Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономическая теория->Реферат
Стремительный рост лизингового рынка продолжается. Для большинства предприятий малого и среднего бизнеса лизинг - наиболее эффективный инструмент фина...полностью>>
Экономическая теория->Реферат
Там, где есть экономическая деятельность, там всегда присутствует проблема собственности. Отношения собственности пронизывают всю систему экономически...полностью>>
Экономическая теория->Курсовая работа
Данная работа направлена на исследование и решение такой важной проблемы, как устойчивый экономический рост и экономическое развитие России. Тема экон...полностью>>
Экономическая теория->Реферат
В первые годы рыночных реформ точка зрения на быструю приватизацию и накопление “критической массы” частной собственности сменилась пониманием особой ...полностью>>

Главная > Конспект >Экономическая теория

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Тема№1:Підприємство як суб’єкт господарювання

1.Введення, предмет та завдання дисципліни.

2. Галузева структура народного господарства України.

3. Загальна характеристика підприємств.

4. Структура управління підприємством.

5. Зовнішнє середовище господарювання.

6. Поняття про ресурси.

1.Введення, предмет та завдання дисципліни.

Економіка підприємства – наука про ефективність господарювання, шляхи і методи досягнення підприємством найкращих результатів при найменших витратах.

Предметом вивчення економіки підприємства є методи і способи раціонального поєднання і ефективного використання всіх елементів виробничого процесу.

Завдання дисципліни:

 1. Вивчення механізму функціонування підприємства в умовах переходу до ринкових відносин;

 2. Обґрунтування структури і напрямків діяльності підприємства і розробка планів його розвитку;

 3. Прийняття управлінських рішень на основі аналізу результатів виробничо-господарської і комерційно-фінансової діяльності підприємств.

Економіка є найбільшою сферою суспільних відносин і розглядається, як сукупність відносин, що визначається характером власності на засоби виробництва.

По-друге, як господарство окремого району країни.

По-третє, наукова дисципліна, що займається вивченням народного господарства, його галузей, окремих підприємств, а також окремих елементів виробництва (капітал, фонди і т. п.).

2.Галузева структура народного господарства України.

Економіка, як сфера народного господарства має структуру, що включає багато галузей, видів виробництва і територіальних комплексів, які об’єднують відповідні підприємства.

Структура виробництва в будь-якому господарстві формується під впливом суспільного поділу праці. Цей поділ праці призводить до виділення окремих виробництв і формування галузей.

Розрізняють:

- загальний;

- частковий;

- одиничний поділ праці.

Галузь промисловості – це якісна однорідна сукупність підприємств, об’єднань та інших господарських одиниць різних форм власності, що виконують однакові функції в системі суспільного поділу праці.

Основними ознаками, що впливають на формування галузей промисловості
(народного господарства) є:

 1. Виробництво в значних масштабах однорідної або спорідненої продукції.

 2. Наявність великої кількості підприємств цієї продукції.

 3. Технологічні процеси і організація праці.

 4. Однорідність споживаної підприємствами сировини.

 5. Особливий склад спеціально підготовлених кадрів.

В практиці планування і управління використовуються поняття господарської, чистої і комплексної галузі

Господарська – сукупність підприємств, установ з одним органом управління.

Чиста – сукупність підприємств, що випускають однакову продукцію, але знаходяться в підпорядкуванні різних відомств.

Господарська +Чиста =Спеціалізована.

Комплексна –ряд галузей, що об’єднані однорідними ознаками.

Визначним фактором формування галузей і становлення їх оптимального розміру є попит на продукцію.

За характером впливу на предмет праці всі галузі поділяються на добувні і обробні.

По функціональному призначенню продукції всі галузі об’єднуються у дві групи:

1 група - проміжний продукт;

2 група - кінцевий продукт.

Комплекси:

 1. Паливно-енергетичний;

 2. Металургійний;

 3. Машинобудівний;

 4. Хіміко-лісний;

 5. Промисловість будівельного комплексу;

 6. Легка;

 7. Обробні галузі, що входять в агропромисловий комплекс (м’ясна, молочна і т.д.).

Одним з найбільш перевірених практикою методів аналізу і планування галузевої структури і міжгалузевих зв’язків є міжгалузевий баланс, тобто економічний документ у натуральному чи вартісному виразі, який містить систему економічних показників, що відображають конкретні пропорції виробництва і споживання кожного виду продукції. Міжгалузевий баланс складається територіальними органами управління на плановий чи звітний період на основі бізнес-планів підприємств.

3. Загальна характеристика підприємств.

Підприємство – організаційно відокремлена і економічно самостійна основна ланка виробничої сфери економіки, що виготовляє продукцію (виконує роботи або надає платні послуги)

Кожне підприємство або фірма є юридичною особою, має закінчену систему обліку та звітність, самостійний баланс, поточний рахунок банку, печатку з власною назвою, товарний знак (марку) для ідентифікації товарів або послуг.

Головні функції підприємства:

 • задоволення потреб споживачів;

 • задоволення потреб персоналу;

 • удосконалення структури підприємства;

 • задоволення зовнішніх умов (вимог) до підприємства;

 • комерційна;

 • фінансова;

 • адміністративна;

 • технічна.

Головні напрямки діяльності підприємства:

 • визначення ринку товарів;

 • інноваційна (технічні нововведення);

 • виробничий напрямок;

 • комерційний;

 • економічний;

 • соціальний;

 • післяпродажний сервіс.

