Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Курсовая работа
Статистические данные должны быть представлены так, чтобы ими можно было пользоваться. Существует, по крайней мере, три способа представления данных: ...полностью>>
Экономика->Реферат
Безусловно, чтобы происходила нормальное функционирование предприятия, необходимо наличие определенных средств и источников. Основные средства, состоя...полностью>>
Экономика->Реферат
Глобалізація як процес - це результат розвитку продуктивних сил та інтернаціоналізації усіх сфер суспільного життя, встановлення безпосередніх більш-м...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
«Нет на свете города красивее, чем Киев» - так Михаил Булгаков выразился об одном из древнейших городов, который является столицей Украины.Множество и...полностью>>

Главная > Реферат >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

1. ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА

Під фінансовою безпекою слід розуміти такий стан фінансової, грошово-кредитної, валютної, банківської, бюджетної, податкової систем, який характеризується збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних впливів, здатністю забезпечити ефективне функціонування національної економічної системи та економічне зростання.

Структурна схема фінансової безпеки України

Стан фінансової системи великою мірою залежить від гармонійного взаємозв'язку та розвитку всіх її складових. Фінансова система України ще не набула рис, притаманних ринковій економіці, і знаходиться в стадії формування. Нині фінансові можливості держави, які залежать від обсягу фінансових ресурсів, залишаються досить обмеженими. До того ж дезорганізація цієї системи, що йде поряд з її криміналізацією створює значну загрозу економічній безпеці України і може призвести до вкрай негативних наслідків. Стабілізація економічної системи держави вимагає розробки та реалізації комплексної програми оздоровлення державних фінансів.

Важливим інструментом державного регулювання соціально-економічних процесів є Державний бюджет України. Саме розбалансованість Державного бюджету є головним дестабілізуючим чинником кризи державних фінансів.

Найважливішими критеріями формування та виконання державного і місцевого бюджетів відповідно до вимог економічної безпеки повинні стати наступні:

-відповідність бюджетної політики національним інтересам, а не інтересам політичної кон'юнктури;

-забезпечення суверенітету держави у здійсненні національної бюджетної політики;

-зміцнення держави на основі забезпечення фінансовими ресурсами можливостей реалізації її функцій у здійсненні внутрішньої і зовнішньої політики;

-реальність цілей бюджетної політики та створення умов для їхнього досягнення;

-забезпечення самостійності та незалежності Державного бюджету і стабільності його доходів як засобу забезпечення самостійності і незалежності центральної влади від регіонів;

-підтримка в бюджетній системі необхідного ступеня залежності регіонів від Державного бюджету;

-забезпечення цілісності і єдності бюджетної системи як фінансової основи і передумови цілісності та єдності Української держави;

-здатність бюджетної системи забезпечити єдність ринкового економічного простору, фінансової, грошово-кредитної, валютної, банківської та податкової систем;

-узгодженість у бюджетному процесі річних і стратегічних завдань державної політики економічного розвитку.

Вкрай негативно позначається на забезпеченні національної безпеки України хибна практика щорічного несвоєчасного прийняття Державного бюджету. Тому важливо законодавчо чітко регламентувати процедуру підготовки та прийняття Державного бюджету і передбачити відповідальність посадових осіб за зрив бюджетного процесу.

Досягнення на вимогу міжнародних фінансових організацій низького рівня дефіциту бюджету, що здійснюється в основному за рахунок невиконання бюджетних зобов'язань (головним чином хронічних затримок з виплатою заробітної платні та інших соціальних виплат) є неприпустимо з точки зору вимог економічної безпеки. Зниження рівня інфляції досягається засобами жорсткої монетарної політики, органічно не пов'язаної з оздоровленням фінансів.

Криза платежів, яка поглиблюється бюджетною заборгованістю, обмеженістю кредитних ресурсів, перебуванням значної частини грошей у позабанківському обігу, бартеризацією обміну, знижує рівень економічної безпеки і посилює соціальну напруженість у суспільстві. До того ж криза платежів призводить до формування так званої боргової економіки, в якій головним боржником виступає держава.

