Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Реферат
Меркантилізм — економічне вчення періоду становлення капіталізму у XV-XVII ст Його прихильники обстоювали повну експлуатацію природних ресурсів, сприя...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
1 На сучасному етапі основним засобом формування зацікавленості працівників у високопродуктивній праці і поліпшенні кінцевих результатів діяльності ви...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
Тема моей курсовой работы «Формы и методы организации малого бизнеса» На мой взгляд, данная тема актуальна на сегодняшний день по нескольким причинам ...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
В настоящее время проблемы занятости и безработицы, миграции рабочей силы являются одними из самых актуальных проблем в мире Безработица является одно...полностью>>

Главная > Контрольная работа >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Національний університет водного господарства та природокористування

Кафедра обліку і аудиту

Контрольна робота

з дисципліни: “Економічний аналіз”

на тему:

Історія розвитку економічного аналізу

Зміст

Вступ

1. Загальна характеристика підприємства

2. Аналіз фінансового стану підприємства

2.1 Структурно-динамічний аналіз коштів підприємства за ступенем ліквідності

2.2 Структурно-динамічний аналіз джерел коштів підприємства

3. Параметричний аналіз

3.1 Аналіз показників платоспроможності

3.2 Аналіз показників фінансової стійкості

4. Шляхи вдосконалення фінансового стану підприємства

Висновки

Список використаної літератури

Приложение

Вступ

З розвитком економіки нашої держави перед економістами постають нові, складніші проблеми економічного аналізу і його теорії. Нові об'єкти й завдання економічного аналізу потребують застосування адекватних їм методологій і засобів дослідження економічних явищ і процесів, тобто дальшого розвитку теорії економічного аналізу й удосконалення методики її викладання. Це виправдано також завданнями підвищення рівня підготовки спеціалістів з вищою освітою.

Господарська діяльність підприємств, як і інші явища суспільного життя, потребує систематичного вивчення для успішного й ефективного управління нею. Одним із способів вивчення діяльності є аналіз.

Економічний аналіз провадиться на всіх рівнях управління економікою: на рівні держави, галузей та регіонів (макроекономіка), на рівні підприємств і організацій (мікроекономіка). На макрорівні здійснюється економічний аналіз макропоказників, на мікрорівні - конкретний економічний аналіз, який іще називають аналізом господарської діяльності підприємства. Економічний аналіз – це комплексне глибоке вивчення роботи підприємств, їх підрозділів та інших господарських формувань для об'єктивної оцінки її результатів і виявлення можливостей дальшого підвищення ефективності господарювання.

З метою поліпшення якості підготовки кадрів економістів, які в повній мірі відповідали б підвищеним вимогам часу, необхідно постійно піклуватися про поглиблене вивчення майбутніми фахівцями теорії економічного аналізу. Глибокі знання його теоретичних основ є важливою передумовою для активної участі спеціалістів з вищою економічною освітою в повсякденній раціональній організації і веденні на належному рівні аналітичної роботи, яка забезпечує всі служби підприємства необхідною для управління аналітичною інформацією.

Економічний аналіз має свій предмет, який з розвитком самої науки конкретизувався й видозмінювався.

Предметом економічного аналізу є діяльність підприємств і їх підрозділів, а також інших господарських формувань, спрямована на досягнення максимальних результатів за мінімальних витрат.

В роботі визначені підходи до проведення аналізу фінансового стану підприємства, результати якого можуть бути використані керівництвом підприємства для коригування поточної діяльності та управлінської політики на підприємстві задля забезпечення оперативного керівництва підприємством для здійснення господарських операцій з найбільш ефективним використанням оборотних коштів підприємства з метою одержання максимальних прибутків, ефективного використання власних активів підприємства, своєчасних розрахунків з бюджетом.

Метою виконання розрахункової роботи є поглиблення теоретичних знань з курсу економічного аналізу та вміння їх застосувати під час вирішення конкретних завдань, на базі самостійної роботи з літературними джерелами, нормативними документами, вміння застосовувати теоретичні та практичні знання з питань організації та методики аналітичної роботи. Виконання розрахункової роботи допоможе закріпити отримані на лекціях теоретичні знання і оволодіти основними прийомами економічного аналізу дослідження діяльності підприємств.

