи: сільськогосподарське підприємство - товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ “УНІРЕМ-АГРО”(м. Дніпродзержинськ) за 2002 -2004 роки, яке має основне сільсько-господарське виробництво (оренда землі) в смт.Акимовка (Криничанський район Дніпропетровської області) .

Мета досліджень дипломної роботи: аналіз впливу податків на фінан-сово-господарську діяльність підприємств та, окремо, сільськогосподарських підприємств, виявлення основних закономірностей механізму стягнення податків, розробка пропозицій щодо удосконалення механізму нарахування та сплати податків, розробка пропозицій щодо реформування системи податків.

Задачі досліджень дипломної роботи :

аналіз сучасного податкового навантаження на підприємства сільгоспвиробників в Україні;

аналіз структури та організації діяльності районної податкової інспекції;

аналіз методів обліку нарахування та сплати податків, адміністрування податків податковою інспекцією на основі “коридорів уваги по податковим ризикам”;

аналіз впливу оподаткування на фінансові результати діяльності сільськогосподарського підприємства ТОВ “УНІРЕМ-АГРО” та виявлення податкових проблем у підприємства;

аналіз обґрунтованості рішення про пролонгацію дії закону України про спрощену систему оподаткування сільгоспвиробників до 2009 року та пропозицій про внесення такої системи до перспективного Податкового Кодексу України.

Інформаційне забезпечення : статистичні дані доходної частини Державного бюджету України та місцевих бюджетів по Дніпропетровській області в 2002 – 2004 роках, фінансова та податкова звітність ТОВ “УНІРЕМ-АГРО” за 2002 –2004 роки.

Методологічне забезпечення : структурування податкових надходжень за реєстрами бюджетної класифікації, ретроспективний аналіз показників податкової звітності, аналітична обробка та групування показників в динаміці

Практична цінність отриманих результатів: при реформуванні суспіль-них відносин в Україні спрощена система оподаткування для сільгоспвироб-ників у вигляді ФСП – це додаткові 30% суми чистого прибутку та державна підтримка розвитку сільського господарства України за рахунок непрямої дотації зниженням податкового тиску.

Розділ 1. Податкове навантаження на сільськогосподарські підприємства в УкраїніЗагрузить файл

Похожие страницы:

 1. Особливості оподаткування сільськогосподарських підприємств в Україні

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... умовах кризи. У перспективі ж прийнятним напрямом є перехід до моделі прибуткового оподаткування сільськогосподарських товаровиробник ... в системі оподаткування сільськогосподарських товаровиробників на певному етапі розвитку економіки України було обґ ...
 2. Роль підприємництва у розвитку економіки України

  Курсовая работа >> Экономика
  ... товаровиробником і ... - сільськогосподарські (ТОВ ... України «Про іноземні інвестиції» та Закон України «Про усунення дискримінації в оподаткуванн ... розвитку підприємництва в сучасних умовах трансформації, переходу до інноваційної моделі розвитку економіки України ...
 3. Структурна перебудова економіки України перехідного періоду

  Дипломная работа >> Экономика
  ... льськогосподарській продукції тощо. Наслідком цього є те, що існуюча структура економіки України ... вітчизняних товаровиробників у ... ни системи оподаткування, зокрема розширення простору фіксованого оподаткування ... ально-економічному розвитку в сучасних умовах. ...
 4. Економіка України на сучасному етапі: проблеми та перспективи її розвитку

  Курсовая работа >> Экономика
  ... економіки України на сучасному етапі, визначення проблем та перспектив її розвитку ... льськогосподарського ... України від звичайної діяльності до оподаткування. Таким чином, розвиток економіки України ... товаровиробник ... розвитку України в умовах глобалізації // Економ ...
 5. Інвестиції в економіці України

  Дипломная работа >> Экономика
  ... розвитку економіки України; визначення державних пріоритетів інвестиційного розвитку України; ... економіку України 2.1 Сучасний стан іноземного інвестування в Україні В умовах сучасної фінансово-економічної кризи та посткризового відновлення економіки Укра ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.001939058303833