Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Бухгалтерский учет и аудит->Курсовая работа
Процесс производства – основополагающий процесс деятельности любого предприятия. В соответствии с характером производственного процесса обычно определ...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Курсовая работа
Предметом любой науки является то, что она изучает. Бухгалтерский учет изучает хозяйственную деятельность предприятий, как совокупность хозяйственных ...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Реферат
Рациональное и экономное использование основных фондов является первоочередной задачей предприятия. Поэтому необходимо рассмотреть сущность, состав, с...полностью>>
Бухгалтерский учет и аудит->Курсовая работа
Одним из основных принципов организации заработной платы в современной экономике является принцип материальной заинтересованности работника в результа...полностью>>

Главная > Реферат >Бухгалтерский учет и аудит

Сохрани ссылку в одной из сетей:

77


2.5. Аналіз фінансових результатів операційної діяльності підприємства ЗАТ КЗШВ “Столичний”.

Прибуток є одним із узагальнюючих показників, що характеризує кінцевий результат діяльності підприємства. Від розміру прибутку, отриманого підприємством, залежить формування оборотних коштів, виконання зобов’язань перед бюджетом та контрагентами фінансового ринку, платоспроможність підприємства, розмір коштів на оплату праці працівників.

Основними завданнями аналізу фінансових результатів (прибутку і рентабельності) є:

 • Систематичний контроль за динамікою обсягів та зміною структури фінансових результатів;

 • Виявлення факторів та причин, які вплинули на відхилення фактичного прибутку від запланованого або отриманого у попередньому році;

 • Оцінка рівня рентабельності продукції та підприємства;

 • Виявлення напрямків і тенденцій розподілу прибутку;

 • Обчислення невикористаних резервів подальшого збільшення прибутку та підвищення рентабельності.

Значення аналізу фінансових результатів полягає у тому, що він є необхідною умовою ефективного управління доходами і витратами підприємства з метою збільшення його прибутку і підвищення рентабельності.

Аналіз прибутку проводиться методом порівняння даних на початок досліджуваного періоду із даними на кінець звітного року. Під час аналізу необхідно дати оцінку темпів зростання прибутку в цілому і окремо по кожній його складовій; вивчити та розрахувати фактори, що впливають на зміну прибутку підприємства, і визначити рівень їх впливу; виявити резерви збільшення прибутку; дати оцінку рівня рентабельності підприємства.

Розглянемо динаміку обсягів фінансових результатів діяльності підприємства протягом 2008 року.

Аналіз динаміки обсягу фінансових результатів підприємства ТОВ «Добробут» у 2008 році.

Таблиця 2.5.1.

Показники

1кв.2008р.

2кв.2008р.

3кв.2008р.

4кв.2008р.

Темпи росту,%

2кв./1кв.

3кв./2кв.

4кв./3кв.

4кв./1кв.

1. Дохід (виручка від реалізації) продукції, робіт та послуг, тис.грн.

13835,55

29094,7

50521,65

98415,8

210,29

173,65

194,80

711,33

2. ПДВ, тис.грн

2093,3

4578,6

7993,45

15736,65

218,73

174,58

196,87

751,76

3. Чистий дохід від реалізації продукції, тис.грн.

9684,6

19949,4

34504,6

67805,4

205,99

172,96

196,51

700,14

4. Собівартість реалізованої продукції, тис.грн.

8081,05

17192,55

29017,55

52685,1

212,75

168,78

181,56

651,96

5. Валовий прибуток (збиток), тис.грн.

1603,55

2756,85

5487,05

15120,3

171,92

199,03

275,56

942,93

6. Адміністративні витрати, тис.грн.

1157,2

2258,6

3601,65

5273,15

195,18

159,46

146,41

455,68

7. Витрати на збут, тис.грн.

355,25

627,2

1049,05

1650,8

176,55

167,26

157,36

464,69

8. Інші операційні витрати, тис.грн.

3853

5889,7

6911,5

9085,6

152,86

117,35

131,46

235,81

9. Фінансові результати від операційної діяльності, тис.грн.

-1614,7

-2177,15

-1776,1

4903,55

134,83

81,58

-276,09

-303,68

10. Інші фінансові доходи, тис.грн.

100,65

306,00

361,45

525,85

304,02

118,12

145,48

522,45

11. Фінансові витрати, тис.грн.

0,90

4,65

25,90

132,60

516,67

556,99

511,97

14733,33

12. Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування

-1635,75

-2101,50

-1728,85

4904,10

128,47

82,27

-283,66

-299,81

13. Податок на прибуток від звичайної діяльності

23,40

23,40

23,40

1373,45

100,00

100,00

5869,44

5869,44

14. Фінансові результати від звичайної діяльності

-1659,15

-2124,9

-1752,25

3530,7

128,07

82,46

-201,50

-212,80

15. Чистий прибуток, тис.грн.

-1659,15

-2124,9

-1752,25

3530,7

128,07

82,46

-201,50

-212,80

Таким чином, бачимо, що протягом досліджуваного періоду відбулося зростання виручки від реалізації продукції, робіт та послуг на 611,33% або її значення на кінець звітного періоду зросло до рівня 98415,8 тис. грн., у порівнянні із значенням у 1 кварталі 2008 року – 13835,55 тис. грн. Розмір виручки від реалізації продукції залежить від таких факторів, як ціна реалізованої продукції, питома вага кожного виду продукції в загальному обсязі реалізації, кількості продукції, що реалізується.

