Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Дипломная работа
Современная экономика представляет собой широко разветвленную сеть сложных отношений входящих в нее хозяйствующих субъектов между собой Основой этих в...полностью>>
Финансовые науки->Контрольная работа
Становление двухуровневой банковской системы в России, начавшаяся конкурентная борьба за привлечение частного вкладчика к обслуживанию, стали причиной...полностью>>
Финансовые науки->Дипломная работа
После принятия Бюджетного Кодекса РФ и формирования бюджетной системы Российской Федерации в нынешнем виде, состоящей из трех уровней: федерального бю...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Любая человеческая деятельность на данном этапе развития общества должна быть регулируема, не является исключением и рынок ценных бумаг Регулирование ...полностью>>

Главная > Отчет по практике >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗВІТ

про переддипломну практику

Контроль за справлянням прямих та непрямих податків

база практики

ДЕПАРТАМЕНТ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ДПА УКРАЇНИ, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІм. КИЄВА

ЗМІСТ

ВСТУП

1 ЗАГАЛЬНЕ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ІЗ СТРУКТУРОЮ ДПА УКРАЇНИ, ОРГАНІЗАЦІЄЮ РОБОТИ І УПРАВЛІННЯ

2 ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ ІНСПЕКЦІЇ В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА

3 ОБЛІК ТА РОЗ’ЯСНЮВАЛЬНА РОБОТА З ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ

4 КОНТРОЛЬ ЗА СПРАВЛЯННЯМ НЕПРЯМИХ ПОДАТКІВ. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ТА АКЦИЗНИЙ ЗБІР

5 КОНТРОЛЬ ЗА СПРАВЛЯННЯМ ПРЯМИХ ПОДАТКІВ. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

6 КОНТРОЛЬ ЗА СПРАВЛЯННЯМ ПОДАТКУ З ДОХОДУ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

7 КОНТРОЛЬ ЗА СПРАВЛЯННЯМ ПОДАТКУ НА ЗЕМЛЮ

8 КОНТРОЛЬ ЗА СПРАВЛЯННЯМ МАЙНОВИХ ПОДАТКІВ

9 КОНТРОЛЬ ЗА СПРАВЛЯННЯМ РЕСУРСНИХ ПОДАТКІВ ТА ПЛАТЕЖІВ

10 КОНТРОЛЬ ЗА СПРАВЛЯННЯМ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ

11 ВАЛЮТНИЙ КОНТРОЛЬ

12 ОРГАНІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ПЕРЕВІРОК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

13 ОЗНАЙОМЛЕННЯ З АІС, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ В РДПІ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА

ВИСНОВКИ

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

ВСТУП

Об’єкт досліджень практики: діяльність Департаменту податку на додану варість ДПА України та районної податкової інспекції.

Мета звіту: аналіз організації, структур та функцій стягнення податків в державній податковій службі України.

Матеріалу звіту підготовлені в Департаменті податку на додану вартість ДПА України та в ДПІ у Святошинському районі м.Києва згідно робочої програми переддипломної практики та призначені для проведення економічного аналізу та розробки шляхів підвищення ефективності непрямого оподаткування в дипломному проекті.

 1. ЗАГАЛЬНЕ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ІЗ СТРУКТУРОЮ ДПА

УКРАЇНИ, ОРГАНІЗАЦІЄЮ РОБОТИ І УПРАВЛІННЯ

Структура та функціональні завдання ДПА України. Згідно Закону України “Про державну податкову службу України” [7] до системи органів державної податкової служби належать: Державна податкова адміністрація України, державні податкові адміністрації в Автономній Респуб-ліці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах (далі – ор-гани державної податкової служби).

У складі органів державної податкової служби знаходяться відповідні спе-ціальні підрозділи по боротьбі з податковими правопорушеннями (далі – подат-кова міліція).

Державна податкова адміністрація України залежно від кількості платни-ків податків та інших місцевих умов може утворювати міжрайонні (на два і більше районів), об'єднані (на місто і район) державні податкові інспекції та у їх складі відповідні підрозділи податкової міліції.

