Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Менеджмент->Реферат
Стратегический менеджмент - область науки и практики управления, предназначением которого является обеспечение развития организаций в быстроменяющихся...полностью>>
Менеджмент->Реферат
Народнохозяйственная проблема своевременного доведения товаров от производства до населения, формирование спроса на них с учетом социально-демографиче...полностью>>
Менеджмент->Реферат
ПЧУП “Гравитал” намерено укрепить свои позиции на рынке маркировочной продукции, сохранить долю продаж. За счет внедрения нового вида услуг рас­ширить...полностью>>
Менеджмент->Реферат
Эти свойства формируются в процессе всей воспроизводственной деятельности предприятия, на всех ее этапах и во всех звеньях. Вместе с ними образуется с...полностью>>

Главная > Реферат >Менеджмент

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Рисунок 1.1 – Функціональна організаційна маркетингова структури

Рисунок 1.3 – Товарна організаційна маркетингова структура

Рисунок 1.4 – Ринкова організаційна маркетингова структура

Рисунок 1.5 – Територіальна організаційна маркетингова структура

Рисунок 1.6 – Споживацька організаційна маркетингова структура


ШТАБНИЙ РОЗПОДІЛ

Маркетингова програма 1

Цілі

Керівник

Види та обсяги ресурсів

Терміни

Маркетингова програма 1

Цілі

Керівник

Види та обсяги ресурсів

Терміни

Маркетингова програма 3

Цілі

Керівник

Види та обсяги ресурсів

Терміни

Рисунок 1.7 – Програмна організаційна маркетингова структура

Рисунок 1.8 – Матрична організаційна маркетингова структура

Рисунок 1.9 – Дивізіональна організаційна маркетингова структура

Рисунок 1.10 – Функціонально-товарна організаційна маркетингова структура

Рисунок 1.11 – Функціонально-територіальна організаційна маркетингова структура

Рисунок 1.11 – Функціонально-споживацька маркетингова організаційна структура

Рисунок 1.13 – Інтегровані маркетингові структури

Рисунок 1.14 - Неінтегровані маркетингові структури

Інтегровані маркетингові оргструктури здійснюють свою діяльність комплексно й управляються з одного координуючого центру. Вони можуть бути побудовані за функціональним або товарним принципом, з орієнтацією на споживачів чи ринки, з вертикальною або матричною взаємозалежністю окремих маркетингових підрозділів, але все це інтегровано впливає на споживачів.

Неінтегровані маркетингові оргструктури – це сукупність відповідних маркетингових підрозділів, нескоординованих у своєму впливі на споживача. Кожен з них сам впливає на споживача [16].

Жорсткі організаційні структури найбільш ефективні у двох ситуаціях. По-перше, в умовах відносної стабільності зовнішнього середовища, що спостерігається в крайніх випадках: під час монополізації певного ринку та коли підприємство діє в межах виявленої чи створеної ним ніші. І в одному, і в другому випадках ринок захищений від конкуренції.

По-друге, в умовах ринку, що швидко зростає, коли між потенційними конкурентами ще не дійшло до відкритого зіткнення інтересів, і кожний з них намагається освоїти максимальну частку ринку, який екстенсивно розвивається. За таких обставин для господарських систем пріоритетними є авторитарні методи управління.

З числа основних особливостей функціонування жорстких оргструктур можна виділити такі:

 • система управління дуже централізована;

 • коло прав і обов'язків співробітників чітко визначене відповідними трудовими контрактами;

 • управлінські й виконавчі функції гранично спеціалізовано, у зв'язку з чим працівники виконують лише те, що передбачене посадою та комплексом внутрішньосистемних нормативів;

 • процес управління супроводжується виникненням великої кількості формальних проявів: наказів, інструкцій, розпоряджень тощо.