Види та організаційні форми підприємств:

Залежно від форм власності, передбачених законом, в Україні можуть діяти підприємства таких видів:

 • приватне підприємство, що діє на основі приватної власності громадян чи суб'єкта господарювання (юридичної особи);

 • підприємство, що діє на основі колективної власності (підприємство колективної власності);

 • комунальне підприємство, що діє на основі комунальної власності територіальної громади;

 • державне підприємство, що діє на основі державної власності;

 • підприємство, засноване на змішаній формі власності (на базі об'єднання майна різних форм власності).

В Україні можуть діяти також інші види підприємств, передбачені законом.

У разі якщо в статутному фонді підприємства іноземна інвестиція становить не менш як десять відсотків, воно визнається підприємством з іноземними інвестиціями. Підприємство, в статутному фонді якого іноземна інвестиція становить сто відсотків, вважається іноземним підприємством.

Залежно від способу утворення (заснування) та формування статутного фонду в Україні діють підприємства унітарні та корпоративні.

Унітарне підприємство створюється одним засновником, який виділяє необхідне для того майно, формує відповідно до закону статутний фонд, не поділений на частки (паї), затверджує статут, розподіляє доходи, безпосередньо або через керівника, який ним призначається, керує підприємством і формує його трудовий колектив на засадах трудового найму, вирішує питання реорганізації та ліквідації підприємства. Унітарними є підприємства державні, комунальні; підприємства, засновані на власності об'єднання громадян, релігійної організації або на приватній власності засновника.

Корпоративне підприємство утворюється, як правило, двома або більше засновниками за їх спільним рішенням (договором), діє на основі об'єднання майна та/або підприємницької чи трудової діяльності засновників (учасників), їх спільного управління справами, на основі корпоративних прав, у тому числі через органи, що ними створюються, участі засновників (учасників) у розподілі доходів та ризиків підприємства. Корпоративними є кооперативні підприємства, підприємства, що створюються у формі господарського товариства, а також інші підприємства, в тому числі засновані на приватній власності двох або більше осіб.

Особливості правового статусу унітарних і корпоративних підприємств встановлюються цим Кодексом, іншими законодавчими актами.

Підприємства залежно від кількості працюючих та обсягу валового доходу від реалізації продукції за рік можуть бути віднесені до малих підприємств, середніх або великих підприємств.

Малими (незалежно від форми власності) визнаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік не перевищує п'ятдесяти осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період не перевищує суми, еквівалентної п’ятистам тисячам євро за середньорічним курсом Національного банку України щодо гривні.

Великими підприємствами визнаються підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує тисячу осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за рік перевищує суму, еквівалентну п'яти мільйонам євро за середньорічним курсом Національного банку України щодо гривні.

Усі інші підприємства визнаються середніми.

У випадках існування залежності від іншого підприємства, передбачених статтею 126 цього Кодексу, підприємство визнається дочірнім.

Для підприємств певного виду та організаційних форм законами можуть встановлюватися особливості господарювання.

Поняття державного унітарного підприємства

Державне унітарне підприємство утворюється компетентним органом державної влади в розпорядчому порядку на базі відокремленої частини державної власності, як правило, без поділу її на частки, і входить до сфери його управління.

Орган державної влади, до сфери управління якого входить підприємство, є представником власника і виконує його функції у межах, визначених цим Кодексом та іншими законодавчими актами.

Майно державного унітарного підприємства перебуває у державній власності і закріплюється за таким підприємством на праві господарського відання чи праві оперативного управління.

Державне комерційне підприємство

Державне комерційне підприємство є суб'єктом підприємницької діяльності, діє на основі статуту на принципах підприємництва, зазначених у статті 44 цього Кодексу, і несе відповідальність за наслідки своєї діяльності усім належним йому на праві господарського відання майном згідно з цим Кодексом та іншими законами, прийнятими відповідно до цього Кодексу.

Майно державного комерційного підприємства закріплюється за ним на праві господарського відання.

Казенне підприємствоЗагрузить файл

Похожие страницы:

 1. Економіка підприємства (1)

  Учебное пособие >> Экономика
  ... Кафедра «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ» КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА» (для спеціальності 7.050107 «Економіка підприємства» ... на об'єктивних законах і принципах. Курс лекцій «Економіка підприємства» розглядає теоретичні основи і практичн ...
 2. Економіка підприємств будіндустрії

  Учебное пособие >> Экономика
  ... івництва й архітектури Кафедра «Економіка підприємства» КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ «Економіка підприємств будіндустрії» (для студент ... й ефективного їхнього використання. 2. Структура курсу: I Виробничі фонди підприємств (основні фонди й оборотні кошти ...
 3. Економіка підприємства. Навчальний посібник

  Книга >> Экономическая теория
  ... курси цільового призначення; курси економічних знань (бізнес-курси); курси ... Економіка підприємства: Конспект лекцій для студентів базових напрямків 5.0502 «Менеджмент» і 5.0501 «Економіка і підпри ... М.І., Піча Ю.В. Економіка підприємств. Навчальний посібник. ...
 4. Ефективність використання обротних коштів підприємства

  Реферат >> Экономика
  ... ї літератури 1. Данилюк М.О., Сухоребра І.В. Економіка підприємств: курс лекцій - Ів-Фр. НТУНГ,112-115 с. 2. Економіка підприємства: Підручник / За ... 2002. – 318 с. 6. Є.С.Барвінська ,О.П. Крайник,. Економіка підприємств: Навчальний посібник-Львів: «Інтелект ...
 5. Економіка підприємства. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  ... економіку конкретних підприємств та організацію виробництва. Економіка підпри ... інові курси, стажування на підприємстві, курси цільового призначення ... лекції 14.1. Загальна характеристика продукції 14.2. Особливості маркетингової діяльності підприємств ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0030691623687744