Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Реферат
Тема моего реферата – Великая депрессия в США. Для меня как экономиста это очень интересная тема. Интересна потому, что, несмотря на огромное количест...полностью>>
Экономика->Шпаргалка
1. Начало формироваться в Др. Риме. Народное хозяйство начала формироваться в эпоху великих географических открытий 15 – 16 (?) в. Результат – активно...полностью>>
Экономика->Реферат
Топливно-энергетический комплекс не был обделен вниманием в ходе российских реформ. До сих пор преобразования в этом комплексе вызывают и особый интер...полностью>>
Экономика->Контрольная работа
1.По данному предприятию по сделанным нами расчетам, мы можем определить, какое влияние оказали показатели использования основных производственных фон...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Необхідність оновлення основних засобів за ринкових відносин визначається передовсім конкуренцією товаровиробників. Саме конкуренція спонукає підприємства здійснювати прискорене списання основних засобів з метою нагромадження фінансових ресурсів для наступного вкладання коштів у придбання більш прогресивного устаткування, впровадження нових технологій та іншого поліпшення основних засобів.

У процесі функціонування основний капітал піддається фізичному (матеріальному) і моральному (економічному) зносу.

Фізичний знос основних засобів – це втрата ними первісної споживчої вартості; внаслідок цього вони поступово знецінюються та потребують заміни новими засобами праці того ж роду. Так, будівлі і споруди піддаються поступовому старінню, машини й обладнання – зносу в результаті їхнього виробничого використання, корозії металу тощо.

Вивчення ступеня фізичного зносу необхідно для визначення реальної вартості, правильного планування заміни старих машин та обладнання новими. Коефіцієнт фізичного зносу (Кзн) можна визначити за формулою.

К зн =∑ ЗН/Вп ,

де ∑ ЗН – сума зносу основних фондів;

Вп – первісна вартість усіх або окремих видів, груп основного капіталу.

Фізичний знос частково відновлюється шляхом ремонту, реконструкції та модернізації основних засобів.

Моральний знос виявляється в тому, що випущені раніше основні засоби за своєю конструкцією, продуктивністю, економічністю значно поступаються новим зразкам. Тому періодично виникає необхідність заміни застарілих основних засобів новими, більш економічними.

Відновлення зношених основних засобів та їх відтворення виконується за рахунок амортизаційних відрахувань, що формуються при амортизації цих фондів.

Амортизація – поступове перенесення по частинах вартості основних фондів на вироблений за їх допомогою продукт. Вона здійснюється з метою накопичення фінансових ресурсів для фінансування наступного відновлення та відтворення основних фондів.

Амортизаційні відрахування – грошове відображення розміру амортизації, відповідного ступеня зносу основного капіталу. Вони включаються до собівартості продукції та компенсуються при її продажу у виручці, що надходить. Амортизаційні відрахування підприємства проводять щоквартально, відповідно до встановлених єдиних норм і балансової вартості основних фондів за окремими групами або інвентарними об'єктами [2, 7].

Норми амортизаційних відрахувань встановлюються у відсотках відношення річної суми амортизації до балансової вартості основних фондів. Вони відображають розмір щорічних амортизаційних відрахувань до амортизаційного фонду. За допомогою норм амортизації регулюється швидкість обороту основного капіталу. Річну норму амортизації (Нд) можна визначити ха такою формулою:

На = (Вб+Вкр-Вл)/Тс/Вб *100 ,

де Вб – балансова вартість основних виробничих засобів;

Вкр – вартість запланованого капітального ремонту основних засобів за весь термін їх експлуатації;

Вл – ліквідаційна вартість;

Тс- час експлуатації основних засобів.

Суму амортизаційних відрахувань за відповідний звітній період визначають шляхом множення встановленої норми амортизації на балансову вартість відповідної групи основних фондів на початок звітного періоду. Розрахувати її можна за такою формулою:

А = ( Вб*На) :100

де А – сума амортизаційних відрахувань, грн.;

Вб - – балансова вартість відповідної групи основних фондів на початок звітного періоду, грн.;

Нд - норма амортизаційних відрахувань відповідної групи основних фондів, %.

Нині в Україні діють такі норми амортизаційних відрахувань у залежності від групи основних фондів:

1група – 1-2 %;

2 група – 2-10%;

3 група - 3-6%;

4 група – 4-15%.

У відповідності до встановлених норм амортизаційні відрахування здійснюються на повне відновлення активної частини основних фондів протягом нормативного терміну експлуатації, по інших основних фондах – протягом всього фактичного терміну їх експлуатації.

Загальний розмір амортизаційних відрахувань за рік визначається шляхом підрахунку квартальних сум амортизації, вирахуваних за всіма групами основних фондів, без врахування повністю зношених фондів, що відносяться до машин, обладнання та транспортних засобів. Сума нарахованої амортизації відноситься на собівартість продукції, робіт чи послуг. У сезонних виробництвах річна сума амортизаційних відрахувань включається до витрат виробництва за період роботи підприємства в даному році.

Нарахування амортизації припиняється в період реконструкції, переозброєння основних фондів з повною їх зупинкою , при переведенні їх на консервацію.