Формувати м'які організаційні структури доцільніше за ринкових умов, які швидко й радикально змінюються, коли зовнішнє середовище характеризується підвищеною невизначеністю. Така ситуація трапляється найчастіше, чому сприяють такі чинники, як конкуренція, нестабільність кон'юнктури, динамічність споживацьких очікувань, слабка уніфікація якісних параметрів продукції (або її відсутність) та ін.

Головними особливостями функціонування м'яких оргструктур є властивості, протилежні жорстким системам.

У м'яких організаційних маркетингових структурах формується більш сприятливий клімат для генерації нових ідей і втілення нововведень. Це дуже важливо для інтенсивного розроблення підприємствами своїх цільових ринків і виживання в умовах підвищеної конкуренції [15].

Корпоративна організація з підрозділів створюється у зв'язку з великим зростанням числа товарів і цільових ринків. Вона будується за трьома моделями [16]:

 • без корпоративного маркетингу, тобто в кожному підрозділі свій відділ маркетингу;

 • помірний корпоративний маркетинг, коли компанія має невеликий штаб маркетологів «вищого рівня» для допомоги вищому керівництву, для консультацій підрозділів, у допомозі підрозділам, де немає маркетологів і донесення ідей маркетингу до інших підрозділів;

 • сильний корпоративний маркетинг, коли відділ маркетингу проводить різну роботу для підрозділів.

Як правило, на практиці не віддається перевага тільки одній з цих моделей, а вводиться та, що відповідає сучасному розвитку компанії.

Приклад. Вивчення організаційних структур та структур управління російських інтегрованих компаній (ВАТ «НК Лукойл», ВАТ «НК ЮКОС», АТ «НК Сибнефть», ВАТ «Тюменская нефтяная компания», ВАТ «Татнефть», холдингова компанія «Амтел», «Трубная металлургическая компания», «Объединенная металлургическая компания», ВАТ «Новолипецкий металлургический комбинат», ВАТ «Северсталь», АК «Сибирско-Уральская нефтегазохимическая компания», «Агрохимпромхолдинг», «Норильский никель», ВАТ «СУАЛ-Холдинг», ВАТ «АКРОН») показало, що в компаніях, які успішно розвиваються, централізовані функції маркетингу, стратегічного управління. Таким чином, з 15 досліджених компаній більшість централізували управління, збут, але лише 4 компанії мають централізовані маркетингові служби. Крім того, більшість російських інтегрованих компаній, якщо і виділяють служби маркетингу у своїй структурі, то вони відіграють, як правило, підпорядковану роль в організації комерційної діяльності, тобто є структурними підрозділами постачальницько-збутових служб, виконуючи більшою мірою інформаційну, рекламну, а не стратегічну функцію [19].

Незалежно від типу організаційної структури всі підрозділи маркетингу на підприємстві (центри, відділи, служби, бюро, групи) мають бути тісно пов'язані між собою. Інакше система даватиме збої, які спроможні викликати різні негативні наслідки аж до самознищення (банкрутства). Кожний з підрозділів призначений для вирішення певної сукупності завдань, які відповідно до цілей характеризуються як глобальні (корпоративні), загальні (стратегічні) та приватні (локальні, тактичні, оперативні). Таким чином, усі маркетингові підрозділи (хоча й різною мірою) беруть участь у реалізації системи визначення цілей і завдань підприємства. Від змісту й ступеня інтеграції внутрішньосистемних зв'язків, характеру взаємостосунків і визначення чіткої функціональної специфіки в діяльності елементів маркетингової структури залежить ефективність підприємства.

1.8 Сучасні тенденції розвитку організаційних структур маркетингу

Крім викладених базових підходів, можна виділити декілька варіантів організації маркетингу з урахуванням останніх тенденцій його розвитку як з позицій науки, так і практики. Так, тенденція розвитку “мікс” у напрямку створення комплексу обслуговування клієнтів запропонувала підхід, коли тактичний рівень маркетингової діяльності опускається до рівня оперативного обслуговування і зливається з ним. Дослідження клієнтів, тестування товарів і послуг, комунікаційна активність реалізується в рамках таких програм обслуговування. Більшою мірою це характерно для компаній, що надають послуги, і достатньо ефективно працює в цій ситуації.

