Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономическая теория->Реферат
Занятость населения составляет необходимое условие для его воспроизводства, так как от нее зависят уровень жизни людей, издержки общества на подбор, п...полностью>>
Экономическая теория->Курсовая работа
Анализ теории и практики приватизационного процесса занимает все более важное место в отечественной экономической науке. Это обусловлено тремя причина...полностью>>
Экономическая теория->Реферат
Инфляция – неизбежный спутник долгосрочного развития экономики с гибкими ценами. Проблема инфляции занимает важное место в экономической науке, поскол...полностью>>
Экономическая теория->Реферат
В официальных статистических публикациях в стоимость национального богатства России включаются - основные фонды (включая скот), материальные оборотные...полностью>>

Главная > Конспект >Экономическая теория

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Вступ

Дисципліна Історія економіки та економічної думки є однією із базових навчальних дисциплін з економічної теорії і відіграє важливе значення у фундаментальній підготовці фахівців з економічної діяльності. Мета дисципліни – це формування знань про історичний розвиток господарств та економічної думки країн Європейської цивілізації для розуміння генезису та закономірностей функціонування економічних систем.

У сучасній розгалуженій системі економічних наук історія економіки та економічної думки займає важливе самостійне місце і відіграє значну роль. Одна з основних функцій історії економіки та економічної думки - необхідність з'ясування наукового достоїнства різних шкіл та напрямів економічної науки, їх дійсного внеску до світо­вої скарбниці економічного знання. Історія економіки та економічної думки допомагає виявити сучасний стан дослідження актуальних проблем еко­номіки, сконцентрувати увагу на ще невирішених важливих питаннях економічної теорії і політики.

Велике пізнавально-виховне значення має історія економіки та економічної думки у системі економічної освіти, підготовці еко­номістів нової незалежної держави, формуванні їхньої кваліфікації. Особ­ливо зростає значення історико-економічних знань в сучасних умовах. В Україні здійснюється процес формування змішаної економічної системи, де головним є введення ринкової системи відносин. Історія економіки та економічної думки свідчить, що ефективне функціонування ринкової економіки передбачає необхідність органічної взаємодії централізованих і децентралізованих засад організації економічного життя суспільства.

Майже у всіх країнах світу держава і ринок, доповнюючи один одного, ділять між собою функції, регулюючи таким чином економічні процеси. Ринкова система відносин включає в себе безпосередньо ринкове і державне (економічне і правове) регулювання. Неправомірна позиція про повне видалення держави з економічного життя, особливо в сучасних умовах нестабільної економіки України. При цьому та чи інша складова змішаної економічної системи може перебільшувати.

В період радикальних змін ролі держави питання про межі і форми та інструменти втручання держави у ринкові процеси надзвичайно актуальні для України та інших країн, що переживають період ринкової трансформації економічних систем. В цих умовах важливо урахування досвіду, що висвітлює історія економіки та економічної думки, та досвіду країн, що знаходяться в стадії переходу від соціалізму до демократичних засад управління.

Історія економіки та економічної думки визначає основні принципи політики держав, що діють в умовах змішаних систем економіки, і висвітлює пошук найбільш ефективного використання як ринкових так і адміністративних методів управління. В Україні необхідно керувати державним сектором, використовувати державне планування і прогнозування, виробити пріоритети у формуванні територіальних, міжгалузевих і внутрішньогалузевих пропорцій, які б забезпечили високу ефективність виробництва та оптимальну збалансованість національного ринку.

Історія економіки та економічної думки значно підвищує культуру економічного мислення, дає змогу розглядати проблеми у значно ширшому аспекті, вона вивчає історичний процес виникнення і розвитку основних систем економічних поглядів учених різних історичних періодів. З цього випливає, що аналіз виникнення і розвитку економічних учень охоплює весь історичний процес суспільного розвитку, всі історичні епохи, починаючи з рабовласницького суспільства. Підходи і трактування економічних явищ та процесів неоднозначні, а тому в економічній науці ми маємо справу з різними теоріями і школами. Проте це не означає існування різних економічних наук. Економічна наука єдина, а школи і напрями, як і в інших науках, - різноманітні.

Сучасна економічна наука - це результат нашарувань різних історичних епох, кожна з яких привносила свої спостереження, пропонувала свої теми, формулювала свої поняття і теорії. Історія економіки охоплює весь відомий нам з археографічних пам’яток період існування суспільства, починаючи в основному з стародавнього Єгипту. В працях мислителів античної Греції: Ксенофонта, Платона, Аристотеля зустрічаються праці по критичному осмисленню теоретичних доробок філософів-попередників стародавнього світу. Представники класичної політичної економії піддавали критичному аналізу погляди меркантилістів, а представники історичної школи – класичну політичну економію. В наступних етапах праці з політичної економії завжди містили критичні оцінки попередників.