Так само, протягом 2008 року відбувається зростання податку на додану вартість, оскільки його частка становить 20% від загального обсягу виручки від реалізації продукції підприємства. Значення ПДВ на кінець звітного періоду становить 15736,65 тис. грн., тобто протягом досліджуваного періоду відбулося зростання даного показника на 651,76%.

Щодо чистого доходу від реалізації продукції, то і його обсяг зростав протягом досліджуваного періоду. Якщо у 1 кварталі 2008 року його обсяг складав 9684,6 тис. грн., то вже у 4 кварталі – 67805,4 тис. грн. Така ситуація не є випадковою, оскільки значення даного показника прямопропорційно залежить від зміни обсягів виручки від реалізації продукції на підприємстві.

Негативною тенденцією щодо динаміки фінансових результатів є постійне зростання ціни закупівлі продукції. Протягом досліджуваного періоду відбулося її зростання на 551,96% або значення на кінець звітного періоду зросло до рівня 52685,1 тис. грн.

Згідно із негативною тенденцією щодо зростання ціни закупівлі реалізованої продукції на підприємстві, воно протягом звітного року почало отримувати незначні обсяги валового доходу, хоча протягом цього періоду виручка від реалізації продукції зростала дуже стрімкими темпами. Так, у 1 кварталі 2008 року валовий прибуток складав 1603,55 тис. грн., а вже протягом 4 кварталу його обсяг зріс до 15120,3 тис. грн., і хоча темпи зростання показника є дуже високими ( 942,93%), даного обсягу валового прибутку недостатньо для того, щоб підприємство протягом всього 2008 року отримувало прибутки.

Щодо операційних витрат, то протягом досліджуваного періоду спостерігалася постійна тенденція до їхнього зростання. Так, темпи росту адміністративних витрат протягом 2008 року склали 455,68%, а витрати на збут протягом періоду зросли на 364,69% та на кінець 2004 року їхній обсяг становив 1650,8 тис.грн. Обсяг інших операційних витрат протягом 2008 року збільшився на 135,81% та на кінець року становить 9085,6 тис.грн.

Згідно з тим, що протягом досліджуваного періоду відбувалося зростання собівартості продукції на підприємстві, недостатній обсяг валового прибутку та постійне зростання операційних витрат, фінансові результати від операційної діяльності підприємства протягом 9 місяців є збитковими, а вже на кінець звітного року підприємство почало отримувати прибуток від операційної діяльності.

Питома вага валового прибутку протягом досліджуваного року, в цілому, мала зросла до рівня 15,36%, але протягом 2 та 3 кварталів відбувалося зменшення його частки в загальному обсязі виручки від реалізації продукції. Основними причинами такого зменшення є зростання частки ПДВ та собівартості продукції в загальному обсязі.

Щодо частки операційних витрат, то вона протягом 2008 року мала чітку тенденцію до зменшення, тоді як частка фінансових результатів від операційної діяльності зросла з –11,67% до 4,98%, що є досить стрімким зростанням.

Так само відбувалося зростання і фінансових результатів від звичайної діяльності та питомої ваги чистого прибутку підприємства. Якщо у 1 кварталі 2008 року це значення складало –11,99%, то вже протягом року воно збільшилося до 3,59%.

Для того, щоб здійснити впливу факторів на зміну обсягів виручки від реалізації продукції, цю залежність можна подати у вигляді такої факторної моделі:Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Аналізу витрат та розробка практичних рекомендацій щодо аналізу витрат на ЗАТ КЗШВ Столичний

  Реферат >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... характеристику діяльності ЗАТ КЗШВ «Столичний»; визначити місце підприємства серед конкурентів; спрогнозувати розмір витрат ЗАТ КЗШВ «Столичний»; надати ... витрат ЗАТ КЗШВ «Столичний» та їх впливу на результати роботи підприємства. Для здійснення аналізу та ...
 2. Конкурентоспроможність продукції на зовнішньому ринку та шляхи її підвищення

  Курсовая работа >> Экономика
  ... яльності підприємства. 2.4 АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗАТ "КЗШВ "Столичний" ... ЗАТ "КЗШВ "Столичний" при здійсненні ... яльності ЗАТ КЗШВ «Столичний». Розпочнемо із аналізу виконання зобов’язань за торговими угодами. ЗАТ "КЗШВ "Столичний" ...
 3. Комерційна діяльність приватного підприємства на прикладі Торгового Дому Валенсія

  Реферат >> Астрономия
  ... ЗАТСтоличний”. ЗАТ КЗШВСтоличний” належить до числа найбільших у країні виробників ігристих вин. Продукція підприємства ... аналіз і планування поточної діяльності підприємства ... транспортних документів; здійснення страхування вантажів ... методи аналізу, ...
 4. Комерційна діяльність приватного підприємства

  Реферат >> Астрономия
  ... Підприємство реалізує ... здійснення експорту етилового спирту. Підприємства ... ЗАТСтоличний”. ЗАТ КЗШВСтоличний” належить до числа найбільших у країні виробників ігристих вин. Продукція підприємства ... , аналіз і планування поточної діяльності підприємства; ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0014588832855225