Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Право, юриспруденция->Лекция
Правовое регулирование вопросов прокуратуры Республики Беларусь осуществляется Конституцией Республики Беларусь 1994 г. (с изменениями и дополнениями,...полностью>>
Право, юриспруденция->Лекция
Бюджетная система Республики Беларусь включает республиканский и местные бюджеты. Доходы бюджета формируются за счет налогов, определяемых законом, др...полностью>>
Право, юриспруденция->Контрольная работа
Як юридичний факт договір належить до числа правомірних дій, які спрямовуються його учасниками на виникнення, змінення або припинення правових відноси...полностью>>
Право, юриспруденция->Контрольная работа
Основою цивілізованих відносин профспілок з державою є укладення колективних угод. Поняття «колективна угода» в законодавстві України з'явилося порівн...полностью>>

Главная > Книга >Право, юриспруденция

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Навчально-методичний посібник з курсу “Адміністративна відповідальність” містить загальні методичні вказівки, програму курсу та зміст дисципліни по модулях і темах, тематичний план, завдання для самостійної роботи та практичних занять, плани семінарів, стисле розкриття змісту окремих тем, завдання для експрес-контролю та методичні рекомендації для виконання контрольних робіт, питання для самоконтролю і заліку.

Розрахований на студентів та викладачів навчальних закладів, де вивчається право.

В С Т У П

Адміністративна відповідальність є найпоширенішим видом юридичної відповідальності в правовій системі України. Лише за порушення правил дорожнього руху в Україні щорічно притягується до адміністративної відповідальності мільйони осіб. Всього ж в Україні до цього виду відповідальності щорічно притягується більше десяти мільйонів правопорушників.

В даний час заходами адміністративної відповідальності захищається значний масив різноманітних суспільних відносин, що складаються переважно в управлінській сфері, у тому числі у сфері охорони громадського порядку та громадської безпеки, боротьби з різними правопорушеннями на транспорті, в галузі охорони праці та здоров’я населення, охорони природи, заняття підприємницькою діяльністю, у сфері забезпечення встановленого порядку управління та діяльності представників державної влади, боротьби з корупційними проявами та ін.

Зараз завершується робота над прийняттям нового Кодексу України про адміністративні проступки, де крім інших новел буде передбачено застосування адміністративної відповідальності і щодо юридичних осіб. Отже, заходами адміністративної відповідальності буде захищена ще більша сукупність суспільних відносин. Це вимагає від майбутніх фахівців права глибокого знання законодавства про адміністративні проступки та вмілого застосування його на практиці.

В останній час у вищих навчальних закладах України юридичного профілю курс адміністративної відповідальності (“Адміністративно-деліктне право”) вивчається здебільшого як окремий спецкурс. Це значно полегшує якісне засвоєння студентами досить великого кола різноманітних положень чинного адміністративно-деліктного законодавства та специфіку правових відносин, що складаються в процесі реалізації адміністративно-юрисдикційних повноважень окремих органів та їх посадових осіб. З урахуванням специфіки і важливості адміністративно-юрисдикційної діяльності уповноважених на те органів та їх посадових осіб, з подальшим удосконаленням та кодифікацією законодавства про адміністративну відповідальність, зростанням його правоохоронної ролі в житті нашого суспільства, виокремлення цього правового інституту в окремий спецкурс (окрему навчальну дисципліну) вбачається цілком логічним і виправданим. Водночас, належне навчально-методичне забезпечення даного спецкурсу в окремих навчальних закладах з урахуванням їх профільної орієнтації є ще недостатнім.

Пропонований навчально-методичний посібник з курсу адміністративної відповідальності призначений певною мірою компенсувати відсутність відповідного методичного забезпечення даної навчальної дисципліни. Його підготовлено відповідно до програми спецкурсу “Адміністративна відповідальність”, що вивчається на юридичному факультеті Інституту повітряного і космічного права НАУ.

Метою вивчення даного спецкурсу є більш глибоке і детальне засвоєння основних теоретико-правових положень, що стосуються поняття, властивостей та принципів адміністративної відповідальності; суті, правових ознак та елементів юридичного складу адміністративного правопорушення; системи і характеристики адміністративних стягнень та специфіки їх накладення; аналізу юридичних складів окремих адміністративних проступків, у тому числі правопорушень у сфері повітряного транспорту, а також особливостей провадження в справах про адміністративні правопорушення уповноваженими на те органами. В процесі вивчення спецкурсу також передбачається всебічний аналіз чинного законодавства про адміністративні правопорушення та практики його застосування, дослідження окремих проблем та шляхів удосконалення такого законодавства, підвищення рівня професійної майстерності майбутніх фахівців-юристів щодо вмілого і ефективного застосування його на практиці.