Здійснення грошової реформи не було використано для органічного поєднання грошової та фінансової стабілізації. Практично відбулася деномінація або обмін купоно-карбованців на гривну. Не було створено законодавчої бази грошової реформи. Зокрема, вона проводилась без прийняття відповідного закону як це передбачено пунктом 22 статті 92 Конституції України. Для визначення статусу національної грошової одиниці необхідно розробити і прийняти Закон України "Про національну валюту". Також вимагає законодавчого врегулювання правовий режим золотовалютних резервів держави, порядок їх використання та зберігання.

Для економічного зростання й успішного функціонування національної економіки необхідно створити зрозумілу, стабільну, ефективну податкову систему. Існуюча податкова система є непомірним тягарем для товаровиробників, пригнічує виробництво, провокує несплату податків у бюджет держави і створює серйозну загрозу економічній безпеці України.

Стратегія розвитку банківської системи повинна визначати перспективу забезпечення стійкості грошової системи та розвитку національної економіки. Ступінь стабільності банківської системи є однією з домінант економічного зростання і характеризує ефективність грошово-кредитної та фінансової політики держави, її здатність забезпечити стабільність банківської системи і відповідно – зміцнення національної валюти.

Важливо домогтися, щоб національні гроші виконували функції накопичення. Однак це залежить не тільки від банківської системи, а великою мірою від економічної політики уряду. В інтересах держави щоб українські громадяни зберігали свої грошові заощадження в українських банках без страху їх втратити. Здійснити це можна лише за умов встановлення довіри до банківської системи з боку українського інвестора.

Також важливо, щоб представники банківської системи керувалися у своїй діяльності не лише власними інтересами, але й інтересами держави і суспільства, усвідомили важливу роль банківської сфери у розвитку національної економіки, становленні Української держави, зміцненні її економічної могутності.

Одним з важливих напрямків реалізації фінансової стратегії у сфері валютної політики України є протидія доларизації грошової сфери країни. Це вимагає посилення ролі держави в регулюванні валютних відносин.

Вкрай загрозливих масштабів сягнув вивіз за кордон українського капіталу, що набув масового некерованого характеру. За експертними оцінками щорічний експорт капіталу становить 3-5 млрд дол. США. Джерелом такого капіталу переважно є перерозподіл державної власності, неповернення виручки за експортовану продукцію, спекулятивні фінансові операції та ухилення від сплати податків. Для припинення "втечі" капіталу з України доцільно:

-створити комплексну і цілісну систему валютного контролю міжнародних розрахунків українських резидентів;

-розробити нормативно-правову базу, покликану встановити режим регулювання вивозу українського капіталу.

Нині доцільно обмежити вивіз українського капіталу за кордон, за винятком реалізації проектів, що сприяють просуванню вітчизняних товарів та послуг на зовнішні ринки.

Для встановлення режиму здійснення валютних операцій на території України, визначення повноважень і функцій державних органів у регулюванні валютних операцій, прав й обов'язків суб'єктів валютних відносин, порядку здійснення валютного контролю, відповідальності за порушення валютного законодавства необхідно прийняти Закон України Про валютне регулювання.

Продаж валюти фізичним особам повинен мати цільовий характер і бути обмежений певною сумою, що встановлюється на рік для однієї особи. Вжиття заходів валютного регулювання, істотного обмеження обігу іноземної валюти всередині країни збільшить ресурсно-валютну базу реформ, підвищить рівень економічної безпеки України.

В системі валютного регулювання важливе місце відводиться забезпеченню конвертованості національної валюти. Однак слід зазначити, що конвертованість є доволі неоднозначним за своїм змістом елементом грошової реформи, а тому вимагає зваженості і послідовності у її реалізації.

