Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Педагогика->Реферат
2.Сформировать у них цельное представление об основных элементах образа жизни человека, оказывающих влияние на формирование его духовного, физического...полностью>>
Педагогика->Реферат
Комплекс государственных мер поддержки одаренных детей заложен в конкретную целевую подпрограмму «Одаренные дети», которая является частью федеральной...полностью>>
Педагогика->Реферат
Актуальность выбранной темы обуславливается тем, что в настоящее время внимание многих педагогов и психологов привлекает проблема сенсомоторного разви...полностью>>
Педагогика->Курсовая работа
Преодоление отчуждения человека от его подлинной сущности, формирование духовно развитой личности в процессе исторического развития общества не соверш...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Педагогика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

РЕФЕРАТ

Курсовий проект містить 40 с., 17 таблиць, 3 рисунка, 12 джерел, 3 додатки.

Курсовий проект складається з аналізу професійного призначення і структури професійної діяльності робітника заданої професії. Розробки вмісту підготовки робітників заданої професії. Постановку тактичних цілей професійного навчання фахівця на рівні спеціальної теоретичної дисципліни; побудова зведено-тематичного плану професійної підготовки фахівця. Розробку дидактичного проекту теми (аналіз учбової літератури, визначення логічної структури заданої теми, визначення витрат часу на вивчення теми через нормування дидактичних одиниць); розробки дидактичного проекту уроку (постановка дидактичних цілей, оперативних цілей навчання, аналіз вихідних даних і вибір методів навчання, план-конспект уроку, мотивація учбової діяльності на різних етапах заняття, вибір дидактичної технології).

ЗВЕДЕНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН, ДИДАКТИЧНИЙ ПРОЕКТ УРОКУ, КОНТУРНИЙ КОНСПЕКТ УРОКУ, ТАКТИЧНІ ЦІЛІ, ДИДАКТИЧНІ ЦІЛІ, МОТИВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, БІНАРНІ ДІЇ, КРЕАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ.

ЗМІСТ

Вступ

1. Проектування програми професійної підготовки за фахом «Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем»

1.1 Аналіз професійної діяльності фахівця

1.2 Формування кваліфікованої характеристики фахівця

1.3 Розробка змісту професійної підготовки фахівця

2 Проектування технологій навчання по темі «Візуальне програмування в Delphi»

2.1 Проектування дидактичних матеріалів

2.2 Аналіз базових умов навчання. Вибір способів формування базових знань

2.3 Проектування мотиваційних технологій навчання

2.4 Проектування технологій формування ООД

2.5 Проектування технологій формування виконавчих дій (ВД)

2.6 Проектування технологій формування контрольних дій (КД)

2.7 Складання перспективно-поурочному плані викладу теми «Візуальне програмування в Delphi»

2.8 Організація та методика уроку обраної теми

3 Розробка дидактичних матеріалів інноваційних технологій навчання

Висновок

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Вступ

Центральне місце в методичній підготовці студентів займає курс теорії та методики навчання. У ході його вивчення студенти опановують методику роботи з різними видами навчальних завдань, обговорюють особливості етапу цілепокладання в системі занять, вибір методів і засобів навчання, методику підготовки і проведення різних типів уроків, у тому числі й інноваційних.

При різноманітті підходів до проблеми використання комп'ютерів у навчальному процесі можна виділити два напрямки: перший - вивчення засобів і методів комп'ютерних технології в курсі інформатики, друге - застосування ПЕОМ в процесі навчання різних навчальних дисциплін.

Інформатизація суспільства передбачає широке впровадження засобів обчислювальної техніки і нових інформаційних технології практично в усі сфери життя і діяльності людини. Вона трансформує всі структури суспільства і має великий вплив на систему освіти, веде до її комп'ютеризації.

Звідси особливої актуальності набувають дослідження, пов'язані з впровадженням комп'ютерної технології навчання в освітній процес.