З цією метою переважну частину навчального часу слід відводити практичним заняттям, де студенти в процесі вирішення задач, виконання тестових завдань та юридичного аналізу різних правових ситуацій змогли б краще і глибше засвоювати положення чинного законодавства про адміністративні правопорушення щодо його практичного застосування. Студентам денної форми навчання доцільно з більшості тем виконувати домашні завдання у формі письмового вирішення практичних задач та виконання інших завдань, що містяться в посібнику до кожної теми. Студенти заочної форми навчання крім іншого виконують з даного спецкурсу контрольну роботу.

Основними нормативно-правовими джерелами при вивченні курсу адміністративної відповідальності є Кодекс України про адміністративні правопорушення та закон України “Про боротьбу з корупцією” від 5 жовтня 1995 р. Із спеціальних джерел передусім слід використовувати науково-практичний коментар до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Х.,Одиссей, 2003р.); навчальні посібники: Тищенко Н.М. Адміністративна відповідальність в Україні.- //Х., 1998; Д.М. Лук’янець “Інститут адміністративної відповідальності: проблеми розвитку” – //К., 2001; В.К.Колпаков. Адміністративно-деліктний правовий феномен.-//К., 2004; Коломоєць Т.О. Штрафи за законодавством про адміністративні правопорушення України.- //Запоріжжя, 2000; Бахрах Д.Н. “Административная ответственность граждан в СССР” (М., Юр..лит.,1989); Гончарук С.Т. “Адміністративна відповідальність за законодавством України”- (К.,1995) та “Адміністративні стягнення (в запитаннях і відповідях)“- //К.: КМУЦА, 1998; Масленников М.Я. “Административно-юрисдикционный процесс” (Воронеж, 1990) та ін.

Підсумковим етапом вивчення даного курсу є семестровий диференційований залік.

Після приєднання України до Болонської конвенції з метою підвищення якості національної освіти, професійного рівня майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах нашої країни в останній час здійснюється трансформація навчального процесу на основі кредитно-модульної (рейтингової) системи навчання. В посібнику зроблена експериментальна спроба більш якісне засвоєння даної дисципліни побудувати на основі цієї системи. У зв’язку з цим доцільно розкрити нижче її окремі положення.

Кредитно-модульна система – це модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні двох складових: модульної технології навчання та кредитів (залікових одиниць) і охоплює зміст, форми та засоби навчального процесу, форми контролю якості знань і вмінь студента та його навчальної діяльності в процесі аудиторної та самостійної роботи. Кредитно-модульна система має за мету поставити студента перед необхідністю регулярної навчальної роботи протягом усього семестру з розрахунком на майбутній професійний успіх.

Навчальний модуль – це відносно самостійна, логічно завершена, цілісна частина навчального курсу, що охоплює сукупність теоретичних і практичних завдань відповідного змісту та структури з розробленою системою навчально-методичного і індивідуально-технологічного забезпечення, необхідним компонентом якого є відповідні форми рейтингового контролю.

Кредит (залікова одиниця) – це уніфікована одиниця виміру виконаної студентом аудиторної та самостійної навчальної роботи (навчального навантаження), що відповідає 36 годинам робочого часу.

Рейтинг (рейтингова оцінка) – це кількісна оцінка досягнень студента за багатобальною шкалою в процесі виконання ним заздалегідь визначеної сукупності навчальних завдань.

Рейтингова система оцінювання (РСО) як невід’ємна складова навчального процесу передбачає визначення якості усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи, виконаної студентом, та рівня набутих ним знань і вмінь шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного, модульного та семестрового контролю, з наступним переведенням оцінки в балах у оцінки за традиційною національною шкалою та шкалою ECTS (European Credit Transfer System).

РСО передбачає використання поточної, контрольної, підсумкової, підсумкової семестрової модульних рейтингових оцінок, а також екзаменаційної та підсумкової семестрових рейтингових оцінок.

Поточний контроль здійснюється у формі опитування та перевірки результатів виконання різноманітних індивідуальних завдань, у т.ч. виступів на семінарських та практичних заняттях, виконання та захист індивідуальних завдань, експрес-контроль, підготовка рефератів, письмових робіт тощо. Контроль засвоєння студентом навчального матеріалу шляхом різних форм самостійного опрацювання також завершується оцінкою.