Структура управління в маркетингу відносин породила новий організаційний тип маркетингу баз даних і перехід від сегментаційного підходу до індивідуального маркетингу. Всі функції маркетингу модернізуються і будуються навколо бази даних клієнтів. Дослідження, розроблення товарів, просування і стимулювання, розподіл реалізуються у межах бази даних. Крім того, змінюються стратегічні рішення: на перший план виходить розвиток бази, а потім реалізація стратегій відбувається у межах бази клієнтів.

Новим типом організаційної структури великої компанії є використання міжфункційних команд, у яких ухвалення рішень будується навколо маркетингової функції як найбільш актуальної з погляду досягнення цілей на ринку. Тут реалізується принцип одночасної роботи ряду формалізованих програм. За сутністю це структура, що швидко адаптується й орієнтована на замовника. Такий складний тип організації потребує високої корпоративної культури, баз даних, Інтернету тощо [4].

1.9 Принципи, алгоритм та вимоги створення маркетингових структур на підприємстві

Принципи організації маркетингових служб визначаються маркетинговими особливостями менеджменту, спрямуванням організаційних структур на забезпечення ефективної маркетингової діяльності. До принципів організації маркетингових структур відносять:

 • цілеспрямованість щодо вирішення проблем ринку відповідно до місії, цілей і стратегії підприємства;

 • простоту і чіткість організаційної побудови, яка забезпечує розподілення операцій, недопущення дублювання функцій, єдність керівництва;

 • пропорційність, що забезпечує рівні можливості продуктивності праці структурних підрозділів підприємства;

 • паралельність, що забезпечує певне перекриття виконання окремих функцій в часі;

 • чітке формування завдань маркетингової діяльності для кожного підрозділу і виконавця;

 • гнучкість, яка забезпечує своєчасне реагування маркетингової оргструктури на зміну у середовищі завдяки надійному зворотному зв'язку;

 • скоординованість дій для отримання спільними зусиллями в одному напряму функціональних підрозділів;

 • достатню фінансову підтримку як у забезпеченні маркетингових дій, так і в мотивації працівників маркетингових служб;

 • економність щодо функціонування маркетингової оргструктури;

 • кваліфікацію персоналу;

 • творчий підхід, що орієнтує на інноваційну діяльність;

- активну маркетингову політику в пошуку організаційних
підходів під час вирішення маркетингових завдань.

Примітка. Наприкінці минулого сторіччя орієнтація на зниження непрямих витрат, пов'язаних з утриманням середньої ланки управління була переглянута. Це було пов'язано з тим, що працівники служб збуту, як виявилося, досить ефективно могли займатися регіональною маркетинговою діяльністю, пов'язаною з маркетинговими дослідженнями, з рекламною діяльністю та просуванням. Унаслідок чого багато підприємств стало переглядати свої організаційні структури [16].

Алгоритм створення маркетингового підрозділу на підприємстві складається з [4]:

 1. розроблення системи цілей і завдань компанії у галузі маркетингу, реалізація яких необхідна на сьогоднішній час і в перспективі;

 2. розроблення системи критеріїв і обмежень зі створення служби маркетингу;

 3. розроблення ряду варіантів моделі організаційної структури служби маркетингу на підприємстві;

 4. оцінки варіантів, вибору та обґрунтування організаційної маркетингової структури;

 5. деталізації вибраної моделі організаційної структури маркетингу;

 6. реорганізації організаційної структури й інших підсистем управління підприємством;

 7. розроблення інформаційного, ресурсного забезпечення, системи планування, реалізації і контролю;

 8. обґрунтування кадрового складу і штатного розкладу;

 9. затвердження документів, що регламентують діяльність служби маркетингу;

 10. контролю за процесом адаптації системи управління маркетингом і підприємством у цілому (впроваджувальний контроль).

