Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Реферат
Тема моего реферата – Великая депрессия в США. Для меня как экономиста это очень интересная тема. Интересна потому, что, несмотря на огромное количест...полностью>>
Экономика->Шпаргалка
1. Начало формироваться в Др. Риме. Народное хозяйство начала формироваться в эпоху великих географических открытий 15 – 16 (?) в. Результат – активно...полностью>>
Экономика->Реферат
Топливно-энергетический комплекс не был обделен вниманием в ходе российских реформ. До сих пор преобразования в этом комплексе вызывают и особый интер...полностью>>
Экономика->Контрольная работа
1.По данному предприятию по сделанным нами расчетам, мы можем определить, какое влияние оказали показатели использования основных производственных фон...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Фінансовий стан підприємства — це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства. Він визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.

Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної та фінансово-господарської діяльності. Тому на нього впливають усі ці види його діяльності.

Перш за все, зростаючий випуск агропромислової продукції та ріст її реалізації позитивно відображаються на фінансовому стані підприємства. Із зменшенням обсягів виробництва, погіршенням якості продукції труднощі з її реалізацією призводять до зниження надходження коштів на поточні рахунки підприємства, погіршення його платоспроможності.

Виробничо-фінансова діяльність суб'єктів господарювання АПК має забезпечувати систематичне надходження і ефективне використання фінансових ресурсів, дотримання розрахункової, касової, орендної, кредитної та договірної дисципліни, досягнення раціонального співвідношення між власними і залученими грошовими засобами, фінансової стійкості та ліквідності. Це сприятиме ефективному функціонуванню підприємства.

Метою оцінки фінансового стану підприємства є пошук резервів підвищення рентабельності виробництва і зміцнення комерційного розрахунку як основи його стабільної роботи і виконання ним зобов'язань перед бюджетом, банком та іншими установами.

Фінансова стійкість – це стан активів підприємства, що гарантує його постійну платоспроможність і передбачає, що ресурси вкладені в підприємницьку діяльність повинні окупитись за рахунок грошових надходжень від господарювання, а одержаний прибуток забезпечувати самофінансування і незалежність підприємства від зовнішніх залучених джерел формування майна.

Якщо активи підприємства сформовані за рахунок зобов’язань, то його фінансовий стан є нестійким. З поточними зобов’язаннями необхідно здійснювати постійну оперативну роботу щодо контролю за своєчасним поверненням їх та залученням в господарській діяльності через поточні зобов’язання інших активів. Від оптимізації співвідношення власних і залучених активів залежить фінансовий стан підприємства ,про які свідчать показники фінансової стійкості, зведені в табл. 4.

Таблиця 4

Показники фінансової стійкості ТОВ „Зеленьківське

Показники

Норм.

знач.

Рік

2008 р.+,-

2007

2008

2009

2005р.

норми

Коефіцієнт автономії (концентрації власного капіталу)

>0,5

0,175

0,07

-0,08

-0,26

-0,58

Маневреність робочого капіталу

За пл

0,083

0,06

0,052

-0,031

-

Коефіцієнт фінансової залежності

<2,0

5,71

12,79

-12,53

-18,24

-

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

>0,5

0,29

-0,52

3,51

3,22

3,00

Коефіцієнт концентрації залученого капіталу

<0,5

0,82

0,92

1,08

0,26

0,58

Коефіцієнт поточних зобов’язань

>0,5

0,42

0,46

0,52

0,10

0,02

Коефіцієнт співвідношення залученого і власного капіталу

<0,5

4,71

11,79

-13,53

-18,24

-14,03

Коефіцієнт забезпечення власними коштами

>0,1

-1,08

-1,32

-2,77

-1,69

-2,87

Коефіцієнт фінансової стабільності

>1

0,21

0,08

-0,07

-0,28

-0,93

Коефіцієнт забезпечення запасів робочим капіталом

>0,2

0,25

-0,27

-2,21

-2,46

-2,66

Коефіцієнт забезпеченості оборотних активів робочим капіталом

За пл.

0,13

-0,11

-0,98

-0,98

-1,11

Коефіцієнт фінансового лівереджу

<1

1,98

5,43

-7,1

-9,08

-8,08

Товариство за досліджуваний період зменшило коефіцієнти покриття запасів і оборотних активів власними коштами відповідно на 2,46 та 1,104 пункти, тобто запаси скоротились більше, ніж у два рази. У цілому товариство для здійснення господарської діяльності використовує значну частку залученого капіталу, який в 14 разів перевищує власний капітал.