Амортизація окремого об’єкта основних фондів групи 1 провадиться до досягнення балансовою вартістю такого об’єкта 100 неоподаткованих мінімумів громадян. Залишкова вартість об'єкта відноситься до складу валових витрат за результатами відповідного податкового періоду, а його вартість прирівнюється до нуля.

Амортизація основних фондів груп 2,3 і 4 провадиться до досягнення балансовою вартістю групи нульового значення.

У сучасних умовах при високому рівні інфляції, як ніколи раніше виникає необхідність періодичної переоцінки основних фондів та визначення їх відновлювальної вартості, яка відповідає реальним економічним обставинам.

РОЗДІЛ 2

СТАН ЗДІЙСНЕННЯ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У ВІДТВОРЕННІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В ТОВ «ЗЕЛЕНЬКІВСЬКЕ»

  1. Аналіз здійснення капітальних інвестицій у відтворенні основних засобів в ТОВ „Зеленьківське”

Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю розташоване в селі Ромашки, смт. Рокитне Рокитнянського району Київської області. Підприємство займається вирощуванням сільськогосподарської продукції та тваринництва.

Загальна площа сільськогосподарських угідь – 2757,85 га, з них: рілля –2757,85 .

Постійне підвищення продуктивної сили землі – одне з головних завдань, оскільки від цього залежить зміцнення економіки країни. Земля виступає як основним засобом виробництва, так і засобом праці. А тому, крім аналізу використання основних фондів сільськогосподарського призначення, слід проаналізувати використання землі як основного засобу виробництва. Про забезпеченість господарства ресурсами свідчать показники таблиці 1.

Таблиця 1

Забезпеченість ресурсами та їх використання ТОВ „Зеленьківське”

Показники

2007р.

2008р.

2009р.

2009 р. до

2007 р,

у %

Сільгоспугідь, га

8001,1

8344,91

8345,04

104,3

Ріллі, га

3060,36

4263,75

3467,62

113,31

Середньорічна кількість працівників

170

205

153

90

Середньорічна вартість осн. виробничих фондів с/г призначення, тис.грн

28454,5

31872,4

45846,45

161,12

Фондовіддача, грн.

0,528

1,272

0,739

139,96

Фондомісткість

1,896

0,786

1,354

71,41

Фондоозброєність

167,379

155,475

299,65

179,02

Всього енергетичних ресурсів, тис.к.с.

108

124,8

136

125,93

Енергозабезпеченість, тис.к.с.

3,529

2,927

3,922

111,14

Енергоозброєність, к.с.

395,2

408,62

539,37

136,48

Із таблиці 1 ми бачимо, що середньорічна вартість основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення в 2008році в порівнянні з базисним роком збільшилась на 61,12 % , а середньорічна кількість працівників скоротилась на 10 % . Це забезпечило збільшення фондоозброєності на 79,02 %. Фондовіддача також збільшилася на 39,96 %, а в результаті цього зменшилась фондомісткість на 28,59 %. Кількість енергетичних ресурсів в 2007 року збільшилася на 25,93 % і склала 136тис. к. с. А що стосується енергоозброєності, то вона також збільшилась на 36,48 % і на кінець року становить 539,37 к. с. Це свідчить про те, що господарство на протязі останніх років придбало певну кількість нової техніки. Деяка техніка була повністю замінена новими машинами і механізмами.

Звернувши увагу на те, що підприємство вирощує різні сільськогосподарські культури, можна проаналізувати структуру посівів та площу, яку займають ці культури, в таблиці 2.

Таблиця 2Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Розвиток інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств

  Реферат >> Экономика
  ... (безперервне) інвестування. У структурі капітальних інвестицій вкладення в основний капітал займають домінуючу позиц ... результативність інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств. За результатами аналізу наявності основних засобів у сі ...
 2. Облік основних засобів та аналіз ефективності їх використання

  Дипломная работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... роль ... льськогосподарські, транспортні, зв’язки і ін. Наявність тих або інших засобів на конкретному підпри­ємств ... Капітальні інвестиції”. Основні засоби при надходженні на підприємство обліковуються в порядку капітальних інвестиц ... дтворення основних засобів ...
 3. Основи фінансів підприємств (2)

  Шпаргалка >> Финансы
  ... дприємств відіграють значну роль ... льськогосподарські підприє ... основні виробничі засоби через капітальні інвестиції. Невиробничі основні засоби ... тальних вкладень на підприємстві складається бюджет капітальних витрат, тобто обрахунок запланованих витрат на капітальн ...
 4. Економіка підприємств. Курс лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  ... капітальних вкладень. Ресурси підприємств, що формуються за рахунок інвестиц ... основних фондів та основних засобів. Облік і оцінка основних фондів. Спрацювання та амортизація основних фондів. Відтворення основних ... на основні види сільськогосподарської ... роль ...
 5. Прямі податки з підприємств у системі фінансового регулювання ринкових відносин

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... суспільного відтворення, для врахування ... дприємств в податковій системі України та їх регулююча роль ... гаючих технологій, капітальних інвестиціях і ... пшення основних засобів; витрати на капітальні ... ксованим податком – сільськогосподарських підприємств. З цією метою ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.001910924911499