 1. Проектування програми професійної підготовки за фахом «Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем»

0.1Аналіз професійної діяльності фахівця

Діяльність фахівця «Молодший спеціаліст з обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем» пов’язана з маркетингом, обслуговуванням, експлуатацією окремих складових інтелектуальних інтегрованих систем управління об’єктами і процесами видобування, перетворення, виробництва матеріалів, виробів продукції та утилізації відходів, а також функціонування транспорту, послуг, фінансової, посередницької, громадської, освітянської діяльності і діяльності, пов’язаної з державним та організаційно-технічним управлінням, операціями з нерухомістю в сфері інформатизації, а також підготовки, перепідготовки підвищення кваліфікації працівників різних видів економічної діяльності.

Таблиця 1. 1 - Професійне призначення і місце використання робітника за професією «Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем»

Вид діяльності

Місця використання фахівця

 1. Маркетинг

 2. Експлуатація окремих складових ІС

 3. Управління об’єктами і процесами видобування, перетворення, виробництва матеріалів, виробів продукції та утилізації відходів

 4. Функціонування транспорту, послуг фінансової, посередницької, громадської, освітянської діяльності і діяльності, пов’язаної з державним та організаційно-технічним управлінням

Обробна промисловість, харчова, текстильна, целюлозно-паперова промисловість, видавнича справа, металургія, виробництво, оптова та роздрібна торгівля, готелі та ресторани, транспорт та транспортні послуги, пошта і зв'язок, фінансова діяльність, страхування, операції з нерухомістю, сфера інформації, дослідження та розробки, технічний контроль та аналіз, державне управління, соціальна сфера, оборона, юстиція, освіта.

Виділені трудові процеси лежать в основі побудови функціональної структури діяльності фахівця.

Так, фахівець виконує слідуючи функції: підготовчу, технологічну, контрольну, організаційну.

Таблиця 1.2 - Структура виробничої діяльності робітника за професією «Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем»

Функції діяльності

Процедура діяльності

Предмет діяльності

Матерiальнi засоби діяльності

Умови діяльності

Продукти діяльності

Вимоги до фахівця: знати, вміти

1

2

3

4

5

6

7

1. Пiдготовча

Запуск ПК та периферійного обладнання; запуск прикладних програм; налаштування програм та обладнання.

Робоче місце

ПК та периферійні пристрої

Стандартні

Підготовлений до роботи ПК та налаштоване периферійне обладнання та програмне забезпечення

З: правила безпеки при роботі з ПК;

У: вмикати і налаштовувати обладнання та програмне забезпечення

2. Технологічна

Розробка об’єктно-орієнтованих ІС;

Експлуатація комп’ютерної техніки і систем зв’язку;

Перевірка, регулювання та випробовування компонентів ІС.

ІС

ПК та периферійні пристрої, елементи інтелектуальних систем

Стандартні

Робоча об’єктно-орієнтована ІС

З: правила експлуатації комп'ютерної техніки і систем зв'язку, технологію опрацювання даних, робочі інструкції;

У: приймати участь під керівництвом спеціаліста в розробці математичних об'єктно-орієнтованих моделей ІС;

здійснювати перевірки, регулювання, настроювання та випробовування компонентів ІС після усунення причин їх нештатного функціонування.

3. Контрольна

Контрольні випробовування апаратного та програмного забезпечення систем

ІС

ПК та периферійні пристрої, елементи інтелектуальних систем

Стандартні

Налаштована та випробувана ІС, комп’ютерна техніка та система зв’язку

З: технічні характеристики, пристрій та принцип дії обладнання;

У: розробляти пропозиції щодо удосконалення структури, електричної, функціональної схем та алгоритмічно-програмного забезпечення, методів діагностики технічного і функціонального стану та усунення несправностей;

4. Організаційна

Керування розробкою, налаштуванням та випробуванням ІС

ІС

ПК та периферійні пристрої, елементи інтелектуальних систем, нормативні документи

Стандартні

Правильно налаштована та випробувана ІС, комп’ютерна техніка та система зв’язку

З: нормативні документи та правила експлуатації ІС;

У: володіти нормативними документами щодо контрольних випробовувань ІС і засобів автоматики та управління;

володіти технічними та організаційними засобами реалізації правил безпеки та екологічних норм при експлуатації ІС, засобів автоматики і управління;

направляти до переробки складові частини ІС, засобів автоматики і управління.