1. Загальна характеристика підприємства

Дослідження поставлених питань даної розрахункової роботи виконується на прикладі: Відкритого акціонерного товариства “Рівненський хлібокомбінат”

Відкрите акціонерне товариство “Рівненський хлібокомбінат” засновано рішенням регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській області від 19 лютого 1997 року №105 шляхом створення на базі майна “Головного підприємства Рівненського виробничого об‘єднання хлібопекарної промисловості відкритого акціонерного товариства “Рівненський хлібокомбінат” відповідно до Закону України “Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі” та Постанови Кабінету Міністрів України від 11вересня 1996року №1099 “Про затвердження порядку перетворення у процесі приватизації державних, орендних підприємств і підприємств із змішаною формою власності у відкриті акціонерні товариства”.

ВАТ “Рівненський хлібокомбінат” є правонаступником прав та обов’язків Головного підприємства Рівненського виробничого об’єднання хлібопекарної промисловості.

Назва товариства: повна – Відкрите акціонерне товариствоРівненський хлібокомбінат”; скорочено ВАТ Рівнехліб.

Місцезнаходження Товариства – м. Рівне, вул. Кіквідзе, 66, індекс 266011

Метою діяльності Товариства є:

Забезпечення інтересів держави, населення та акціонерів на основі створення сприятливих умов для інвестування і виготовлення конкурентноспроможної продукції.

Предметом діяльності Товариства є:

Виготовлення, продаж та перевезення хлібобулочних, кондитерських, макаронних виробів та іншої продукції;

Роздрібна та оптова торгівля (в тому числі за валюту) товарами народного споживання власного виробництва і інших виробників, продуктами харчування, іншими продовольчими та непродовольчими товарами, для чого товариство має право будувати і відкривати свої фірмові магазини і інші заклади торгівлі, відділи та секції в магазинах субєктів господарської діяльності різних форм власності;

Реалізація безалкогольних напоїв, пива, вина, спирту, горілчаних, коньячних і лікерних виробів;

Виробництво, заготівля, переробка і реалізація сільськогосподарської продукції;

Діяльність по організації та здійсненню перевезень вантажів автомобільним та іншими видами транспорту, надання транспортно-експедиційних послуг при перевезеннях зовнішньо-торгівельних і транзитних вантажів;

Організація роботи закладів громадського харчування;

Реклама та проведення виставок, ярмарків, аукціонів, культурно-видовищних і спортивних заходів, розважальних програм;

Зберігання товарів та інших предметів на митних ліцензійних складах;

Торгівельно-закупівельна, посередницька, зовнішньоекономічна та благодійна діяльність;

Надання торгівельно-посередницьких, експертних, консультативних, представницьких, сервісних, транспортних, побутових, комунальних, юридичних та інших послуг громадянам і субєктам господарської діяльності;

Ремонт, технічне і сервісне обслуговування автомобільних, електромеханічних обладнань, будівельної, обчислювальної, побутової техніки і технічних засобів;

Здійснення інвестицій в розвиток підприємств торгівлі і промисловості та інших галузей господарської діяльності.

ВАТ “Рівнехліб” володіє правами юридичної особи і є правонаступником державного підприємства Головного підприємства Рівненського виробничого обєднання хлібопекарної промисловості, та здійснює свою діяльність на основі і відповідно до чинного законодавства України та Статуту.

Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках, круглу печатку зі своєю повною офіційною назвою, а також інші реквізити, які затверджуються Правлінням Товариства та, при необхідності, реєструються згідно з чинним законодавством.

Товариство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством.

Майно Товариства складається з основних засобів та оборотних коштів, а також цінностей, вартість яких відображено в балансі Товариства.

Засновником Товариства є регіональне відділення фонду державного майна України по Рівненській області.

Акціонерами Товариства є:

Державні органи приватизації, а також фізичні та юридичні особи, які набули права власності на акції Товариства в процесі приватизації, випуску нових акцій та на вторинному ринку цінних паперів.