Британська енциклопедія рядом своїх статей поклала початок спеціальним дослідженням з історії економічної думки. Класичною працею з історії економічної думки став твір К. Маркса “Теорії додаткової вартості”. Першим фундаментальним дослідженням з історії економічної думки вважають працю Й. Шумпетера “Історія економічного аналізу” (1954). Ця праця здобула високу оцінку фахівців економічних наук. Згодом з’являється низка праць з історії економічної думки видатних вчених-економістів Е. Жамса, М. Блауга, Такаші Негіші, Р. Хейлбронера та багатьох інших.

Наприкінці XIX ст. в університетах започатковано викладання курсу історії економічної думки, яке мало як періоди підвищеного інтересу до нього, так і періоди втрати цього інтересу. В наш час на економічних факультетах усього світу відновлено читання курсу з “Історії економіки та економічної думки”.

Задача історії економіки та економічної думки - відновлювати втрачені змісти наших знань. Це спосіб краще, тобто повніше і глибше, опанувати тим, що накопичено в арсеналі сучасної науки. Тривалий час історико-економічним дослідженням не надавалося достатньої уваги , занижувалася роль дисципліни у підготовці професіоналів-економістів. Відповідно зростає потреба у спеціальній, особливо навчальній, літературі. Історія економіки та економічної думки дає реальне бачення довготермінових тенденцій економічного розвитку – картину історичного руху від минулого до сучасного стану. Ця дисципліна розкриває причини тих чи інших явищ, підтверджує правильність, чи помилки сучасної економічної політики, обґрунтовує її перспективи. Історія економіки та економічної думки відіграє фундаментальну роль у формуванні економіста-практика, дослідника і педагога, формує в них критичне мислення, об’ємне бачення соціально-економічних процесів і явищ.

В запропонованому курсі лекцій втілені намагання об'єктивно, неупереджено розкрити сучасний стан науки, узагальнити досвід викладання предмета в умовах незалеж­ності України. Головний методологічний принцип це системно-всесвітній принцип, тобто підхід до історії економіки та економічної думки як до загального суперечливого світового процесу, у якому в міру загального історичного розвитку активно взаємодіють вчені усе більш широкого кола різних націй і регіонів.

В курсі лекцій використані праці вчених - основоположників окремих теорій, шкіл і напрямів вітчизняної та світової економічної думки. Разом з тим загальний матеріал склали також праці таких визнаних авторитетів у галузі історії економіки та економічної думки, як Жід Шарль – 1847-1932 (Франція), твір “Історія економічних учень” (1918); Ріст Шарль – 1874-1955 (Франція), твір “Історія економічних доктрин” в співавторстві з Шарлем Жидом; Жамс Еміль Пьер Мари 1899-1987 (Франція) твір “Історія економічної думки XX віку” (1959); Шумпетер Йозеф Алоїз – 1883-1950 (Австрія), твір “Історія економічного аналізу” (1954); Селігмен Бен Барух – 1912-1970 (США), твір “Основні течії сучасної економічної думки” (1962); Блауг Марк – 1927 (Нідерланди), твір “Економічна історія та історія економічної теорії” (1986); Туган-Барановський Михайло Іванович – 1865-1919 (Україна), твір “Російська фабрика у минулому і сучасному. Історико-економічне дослідження” (1898); та інших вітчизняних і зарубіжних учених-економістів, чиї праці пода­ються у списку рекомендованої літератури.

ТЕМА 1

ПРЕДМЕТ І МЕТОД ІСТОРІЇ ЕКОНОМІКИ ТА економічної думки

План

 1. Предмет історії економіки та економічної думки

 2. Методи історії економіки та економічної думки

1. Предмет історії економіки та економічної думки.

Предметом історії економіки та економічної думки є розвиток господарств країн Європейської цивілізації та їх наукове відображення в економічній думці, вивчення виникнення і розвитку економічних ідей, течій і шкіл, формування і розвиток економічної науки як особливої системи знань.

Завдання дисципліни заключається в тому, щоб на методологічних засадах цивілізаційної парадигми розвитку суспільства сформувати сучасне економічне мислення та світогляд студентів, забезпечити засвоєння ними знань і методів історичного аналізу економічних процесів.

Історія економіки вивчає еволюцію гос­подарської діяльності, господарського буття людства від первісного суспільства до сучасності. Ці питання складають пред­мет економічної історії, тобто історії народного господарства. Економічна історія тісно пов'язана з низкою наукових дисциплін - демографією, соціологією, психологією, державоведенням, політологією, історією держави та права, історією культури, релігії тощо, Економічна історія використовує мате­ріал, нагромаджений та проаналізований у рамках цих наук, та, в свою чергу, збагачує їх необхідними фактами історико-економічного характеру.

Історія світової економіки є обов'язковим предметом у під­готовці економістів усіх спеціальностей. У сучасному світі ін­терес до економічної історії постійно зростає - це характерно як для науковців, так і для широкого загалу і нашої країни, й інших країн. Така ситуація пояснюється тим, що економічна історія як наука та навчальна дисципліна виконує декілька ду­же важливих завдань.