Підготовка спеціаліста вимагає постановки тактичних цілей навчання. При постановці мети вивчення учбового курсу викладач має чітко уяснити, які саме характеристики особи слід формувати, на які елементи структури особи слід впливати. Фактично ціль навчання дисципліни або тактична ціль навчання представляє собою опис не тільки видів діяльності, які формуються в процесі вивчення, але і всі ті характеристики особи, які слід формувати в процесі засвоєння заданої дисципліни.

Таблиця 1 3 - Постановка тактичних цілей професійного навчання прохідника на рівні спеціальної теоретичної дисципліни

Елементи структури особистості

Характеристика цілей

Досвід особистості

Професійна компетентність

 1. Сформувати загальні уявлення про інтелектуальні технології.

 2. Сформувати загальні уявлення про об’єктно-орієнтованих ІС.

 3. Сформувати загальні уявлення про експлуатацію комп’ютерної техніки і систем зв’язку.

 4. Сформувати загальні уявлення про випробовування апаратного та програмного забезпечення систем.

 5. Сформувати загальні уявлення про інтелектуальний аналіз даних.

Професійна спрямованість

Сформувати бажання працювати в області майбутньої професії.

Сформувати поняття про важливість виконання своєї роботи якісно і сумлінно.

Комунікативна готовність

Сформувати професійну термінологію (нормативні документи та правила експлуатації ІС, комп'ютерної техніки і систем зв'язку, технологію опрацювання даних, робочі інструкції).

Сформувати вміння спілкуватися в бригаді, на виробництві, використовуючи технічну мову.

Економічна ерудиція

Вміти здійснювати економічний аналіз ІС.

Правова ерудиція

Сформувати уявлення про основні поняття трудового права (режим праці та відпочинку, нормальні умови роботи і т.д.)

Професійна пам'ять

Сформувати вміння поліпшення довгострокової, короткочасної, логічної, образної, слухової і зорової пам'яті.

Функціональний механізм психіки

Технічне мислення

Сформувати оперативне мислення, пов'язане з роботою з технічною документацією та спеціальним обладнанням.

Здатність до вирішення творчих завдань

Сформувати вміння використовувати нові, прогресивні технології при вирішенні поставленої задачі.

Типологічні властивості

Здатність до саморегулювання і самоаналізу

Сформувати вміння аналізувати свою діяльність, знаходити в ній помилки і виправляти їх.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. База даних Теорія та практика прикладного програмування

  Курсовая работа >> Информатика
  ... технологій Дисципліна «Проектування ... Тема проекту База даних “Теорія та практика прикладного програмування” (Літературне джерело: “Бобровский С.И. Delphi ... простих візуальних моделей ... Пунчик З.В. Практикум по технологиям баз данных: ... ійне навчання інформатиц ...
 2. Підвищення ефективності інноваційної діяльності в умовах ВАТ "Дніпропетровський лакофарбовий завод"

  Дипломная работа >> Экономика
  ... чна кібернетика на тему: «Підвищення ефективності ... програмування як, наприклад, З++ або Delphi не ... і засобів візуального програмування - убудованої мови ... навчання, інструктажу і перевірки знань по охорон ... проектуванні електрообладнання; несправність технологі ...
 3. Підвищення економічних показників з урахуванням сезонних коливань в умовах шахти "Добропільська"

  Дипломная работа >> Экономика
  ... технологій OLAP і дає однакові результати прогнозування по ... на тему "Прогнозування ... програмування як, "С++" чи "Delphі" ... візуального програмування – убудованого мови програмування " ... розроблювач при проектуванні повинний передбачити ... якісного навчання і професі ...
 4. Інформаційні системи і технології

  Другое >> Информатика, программирование
  ... технології" для студентів всіх спеціальностей всіх форм навчань ... керування технологічними процесами; – інформаційні системи автоматизованого проектування; ... засобом взаємодії є візуальні об’єкти (меню, ... мови програмування як С++, Visual Basic, Delphi, системи ...
 5. Деякі перспективи реалізації модельних експериментів на комп ютері та створення віртуальних лабо

  Реферат >> Астрономия
  ... повторно. Візуальна складова цих ... матеріалу з теми. Кожна програма, ... чалося на проектування інтерфейсу ... мови програмування саме по собі ... розвинутої мови програмування, наприклад, Delphi. Такий підх ... і навчання оптики та фотоніки”, cекція: Нові технології ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0021378993988037