Надмір боргів може підвищити ризик товариства щодо спроможності розплатитись із своїми кредиторами. За досліджуваний період коефіцієнт концентрації залученого капіталу збільшився на 0,26 пункти. Коефіцієнт фінансової стабільності свідчить про велику залежність товариства від зовнішніх довгострокових кредитів, за нормою він повинен перевищувати 1, а на кінець звітного року він дорівнює мінус 0,07 пунктів, тобто підприємство на грані банкрутства. Фінансову автономність товариства характеризує також коефіцієнт довгострокового залучення позичкових коштів, який показує рівень залучення позичкових коштів у господарську діяльність на тривалий час.

Структура капіталу товариства характеризується співвідношенням зовнішніх зобов’язань і власного капіталу. Коефіцієнт співвідношення залученого і власного капіталу, нормативне значення якого менше 0,5,має тенденцію до збільшення, тобто залежність товариства від залучених коштів зростає, залученні кошти в 14 разів перевищують власні, знак мінус показує, що підприємство має нерозподілений збиток. Перевищення позикових коштів над власними вказує на те, що товариство має низьку фінансову стійкість і високу залежність від зовнішніх фінансових джерел.

2.2 Амортизаційні відрахування, як джерела відтворення о.з. в ТОВ «Зеленьківське»

Господарську діяльність ТОВ «Зеленьківське» здійснює не лише за рахунок власних коштів, а й на залучений позичковий капітал для розширеного відтворення чи придбання основних засобів. Користується лише короткостроковими кредитами для погашення заборгованості по заробітній платі та придбання паливо - мастильних матеріалів, насіння, добрив та засобів захисту рослин.

Говорячи про показники ліквідності підприємства, мають на увазі наявність у нього оборотних коштів у розмірі, теоретично достатньому для погашення короткострокових зобов’язань хоча із порушенням термінів погашення, передбачених контрактами. Про ліквідність коштів свідчать розрахунки табл. 5.

Таблиця 5

Показники ліквідності ТОВ „Зеленьківське”

Показники

Нормативне знач.

2007 р.

2008 р.

2009 р.

2009р.до 2007р.

+/-

норми

Загальний коефіцієнт покриття(платоспроможність)

>1

1,14

0,82

0,51

-0,63

-0,49

Коефіцієнт швидкої ліквідності

>0,5

0,67

0,98

0,53

-0,14

0,03

Коефіцієнт незалежної (забезпеченої)ліквідності

>0,5

0,17

0,06

0,04

-0,13

-0,46

Частка оборотних активів в загальній сумі активів

За пл.

0,39

0,38

0,29

-0,1

Частка виробничих запасів в оборотних активах

>0,5

0,37

0,34

0,38

0,01

-0,12

Платоспроможність підприємства в межах нормативного рівня має реальну можливість забезпечити фінансову стійкість підприємства, тобто зберегти стабільність платоспроможності, вона залежить від структури зобов’язань підприємства і характерним співвідношенням власного і залученого капіталу.

Таблиця 6Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Розвиток інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств

  Реферат >> Экономика
  ... (безперервне) інвестування. У структурі капітальних інвестицій вкладення в основний капітал займають домінуючу позиц ... результативність інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств. За результатами аналізу наявності основних засобів у сі ...
 2. Облік основних засобів та аналіз ефективності їх використання

  Дипломная работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... роль ... льськогосподарські, транспортні, зв’язки і ін. Наявність тих або інших засобів на конкретному підпри­ємств ... Капітальні інвестиції”. Основні засоби при надходженні на підприємство обліковуються в порядку капітальних інвестиц ... дтворення основних засобів ...
 3. Основи фінансів підприємств (2)

  Шпаргалка >> Финансы
  ... дприємств відіграють значну роль ... льськогосподарські підприє ... основні виробничі засоби через капітальні інвестиції. Невиробничі основні засоби ... тальних вкладень на підприємстві складається бюджет капітальних витрат, тобто обрахунок запланованих витрат на капітальн ...
 4. Економіка підприємств. Курс лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  ... капітальних вкладень. Ресурси підприємств, що формуються за рахунок інвестиц ... основних фондів та основних засобів. Облік і оцінка основних фондів. Спрацювання та амортизація основних фондів. Відтворення основних ... на основні види сільськогосподарської ... роль ...
 5. Прямі податки з підприємств у системі фінансового регулювання ринкових відносин

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... суспільного відтворення, для врахування ... дприємств в податковій системі України та їх регулююча роль ... гаючих технологій, капітальних інвестиціях і ... пшення основних засобів; витрати на капітальні ... ксованим податком – сільськогосподарських підприємств. З цією метою ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0020837783813477