Слід пам'ятати про можливі негативні наслідки конвертованості. Насамперед вони пов'язані з ймовірним знеціненням національного багатства та робочої сили, обвальним банкрутством окремих видів виробництва, некерованого поглиблення соціальної диференціації населення тощо. Тому введенню конвертованості національної валюти повинен передувати комплекс заходів, які б унеможливили негативні наслідки цієї акції і, навпаки, сприяли зміцненню гривні та економічному зростанню.

Недостатньо аргументованими видаються рекомендації деяких радників та представників міжнародних фінансових організацій, а також вітчизняних науковців щодо необхідності прив'язки гривні до долара США чи якоїсь іншої твердої валюти. По-перше, деякі тверді валюти можуть незабаром припинити своє існування (в разі введення в країнах ЄС спільної грошової одиниці — євро), а по-друге, це перетворить гривню в сурогат більш стійкої валюти. Досвід Німеччини, Японії, деяких інших країн свідчить про те, що національна валюта може стати сильною і без її прив'язки до іншої валюти за рахунок зміцнення національної економіки, підвищення її конкурентоспроможності, активного виходу вітчизняних виробників на міжнародні ринки тощо.

З метою забезпечення фінансової безпеки важливо здійснювати постійний моніторинг її індикаторів, серед який можна виділити наступні:

-рівень перерозподілу ВВП через зведений бюджет України;

-рівень монетизації ВВП;

-дефіцит Державного бюджету;

-ступінь доларизації національної економіки;

-швидкість обігу готівки;

-процентна ставка за банківській кредит;

-ставка рефінансування НБУ;

-відношення суми валових міжнародних резервів НБУ до загальної суми річного імпорту;

-валютний курс;

-питома вага довгострокових банківських кредитів у загальному обсязі наданих кредитів;

-питома вага податків в обсязі ВВП;

-відношення суми власних оборотних коштів підприємств до суми залучених оборотних коштів.

-Для забезпечення фінансової безпеки передусім необхідно вжити такі заходи:

-розробити Концепцію фінансової безпеки України;

-забезпечити вчасне прийняття Державного бюджету;

-створити ефективну систему контролю за використанням бюджетних коштів;

-посилити платіжну дисципліну всіх суб'єктів господарської діяльності;

-прийняти податковий кодекс України та підвищити ефективність податкової системи;Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Проблеми та перспективи інтеграції банківської системи України у св

  Дипломная работа >> Банковское дело
  ... створює реальну загрозу фінансовій безпеці держави. Проблемними ... України. При цьому слід чітко усвідомлювати необхідні – збалансовані із національними інтересами трансформації національного ... економічного та інституціонального характеру. Напрями та економічні ...
 2. Національна валюта України

  Курсовая работа >> Экономика
  ... основа - узгодження інтересів приватних економічних суб'єктів з суспільним інтересом та між собою, а вони ... ї системи, є серйозною загрозою економічній безпеці України. Висновки Сказане свідчить, що проблеми національної валюти повинн ...
 3. Національна економіка (2)

  Шпаргалка >> Экономика
  ... ія та Закон України; укази та розпорядження Президента України; постанови та інші акти Верховної Ради України; постанови та ... національних інтересів за всіма складовими зовнішньоекономічної політики. Головна загроза економічній безпец ...
 4. Економічна безпека України

  Курсовая работа >> Экономика
  ... , можна сьогодні говорити про низку загроз економічній безпеці України, які значною мірою виникли саме ... ї діяльності в інтересах переважної більшості населення”. Двома підсистемами національного багатства є матеріальне та нематер ...
 5. Малий бізнес в Україні

  Курсовая работа >> Экономика
  ... продукції тощо; загрози техногенній та екологічній безпеці, пов’язані ... національних ринків після прийняття вимог ГАТТ/СОТ та зближення України з ... економічного середовища в країні єднає інтереси малого підприємництва з загальнодержавними інтересами ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0016989707946777