Менеджмент у галузі маркетингу товарів і послуг багатий на розроблення заходів з підвищення ефективності функціонування відповідних структур. Тому доречно буде навести деякі загальні вимоги щодо створення маркетингових управлінських структур

Маркетингова організаційна структура повинна бути достатньо простою, легко керованою і доступною для розуміння функцій її складових та підрозділів усьому персоналу.

Функції маркетингових підрозділів підприємства повинні бути чітко розмежовані й скоординовані.

Під час побудови окремих служб, підрозділів організаційної структури добре зарекомендував себе модульний підхід, який передбачає формування груп фахівців (експертних груп, груп підтримки, адресного продажу, мозкових атак і т. п.) без жорсткого, вузько функціонального та довгострокового розподілу повноважень усередині них.

Організаційна конструкція повинна містити по вертикалі мінімальну, з точки зору раціональності й оптимальності, кількість рівнів управління, а по горизонталі – контролювати ситуацію в усіх підрозділах підприємства.

Необхідно встановити і підтримувати тісну співпрацю - як між маркетинговими службами, так і між ними та іншими підрозділами підприємства.

Потрібно створити атмосферу колективності виконуваної роботи між маркетинговими й іншими підрозділами підприємства. Водночас необхідно заохочувати позитивні ініціативи структурних утворень, а також стимулювати та заохочувати ентузіазм, індивідуальність і заповзятливість окремих працівників. Необхідний достатньо високий статус керівника служби маркетингу, що дозволяє службі активно впливати на всю діяльність підприємства (як на внутрішні, так і на процеси, пов’язані з зовнішнім середовищем).

Недопустиме порушення визначеної послідовності у загальному порядку ухвалення рішень з усього кола питань управління маркетингом. Усі рішення повинні ухвалюватися після аналізу відповідної інформації, наданої компетентною службою.

Організаційна структура управління маркетингом залежить від обраної підприємством маркетингової стратегії й тактики і повинна змінюватися разом з їх зміною.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Органiзацiя банківського кредитування

  Реферат >> Банковское дело
  ... зу якості активів і пасивів; створення резервів; виконання зобов'язань комерц ... банком у минулому; якості банківського менеджменту. Якщо позичальником є фізична особа, ... ів, що очолюють бухгалтерську, фінансову, маркетингову служби, адміністративний апарат. Під ...
 2. Господарська діяльність ВАТ "Київський завод безалкогольних напоїв "Росинка"

  Отчет по практике >> Экономика
  ... Товариства; ж) органiзацiя скликання та проведення ... про доцiльнiсть створення чи припинення ... сектори замовлень, розрахунків, маркетингових досліджень, реклами і ... 303 с. Кузьмін О. Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підручник. – К.: “Академвидав”, 2003. – ...
 3. Формування іміджу рекламного агентства Аlmedia group

  Реферат >> Коммуникации и связь
  ... дисциплiни “Органiзацiя роботи рекламних ... МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ І ОЦІНКИ ІМІДЖУ ... Жигалов В.Т., Шимановська Л.М. Основи менеджменту і управлінської діяльності. ... Т. Оценка готовности предприятия к реализации маркетинговой стратегии // Маркетинг - 2001. ...
 4. Управління персоналом організації

  Шпаргалка >> Менеджмент
  ... та розвиток менеджменту людських ресурсів. "Менеджмент – це ... інвестиційних, виробничих, фінансових, маркетингових і інших планах і програмах, ... в персонал сприяють створенню сприятливого клімату ... -квалiфiкацiйнi; незадовiльна органiзацiя та умови працi ...
 5. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства (3)

  Курсовая работа >> Экономика
  ... продаж автомобiлiв органiзацiя пiдприемств харчовоi ... вставленні з внутрішнім менеджментом. Будучи складовою частиною загально ... Центробанками країн-учасниць; - створення єдиної регіональної ... продукції Розділ 5. План маркетингової діяльності Підприємством ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0031418800354004