Акціонери Товариства відповідають за зобов’язаннями Товариства в межах належних їм акцій.

Управління Товариством здійснюють органи управління:

вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів;

Спостережна рада;

Правління Товариства;

Ревізійна комісія.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю Правління Товариства здійснює Ревізійна комісія.

До компетенції вищого органу Товариства належать:

визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання;

визначення організаційної структури Товариства;

затвердження Статуту та внесення до нього змін і доповнень;

визначення порядку покриття збитків;

винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;

обрання та відкликання Голови та членів Спостережної ради;

обрання та відкликання Голови Правління Товариства;

обрання та відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства;

прийняття рішень про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

та інші.

Спостережна рада є органом Товариства, що з метою захисту інтересів держави та акціонерів здійснює контроль за діяльністю правління Товариства. Порядок її обрання й діяльність та питання віднесені до її компетенції, визначаються відповідно до Положення про спостережну раду, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 1993 року №556.

Перші загальні збори акціонерів, які скликаються після прийняття рішення про приватизацію майна Товариства, обирають нову спостережну раду Товариства та визначають її компетенцію.

Спостережна рада має право отримувати інформацію про діяльність Товариства, заслуховувати звіти правління, посадових осіб Товариства з окремих питань його діяльності, припиняти повноваження членів правління, яких вона затверджувала, залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства, однак не має права втручатися в оперативну діяльність правління Товариства.

Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є правління.

До компетенції правління відносяться всі питання діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством, цим Статутом або рішенням вищого органу Товариства віднесені виключно до компетенції іншого органу Товариства. Вищий орган Товариства може приймати рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції їх правління.

Перевірка господарсько – фінансової діяльності Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв проводиться ревізійною комісією, яка обирається з числа акціонерів. Перевірки здійснюються за дорученням вищого органу Товариства, спостережної ради, з власної ініціативи ревізійної комісії або на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності не менш як 10% акцій.

Ревізійна комісія складається з 3 членів та підзвітна тільки вищому органу Товариства. Вона має право залучати до своєї роботи експертів, аудиторські організації.

Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях правління з правом голосу.

Ревізійна комісія складає висновки на підставі річних звітів та балансів. Без висновку ревізійної комісії вищий орган Товариства не вправі затверджувати баланс.

Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність і подає її у встановленому порядку й обсязі органам державної статистики.

Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства і завершується 31 грудня цього ж року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Історія та тенденції розвитку економічного аналізу

  Контрольная работа >> Экономика
  ... наук професор В.С. Рудницький Львів - 2005 1. Історія розвитку економічного аналізу в епоху капіталістичного і домонопол ... і підходи до вивчення історії розвитку економічного аналізу, можна сказати, що економічний аналіз сам по соб ...
 2. Види та методи економічного аналізу

  Курсовая работа >> Экономика
  ... стор.3 І. Предмет і види економічного аналізу 1. Предмет і завдання економічного аналізу………………………….стор.5 2. Основні категорії економічного аналізу……………………………стор.6 3. Види економічного аналізу………………………………………….стор.9 4. Зв’язок економічного аналізу ...
 3. Предмет та метод економічного аналізу

  Учебное пособие >> Экономика
  ... зу 1.Економічний аналіз як галузь економічної'науки. Етапи розвитку аналізу. Економічний анал ... стану підприємства Історія виникнення ек/аналізу А-з в самостійну ... зація економічного аналізу 1.Планування і проведення аналітичної роботи. Орг-цію аналіт-ї ...
 4. Організація фінансово-економічного аналізу його задачі та функції

  Реферат >> Астрономия
  ... ілом економічного аналізу. На сучасному етапі аналіз фінансового стану підприємства знаходиться в поступовому розвитку ... є необхідність детального аналізу відповідних сторін його діяльності. По статт ...
 5. Етапи економічного аналізу і його організація.

  Реферат >> Математика
  ... економічного аналізу і його організація. Етапи економічного аналізу. Оформлення результатів проведеного аналізу. Організація аналізу господарсько ... аналізу як функції управління полягає у сприянні визначенню мети та стратегії розвитку ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0020229816436768