У Державній податковій адміністрації України та державних податкових адміністраціях в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севас-тополі утворюються колегії. Чисельність і склад колегії Державної податкової адміністрації України затверджуються Кабінетом Міністрів України, а колегій державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі - Державною податковою адміністрацією України. Колегії є дорадчими органами і розглядають найважливіші напрями діяльності відповідних державних податкових адміністрацій.

Завданнями органів державної податкової служби є:

- здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов'язкових платежів), а також неподаткових доходів, установлених законодавством (далі - податки, інші платежі);

- внесення у встановленому порядку пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства;

- прийняття у випадках, передбачених законом, нормативно-правових актів і методичних рекомендацій з питань оподаткування;

- формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів та Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб;

- роз'яснення законодавства з питань оподаткування серед платників податків;

- запобігання злочинам та іншим правопорушенням, віднесеним законом до компетенції податкової міліції, їх розкриття, припинення, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення.

Державна податкова адміністрація України є центральним органом вико-навчої влади. Державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі підпорядковуються Державній податко-вій адміністрації України.

Державні податкові інспекції у районах, містах (крім міст Києва та Севас-тополя), районах у містах, міжрайонні та об'єднані державні податкові інспекції підпорядковуються відповідним державним податковим адміністраціям в Авто-номній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Органи державної податкової служби України координують свою діяль-ність з фінансовими органами, органами Державного казначейства України, ор-ганами служби безпеки, внутрішніх справ, прокуратури, статистики, державни-ми митною та контрольно-ревізійною службами, іншими контролюючими орга-нами, установами банків, а також з податковими службами інших держав.

Державна податкова адміністрація України здійснює такі функції:

1) виконує безпосередньо, а також організовує роботу державних податко-вих адміністрацій та державних податкових інспекцій, пов'язану із:

- здійсненням контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нара-хування та сплати податків та зборів (обов'язкових платежів), контролю за ва-лютними операціями, контролю за додержанням порядку проведення готівко-вих розрахунків за товари (послуги) у встановленому законом порядку, а також контролю за наявністю свідоцтв про державну реєстрацію суб'єктів підприєм-ницької діяльності та ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, торгових патентів;

- здійсненням контролю за додержанням виконавчими комітетами сільсь-ких і селищних рад порядку прийняття і обліку податків, інших платежів від платників податків, своєчасністю і повнотою перерахування цих сум до бюдже-ту;

- обліком платників податків, інших платежів;

- виявленням і веденням обліку надходжень податків, інших платежів;

- проведенням роботи по боротьбі з незаконним обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів, веденням реєстрів імпортерів, експортерів, оптових та роздрібних торговців, місць зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виро-бів, участю у розробленні пропозицій щодо основних напрямів державної полі-тики і проектів державних програм у сфері боротьби з незаконним обігом алко-гольних напоїв та тютюнових виробів, організацією виконання актів законо-давства у межах своїх повноважень, здійсненням систематичного контролю за їх реалізацією, узагальненням практики застосування законодавства, застосу-ванням у випадках, передбачених законодавством, фінансових санкцій до суб'є-ктів підприємницької діяльності за порушення законодавства про виробництво і обіг спирту етилового, коньячного, плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, здійсненням заходів по вилученню та знищенню або передачі на про-мислову переробку алкогольних напоїв, знищенню тютюнових виробів, що бу-ли незаконно вироблені чи знаходилися у незаконному обігу;

2) видає у випадках, передбачених законом, нормативно-правові акти і ме-тодичні рекомендації з питань оподаткування, які підлягають обов'язковому опублікуванню;

3) затверджує форми податкових розрахунків, звітів, декларацій та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків, інших платежів, дек-ларацій про валютні цінності, зразок картки фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів, форму повідомлення про відкриття або закрит-тя юридичними особами, фізичними особами - суб'єктами підприємницької ді-яльності банківських рахунків, а також форми звітів про роботу, проведену ор-ганами державної податкової служби;

4) в порядку, встановленому законом, надає податкові роз'яснення, орга-нізовує виконання цієї роботи органами державної податкової служби;