Найважливішим з них є узагальнення та аналіз нагромадженого людством господарського досвіду - позитивного й негативного. Вивчення цього досвіду дозволяє вченим створювати короткотермінові та довготермінові прогнози економічного розвитку, розробляти найбільш доцільну економічну стратегію й тактику, давати практичні рекоменда­ції.

Найважливішою функцією економічної історії є форму­вання у економістів та фахівців інших галузей знань певного ти­пу мислення, завдяки якому можна знайти та проаналізувати історичні корені сучасних економічних проблем, побачити та вивчити сучасні аналогічні ситуації, розрахувати на основі наяв­ного досвіду найкоротші шляхи їх розв'язання.

Економічна історія як наука виникла в XVIII ст. Відтоді швидко та неухильно розширяється перелік тем, які є предметом її аналізу, ускладнюються методи дослідження, зростає кількість наукових шкіл. На сучасному етапі економічна історія вивчає дуже велике коло різноманітних питань.

Для вивчення економічної історії територій, регіонів, країн, світового економічного співтовариства, етапів його формування необхідно з'ясувати, що таке світове співтовариство, які його су­часні характеристики. Виходячи з принципів історизму, необхід­но простежити, як створювалося світове економічне співтоварист­во, проаналізувати основні причини, що визначали цей процес. Доцільно розглянути питання про постійне поглиблення еконо­мічного співробітництва між країнами, зупинитися на питанні про міжнародні економічні союзи та організації - урядові та над-урядові.

Важливою проблемою є вивчення типів економік, які існували в історії людства та існують сьогодні. Для сучасного періоду при вивченні проблеми багатоваріантності господарсь­ких систем доцільно розглянути особливості економіки індустрі­альних країн з ринковою економікою, виділити специфічні риси неринкової економіки, проаналізувати економічний розвиток чис­ленної групи країн, що розвиваються. В цій останній групі необ­хідно спеціально виділити країни аграрно-сировинні, аграрно-індустріальні, «нові індустріальні», країни «нафтової еліти», країни, економіка яких орієнтована на переважний розвиток між­народного туризму тощо.

При аналізі типу економічної системи слід звернути увагу на структуру народного господарства, співвідношення в ньому та­ких галузей, як промисловість, будівництво, зв'язок, транспорт, енергетика, сфера послуг, сільське господарство. Досить показо­вою є структура експорту та імпорту, ступінь відкритості країни, її залученість до світового господарства, рівень економічної інте­грації з іншими країнами. Необхідно розглянути характер відно­син власності на засоби виробництва, оцінити співвідношення в народному господарстві приватного, кооперативного, державно­го секторів економіки. Дуже важливим також є аналіз державної політики відносно приватного підприємництва та приватної іні­ціативи. Істотною рисою економічної системи є також ступінь її сприйняття до науково-технічного прогресу (НТП), що знаходить вираз у специфіці розвитку науки, наукоємних та високоскладних виробництв. Це, безумовно, важливі, але далеко не вичерпні ха­рактеристики, що дають нам тип економічної системи.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Історія економіки та економічної думки. Конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  ... ія курсу: історія економіки та економічної думки Для історії економіки та економічної думки важливим є питання її періодизації, тобто поділу історії господарства й економічної думки на ...
 2. Історія економіки та економічної думки. Предмет і метод історії економіки та економічної думки

  Конспект >> Экономическая теория
  ... ідження курсу «Історія економіки та економічної думки» є розвиток господарств світової цивілізації та їх наукове відображення в економічн ... (1874 – 1948) – економіст, статистик. Основні твори – “Лекції про типи економічної теорії” (1935 ...
 3. Основні етапи еволюції економічної думки

  Шпаргалка >> Экономика
  ... теоретичний аналіз економічних явищ та процесів, він зайняв особливе місце в історії економічної думки. Геніальна ... її економічною історією та економічною політикою; вивчення проблем та механізмів функціонування ринкової економіки зам ...
 4. Економічний аналіз (теоретичні основи). Курс лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  ... економіки підприємства як відносно відособленої системи в межах економічно ... та мікроекономічному рівнях. Економічний аналіз і галузеві економіки Галузеві економіки ... сторін роботи підприємства. Комплексне вивчення економіки ... : Екон. думка, ... В.М. Курс економічного ...
 5. Історико-соціальна школа економічної думки погляди дрібної буржуазії Сісмонді Пострікардіансь

  Реферат >> Астрономия
  ... економії в Оксфордському університеті (першу лід такою назвою в Англії). Курс лекц ... економії”. Н. Сеніор відомий й історії економічної думки тим, що ввів у політичну економ ... економіки ринкового тилу. Особливості економічного розвитку США відобразилися в економ ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0015280246734619