Модульний контроль здійснюється у формі виконання студентом модульної контрольної роботи.

Семестровий контроль здійснюється у формі диференційованого заліку.

Семестровий диференційований залік є формою підсум-кового контролю, що полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу з певної дисципліни на підставі результатів виконання ним усіх видів запланованої навчальної роботи протягом семестру, у т.ч. аудиторної роботи під час лекційних, практичних та семінарських занять, а також самостійної роботи, виконання індивідуальних завдань тощо.

Семестровий диференційований залік не передбачає обов’язкову присутність студента і може виставлятися автоматично за умови, що студент виконав усі попередні види навчальної роботи, визначені робочою навчальною програмою дисципліни, та отримав позитивні (за національною шкалою) підсумкові модульні рейтингові оцінки за кожен з модулів. При цьому викладач для уточнення окремих позицій має право провести зі студентом додаткову контрольну роботу, співбесіду, експрес-контроль тощо.

Поточна модульна рейтингова оцінка складається з балів, які студент отримує за певну навчальну діяльність протягом засвоєння даного модуля, у т.ч. це виступи на семінарських та практичних заняттях, виконання та захист індивідуальних завдань, експрес-контроль, підготовка рефератів, письмових робіт тощо.

Контрольна модульна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) за результатами виконання модульної контрольної роботи з даного модуля.

Підсумкова модульна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) як сума поточної та контрольної модульних рейтингових оцінок з даного модуля.

Підсумкова семестрова модульна рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) як сума підсумкових модульних рейтингових оцінок, отриманих за засвоєння всіх модулів з даної навчальної дисципліни.

Залікова рейтингова оцінка визначається (в балах та за національною шкалою) за результатами виконання всіх видів навчальної роботи протягом семестру.

Підсумкова семестрова рейтингова оцінка визначається як сума підсумкової семестрової модульної та залікової рейтингових оцінок (в балах, за національною шкалою та за шкалою ECTS).

Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи здійснюється в балах відповідно до табл. 1.

Таблиця 1

Модуль №1

Модуль №2

Вид

навчальної роботи

Мах

кількість

балів

Вид

навчальної роботи

Мах

кількість

балів

Виступи на семінарських та практичних заняттях

(1х5) 5

Виступи на семінарських та практичних заняттях

(2х5) 10

Виконання та захист

реферату

(1х3) 3

Виконання та захист реферату

(1х3) 3

Експрес-контроль

(3х3 ) 9

Експрес-контроль

(5х5) 25

Заохочувальні заходи

2

Заохочувальні заходи

3

Виконання індивідуальних завдань

3

Виконання індивідуальних завдань

3

Виконання модульної контрольної роботи №1

12

Виконання модульної контрольної роботи №2

12

Усього за модулем №1

35

Усього за модулем №2

53

Семестровий диференційований залік 12

Усього за семестр 100Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Адміністративна відповідальність (3)

  Реферат >> Государство и право
  ... адміністративної відповідаль­ності. Характеристика адміністративних стягнень. Види адміністративних стягнень. Використана література 1. Поняття і підстави адміністративної відповідаль­ності. Адміністративна відповідальність ...
 2. Теорія адміністративної відповідальності при порушенні митних правил

  Конспект >> Право, юриспруденция
  ... видів адміністративної відповідальності. Адміністративна відповідальність може мати відмінний характер не тільки від адміністративної відповідальност ...
 3. Відповідальність за окремі види адміністративних порушень. Адміністративні правопорушення в буді

  Кодекс >> Государство и право
  ... відповідальність за адміністративні право­порушення та інші визначальні засади адміністративної відповідальності. Розділ II «Адміністративне правопорушення і адміністративна відповідальність» ...
 4. Відповідальність державних службовців за інші правопорушення, повязані з корупцією

  Курсовая работа >> Политология
  ... адміністративно-службового правопорушення (проступку) властиве й такому видові відповідальності як адміністративна відповідальність. Особливості підстав адміністративної відповідальн ... кримінальну або адміністративну відповідальність, відповідно ж до статт ...
 5. Юридична відповідальність за порушення екологічного права

  Реферат >> Экология
  ... собою майнову відповідальність; — еколого-адміністративним правопорушенням, що тягне за собою адміністративну відповідальність; — ... (ст. 228). 3.2. Адміністративна відповідальність за екологічні правопорушення Адміністративна відповідальність за екологічн ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0015439987182617