5) здійснює заходи щодо добору, розстановки, професійної підготовки та перепідготовки кадрів для органів державної податкової служби;

6) подає органам державної податкової служби методичну і практичну до-помогу в організації роботи, проводить обстеження та перевірки її стану;

7) організовує роботу по створенню інформаційної системи автоматизова-них робочих місць та інших засобів автоматизації та комп'ютеризації робіт ор-ганів державної податкової служби;

8) розробляє проекти законів України та інших нормативно-правових актів щодо форм та методів проведення планових та позапланових виїзних перевірок у рамках контролю за додержанням законодавства;

9) при виявленні фактів, що свідчать про організовану злочинну діяль-ність, або дій, що створюють умови для такої діяльності, направляє матеріали з цих питань відповідним спеціальним органам по боротьбі з організованою зло-чинністю;

10) передає відповідним правоохоронним органам матеріали за фактами правопорушень, за які передбачено кримінальну відповідальність, якщо їх роз-слідування не належить до компетенції податкової міліції;

11) подає Міністерству фінансів України та Головному управлінню Дер-жавного казначейства України звіт про надходження податків, інших платежів;

12) вносить пропозиції та розробляє проекти міжнародних договорів сто-совно оподаткування, виконує в межах, визначених законодавством, міжнарод-ні договори з питань оподаткування;

13) надає фізичним особам - платникам податків та інших обов'язкових платежів ідентифікаційні номери і направляє до державної податкової інспекції за місцем проживання фізичної особи або за місцем отримання нею доходів чи за місцезнаходженням об'єкта оподаткування картку з ідентифікаційним номе-ром та веде Єдиний банк даних про платників податків - юридичних осіб;

14) прогнозує, аналізує надходження податків, інших платежів, джерела податкових надходжень, вивчає вплив макроекономічних показників і подат-кового законодавства на надходження податків, інших платежів, розробляє пропозиції щодо їх збільшення та зменшення втрат бюджету;

15) забезпечує виготовлення марок акцизного збору, їх зберігання, продаж та організовує роботу, пов'язану із здійсненням контролю за наявністю цих ма-рок на пляшках (упаковках) алкогольних напоїв і на пачках (упаковках) тютю-нових виробів під час їх транспортування, зберігання і реалізації;

151) організовує роботу, пов'язану із здійсненням контролю за дотриман-ням суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють роздрібну торгівлю тютюновими виробами, максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких тютюнових виробів;

16) вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення по-даткового законодавства;

17) організовує у межах своїх повноважень роботу щодо забезпечення охо-рони державної таємниці в органах державної податкової служби.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Облік непрямих податків підприємства

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... податків, складається з прямих та непрямих податків. Найсуперечливішим у фіскальній науці є питання про сфери застосування непрямих податків та ... , що полегшує обчислення податку і контроль за його надходженням. Обчислення і стягнення податку на додану варт ...
 2. Непряме оподаткування в Україні

  Дипломная работа >> Финансы
  ... - це сукупність податків і платежів, а також принципів, методів та засобів справляння і контролю за їх надходженням до ... і України. Саме вони, у розрізі прямих та непрямих податків, формують найбільшу частку доход ...
 3. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... справляння мита 1.3.4 Організація обліку та контролю стягнення непрямих податків, штрафних санкцій та нарахуванні пені за ... Податкового кодексу на базі паритету прямих та непрямих податків, враховуючого результати дійсного дослідження ...
 4. Система управління податками в Україні

  Отчет по практике >> Финансовые науки
  ... з платниками податків 3. Контроль за справлянням непрямих податків: 3.1 Податок на додану вартість 3.2. Акцизний збір 4.Контроль за справлянням прямих податків, податку на прибуток ...
 5. Економічна сутність ПДВ, його роль та значення

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... ї податкової служби, здійснення контролю за справлянням цього податку тощо. Для реєстрації особи ... ієї податкової системи, а саме як відношення прямих та непрямих податків. А це вже виходить з економічно ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0020620822906494